Špeciálna téma

Crash test robotických vysávačov

Ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če po­mer­ne čas­to pre­zen­tu­je­me v na­šom ma­ga­zí­ne, je to to­tiž veľ­mi po­pu­lár­na ko­mo­di­ta. Ľudia si ich ku­pu­jú na jed­no­du­chú reali­zá­ciu kaž­do­den­né­ho up­ra­to­va­nia. Ma­li sme už test ta­kých­to vy­sá­va­čov, kto­rý bol za­me­ra­ný na kva­li­tu vy­sá­va­nia, pri­čom sme do mies­tnos­ti prip­ra­vi­li vop­red de­fi­no­va­né množ­stvo pra­chu a nes­kôr od­vá­ži­li, koľ­ko sa dos­ta­lo do zá­sob­ní­ka vy­sá­va­ča.

Te­raz však pôj­de o iný test - chce­li sme pre­ve­riť, čo­mu všet­ké­mu od­ola­jú ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če pri ná­roč­nom pou­ží­va­ní. Us­ku­toč­ni­li sme net­ra­dič­ný crash test, v kto­rom sme pre­ve­ri­li štvo­ri­cu ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov (ďa­lej len vy­sá­va­čov).

01-NaStarte.jpg

To­to je štvo­ri­ca vy­sá­va­čov, kto­ré sme pod­ro­bi­li vskut­ku dr­sné­mu tes­tu

Sce­nár tes­tu

Naj­prv sme chce­li pre­ve­riť, čo sa sta­ne, ak vy­sá­vač spad­ne z vý­šky. Nes­ta­ne sa to, po­kiaľ je vy­sá­vač v pre­vádz­ke, keď­že kaž­dý z nich je vy­ba­ve­ný sní­mač­mi na roz­poz­na­nie scho­dov a iných pries­to­ro­vých pre­ká­žok. Prob­lém nas­ta­ne vte­dy, ak vy­sá­vač prá­ve nie je v pre­vádz­ke a má­te ho umies­tne­ný na zvý­še­nej pod­lož­ke. Ne­do­pat­re­ním doň na­ra­zí­te, zho­dí ho di­eťa či zvie­ra, jed­no­du­cho sa ocit­ne na ze­mi. Vy­skú­ša­li sme to naj­prv z vý­šky asi 60 cm, nes­kôr sme tú­to vý­šku zdvoj­ná­so­bi­li na 120 cm.

Nas­le­do­val test s vo­dou. Aj v tom­to prí­pa­de sa oby­čaj­ne nič nes­ta­ne, po­kiaľ je vy­sá­vač v pre­vádz­ke. Ria­dia­ca elek­tro­ni­ka pri vý­kon­nej­ších mo­de­loch to­tiž po roz­poz­na­ní pre­káž­ky po­hyb vy­sá­va­ča spo­ma­lí, a tak do rôz­nych sto­ja­nov, na kto­rých mô­že byť nap­rík­lad cen­ná vá­za s vo­dou a kvet­mi, na­ra­zí len veľ­mi mier­ne. No ak vy­sá­vač nie je v pre­vádz­ke, ne­má sa ako brá­niť. Keď sa vám vá­za s kvet­mi vy­šmyk­ne z rúk prá­ve nad vy­sá­va­čom, je jas­né, že ok­rem tla­ku bu­de naň pô­so­biť aj vo­da. A prá­ve od­ol­nosť pro­ti vo­de sme chce­li ove­riť.

Ďal­ší test bol za­me­ra­ný na tep­lo. Ak ne­chá­te vy­sá­vač v ho­rú­com le­te za sklom a na pra­žia­com sl­nku, je­ho tep­lo­ta sa mô­že zvý­šiť nad 60 °C. Chce­li sme si te­da ove­riť, ako vy­sá­va­če od­ola­jú ta­kej­to vy­so­kej tep­lo­te, a tak sme na ich povrch pô­so­bi­li ot­vo­re­ným oh­ňom.

Na zá­ver sme pris­tú­pi­li k dvom „bru­tál­nym" tes­tom. Pr­vý si­mu­lo­val si­tuáciu, keď pre­ná­ša­te vy­sá­vač a zra­zu sa vám vy­šmyk­ne z rúk, pri­čom ste na­neš­ťas­tie prá­ve na scho­doch a nas­le­du­je ne­kom­pro­mis­ný pád na tvr­dú pod­lož­ku, spre­vá­dza­ný šú­cha­ním sa po ďal­ších scho­doch. To je veľ­mi nep­rí­jem­ná si­tuácia, kto­rá však mô­že nas­tať. Ten­to test aj vy­tý­čil jas­nú hra­ni­cu me­dzi od­ol­ný­mi a „oby­čaj­ný­mi" ro­bo­tic­ký­mi vy­sá­vač­mi.

Dru­hý bru­tál­ny test bol za­me­ra­ný na úz­ko cie­le­ný tlak vy­so­kej in­ten­zi­ty. Pou­ži­li sme pri ňom čin­ky. Naj­prv sme sa pos­ta­vi­li na dva naj­odol­nej­šie vy­sá­va­če a čin­ku s hmot­nos­ťou 60 kg sme zod­vih­li do úrov­ne pá­sa. Pok­ra­čo­va­li sme čin­kou s hmot­nos­ťou 100 kg. Nes­kôr sme po­lo­ži­li jed­nu stra­nu čin­ky pria­mo na vy­sá­vač a na­vy­še sme si na ňu sad­li. To­to fi­ná­le na­po­kon ofi­ciál­ne roz­hod­lo, kto­ré­mu pro­duk­tu pat­rí ti­tul naj­odol­nej­ší ro­bo­tic­ký vy­sá­vač.

Na štar­to­vej čia­re stá­li...

Na test sme vy­bra­li ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če, kto­ré sa da­jú kú­piť v pre­daj­nej sie­ti na Slo­ven­sku. Bol to Eco­vacs D76, iRo­bot Room­ba 780, Rob­Zo­ne Roo­my a Sam­sung Na­vi­bot S (SR8980). Všet­ky sme pred reali­zá­ciou tes­tu na­bí­ja­li viac ako 12 ho­dín, aby sme moh­li po kaž­dom tes­te vy­skú­šať ich pre­vádz­ku. Ove­ro­va­li sme len sa­mot­né vy­sá­va­če, nes­kú­ša­li sme napr. od­ol­nosť na­bí­ja­cích do­ko­va­cích sta­níc či di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča. Pre­vádz­kys­chop­nosť po jed­not­li­vých tes­toch sme ove­ri­li len krát­ko­do­bo po­zo­ro­va­ním ich prá­ce. Nes­kor­šie­ho ví­ťa­za tes­tu sme však po ukon­če­ní tes­tu pou­ži­li na po­vy­sá­va­nie ce­lé­ho do­mu, aby sme sa pres­ved­či­li o je­ho pl­no­hod­not­nej fun­kcii.

02-NaStarte2.jpg

A tu ich má­me v pl­nej krá­se a s do­ko­va­cí­mi sta­ni­ca­mi. Spra­va: Rob­Zo­ne Roo­my, iRo­bot Room­ba 780, Eco­vacs D76 a cel­kom vľa­vo Sam­sung Na­vi­bot S (SR8980)

Prie­beh tes­tu

Tes­to­va­li sme v cros­sfit cen­tre Spar­tan GYM v Le­vi­ciach a vy­uži­li sme všet­ky mož­nos­ti, kto­ré sme ma­li k dis­po­zí­cii. Pri pá­doch sme pou­ži­li dre­ve­nú deb­nu s vý­škou oko­lo 60 cm a z nej sme há­dza­li vy­sá­va­če na gu­me­nú pod­lož­ku - tá si­mu­lo­va­la ko­be­rec, kto­rým prav­de­po­dob­ne má­te v do­mác­nos­ti pok­ry­tú pod­la­hu. Ten­to test pre­ži­li úpl­ne všet­ky vy­sá­va­če, kaž­dý z nich pra­co­val po pá­de z tej­to vý­šky bez prob­lé­mov.

03-PadZVysky.jpg

To­to je pr­vý váž­ny crash test vy­sá­va­čov - Sam­sung Na­vi­bot S le­tí k ze­mi z deb­ny s vý­škou 60 cm

Nás­led­ne sme da­li dve deb­ny na se­ba a do­siah­li vý­šku oko­lo 120 cm. Z nej sme vy­sá­va­če há­dza­li na gu­me­nú pod­lož­ku. Nes­kôr pri ove­re­ní čin­nos­ti skúš­kou vy­sá­va­nia sme kon­šta­to­va­li, že vy­sá­vač Rob­zo­ne Roo­my pres­tal do­ko­na­le vy­ko­ná­vať svo­ju čin­nosť. Pres­nej­šie po­ve­da­né, vy­sá­val len asi 10 se­kúnd a po­tom sa za­sta­vil. Skú­ša­li sme ho spus­tiť opa­ko­va­ne, no ne­po­da­ri­lo sa nám ho pri­nú­tiť po­vy­sá­vať väč­šiu plo­chu. Ten­to mo­del sme pre­to vy­ra­di­li z ďal­šie­ho tes­to­va­nia.

04-PadZVysky2.jpg

Tak­to to vy­ze­ra­lo tes­ne pred pá­dom z vý­šky 120 cm - po tom­to tes­te už ne­pok­ra­čo­val Rob­Zo­ne Roo­my, kto­rý už ne­do­ká­zal vy­sá­vať sys­te­ma­tic­ky

Pris­tú­pi­li sme k po­lie­va­niu pred­nej aj spod­nej čas­ti vy­sá­va­ča vo­dou. Pou­ži­li sme na to veľ­kú in­jek­čnú strie­kač­ku s ob­je­mom 120 ml. Po­lie­va­li sme krát­ko­do­bo, ale in­ten­zív­ne. Pri ove­re­ní čin­nos­ti sme zis­ti­li, že vy­sá­vač iRo­bot Room­ba 780 pres­tal pl­no­hod­not­ne fun­go­vať, le­bo sme ne­moh­li za­dať úda­je na je­ho do­ty­ko­vom dis­ple­ji. Vy­skú­ša­li sme pre­to ov­lá­da­nie do­dá­va­ným di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom a to fun­go­va­lo bez prob­lé­mov. Po dôk­lad­nom vy­su­še­ní hor­nej stra­ny vy­sá­va­ča ute­rá­kom sa mož­nosť do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia dis­ple­ja toh­to vy­sá­va­ča ob­no­vi­la.

05-Voda.jpg

To­to je test od­ol­nos­ti pro­ti po­lia­tiu vo­dou - po ňom sme chví­ľu mu­se­li su­šiť iRo­bot Room­ba 780, ale po vy­su­še­ní pra­co­val bez prob­lé­mov

Nas­tal čas na oheň. Chce­li sme za­hriať hlav­ne hor­nú časť vy­sá­va­čov, keď­že to je plo­cha, kto­rá sa prav­de­po­dob­ne zoh­re­je naj­skôr. Pou­ži­li sme ply­no­vý ho­rák, kto­rým sme zo vzdia­le­nos­ti asi 5 cm zo­hrie­va­li nie­koľ­ko de­sia­tok se­kúnd kaž­dý z vy­sá­va­čov. Do­ty­kom ru­ky sme sa nás­led­ne pres­ved­či­li, že sú nao­zaj za­hria­te. Ten­to test pre­ži­li bez uj­my všet­ky tri os­tá­va­jú­ce vy­sá­va­če, pos­tú­pi­li te­da do ďal­šie­ho ko­la.

06-Ohen.jpg

Kr­stom oh­ňom preš­li všet­ky tri os­tá­va­jú­ce vy­sá­va­če bez za­vá­ha­nia

V tej­to eta­pe už iš­lo nao­zaj do tu­hé­ho, vy­uži­li sme be­tó­no­vé scho­dy s cel­ko­vým pre­vý­še­ním 2,3 met­ra. Vy­sá­va­če sme há­dza­li z hor­né­ho scho­du a skon­či­li po 13 scho­doch na me­dzi­pos­cho­dí. Kaž­dý z nich pri tom­to pá­de zo scho­dov nie­čo zo se­ba „stra­til" - naj­čas­tej­šie ná­dob­ku na ne­čis­to­ty, kto­rá je lo­gic­ky naj­ľah­šie vy­be­ra­teľ­nou čas­ťou vy­sá­va­ča. To ne­po­va­žu­je­me za prob­lém. Hor­šie to bo­lo s vy­sá­va­čom Eco­vacs D76, kto­ré­mu od­pad­la pred­ná hra­na aj s elek­tro­ni­kou. Tá zá­ro­veň tvo­rí aj do­ty­ko­vú plo­chu, kto­rá in­for­mu­je elek­tro­ni­ku vo vy­sá­va­či o tom, či ne­na­ra­zil na pre­káž­ku. Ten­to vy­sá­vač ne­bo­lo mož­né ďa­lej pou­ží­vať a do ďal­šie­ho bo­ja už ne­pos­tú­pil. Os­ta­li nám len dva­ja hr­di­no­via, s kto­rý­mi sme už iš­li do extré­mu.

07-Schody1.jpg

To­to bol už veľ­mi ná­roč­ný test pá­du zo scho­dov: pre­vý­še­nie bo­lo viac ako 2,2 met­ra a scho­dy bo­li dos­ta­toč­ne tvr­dé

08-Schody2.jpg

Zo všet­kých vy­sá­va­čov pri pá­de zo scho­dov nie­čo od­pad­lo, ná­dob­ku s od­pa­dom však ne­po­va­žu­je­me za prob­lém. No v prí­pa­de Eco­vacs D76 od­pad­la dô­le­ži­tá časť s elek­tro­ni­kou.

Na rad priš­li čin­ky. Prip­ra­vi­li sme si tyč s hmot­nos­ťou 20 kg, na­lo­ži­li sme si ďal­ších 40 kg na čin­kách a pos­ta­vi­li sme sa no­ha­mi na dva vy­sá­va­če. Pri hmot­nos­ti te­la oko­lo 105 kg tak na dvoch vy­sá­va­čoch zra­zu spo­či­nu­lo 165 kg zá­ťa­že. iRo­bot aj Sam­sung prip­ra­vi­li veľ­mi od­ol­né vy­sá­va­če a tá­to hmot­nosť nep­red­sta­vo­va­la pre ne žiad­ny prob­lém. Ove­ri­li sme si to aj krát­kou skúš­kou vy­sá­va­nia.

09-Cinky1.jpg

Pr­vý z extrém­nych tes­tov - čin­ka s hmot­nos­ťou 60 kg + na­ša hmot­nosť 105 kg sú prip­ra­ve­né spo­či­núť na dvoch vy­sá­va­čoch

Iš­li sme ďa­lej a na čin­ku na­lo­ži­li ďal­ších 40 kg, te­da pri tej­to skúš­ke sme dví­ha­li čin­ku s hmot­nos­ťou 100 kg. Opäť sme sa na vy­sá­va­če pos­ta­vi­li, a tak na nich bo­la hmot­nosť 205 kg. Aj tú­to skúš­ku oba mo­de­ly pre­ži­li. Te­raz sme už pok­ra­čo­va­li inak, na kaž­dý z vy­sá­va­čov sme po­lo­ži­li pria­mo jed­nu časť čin­ky, na kto­rú sme pri­da­li ďal­ších 60 kg. K cel­ko­vej hmot­nos­ti zá­ťa­že na jed­nej stra­ne 100 kg sme pri­da­li sad­nu­tím si na čin­ku hmot­nosť te­la, ten­to­raz tak pô­so­bi­lo na tes­to­va­ný vy­sá­vač 205 kg sa­mos­tat­ne.

10-Cinky3.jpg

Roz­ho­du­jú­ci test - 205 kg le­ží na kaž­dom vy­sá­va­či sa­mos­tat­ne

Na čin­ke sme sa eš­te tro­chu „poh­mý­ri­li", aby sme čo naj­viac za­ťa­ži­li kaž­dú časť hor­né­ho pa­ne­la. Nás­led­né tes­ty vy­sá­va­nia roz­hod­li - ko­lies­ka Sam­sung Na­vi­bot S sa po tej­to extrém­nej zá­ťa­ži za­su­nu­li o nie­čo viac do vy­sá­va­ča a je­ho za­dná časť so stie­ra­cou kef­kou sa za­ča­la do­tý­kať pod­la­hy. Pre­to sa po­hyb vy­sá­va­ča spo­ma­lil a už ne­vy­sá­val tak ši­kov­ne ako pri za­čiat­ku tes­to­va­nia. Vy­sá­vač iRo­bot Room­ba 780 vy­sá­val bez prob­lé­mov, žiad­ne spo­ma­le­nie sa na ňom nep­re­ja­vi­lo.

Ver­dikt PC RE­VUE

Náš net­ra­dič­ný test je na kon­ci. Ma­li sme dvoch sta­toč­ných - iRo­bot Room­ba 780 a Sam­sung Na­vi­bot S. Je jas­né, pre­čo sú to naj­pre­dá­va­nej­šie ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če na na­šom tr­hu. Kaž­dý má svo­je pred­nos­ti, v na­šom crash tes­te od­ol­nos­ti „o pr­sia" zví­ťa­zil vo veľ­mi tes­nom sú­bo­ji iRo­bot Room­ba 780. Mal sí­ce ma­lé prob­lé­my pri tes­te s po­lia­tím je­ho ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la vo­dou, ale po vy­su­še­ní fun­go­val bez prob­lé­mov. Oce­ňu­je­me je­ho oh­rom­nú od­ol­nosť, od­olať tla­ku vy­še 200 kg bez uj­my je jed­no­du­cho fan­tas­tic­ké. Sam­sung Na­vi­bot S je tiež vy­ni­ka­jú­ci vy­sá­vač s veľ­mi prí­ťaž­li­vým di­zaj­nom a aj ši­kov­ným sys­té­mom auto­ma­tic­ké­ho vy­práz­dňo­va­nia od­pad­nej ná­do­by vo vy­sá­va­či. O je­ho dru­hom mies­te roz­hod­li ko­lies­ka za­ra­ze­né dov­nút­ra po extrém­nom tla­ku na vy­sá­vač.

11-Zaver.jpg

Ví­ťa­zom náš­ho tes­tu je iRo­bot Room­ba 780, ide o extrém­ne od­ol­ný vy­sá­vač


Zdroj: PCR 4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter