Testovali sme

Tabletové novinky

Strana 1/2

V ak­tuál­nych tab­le­to­vých no­vin­kách sa pr­výk­rát stre­tá­va­me s no­vým pro­ce­so­rom od spo­loč­nos­ti In­tel. Dvoj­jad­ro­vý Atom Z2580 do­ká­že pra­co­vať na frek­ven­cii až 2,0 GHz a za­ujal nás naj­mä svo­jím vý­ko­nom v tes­to­va­cích benchmar­koch, ako aj po­mer­ne níz­kou ce­nou tab­le­tov, kto­ré ho vy­uží­va­jú.

Acer Ico­nia B1-720

B1-720 je nás­tup­ca mo­de­lu B1-710, kto­rý sme re­cen­zo­va­li kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka. No­vý 7-pal­co­vý tab­let bol pred­sta­ve­ný v ja­nuá­ri po­čas veľtr­hu CES v Las Ve­gas. Na na­šom tes­to­va­com sto­le pris­tál v mar­ci. B1-720 chce sta­vať ús­pech na níz­kej ce­ne a za 129 eur zís­ka­te so­líd­nu vý­ba­vu. Má však aj zo­pár slab­ších vlas­tnos­tí.

acer.jpg

Pr­vá vý­čit­ka sme­ru­je na 7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním len 1024 × 600. Ne­má pa­nel IPS, čo je tro­chu ško­da. V ce­no­vej ro­vi­ne 129 eur náj­de­te aj mo­de­ly s ta­kým­to dis­ple­jom a roz­diel je vi­di­teľ­ný na pr­vý poh­ľad. Na dru­hej stra­ne tre­ba spo­me­núť, že Acer dis­po­nu­je po­mer­ne so­líd­nou ob­ra­zov­kou. Far­by však zob­ra­zu­je veľ­mi dob­re - ne­pô­so­bia tak vy­bled­nu­to ako v prí­pa­de mo­de­lu Yar­vik G1 For­ce. Je­di­ný ne­dos­ta­tok sú tak hor­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly v po­rov­na­ní s pa­nel­mi IPS.

Dru­há kri­ti­zo­va­ná vlas­tnosť je vý­drž ba­té­rie. V na­šom tes­te vy­dr­žal tab­let o ho­di­nu až dve me­nej v po­rov­na­ní s os­ta­tý­mi mo­del­mi. Ne­má naj­hor­ší vý­sle­dok, ale vy­dr­žal len 3 ho­di­ny a 20 mi­nút, pri­čom sme tes­to­va­li pri maximál­nom nas­ta­ve­ní ja­su. V bež­nej pre­vádz­ke to te­da bu­de o nie­čo dlh­šie a mô­že sa prib­lí­žiť aj k udá­va­ným 5 ho­di­nám.

Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Me­dia­Tek s frek­ven­ciou 1,3 GHz pos­lú­ži na bež­né úče­ly. Vý­sled­ky vý­kon­nos­tných tes­tov sú niž­šie, po­čas je­ho pou­ží­va­nia sme však ne­dos­ta­tok vý­ko­nu v bež­nej pre­vádz­ke ne­po­cí­ti­li. Reak­cie sys­té­mu sú dob­ré, na­čí­ta­nie inter­ne­to­vých strá­nok bez­prob­lé­mo­vé a sviž­né. Pou­ži­tý čip SoC za­os­tá­va naj­mä z hľa­dis­ka 3D gra­fi­ky, to však ne­mu­sí mno­hým pou­ží­va­te­ľom pre­ká­žať. Poch­vá­liť mô­že­me inter­né úlo­žis­ko, kto­ré po­nú­ka až 12 GB pries­to­ru pre pou­ží­va­te­ľa. Mož­nosť roz­ší­re­nia po­mo­cou kar­ty mic­roSD je sa­moz­rej­mosť.

Plas­to­vé te­lo má prí­jem­ný di­zajn a čer­ve­no-čier­na kom­bi­ná­cia pô­so­bí svie­žim doj­mom. V tom­to sme­re Acer chvá­li­me, B1-720 sa nám pá­či viac ako je­ho pred­chod­ca a vo svo­jej ce­no­vej ka­te­gó­rii pat­rí pod­ľa nás k naj­kraj­ším mo­de­lom. Na chr­bte za­ria­de­nia ne­náj­de­te nič, 0,3 Mpx ka­me­ra a je­den rep­ro­duk­tor sú umies­tne­né v oko­lí dis­ple­ja. Tab­let pod­po­ru­je blue­toot­ho­vú ko­nek­ti­vi­tu, žiaľ, fun­kciu bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja ne­pos­ky­tu­je. Ta­kis­to tu ne­náj­de­te vý­stup HDMI.

Pou­ži­tý An­droid je vo ver­zii 4.2.2. Ope­rač­ný sys­tém nie je vý­raz­ne up­ra­ve­ný, po­nú­ka však bo­ha­té por­tfó­lio pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií. Bo­nu­som je aj 28 GB v služ­be Drop­box na pol ro­ka, ak sa do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka prih­lá­si­te po­mo­cou tab­le­tu.

B1-720 po­nú­ka adek­vát­nu vý­ba­vu vzhľa­dom na svo­ju ce­nu. Prie­mer­ne vy­ba­ve­ný tab­let je prí­jem­ná al­ter­na­tí­va pre kaž­dé­ho, kto hľa­dá skôr lac­nej­šie za­ria­de­nie a ne­má zá­ujem o béč­ko­vé znač­ky.

Ce­na: 129,00 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

Co­lo­ro­vo Ci­ty­Tab Sup­re­me 7.85" Boost GPS

Dvo­ji­cu tab­le­tov Co­lo­ro­vo z mi­nu­lé­ho čís­la dopĺňa­me mo­de­lom Sup­re­me, no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou tej­to znač­ky. Ci­ty­Tab Sup­re­me 7.85" nás po­te­šil pek­ným di­zaj­nom, ale aj no­vým pro­ce­so­rom In­tel Atom Z2580.

Di­zajn pat­ril v mi­nu­los­ti k naj­čas­tej­šie kri­ti­zo­va­ným vlas­tnos­tiam tab­le­tov Co­lo­ro­vo. Naj­mä mo­de­ly niž­ších ra­dov sa v tom­to sme­re príl­iš ne­vyz­na­me­na­li. Co­lo­ro­vo čas­to vy­uží­va­lo re­fe­ren­čné di­zaj­ny, kto­ré ne­bo­li ele­gan­tné a stret­li sme sa s ni­mi už x-krát.

colorovo_1 copy.jpg

O to prí­jem­nej­šie bo­lo vy­ba­ľo­va­nie no­vé­ho mo­de­lu Sup­re­me. Čier­ne te­lo je sí­ce zho­to­ve­né z plas­tu, ale na poh­ľad aj na do­tyk pô­so­bí veľ­mi prí­jem­ne. Povr­cho­vá úp­ra­va je po­gu­mo­va­ná - na do­tyk pri­po­mí­na proti­šmy­ko­vé plo­chy her­ných my­ší. Veľ­mi dob­rý do­jem z von­kaj­šej poz­lát­ky dot­vá­ra aj hrúb­ka 7,2 mm.

V pos­led­nom ča­se sa 7,85-pal­co­vý dis­plej stá­va naj­ob­ľú­be­nej­šou voľ­bou mno­hých vý­rob­cov, naj­mä béč­ko­vých zna­čiek. Dô­ka­zom je aj tro­ji­ca tab­le­tov v tom­to čís­le, kto­ré sú roz­me­ro­vo veľ­mi po­dob­né. Spo­loč­ný­mi čr­ta­mi sú roz­lí­še­nie 1024 × 768 a pou­ži­tie pa­ne­la IPS.

Ci­ty­Tab Sup­re­me je je­den z pr­vých tab­le­tov na tr­hu, kto­rý vy­uží­va no­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z2580. Je­ho vý­kon sme chvá­li­li už v úvo­de a spo­me­nie­me ho aj o pár riad­kov niž­šie. Z2580 vy­ze­rá na pr­vý poh­ľad ako vý­bor­ný pro­ce­sor - sta­čí si po­zrieť na­me­ra­né vý­sled­ky. Ak po­rov­ná­me Co­lo­ro­vo s Ico­niou B1-720, In­tel dis­po­nu­je tak­mer dvoj­ná­sob­ným vý­ko­nom CPU a troj­ná­sob­ným gra­fic­kým vý­ko­nom.

Žiaľ, pri tes­to­va­ní prís­tro­ja sme sa stret­li so si­tuácia­mi, keď ope­rač­ný sys­tém ne­rea­go­val úpl­ne pod­ľa na­šich pred­stáv. Bol po­mal­ší a ne­be­žal na pl­ný vý­kon. Tie­to vý­pad­ky sa ob­ja­vo­va­li v niek­to­rých ap­li­ká­ciách (napr. Goog­le Chro­me), a to v prí­pa­de oboch ku­sov tab­le­tov, kto­ré sme ma­li k dis­po­zí­cii na tes­to­va­nie. Je prav­de­po­dob­né, že Co­lo­ro­vo ten­to ne­dos­ta­tok op­ra­ví vo for­me sof­tvé­ro­vej ak­tua­li­zá­cie.

Zvyš­ná vý­ba­va je už nad­štan­dar­dná. Dvo­ji­ca ka­mier s roz­lí­še­ním 5 Mpx a 2 Mpx, Blue­tooth, bez­drô­to­vý dis­plej a GPS. Fo­toa­pa­rát aj na­priek vy­ššie­mu roz­lí­še­niu v praxi ne­fo­tí ideál­ne. Sup­re­me po­te­šil vý­dr­žou ba­té­rie, kto­rá bo­la spo­me­dzi tes­to­va­ných no­vi­niek naj­lep­šia. Tak ako v os­tat­ných prí­pa­doch aj te­raz sme tes­to­va­li pri maximál­nom nas­ta­ve­ní ja­su.

Co­lo­ro­vo Ci­ty­Tab Sup­re­me 7,85" má veľ­mi sľub­ný po­ten­ciál. Za­pá­čil sa nám di­zaj­nom, prí­jem­ne prek­va­pil vý­ko­nom pro­ce­so­ra v tes­toch. Ke­by sa neob­ja­vi­li spo­me­nu­té prob­lé­my, tab­let by zís­kal oce­ne­nie Tip re­dak­cie. Po­mer ce­na/vý­kon a do­da­toč­ná vý­ba­va sú to­tiž vzhľa­dom na ce­nu vý­bor­né. Za pred­pok­la­du, že Co­lo­ro­vo prob­lé­my vy­rie­ši, tab­let vre­lo od­po­rú­ča­me.

Ce­na: 159,90 EUR
Za­po­ži­čal: ABC Da­ta

GoC­le­ver In­sig­nia 785 PRO

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg GoC­le­ver sta­via aj v prí­pa­de mo­de­lu In­sig­nia na svoj za­uží­va­ný di­zajn 7,85-pal­co­vých tab­le­tov a mier­ne pri­po­mí­na iPad mi­ni. Bie­ly rám oko­lo dis­ple­ja je na chr­bte prís­tro­ja skom­bi­no­va­ný s hli­ní­ko­vým kry­tom. Kom­bi­ná­ciu chvá­li­me, aj keď Co­lo­ro­vo Ci­ty­Tab Sup­re­me je nám na poh­ľad sym­pa­tic­kej­ší.

In­sig­nia 785 PRO má s tab­le­tom od Co­lo­ro­va viac spo­loč­ných čŕt. Dis­plej IPS, roz­lí­še­nie 1024 × 768, 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te, 16 GB úlo­žis­ko, ale naj­mä pro­ce­sor Atom Z2580. Dve jad­rá a frek­ven­cia až 2,0 GHz fun­go­va­li v prí­pa­de toh­to tab­le­tu bez prob­lé­mov, a to na­prieč tes­to­va­cí­mi uti­li­ta­mi aj ďal­ší­mi ap­li­ká­cia­mi. Do­kon­ca sme za­zna­me­na­li eš­te lep­šie vý­sled­ky, naj­mä v 3D­Mar­ku bo­li nao­zaj vý­bor­né. Prob­lé­my, kto­ré sme ma­li pri tes­to­va­ní mo­de­lu od Co­lo­ro­va, sa v prí­pa­de prís­tro­ja GoC­le­ver In­sig­nia neo­pa­ko­va­li. Tab­let v tom­to sme­re fun­go­val spo­ľah­li­vo a ne­nat­ra­fi­li sme ani na sof­tvé­ro­vé prob­lé­my.

goclever.jpg

An­droid vo ver­zii 4.2.2 po­nú­ka zo­pár pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií, kto­ré sú uži­toč­né a vy­uži­teľ­né v praxi. Spo­meň­me na­vi­gá­ciu GPS s ma­pa­mi Slo­ven­ska, ČR a Poľ­ska a kan­ce­lár­sky ba­lík. Ne­chý­ba Fa­ce­book, Sky­pe a ďal­šie zá­klad­né ap­li­ká­cie. 5 Mpx za­dnú ka­me­ru pre jej (ne)kva­li­tu na fo­tog­ra­fo­va­nie ne­vyu­ži­je­te a dvo­ji­ca rep­ro­duk­to­rov ta­kis­to fun­gu­je skôr na vy­tvo­re­nie zvu­ko­vé­ho efek­tu ako na kva­lit­nú rep­ro­duk­ciu zvu­ku.

GoC­le­ver In­sig­nia 785 PRO je vďa­ka pro­ce­so­ru Atom Z2580 veľ­mi za­ují­ma­vý tab­let. Pa­ra­met­ra­mi ide o tak­mer iden­tic­ký prís­troj ako Co­lo­ro­vo Ci­ty­Tab Sup­re­me. Ho­ci je udá­va­ná pre­daj­ná ce­na tro­chu vy­ššia, ten­to tab­let sa dá kú­piť za tak­mer to­tož­nú ce­nu ako Co­lo­ro­vo. V ta­kom prí­pa­de si mô­že­te pri­po­čí­tať je­den bod v hod­no­te­ní zá­klad­ná vý­ba­va/ce­na.

Ce­na: 202,80 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter