Testovali sme

Tabletové novinky

Strana 2/2

TeXet TM-7867

TeXet je no­vá znač­ka na na­šom tr­hu. Tab­le­ty sa vy­rá­ba­jú v Čes­kej re­pub­li­ke a vy­vo­lá­va­jú klad­ný pr­vý do­jem. Ba­le­nie je štý­lo­vé, ka­be­láž náj­de­te v sa­mos­tat­nej ška­tuľ­ke, kto­rá ideál­ne za­pa­dá do zvyš­nej čas­ti oba­lu. Väč­ši­nu mies­ta za­be­rá prís­troj so 7,85-pal­co­vým dis­ple­jom, hli­ní­ko­vým te­lom a ko­že­né puz­dro, kto­ré pred­sta­vu­je prí­jem­ný bo­nus.

texet.jpg

Konštruk­cia a di­zajn tab­le­tu sú je­ho sil­né strán­ky. Hli­ní­ko­vé ša­si sa za­čí­na ob­ja­vo­vať čo­raz čas­tej­šie, ale TeXet má za­ují­ma­vé te­lo, kto­ré­mu do­mi­nu­jú os­tré hra­ny. Vý­sle­dok je aty­pic­ký a ele­gant­ný. Je­di­ná chy­bič­ka krá­sy je tla­čid­lo na krok späť, kto­ré je umies­tne­né ved­ľa tla­čid­la na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Bež­ne to­to tla­čid­lo fun­gu­je na vy­pnu­tie/za­pnu­tie tab­le­tu, tak­že si na iné roz­lo­že­nie tla­či­diel bu­de­te chví­ľu zvy­kať.

TM-7867 však v niek­to­rých vlas­tnos­tiach za ak­tuál­nou kon­ku­ren­ciou za­os­tá­va. Pro­ce­sor je sí­ce štvor­jad­ro­vý, ale s frek­ven­ciou iba 1,0 GHz. Pri prá­ci s „čis­tým" ope­rač­ným sys­té­mom sme po­mal­šie reak­cie sys­té­mu ne­zaz­na­me­na­li. Na dru­hej stra­ne gra­fic­ký vý­kon prí­jem­ne prek­va­pil a po­nú­ka lep­šiu kva­li­tu gra­fi­ky ako Acer ale­bo Yar­vik. Na tab­le­ty s pro­ce­so­rom In­tel Atom Z2580 však ne­má. Vý­drž na ba­té­riu je slab­šia, pri kon­ti­nuál­nom preh­rá­va­ní vi­dea s maximál­nym ja­som z YouTu­be bo­la ne­ce­lé 3 ho­di­ny.

Čo sa os­tat­ných pa­ra­met­rov tý­ka, TeXet po­nú­ka štan­dar­dnú vý­ba­vu. 16 GB úlo­žis­ka, 11,8 GB pre pou­ží­va­te­ľa, Blue­tooth, HDMI, mic­ro USB a mic­roSD. Dvo­ji­ca ka­mier má roz­lí­še­nie 0,3 Mpx a 2 Mpx. Ani kon­ku­ren­čné tab­le­ty s 5 Mpx za­dnou ka­me­rou na ná­roč­né fo­te­nie ne­vyu­ži­je­te, ale pri­ví­ta­li by sme kva­lit­nej­šiu pred­nú ka­me­ru.

Čes­ký tab­let TeXet TM-7867 je tro­chu kon­tro­ver­zné za­ria­de­nie. Vý­kon by mo­hol byť vzhľa­dom na ce­nu lep­ší. Poch­va­lu si za­slú­ži naj­mä za di­zajn a konštruk­ciu. Ak vý­rob­ca pop­ra­cu­je na vnú­tor­nos­tiach, bu­de to sil­ná kon­ku­ren­cia za­ve­de­ným znač­kám.

Ce­na: 171,00 EUR (orien­tač­ná)
Za­po­ži­čal: TeXet

Yar­vik G1 For­ce 7"

Yar­vik v prí­pa­de mo­de­lu G1 For­ce 7" kom­bi­nu­je pre­nos­nú her­nú kon­zo­lu s te­lom 7-pal­co­vé­ho tab­le­tu. Na ofi­ciál­nych ob­ráz­koch vy­ze­rá tá­to kom­bi­ná­cia veľ­mi dob­re, reali­ta je však tro­chu iná. Za­ria­de­nie pô­so­bí na pr­vý poh­ľad me­nej es­te­tic­ky. Ča­som si však na pre­ras­te­ný han­dheld zvyk­ne­te.

yarvik.jpg

Od her­né­ho tab­le­tu by sme oča­ká­va­li kva­lit­ný dis­plej a vý­bor­ný vý­kon. Ani jed­no Yar­vik G1 For­ce ne­má. Na­mies­to to­ho však má níz­ku ce­nu, kto­rá za­ria­de­nie za­chra­ňu­je a sprís­tup­ňu­je ho ši­ro­kej ma­se ľu­dí. Se­dem­pal­co­vý dis­plej TFT ne­má pa­nel IPS. Pri roz­lí­še­ní 1024 × 600 ho mô­že­me po­rov­nať s mo­de­lom Ico­nia B1-720 a tu Acer ví­ťa­zí. Prob­lé­mom Yar­vi­ka je to­tiž sla­bé zob­ra­ze­nie fa­rieb, kto­ré sú ble­dé. Har­dvé­ro­vý vý­kon sí­ce nie je exce­lent­ný, ale vzhľa­dom na ce­nu po­nú­ka dob­rý kom­pro­mis. Tab­let sme tes­to­va­li v gra­fic­ky ná­roč­ných hrách Dead Trig­ger 2, FI­FA 14, Real Ra­cing 3. Všet­ky bež­ali bez prob­lé­mov, aj keď so sla­bým nas­ta­ve­ním gra­fi­ky. Tab­let má pl­nú pod­po­ru slu­žieb Goog­le, tak­že hry si stiah­ne­te z ob­cho­du Goog­le Play.

Pri­da­ná hod­no­ta sú har­dvé­ro­vé ov­lá­da­cie pr­vky. Dve ana­ló­go­vé páč­ky, sme­ro­vý kríž, štvo­ri­ca ak­čných, dve boč­né a zo­pár dopl­nko­vých tla­či­diel. Bo­li sme zve­da­ví, ako si tab­let po­ra­dil s vy­uži­tím har­dvé­ro­vých tla­či­diel pri hrách, a vý­sle­dok nás prí­jem­ne prek­va­pil. Niek­to­ré ti­tu­ly, napr. Dead Trig­ger 2, tab­let auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bil na ov­lá­da­nie po­mo­cou ga­me­pa­du. V hre FI­FA 14 bo­la si­tuácia iná, ov­lá­da­cie pr­vky ne­rea­go­va­li. Tab­let však po­nú­ka sof­tvé­ro­vé tla­čid­lo, kto­ré umož­ňu­je na­ma­po­vať jed­not­li­vé šíp­ky, páč­ky a tla­čid­lá do­ty­ko­vé­mu ov­lá­da­niu. To­to je vý­bor­ná vlas­tnosť, vďa­ka kto­rej si mô­že­te za­hrať akú­koľ­vek hru po­mo­cou ga­me­pa­du. Roz­lo­že­nie tla­či­diel je úpl­ne vo va­šej ré­žii. Ta­kis­to je fajn, že si tab­let pa­mä­tá roz­lo­že­nie pre kaž­dú hru, net­re­ba ho te­da pri kaž­dom spus­te­ní ap­li­ká­cie up­ra­vo­vať.

Tab­let zís­kal od nás hod­no­te­nie 4/5 za do­da­toč­né fun­kcie. To je z dô­vo­du har­dvé­ro­vé­ho ga­me­pa­du, pre­to­že inak tab­le­tu chý­ba napr. Blue­tooth, kto­rý sa stá­va čo­raz väč­šou sa­moz­rej­mos­ťou. Na dru­hej stra­ne po­te­ší vý­stup HDMI, za­ria­de­nie pri­po­jí­te k te­le­ví­zo­ru a má­te sko­ro kla­sic­kú her­nú kon­zo­lu, sa­moz­rej­me, pre ne­ná­roč­ných hrá­čov.

Yar­vik G1 For­ce 7" nás za­ujal svo­jím kon­cep­tom. Pr­vot­ný do­jem zo za­ria­de­nia bol mier­ne ne­ga­tív­ny - nej­de o sexi za­ria­de­nie, ne­má dis­plej IPS a vý­ko­nom tiež ne­pat­rí k špič­ke. Ako sme sa však s tab­le­tom hra­li, za­ča­li sme mu pos­tup­ne pri­chá­dzať na chuť a kon­šta­tu­je­me, že po­ten­ciál roz­hod­ne má. Mi­ni­mál­ne pre ur­či­tú cie­ľo­vú sku­pi­nu, kam ra­dí­me naj­mä men­šie de­ti, kto­ré chcú ne­ja­ké mo­bil­né za­ria­de­nie iba na hra­nie. Ten­to mo­del je na ta­ké­to vy­uži­tie ideál­ny. A to aj na­priek to­mu, že ov­lá­da­cie pr­vky po bo­koch dis­ple­ja nie sú až ta­ké po­hodl­né ako mo­der­né ga­me­pa­dy. Pri­po­mí­na­jú skôr her­né ov­lá­da­če zo sta­rej ško­ly. Za­ria­de­nie nie je bez chy­by, ale vo vý­sled­ku spĺňa svoj účel.

Ce­na: 124,68 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Ver­dikt PC RE­VUE

Ico­nia B1-720 je ma­lý, štý­lo­vý tab­let, kto­ré­mu chý­ba už iba dis­plej IPS. A to aj na­priek niž­šej ce­ne. Co­lo­ro­vo nás ko­neč­ne po­te­ši­lo di­zaj­nom, te­raz už iba od­strá­niť men­šie prob­lé­my s pro­ce­so­rom, resp. sys­té­mom. Je fajn, že sa nám v tes­te ob­ja­vil aj GoC­le­ver, kto­rý do­ka­zu­je, že pro­ce­sor In­tel Atom Z2580 fun­gu­je v tab­le­toch bez prob­lé­mov a je veľ­kým prí­no­som. In­sig­nia 785 PRO je tab­let za­ují­ma­vý naj­mä z har­dvé­ro­vé­ho hľa­dis­ka. TeXet je ele­gán so sla­bou vý­dr­žou ba­té­rie. Vnú­tor­nos­ti bu­dú mu­sieť Če­si zlep­šiť. Yar­vik G1 For­ce 7" tes­tu­je za­ují­ma­vý kon­cept a ro­bí to dob­re. Tab­let je za­ují­ma­vý pre men­šie de­ti. Tes­to­va­li sme aj no­vé tab­le­ty od Sam­sun­gu, o kto­rých si pre­čí­ta­te na nas­le­du­jú­cej stra­ne. Na­me­ra­né hod­no­ty náj­de­te v ta­buľ­kách v tom­to člán­ku. Ga­laxy Tab­PRO 8.4 sta­vil na os­ved­če­ný di­zajn a po­nú­ka vý­bor­ný vý­kon za sluš­nú ce­nu. Ga­laxy No­teP­RO 12.2 je za­ria­de­nie, aké sme tu eš­te ne­ma­li. Sna­ží sa os­lo­viť naj­mä pro­fe­sio­ná­lov a po­nú­ka všet­ko pot­reb­né zo sof­tvé­ro­vej aj har­dvé­ro­vej strán­ky. Na po­me­ry tab­le­tov je za­ria­de­nie na pr­vý poh­ľad dra­hé, ale kon­cep­tom ide o uni­kát. Ak sa vám zda­jú tab­le­ty roz­me­ro­vo ma­lé, vy­skú­šaj­te ten­to gi­gant.

tablety tab 1-1.jpg

Pa­ra­met­re tes­to­va­ných tab­le­tov

tablety tab 1-2.jpg

Vý­sled­ky tes­to­va­nia tab­le­tov s An­droi­dom

Zdroj: PCR 4/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter