Pripravte sa na letnú sezónu

Najnovšie ultrazoomy

Strana 1/2

Ra­di fo­tí­te zo­ši­ro­ka aj z di­aľ­ky? Má­me pre vás uni­ver­zál­ne rie­še­nia do vrec­ka aj do braš­ny, kto­ré pos­kyt­nú ten naj­väč­ší roz­sah od ši­ro­kých zá­be­rov po extrém­ne prib­lí­že­nie. S ni­mi vám žiad­ny zá­ber neos­ta­ne skry­tý a žiad­ny ob­jekt ne­bu­de pri­ďa­le­ko.

Duel: vrec­ko­vé ultra­zoo­my

Pr­vá dvo­ji­ca v tes­te rep­re­zen­tu­je pod­ka­te­gó­riu vrec­ko­vých fo­toa­pa­rá­tov s extrém­nym zoo­mom. Za­tiaľ čo pre­doš­lá ge­ne­rá­cia mo­de­lov do­sa­ho­va­la prib­liž­ne 20-ná­sob­né op­tic­ké prib­lí­že­nie, ak­tuál­na po­sú­va mé­tu vy­ššie a no­vým štan­dar­dom je 30-ná­sob­ná op­ti­ka. Ne­za­bú­daj­te, že to­to čís­lo ne­rep­re­zen­tu­je cel­ko­vé prib­lí­že­nie, ale re­la­tív­ne prib­lí­že­nie od naj­šir­šie­ho zá­be­ru, niek­to­ré mo­de­ly tak mô­žu prib­li­žo­vať viac než iné, pre­to­že ich naj­šir­šie oh­nis­ko má o nie­čo už­ší zá­ber. Eš­te do­dá­me, že oba tes­to­va­né mo­de­ly pod­po­ru­jú ok­rem spo­mí­na­ných fo­tog­ra­fic­kých fun­kcií aj zá­znam vi­dea v kva­li­te full HD, 60p a so ste­reo­fón­nym zvu­kom.

Ca­non Power­Shot SX700 HS

Tá­to no­vin­ka je nás­tup­com ob­ľú­be­né­ho a dob­re hod­no­te­né­ho mo­de­lu SX 280 a pri­ná­ša ok­rem tra­dič­né­ho zlep­še­nia op­ti­ky (na pek­ných 25 ÷ 750 mm) hlav­ne zdo­ko­na­le­nú elek­tro­ni­ku. Nov­ší pro­ce­sor Di­gic VI ro­bí zá­zra­ky s vy­vo­lá­va­ním su­ro­vých dát do krás­nych fo­tog­ra­fií JPEG a ok­rem to­ho pri­ná­ša aj ús­po­ru v spot­re­be, a te­da ná­rast poč­tu fo­tog­ra­fií na jed­no na­bi­tie. Ten stú­pol až na 250. No­vý sní­mač do­sa­hu­je roz­lí­še­nie 16 Mpx, no na­priek zvý­še­niu hus­to­ty pixelov ne­do­chá­dza k zhor­še­niu šu­mu vo fo­tog­ra­fiách. 

c1.jpg

Maximál­na nas­ta­vi­teľ­ná cit­li­vosť sí­ce pok­les­la na 3200, no na roz­diel od pre­doš­lé­ho mo­de­lu sú ten­to­raz fot­ky pri ISO 3200 ove­ľa pou­ži­teľ­nej­šie a čis­tej­šie. Vô­bec sme sa tak ne­mu­se­li obá­vať pou­žiť ce­lý roz­sah ISO. Pro­ce­sor ro­bí svo­ju prá­cu v tan­de­me so sní­ma­čom nao­zaj skve­le, vý­bor­ne tria­fa­jú vy­vá­že­nie bie­lej aj expo­zí­ciu, čo vždy pre Ca­non nep­la­ti­lo.

Ten­to­raz aj fo­tog­ra­fie čier­nych ob­jek­tov, sne­hu či noč­ných scén vy­ze­ra­jú správ­ne a tak­mer sme ne­mu­se­li pre­mýš­ľať nad kom­pen­zá­ciou expo­zí­cie, sko­ro úpl­ne sme sa moh­li spo­lie­hať na auto­ma­ti­ku. Iné re­ži­my sme vy­uží­va­li v pod­sta­te len na otes­to­va­nie rôz­nych ďal­ších vlas­tnos­tí, ako nap­rík­lad zlep­še­né­ho mak­ra (od 1 cm), prí­pad­ne tes­ty rých­los­ti (vy­še 8 FPS, res­pek­tí­ve 3 FPS s prie­bež­ným doos­tro­va­ním). Je­di­ný prob­lém, na kto­rý sme na­ra­zi­li, bo­la níz­ka rých­losť os­tre­nia pri dl­hších oh­nis­kách, te­da väč­šom prib­lí­že­ní, ale prav­da je, že to­to pla­tí pre všet­ky kom­pak­tné ultra­zoo­my.

c2.jpg

Ca­non veľ­mi prí­jem­ným spô­so­bom zlep­šil te­lo toh­to fo­toa­pa­rá­tu, do ru­ky sad­ne ove­ľa lep­šie než je­ho pred­chod­co­via ale­bo kon­ku­ren­ti. Je veľ­mi pev­né, všet­ky ov­lá­da­cie pr­vky ma­jú vhod­nú veľ­kosť a od­por krú­te­nia. No­vin­kou je tla­čid­lo na ľa­vom ok­ra­ji, kto­ré umož­ňu­je rých­le od­zoo­mo­va­nie a vzá­pä­tí náv­rat, na po­moc s opä­tov­ným náj­de­ným sub­jek­tu, kto­rý nám „ule­tel“ zo zá­be­ru.

Prek­va­pu­je nás, ako ľah­ko sa zmes­tí do vrec­ka aj na­priek skve­lej op­ti­ke a gri­pu. Dis­plej do­sa­hu­je roz­lí­še­nie 920-ti­síc bo­dov a veľ­mi sluš­ný kon­trast aj na sil­nom sl­nku. Vo vý­ba­ve chý­ba aký­koľ­vek hľa­dá­čik, ale to je v tej­to trie­de opäť štan­dard, tak ako je pos­led­nom ča­se aj Wi-Fi. Ten­to­raz je im­ple­men­tá­cia obo­ha­te­ná o čip NFC, te­le­fón tak sta­čí pril­ožiť a spá­ro­va­nie s fo­toa­pa­rá­tom pre­beh­ne auto­ma­tic­ky. Wi-Fi je, žiaľ, pou­ži­teľ­né len na zdie­ľa­nie, nie na ov­lá­da­nie na di­aľ­ku.

Op­ro­ti kon­ku­ren­tom nám troš­ku chý­ba­la mož­nosť uk­la­dať fot­ky do sú­bo­rov RAW, no zrej­me by sme z nich ne­do­ká­za­li vy­tiah­nuť toľ­ko kva­li­ty, ako keď za­pra­cu­je svo­jou má­gou pro­ce­sor Di­gic. Pos­led­nú kri­ti­ku si za­slú­ži stá­le chý­ba­jú­ci re­žim auto­ma­tic­kých pa­no­rám, čo je pod­ľa nás žia­da­ná a čas­to pou­ží­va­ná fun­kcia, kto­rú kon­ku­ren­ti za­ča­li po­nú­kať už dáv­nej­šie. SX700 si tak od nás od­ná­ša veľ­mi po­zi­tív­ne hod­no­te­nie – sí­ce tu chý­ba pár spo­mí­na­ných fun­kcií, kto­ré by sme ra­di vi­de­li, no vcel­ku ide o veľ­mi kva­lit­ne vy­ho­to­ve­ný fo­toa­pa­rát s prek­va­pi­vo vy­so­ko kva­li­tou fo­tiek aj ro­zum­nou ce­nou.

Ce­na: 330 EUR
Za­po­ži­čal: Ca­non

Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-TZ60

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic svo­ju vlaj­ko­vú loď v ka­te­gó­rii vrec­ko­vých kom­pak­tov vy­ba­vi­la tak­mer všet­ký­mi mož­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. Náj­de­te tu všet­ko od Wi-Fi, NFC, GPS cez elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik (skrá­te­ne EVF) až po hyb­rid­nú op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu a vy­so­ké roz­lí­še­nie 18 Mpx. Roz­sah zoo­mu je od 24 do 720 mm, tak­že za­čí­na od mier­ne šir­šie­ho zá­be­ru než je­ho ri­val od Ca­no­nu. 

p1.jpg

Pre­ko­ná­va ho aj roz­sa­hom ISO cit­li­vos­tí až po 6400, no pri tom­to mo­de­li od­po­rú­ča­me za­sta­viť na ISO 1600, ak chce­te fot­ky tla­čiť, vy­ššie hod­no­ty vy­hra­diť na fot­ky na webo­vé pou­ži­tie, boj so šu­mom to­tiž sil­ným vy­hla­dzo­va­ním vy­ma­že dosť ve­ľa jem­ných de­tai­lov. Za­os­tro­va­cia vzdia­le­nosť sa za­čí­na od 3 cm, tak­že je pou­ži­teľ­ný aj na ľah­kú mak­ro­fo­tog­ra­fiu (ľah­kú pre­to, že kom­pak­ty sub­jekt príl­iš zmen­šu­jú, a pre­to ne­do­ká­žu za­chy­tiť ta­ké do­ko­na­lé mak­ro­zá­be­ry ako špe­cia­li­zo­va­né ob­jek­tí­vy na zr­kad­lov­kách).

Oko­lo ob­jek­tí­vu sa na­chá­dza pr­ste­nec, kto­ré­ho fun­kcio­na­li­ta sa pris­pô­so­bu­je mo­men­tál­ne­mu re­ži­mu ale­bo je nas­ta­vi­teľ­ná pou­ží­va­te­ľom. Kon­šta­tu­je­me, že mie­ra pris­pô­so­bi­teľ­nos­ti je pri tom­to mo­de­li pod­stat­ne vy­ššia, strom me­nu je ko­ša­tej­ší, s viac mož­nos­ťa­mi, na­priek to­mu sme ne­zis­ti­li, ako nas­ta­viť na tla­čid­lo Fn zme­nu ISO. Naš­ťas­tie ma­za­cie tla­čid­lo pri fo­te­ní od­ka­zu­je na Quick Me­nu, v kto­rom mož­no po­dob­né nas­ta­ve­nia me­niť veľ­mi rých­lo po­mo­cou kom­bi­ná­cie pred­né­ho pr­sten­ca a za­dné­ho štvor­sme­ro­vé­ho ko­lies­ka. Ten­to mo­del je ta­kis­to veľ­mi rých­ly, zvlád­ne za­chy­tiť 6 zá­be­rov pri rých­los­ti 10 FPS, má do­kon­ca aj špe­ciál­ny re­žim na sní­ma­nie 40 či 60 FPS s niž­ší­mi roz­lí­še­nia­mi 5, resp. 2,5 Mpx. Tro­chu ne­ča­ka­ne pod­po­ru­je uk­la­da­nie do RAW, sa­moz­rej­me, už pri niž­ších sek­ven­čných rých­los­tiach. 

p2.jpg

Dis­plej toh­to mo­de­lu je po­rov­na­teľ­ný s Ca­no­nom a má rov­na­ké roz­lí­še­nie, no ok­rem ne­ho mô­že­te fo­tog­ra­fo­vať aj s po­mo­cou ma­lič­ké­ho elek­tro­nic­ké­ho hľa­dá­či­ka. Ide nao­zaj o zá­chran­né rie­še­nie na príl­iš sl­neč­né dni, je to­tiž ma­lič­ký, mož­no až pri­veľ­mi, s níz­kym roz­lí­še­ním 220-ti­síc bo­dov a po­mer­ne níz­kou ob­no­vo­va­cou frek­ven­ciou.

Vďa­ka to­mu však zá­sad­ne nep­ri­dá­va na veľ­kos­ti te­la a TZ60 je aj s hľa­dá­či­kom sku­toč­ne vrec­ko­vý kom­pakt (o nie­čo hrub­ší a me­nej kom­fort­ný než Ca­non SX700). Troš­ku zvláš­tne je rie­še­né pre­pí­na­nie me­dzi ním a dis­ple­jom – je se­pa­rát­ne pre re­ži­my fo­te­nia a pre­ze­ra­nia fo­tiek, keď te­da fo­te­nie nas­ta­ví­te na EVF, pre­hlia­da­nie fo­tiek sa ďa­lej zob­ra­zu­je na dis­ple­ji.

Nao­pak, fun­kcio­na­li­ta pri­po­je­nia Wi-Fi je exce­len­tná, spá­ro­va­nie cez NFC vec uľah­ču­je a s prís­luš­nou ap­li­ká­ciou mô­že­te TX60 ov­lá­dať na di­aľ­ku aj so ži­vým náh­ľa­dom na dis­ple­ji te­le­fó­nu, čo dá­va auto­portré­tom ale­bo ro­din­ným fot­kám no­vý roz­mer a ve­ci pod­stat­ne uľah­ču­je. Vcel­ku pô­so­bí je­ho ko­vo­vé te­lo veľ­mi od­ol­ne, nie­ko­mu však mož­no ne­bu­dú vy­ho­vo­vať os­trej­šie re­za­né hra­ny a men­šie tla­čid­lá, je to vec vku­su.

Pro­du­ku­je veľ­mi dob­ré fo­tog­ra­fie, pri pl­nom prib­lí­že­ní sú pod­ľa oča­ká­va­nia me­nej os­tré a viac za­šu­me­né, le­bo už ob­jek­tív sil­ne clo­ní, tak­že tak­to skú­šaj­te fo­tiť len pri dob­rom svet­le. Ne­chý­ba­jú však špe­ciál­ne re­ži­my ako auto-pa­no­rá­ma, art filtre nao­zaj pek­né­ho vzhľa­du či scé­ny, kde náj­de­te aj HDR či ne­ča­ka­ne aj vy­so­ko­rý­chlos­tné vi­deo (do 200 FPS). Mo­del TZ60 mô­že­me poch­vá­liť za ob­rov­ské množ­stvo fun­kcio­na­li­ty v ma­lič­kom te­le a vý­drž 300 sní­mok na jed­no na­bi­tie.

Ce­na: cca 400 EUR
Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic

Väč­ší sní­mač ver­zus väč­ší zoom

Nas­le­du­jú­ca dvo­ji­ca mo­de­lov pred­sta­vu­je te­lo ty­pu „brid­ge“, pre­to­že sú akým­si pre­mos­te­ním me­dzi kom­pak­tným ultra­zoo­mom a zr­kad­lov­kou. Väč­šie te­lo umož­ňu­je umies­tniť pred sní­mač mo­hut­nej­šiu op­ti­ku s väč­ším roz­sa­hom a po­núk­nuť pou­ží­va­te­ľo­vi väč­šie po­ho­dlie pri ov­lá­da­ní, te­da veľ­ký elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik, mo­hut­ný grip a mno­ho ov­lá­da­cích pr­vkov.

Ni­kon Cool­Pix P600

Z dvoch no­vi­niek toh­to dru­hu sa prá­ve tá­to via­cej po­ná­ša na kom­pak­ty a sna­ží sa cie­liť na ama­tér­skej­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rí bu­dú od svoj­ho fo­toa­pa­rá­tu chcieť hlav­ne spo­ľah­li­vú auto­ma­ti­ku a mo­hut­ný zoom. Ten je vskut­ku epi­cký – Ni­ko­nu sa po­da­ri­lo do­siah­nuť ma­gic­kú hra­ni­cu 60-ná­sob­né­ho prib­lí­že­nia, v čís­lach oh­nis­ko­vých vzdia­le­nos­tí je roz­sah od 24 do 1440 mm. 

n1.jpg

Pri ta­kom­to sil­nom prib­lí­že­ní už po­čí­taj­te s tým, že len má­lo­ke­dy do­siah­ne­te z ru­ky nao­zaj kva­lit­né fo­tog­ra­fie a väč­ši­nou bu­de tre­ba pou­žiť sta­tív ale­bo fo­toa­pa­rát nie­kam po­lo­žiť. Kaž­dý po­hyb to­tiž vy­vo­lá­va sil­né ot­ra­sy, kto­ré ne­vy­rov­ná ani naj­lep­šia sta­bi­li­zá­cia, je te­da ne­vyh­nut­né vo­liť čo naj­krat­šie ča­sy uzá­vier­ky, čo­mu za­se brá­ni fakt, že ob­jek­tív dosť sil­no clo­ní. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, pl­ný zoom si uži­je­te len po­čas sl­neč­ných dní pred zá­pa­dom sl­nka. Di­gi­tál­ne roz­ši­ro­va­nie zoo­mu od­po­rú­ča­me ne­chať vy­pnu­té. Mak­ros­ním­ky zvlá­da ten­to ob­jek­tív prek­va­pi­vo od 1 cm.

n2.jpg

16 Mpx sní­mač do­ká­že pro­du­ko­vať po­mer­ne dob­ré fo­tog­ra­fie aj v si­tuáciách s vy­so­kým kon­tras­tom, dy­na­mic­ký roz­sah je ko­ri­go­va­ný auto­ma­tic­ky a ob­čas až pri­sil­no, ale as­poň vám neh­ro­zia pre­pá­le­né fo­tog­ra­fie. Hor­šie to je s pod­po­rou vy­so­kých cit­li­vos­tí – apa­rát sí­ce do­ká­že ísť po ISO 6400, prí­pad­ne mo­no­chro­ma­tic­ké ISO 12800, ale neod­po­rú­ča­me pou­ží­vať nič vy­ššie než ISO 1600, od kto­ré­ho za­čí­na­jú byť fo­tog­ra­fie sil­ne vy­hla­dzo­va­né al­go­rit­ma­mi pot­lá­ča­jú­ci­mi šum. Cie­ľo­vú sku­pi­nu is­te po­te­ší mno­ho auto­ma­tic­kých scé­nic­kých re­ži­mov, z nich tie pod­stat­nej­šie sú pria­mo na hlav­nom vo­li­či re­ži­mov (noč­ná kra­ji­na, noč­ný portrét, proti­svet­lo), kde sa skrý­va aj auto­ma­tic­ká pa­no­rá­ma, žiaľ, pri zní­že­nom roz­lí­še­ní. Chý­bať ne­mô­žu ani ume­lec­ké filtre či pod­po­ra nak­rú­ca­nia vi­dea do full HD kva­li­ty s 30p ste­reo­fón­nym zá­zna­mom.

P600 je te­da extrém­ny ultra­zoom pre ne­ná­roč­ných a to­mu zod­po­ve­dá aj ce­nou, aj mož­nos­ťa­mi pris­pô­so­be­nia. Ov­lá­da­cích pr­vkov má ve­ľa, ale pre na­še pot­re­by sa nám nez­da­li op­ti­mál­ne nas­ta­ve­né a pris­pô­so­biť sa da­jú len ob­me­dze­ne. Pri fo­te­ní na auto­ma­ti­ke sme však väč­ši­nou ne­mu­se­li nič me­niť, nao­pak, uží­va­li sme si po­da­re­nú vy­klá­pa­teľ­nú ob­ra­zov­ku s mož­nos­ťou na­to­če­nia pred fo­toa­pa­rát. Hľa­dá­čik je veľ­mi ma­lý a pre­pí­na sa len ma­nuál­ne, na ob­čas­né pou­ži­tie je však dos­ta­toč­ne po­hodl­ný. P600 do­ká­že byť aj rých­ly, maximál­ne vie fo­tiť 7-krát za se­kun­du a je­ho vý­drž je 330 sní­mok na na­bi­tie a s ko­nek­ti­vi­tou Wi-Fi (zdie­ľa­nie aj ov­lá­da­nie na di­aľ­ku).

Ce­na: 430 EUR
Za­po­ži­čal: Ni­kon


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter