Testovali sme

Smartfóny od low-end modelov až po výkonné delá

Strana 2/2

Huawei Y530

Te­le­fón tej­to znač­ky za su­per ce­nu až tak nep­rek­va­pí. Je to ne­pí­sa­ný štan­dard. Za­ujal nás však po­mer vý­ko­nu a vý­dr­že v tej­to trie­de. Vy­skú­ša­li sme te­le­fón na bež­né ak­ti­vi­ty po­čas dňa a na ne­dos­ta­tok ener­gie sa sťa­žo­vať ne­mô­že­me. Je prav­da, že ener­gia nie je všet­ko a men­ší kom­pro­mis je tu z hľa­dis­ka vý­ko­nu. Qual­comm však pri svo­jom Snap­dra­go­ne 200 pre­zen­tu­je hlav­ne níz­ku ener­ge­tic­kú ná­roč­nosť. V tej­to trie­de a za 129 eur by sme zby­toč­ne rý­pa­li. Ne­chaj­me me­nej pod­stat­né de­tai­ly a poď­me sa po­zrieť na to, čo te­le­fón po­nú­ka v ob­las­ti low-en­du.

AscendY530.jpg

Zá­kla­dom je nad­stav­ba sys­té­mu, kto­rá sa in­špi­ro­va­la sys­té­mom iOS. Te­da as­poň do tej mie­ry, že zru­ši­la pou­ží­va­nie hlav­né­ho me­nu. Všet­ky ap­li­ká­cie má­te na úvod­ných ob­ra­zov­kách. Sa­moz­rej­me, mož­no ich zlu­čo­vať do sku­pín. Za­čia­toč­ní­ci, kto­rým je te­le­fón ur­če­ný, si s roz­hra­ním ľah­ko po­ra­dia. Vzor zlú­če­ných ap­li­ká­cií už ma­jú prip­ra­ve­ný na niek­to­rých ty­poch. Štan­dar­dne na nás­tro­joch ako rá­dio, kal­ku­lač­ka a ap­li­ká­ciách od Goog­lu pod jed­nou stre­chou. Hlav­ná lišta ap­li­ká­cií sa dá roz­ší­riť až na päť zá­stup­cov ap­li­ká­cií.

Vzhľa­dom na to, že tu ne­mu­sí byť mies­to re­zer­vo­va­né na vstup do me­nu, zos­ta­lo mies­to na­vy­še. Roz­hra­nie Emo­tion UI je dos­ta­toč­ne prep­ra­co­va­né a v zá­kla­de sme tak nev­ní­ma­li, že ide o mo­bil niž­šej trie­dy. Na vý­ber sú pre­cho­dy me­dzi ob­ra­zov­ka­mi, zá­so­ba ta­piet a aj mož­nosť prep­núť roz­hra­nie do špe­ciál­ne­ho re­ži­mu zjed­no­te­nej do­má­cej ob­ra­zov­ky. Zís­ka­te tak nie­čo na spô­sob veľ­kých dlaž­díc. Vo vý­ba­ve sú tri ob­ra­zov­ky dlaž­díc s naj­pot­reb­nej­ší­mi ap­li­ká­cia­mi, pri­dá­vať sa da­jú ďal­šie. Ten­to sys­tém sa nám pá­čil a náj­de vy­uži­tie aj u star­ších pou­ží­va­te­ľov.

Prá­ve fakt, že sa dá roz­hra­nie pris­pô­so­biť aj pre tých, kto­rí neob­ľu­bu­jú mi­nia­túr­ne pís­ma a iko­ny, oce­nia všet­ky ve­ko­vé sku­pi­ny. Po­kiaľ ide o prep­ra­co­va­né de­tai­ly, pá­či­lo sa nám aj pri­dá­va­nie štít­ku New na iko­ny prog­ra­mov, kto­ré sú no­vo nain­šta­lo­va­né. V sple­ti prog­ra­mov pri­dá­va­ných na hlav­né ob­ra­zov­ky sa vy­zná­te ľah­šie. Vý­ko­no­vo pod­ľa ta­buľ­ky na­šich tes­tov nej­de o tr­hák. Prak­tic­ké pou­ží­va­nie však je­ho pos­ta­ve­nie po­vy­šu­je na inú úro­veň. Pre­hlia­da­nie webu bo­lo po­mer­ne sviž­né aj pri via­ce­rých ot­vo­re­ných kar­tách, rov­na­ko aj pre­pí­na­nie ap­li­ká­cií. Ka­pa­ci­ta RAM sa pod­pí­sa­la naj­mä na pre­pí­na­ní ná­roč­nej­ších prog­ra­mov a ich strie­da­ní.

Vte­dy tre­ba tro­chu tr­pez­li­vos­ti. Špe­cia­li­tou je nap­rík­lad aj voľ­ba vý­šky klá­ves­ni­ce. Ide o vy­ni­ka­jú­cu vec, kto­rou by sa ma­li in­špi­ro­vať aj ďal­ší vý­rob­co­via smar­tfó­nov. Tu ušet­rí­te mies­to na dis­ple­ji a vi­dí­te viac ob­sa­hu. Os­tat­ní s full HD dis­plej­mi by moh­li ta­kis­to im­ple­men­to­vať ten­to sys­tém, pre­to­že nech má­te aký­koľ­vek smar­tfón, klá­ves­ni­ca spo­ľah­li­vo za­blo­ku­je po­lo­vi­cu dis­ple­ja. Roz­hra­nie Emo­tion UI sa ur­či­te po­da­ri­lo a hod­no­tí­me to­to roz­ší­re­nie ako správ­ny krok. Krok, kto­rým vý­rob­ca zvy­šu­je pou­ži­teľ­nosť jed­no­duch­šie­ho mo­de­lu vo svo­jom por­tfó­liu. Fo­toa­pa­rát má „pa­pie­ro­vých" 5 Mpx, no pos­ta­čí len na zá­klad­né fot­ky. Na nak­rú­ca­nie vi­dea ho neod­po­rú­ča­me, pri po­hy­be je ob­raz roz­ma­za­ný a za­os­tro­va­nie tr­vá do dvoch se­kúnd. Sním­ko­va­nie pri roz­lí­še­ní 720p je reál­nych 7 sn./min, čo je má­lo.

Hod­no­te­nie

Ce­na, vý­drž s ús­por­ným CPU, vy­da­re­né roz­hra­nie Emo­tion UI
Skôr na príl­eži­tos­tné fo­te­nie, nev­hod­ný na nak­rú­ca­nie vi­dea

Ce­na: 129 EUR
Za­po­ži­čal: Huawei

No­kia Lu­mia 1320

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Roz­mer­ný te­le­fón, kto­rý za­uj­me na pr­vý poh­ľad. No­vá Lu­mia, ako je­den z dvoch naj­väč­ších smar­tfó­nov v por­tfó­liu Lu­mií, vy­uží­va nie­koľ­ko ťa­hov na zís­ka­nie ob­ľú­be­nos­ti. Roz­mer­ný dis­plej s uh­lo­prieč­kou 6" pos­kyt­ne vý­bor­ne či­ta­teľ­ný ob­raz. Pri ta­kom­to roz­me­re by sme oce­ni­li aj full HD dis­plej, ale ani roz­lí­še­nie 1280 × 720 pixelov nie je na za­ho­de­nie. Pís­mo aj pr­vky na ňom sú veľ­ké a po chví­li zis­tí­te, že ide o dob­rú vlas­tnosť pro­ti nad­mer­nej úna­ve očí. Te­lo je z plas­tu a ce­lý za­dný kryt tvo­rí ko­lís­ku na hlav­nú časť. Ľah­ko vďa­ka to­mu vy­be­rie­te kar­tu mic­ro­SIM.

Nokia1320.jpg

Pa­mä­ťo­vá kar­ta je pod slo­tom na SIM kar­tu, čo pri ka­pa­ci­te úlož­né­ho pries­to­ru 8 GB oce­ní ne­je­den pou­ží­va­teľ. Pod dis­ple­jom sa na­chá­dza tra­dič­ná súp­ra­va tla­či­diel pre sys­tém Win­dows Pho­ne 8, te­da na po­hyb späť, náv­rat na do­má­cu ob­ra­zov­ku a hľa­da­nie. Boč­né hra­ny ma­jú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, vy­pnu­tie dis­ple­ja a sa­mos­tat­né tla­čid­lo na fo­tog­ra­fo­va­nie. Pri ta­kej­to veľ­kos­ti od­po­rú­ča­me vy­pnúť mož­nosť za­pnu­tia fo­toa­pa­rá­tu zo za­mknu­té­ho re­ži­mu. Je to skrát­ka obor, a nech ho chy­tí­te ako­koľ­vek, bu­de­te mať prob­lém ne­zap­núť dis­plej, nie­to eš­te sta­rať sa o fo­toa­pa­rát. Na­vy­še dis­plej ak­ti­vu­je­te dvo­ji­tým pok­le­pa­ním prs­ta.

Roz­lí­še­nie za­dné­ho fo­toa­pa­rá­tu 5 Mpx pos­ta­ču­je a te­le­fón fo­tí veľ­mi dob­re. Spo­koj­ní sme bo­li naj­mä so za­os­tro­va­ním pri rôz­nych sve­tel­ných pod­mien­kach a s cel­ko­vou rých­los­ťou. No­kia pri­da­la vlas­tné ap­li­ká­cie na to, aby ste z tej­to čin­nos­ti vy­žmý­ka­li čo naj­viac. Pa­no­ra­ma­tic­ké zá­be­ry, ro­zos­tre­nie po­za­dia a ďal­šie úp­ra­vy ob­ráz­kov zvlád­ne­te pria­mo v te­le­fó­ne. Pro­ce­sor Snap­dra­gon S4 je dvoj­jad­ro­vý a pra­cu­je na frek­ven­cii 1,7 GHz. Op­ro­ti vý­kon­nej­ším CPU by sa moh­la frek­ven­cia zdať na dneš­né po­me­ry ma­lá. Win­dows Pho­ne je však pod­stat­ne me­nej ná­roč­ný než An­droid a te­le­fón je sviž­ný pri akej­koľ­vek čin­nos­ti. Tu ne­mô­že­te po­ve­dať kri­vé­ho slo­va.

Aby sme si benchmar­ky potvr­di­li v praxi, nain­šta­lo­va­li sme hru As­phalt 8: Air­bo­ne. Pl­né de­tai­ly a na 6-pal­co­vom dis­ple­ji úžas­ná gra­fi­ka. Na hra­nie hier ten­to mo­bil ur­či­te vy­uži­je­te, rov­na­ko aj na fil­my. Po za­po­je­ní slú­chadiel mô­že­te up­ra­viť zvu­ko­vý vý­stup cez ek­va­li­zér. Ho­dí sa to aj pri po­čú­va­ní hud­by. Špe­cia­li­tou sú off-li­ne ma­py za­dar­mo. No­kia HE­RE sú inter­ak­tív­ne ma­py s roz­ší­re­nou reali­tou. Sta­čí dať te­le­fón do ver­ti­kál­nej po­lo­hy a pri po­hy­be sa bu­dú zob­ra­zo­vať ne­ďa­le­ké ob­jek­ty v reál­nom sme­re. Za zmien­ku sto­jí aj úpl­ná ver­zia kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce Mo­bi­le. Naj­mä prog­ram One­No­te na poz­nám­ky sa skve­lo pou­ží­va.

Všet­ky dá­ta, ako do­ku­men­ty, od­fo­te­né ob­ráz­ky ale­bo vi­deo, mož­no auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­vať so služ­bou OneD­ri­ve, kde má­te 7 GB pries­to­ru za­dar­mo. Lu­mia 1320 na nás uro­bi­la do­jem. Je však tro­chu roz­mer­ná, čo je pri tom­to ty­pe za­ria­de­ní skôr kon­šta­to­va­nie ako hod­no­te­nie. Po­čí­taj­te s tým, že pot­re­bu­je­te dve ru­ky na pí­sa­nie a ov­lá­da­nie ap­li­ká­cií. Na plat­for­me Win­dows Pho­ne sa No­kia opäť vy­tiah­la a pos­kyt­la smar­tfón, kto­ré­mu tak­mer nie je čo vy­tknúť. Dos­ta­ne­te do rúk vy­ni­ka­jú­ci hyb­rid te­le­fó­nu a tab­le­tu s na­vi­gá­ciou za­dar­mo a vý­ko­nom na prá­cu aj hry. A aby sme ne­za­bud­li, po sé­rii No­kia E5x a pár las­to­vič­kách v po­do­be low-en­dov je to­to je­di­ný te­le­fón, kto­rý vy­dr­ží 28 dní v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me. Klo­búk do­le! Aj po­čas tes­to­va­nia a reál­ne­ho pou­ží­va­nia sme ma­li po­cit, že uka­zo­va­teľ ka­pa­ci­ty aku­mu­lá­to­ra za­mr­zol. To­to je smar­tfón, kto­rý sa tak­mer ne­vy­bí­ja.

Hod­no­te­nie

Či­ta­teľ­nosť dis­ple­ja na pria­mom sl­nku, kva­li­ta fo­tog­ra­fií, rých­losť sys­té­mu, neu­ve­ri­teľ­ná vý­drž aku­mu­lá­to­ra
Boč­né tla­čid­lá ob­čas nech­tiac stla­čí­te a ak­ti­vu­je­te fo­toa­pa­rát

Ce­na: 359 EUR
Za­po­ži­čal: No­kia

Ver­dikt PC RE­VUE

GSmart Al­to A2 je zá­stup­ca low-en­du na dve SIM kar­ty. Má­me sí­ce k ne­mu vý­hra­dy, ale je to mo­del vhod­ný pre kaž­dé­ho, kto nech­ce dať za te­le­fón ce­lú vý­pla­tu. Z iné­ho súd­ka je HTC One Max. Má sní­mač od­tlač­kov pr­stov a je priam na­bi­tý uži­toč­ný­mi fun­kcia­mi. Ak nie je prob­lém ce­na, ten­to smar­tfón bu­de vhod­ným krí­žen­com te­le­fó­nu a tab­le­tu pri pra­cov­nom aj mul­ti­me­diál­nom vy­ťa­že­ní. Lac­ný te­le­fón Huawei Y530 má sí­ce zá­klad­né pa­ra­met­re, ale po­nú­ka An­droid so zlep­še­nou nad­stav­bou sys­té­mu. To ho pod­ľa na­šich skú­se­nos­tí po­sú­va o úro­veň vy­ššie. Plat­for­ma Win­dows Pho­ne sa uja­la v roz­mer­nom smar­tfó­ne No­kia Lu­mia 1320. Te­le­fón na nás uro­bil veľ­ký do­jem. Nad­štan­dar­dná vý­ba­va od No­kie a vy­so­ký vý­kon pre­dur­ču­je te­le­fón na čo­koľ­vek.

Zdroj: PCR 4/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter