Testovali sme

Smartfóny od low-end modelov až po výkonné delá

Strana 1/2

Te­le­fó­ny na tr­hu sa lí­šia nie­len pos­ky­to­va­ný­mi fun­kcia­mi, ale aj ce­nou. To je uka­zo­va­teľ, kto­rý čo-to o te­le­fó­ne na­po­ve­dá. V tes­te má­me lac­né mo­de­ly, kto­ré sí­ce ma­jú ne­ja­ké kom­pro­mi­sy, no vý­bor­ná ce­na ich znač­ne vy­va­žu­je. Ani dve mul­ti­me­diál­ne de­lá sto­ja­ce na opač­nej stra­ne ba­ri­ká­dy nie sú úpl­ne bez chy­bič­ky. Otáz­kou te­da zos­tá­va, čo od te­le­fó­nu oča­ká­va­te a koľ­ko zaň chce­te za­pla­tiť.

EmotionUI.png

Aj do ta­kej­to po­do­by sa dá prep­núť roz­hra­nie An­droi­du na te­le­fó­ne Huawei Y530

smart tab.jpg

GSmart Al­to A2

Smar­tfón na dve SIM kar­ty dnes už nie je nič vý­ni­moč­né a ta­ké­to mo­de­ly sú me­dzi pou­ží­va­teľ­mi vy­hľa­dá­va­né. Tak­mer vždy však ide o te­le­fón niž­šej ale­bo stred­nej trie­dy, čo je aj prí­pad mo­de­lu Al­to A2. V ba­le­ní sa na­chá­dza­jú dva kry­ty. Štan­dard­ný čier­ny a bie­ly. My sme na pou­ží­va­nie zvo­li­li bie­ly a te­le­fón vy­ze­ral veľ­mi dob­re. Vy­ho­to­ve­nie je plas­to­vé a po­nú­ka tra­dič­né ov­lá­da­cie pr­vky, te­da ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti na jed­nej hra­ne a vy­pnu­tie dis­ple­ja na dru­hej. Hor­ná časť je vy­hra­de­ná audio­ko­nek­to­ru a net­ra­dič­ne aj ko­nek­to­ru mic­roUSB na na­bí­ja­nie. Ale zvyk­li sme si, že vý­rob­co­via vy­uží­va­jú všet­ky hra­ny na je­ho umies­tne­nie a už to nie je ta­ká ra­ri­ta me­dzi an­droi­do­vý­mi mo­del­mi ako ke­dy­si.

GSmartAltoA2.jpg

Vý­ko­no­vo sa te­le­fón ra­dí do niž­šej trie­dy. Jed­nak to potvr­dzu­jú na­še benchmar­ky ale aj na­še skú­se­nos­ti s pou­ží­va­ním. Pro­ce­so­ry Me­dia­Tek sú chá­pa­né ako CPU do low-end te­le­fó­nov, ho­ci tro­chu nep­rá­vom. Stret­li sme sa už aj vý­kon­nej­ší­mi mo­del­mi. V tom­to prí­pa­de ide o stred­nú ces­tu, a tak je tu dvoj­jad­ro s frek­ven­ciou 1,3 GHz. Ka­pa­ci­ta RAM je 1 GB, čo po­va­žu­je­me za ro­zum­nú hod­no­tu a ne­bu­de vo vý­sled­ku pri pou­ží­va­ní prog­ra­mov ob­me­dze­ním. Inter­né úlo­žis­ko s ka­pa­ci­tou 4 GB bu­de tre­ba pos­tup­ne roz­ší­riť cez kar­tu mic­roSDHC.

Spo­koj­ní sme bo­li aj s roz­lí­še­ním dis­ple­ja. V tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii vý­rob­co­via sia­ha­jú na kri­tic­ké hod­no­ty, no 854 × 480 pixelov je pri­me­ra­né roz­lí­še­nie na bež­né pou­ží­va­nie te­le­fó­nu. Čo nám však pre­ká­ža­lo, bo­li po­zo­ro­va­cie uh­ly dis­ple­ja. Pri nak­lo­ne­ní sa za­čne pre­ja­vo­vať in­ver­zné zob­ra­ze­nie, a tak veľ­mi zá­le­ží na tom, ako te­le­fón dr­ží­te v ru­ke. Je to tro­chu ne­po­hodl­né a to­to je az­da naj­väč­šia ne­vý­ho­da mo­de­lu Al­to A2. Fo­toa­pa­rát má sí­ce 5 Mpx, ale je vhod­ný len na zá­klad­né fo­te­nie. Za­os­tru­je, no ne­vie si po­ra­diť s oko­li­tým svet­lom, a tak sú fot­ky buď tma­vé a ro­zos­tre­né, ale­bo pre­pá­le­né a zväč­ša ta­kis­to ro­zos­tre­né. Zá­kla­dom je roz­hra­nie, kto­ré pos­ky­tu­je An­droid, vý­rob­ca do ope­rač­né­ho sys­té­mu za­sa­ho­val len mi­ni­mál­ne. Po­kú­ša­li sme sa o ak­tua­li­zá­ciu sof­tvé­ru od vý­rob­cu, no po­kus sme po ho­di­ne vzda­li a te­le­fón reš­tar­to­va­li bez stra­ty dát a ak­tuál­nych nas­ta­ve­ní sys­té­mu. Kto chce mo­bil na dve SIM kar­ty a ide mu pre­dov­šet­kým o ce­nu, to­to je vhod­ný adept. Za níz­ku ce­nu sú tu sí­ce kom­pro­mi­sy pri fo­te­ní a vo vý­ko­ne, no kom­pen­zo­va­né roz­lí­še­ním dis­ple­ja a dos­tat­kom ka­pa­ci­ty RAM.

Hod­no­te­nie

Ce­na, ka­pa­ci­ta RAM a roz­lí­še­nie dis­ple­ja, dual-SIM
Hor­ší dis­plej, fo­toa­pa­rát len na zá­klad­né fot­ky


Ce­na: 149 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

HTC One Max

To­to je mo­del pre tých, kto­rí rie­šia di­le­mu me­dzi te­le­fó­nom a tab­le­tom. Z poh­ľa­du prak­tic­kos­ti sa prik­lá­ňa­me prá­ve k mo­de­lu Max od HTC. Zís­ka­te sí­ce mi­ni­tab­let, resp. phab­let a zá­ro­veň te­le­fón so všet­ký­mi vý­ho­da­mi, te­da naj­mä kom­pro­mi­som pri roz­me­roch. Je to po­riad­ne veľ­ký kus a s hmot­nos­ťou 217 gra­mov o se­be dá­va ve­dieť. No­si­li sme ho vo vrec­ku na no­ha­vi­ciach a po­čas pra­cov­né­ho dňa s pou­ží­va­ním te­le­fó­nu ne­bol žiad­ny prob­lém. Az­da je­di­nou ne­vý­ho­dou sú roz­me­ry, no pre tých, kto­rí hľa­da­jú ta­ký­to typ te­le­fó­nu, to nie je ne­vý­ho­da, ale vý­ho­da - na veľ­kom dis­ple­ji sa lep­šie čí­ta­jú elek­tro­nic­ké kni­hy ale­bo pre­ze­ra­jú PDF.

HTC-One-Max-ad2.jpg

Áno, na 5,9-pal­co­vom dis­ple­ji s full HD sa da­jú čí­tať aj do­ku­men­ty PDF. Vý­rob­ca je ver­ný hli­ní­ku, a tak k plas­to­vé­mu te­lu pri­dal aj hli­ní­ko­vé pr­vky. Za­dný kryt je ob­lý a mo­hol byt byť skonštruo­va­ný aj lep­šie. Na jed­nom z bo­kov vid­no, že spoj príl­iš ne­do­lie­ha. Te­lo je sí­ce od­ol­né, no ak vám te­le­fón spad­ne, po­čí­taj­te s de­for­mo­va­ným kry­tom a hor­ším lí­co­va­ním. Tla­čid­lo na vy­pnu­tie je na boč­nej hra­ne a je dob­re prís­tup­né, rov­na­ko aj tla­čid­lá na úp­ra­vu hla­si­tos­ti. Ko­nek­tor na na­bí­ja­nie je na spod­nej hra­ne. Pod­stat­ná zá­le­ži­tosť je za­dná časť.

Tu náj­de­te sní­mač od­tlač­kov pr­stov, kto­rým mô­že­te te­le­fón od­omy­kať. Je to bez po­chýb vy­ni­ka­jú­ce rie­še­nie. Má­te za­bez­pe­če­ný te­le­fón a na­vy­še eli­mi­nu­je­te ná­hod­né od­omy­ka­nie vo vrec­ku. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba ultra­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s bles­kom a dva ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry na pred­nej stra­ne. Na tie sme si zvyk­li už pri mo­de­li HTC One a ide o vy­ni­ka­jú­ci dopl­nok. V prí­pa­de ver­zie Max sú eš­te dy­na­mic­kej­šie a hlas­nej­šie. Po­ze­rať film ale­bo hrať hru v sprie­vo­de ich zvu­ku je zá­ži­tok, kto­rý pri iných te­le­fó­noch neo­kú­si­te a roz­hod­ne sto­jí za to.

Pro­ce­sor z ra­du Snap­dra­gon 600 je stá­le ak­tuál­ny a s frek­ven­ciou 1,7 GHz na jad­ro pos­ta­čí na hra­nie ná­roč­ných hier a aj na ov­lá­da­nie fun­kcií, kto­ré Max pos­ky­tu­je. Vý­rob­ca pri­dal roz­ší­re­nie HTC Sen­se 5.5, či­že na do­má­cej ob­ra­zov­ke má­te fun­kciu Blin­kFeed na po­ze­ra­nie ka­len­dár­nych uda­los­tí, di­aní na so­ciál­nych sie­ťach a aj čí­tač­ku RSS. Na ta­kom­to veľ­kom dis­ple­ji ide o pod­ma­ni­vú fun­kciu, ho­ci sme tro­chu kri­ti­zo­va­li ne­mož­nosť jej vy­pnu­tia. Nad­stav­ba sys­té­mu však stá­le umož­ňu­je pri­ra­diť inú do­má­cu ob­ra­zov­ku, a tak ob­ra­zov­ka Blin­kFeed ne­mu­sí byť pri­már­na po stla­če­ní tla­čid­la Do­mov. Špe­cia­li­tou je mož­nosť fo­tog­ra­fo­vať ale­bo nak­rú­cať vi­deo obo­ma ka­me­ra­mi zá­ro­veň.

V ma­lom ok­ne tak vi­dí­te se­ba a zá­ro­veň sa nak­rú­ca di­anie za­dnou ka­me­rou. Ne­chý­ba fun­kcia Zoe, kto­rá v troch se­kun­dách za­zna­me­ná 20 sní­mok, má­te tak de­tail­né mi­ni­vi­deo, zos­ta­ve­né z množ­stva fo­tog­ra­fií. Fot­ky sú veľ­mi dob­ré, je tu množ­stvo nas­ta­ve­ní scén, ISO, re­ži­mov ako pa­no­rá­ma a ďal­šie. Ka­me­ra s full HD a fo­toa­pa­rát po­koj­ne pou­ži­te aj pri váž­nej­šom fo­tog­ra­fo­va­ní. Pria­mo v te­le­fó­ne sa da­jú z fo­tog­ra­fie od­stra­ňo­vať ne­žia­du­ce ob­jek­ty. Oce­ni­li sme aj vy­la­de­nie sys­té­mu a nad­stav­bu od vý­rob­cu. Te­le­fón sa nau­čí na zá­kla­de pou­ží­va­nia, po akom ča­se sa má uza­my­kať. Pla­tí to aj pre še­tria­ci re­žim, do kto­ré­ho te­le­fón pre­chá­dza po dl­hšom ne­pou­ží­va­ní. Väč­ši­nou ve­čer a v no­ci. HTC One Max je veľ­ký te­le­fón, ale má aj veľ­ké mož­nos­ti. Ideál­na voľ­ba pre tých, kto­rí hľa­da­jú nie­len pra­cov­ný „tab­le­to­fón", ale aj mul­ti­me­diál­ne de­lo na čo­koľ­vek.

Hod­no­te­nie

Dis­plej, ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry, fo­tog­ra­fo­va­nie a nak­rú­ca­nie vi­dea, nad­stav­ba sys­té­mu a je­ho vy­la­de­nie, vy­so­ký mul­ti­me­diál­ny vý­kon
Konštruk­cia za­dné­ho kry­tu, hmot­nosť

Ce­na: 599 EUR
Za­po­ži­čal: HTC


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter