Testovali sme

Cenovo dostupné notebooky

Strana 2/2

HP Pro­Book 455 G1

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Ozna­če­nie G1 pris­lú­cha mo­de­lo­vej sé­rii Pro­Book, čo sú no­te­boo­ky ur­če­né do pra­cov­né­ho pros­tre­dia. Ich vý­ho­da je v tom, že sú lac­nej­šie ako mo­de­ly ra­du Eli­te­Book. Stá­le si však po­ne­chá­va­jú špe­cia­li­ty a tech­no­lo­gic­kú vý­ba­vu drah­ších sú­ro­den­cov, no vy­ho­to­ve­né sú z plas­tu. Zdr­sne­né po­gu­mo­va­né ve­ko je mag­net na od­tlač­ky pr­stov. Uvá­dza­me to len ako fakt bez hod­no­te­nia, či je to dob­ré, ale­bo nie. Jed­no­du­cho si povrch utrie­te a pod­stat­né sú tech­no­ló­gie a ochra­na dát.

455 copy.jpg

Prá­ve tu Pro­Book ve­die a pos­ky­tu­je jed­nak nás­troj na za­bez­pe­če­nie dis­ku pri pá­doch ale­bo sil­ných vib­rá­ciách no­te­boo­ku. HP 3D Dri­ve­Guard je už ro­ky štan­dar­dnou sú­čas­ťou, kto­rú pou­ží­va­te­lia oce­nia. Dru­hé zlep­še­nie je nás­troj na in­teg­rá­ciu he­siel pod jed­nu stre­chu a auto­ma­tic­ké prih­la­so­va­nie do on-li­ne úč­tov. Pod klá­ves­ni­cou je čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov. Zna­me­ná to te­da, že si mô­že­te zvo­liť sil­né za­bez­pe­če­nie sys­té­mu a ne­mu­sí­te ho deg­ra­do­vať štvor­čí­sel­ným PIN kó­dom, kto­rý za­vie­dol sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 8. Ne­chý­ba ani uti­li­ta na šif­ro­va­nie dát na dis­koch. Pre úpl­nosť hneď do­dá­va­me, že Pro­Book je v tej­to kon­fi­gu­rá­cii prip­ra­ve­ný aj na mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie. Či už chce­te pou­ží­vať stri­ha­cie nás­tro­je, ale­bo pra­co­vať s fo­tog­ra­fia­mi, sil­ná gra­fi­ka náj­de svo­je up­lat­ne­nie. Na­ko­niec ju mož­no vy­užiť aj pri od­dy­chu na hra­nie hier. Zo zvu­ko­vej strán­ky vý­rob­ca za­hr­nul pod­po­ru DTS Sound+.

Klá­ves­ni­ca je po­hodl­ná, nie je hluč­ná a na­vy­še od­olá po­lia­tiu te­ku­ti­nou. Pod­svie­te­nie ab­sen­tu­je. Touch­pad má veľ­ké tla­čid­lá my­ši a nám sa ten­to sys­tém poz­dá­va. Ov­lá­da­nie je po­hodl­né a pev­ný touch­pad oce­ní „sta­rá ško­la". Sil­ná gra­fi­ka vy­chá­dza z pou­ži­tej plat­for­my. Mo­del 455 je dos­tup­ný aj v kon­fi­gu­rá­cii s pro­ce­sor­mi In­tel, my sme však tes­to­va­li kon­fi­gu­rá­ciu s pro­ce­so­rom AMD Eli­te A10-5750M 2,5 GHz. Za­hŕňa gra­fic­kú kar­tu AMD Ra­deon HD 8650G. Spo­koj­ní sme bo­li aj s 8 GB ope­rač­nej pa­mä­te. Keď k to­mu pri­dá­me 1 TB pev­ný disk, ide o vý­kon­ný stroj. Priz­ná­va­me, že rad­šej pou­ží­va­me disk SSD s men­šou ka­pa­ci­tou, no v sym­bió­ze ka­pa­ci­ty RAM a veľ­kos­ti dis­ku ne­má­me vý­hra­dy. Ko­nek­ti­vi­ta je štan­dar­dná, te­da dvak­rát USB 2.0 a 3.0, HDMI, VGA, čí­tač­ka ka­riet na pred­nej hra­ne a, sa­moz­rej­me, aj op­tic­ká DVD me­cha­ni­ka.

Ce­na je vzhľa­dom na pa­ra­met­re a tech­no­ló­gie pos­ta­ve­ná veľ­mi dob­re. Pod­pí­sa­lo sa to však na vý­dr­ži. Ne­ce­lé šty­ri ho­di­ny je hod­no­ta viac na kan­ce­lár­sky po­čí­tač ako pre­nos­ný nás­troj. Pri veľ­kos­ti 15,6" sa však bu­de viac pou­ží­vať na sto­le než po­čas ces­to­va­nia. Po­čí­taj­te aj so zvý­še­nou spot­re­bou. CPU od AMD nie sú ta­ké od­la­de­né ako ek­vi­va­len­ty od In­te­lu. V maxime sme na­me­ra­li 95 W, čo už je hod­no­ta vý­kon­né­ho her­né­ho stro­ja.

Hod­no­te­nie

Bio­met­ric­ká čí­tač­ka, klá­ves­ni­ca od­ol­ná po­lia­tiu, šty­ri por­ty USB, 1 TB pev­ný disk, veľ­kosť RAM, sil­ná gra­fi­ka
Vy­so­ká spot­re­ba pri ná­roč­nej­ších ap­li­ká­ciách, klá­ves­ni­ca bez pod­svie­te­nia

Ce­na: 589 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard

Le­no­vo Thin­kPad Ed­ge E530c

Sé­ria Ed­ge pat­rí v ra­de pod­ni­ko­vých no­te­boo­kov do sku­pi­ny mo­de­lov dos­tup­ných pre ma­lé a stred­né fir­my. Ce­na sa pod­pí­sa­la na pa­ra­met­roch, kto­ré vy­va­žu­jú po­mer ce­na/vý­kon. Ed­ge po­nú­ka nie­čo z lac­nej­šie­ho seg­men­tu Thin­kPa­dov, no po­ne­chá­va si spô­sob ov­lá­da­nia a klá­ves­ni­cu z drah­šie­ho por­tfó­lia Le­no­vo. Na tom­to mo­de­li za­bo­do­va­la naj­mä ce­na, ale aj kom­for­tná klá­ves­ni­ca. Ho­dí sa na kaž­do­den­né pou­ží­va­nie v kan­ce­lá­rii.

Lenovo-ThinkPad-Edge-E530c-NZY4TRT copy.jpg

Vý­rob­ca pri­dal drob­nos­ti, ako je súp­ra­va šty­roch tla­či­diel na rých­le spus­te­nie ap­li­ká­cií a ak­ti­vo­va­nie niek­to­rých fun­kcií sys­té­mu. Prís­tup ku kal­ku­lač­ke, pries­kum­ní­ku ale­bo hľa­da­niu či za­mknu­tiu po­čí­ta­ča má­te hneď po­ru­ke. Pries­to­ru je v 15,6-pal­co­vom te­le dos­ta­tok, a tak prí­tom­nosť tých­to špe­cia­li­zo­va­ných klá­ve­sov nie je na ško­du. Ne­chý­ba trac­kpoint a zdvo­je­né tla­čid­lá my­ši, klá­ves­ni­ca však nie je pod­svie­te­ná. Štan­dar­dné up­red­nos­tne­nie mul­ti­me­diál­nych klá­ve­sov sa dá prep­núť v BIO­Se, aby pri­már­ne bo­li pou­ži­té klá­ve­sy F. Ško­da, že nad boč­né šíp­ky vý­rob­ca nat­la­čil klá­ve­sy Pa­ge Down a Up. Zo za­čiat­ku si na sties­ne­ný pries­tor tre­ba dať po­zor. Webo­vá ka­me­ra má roz­lí­še­nie 720p a na audio si vy­chut­ná­te roz­ší­re­nie Dol­by Ho­me Thea­ter 4.

Te­lo no­te­boo­ku je zho­to­ve­né z plas­tu, ve­ko je pruž­nej­šie. Je tu však veľ­ká vô­ľa a kaž­dé za­tla­če­nie na ve­ko nez­na­me­ná de­for­mo­va­nie ob­ra­zu. Ur­či­te oce­ní­te mat­ný dis­plej. Na prá­cu ideál­na zá­le­ži­tosť s mi­ni­ma­li­zo­va­ním od­les­kov. Chvá­li­me pev­nú zá­klad­ňu, klá­ves­ni­ca sa pri pí­sa­ní nep­ri­ro­dze­ne nep­re­hý­ba.

Dô­ka­zom fi­rem­né­ho na­sa­de­nia je prá­ve pou­ži­tý pro­ce­sor pod­po­ru­jú­ci vir­tua­li­zač­né tech­no­ló­gie. Je­ho vý­kon nie je naj­vyš­ší. Po­ne­chá­va si však ba­lans s ce­nou a vy­ššou frek­ven­ciou. RAM má štan­dar­dnú ka­pa­ci­tu 4 GB, pev­ný disk má 500 GB. Pri štar­te sys­té­mu však tre­ba byť tr­pez­li­vý, rov­na­ko aj pri prá­ci s väč­ším ob­je­mom dát. Má to­tiž len 5400 otá­čok, čo sa nám zdá má­lo. Kom­bi­ná­ciu sys­té­mo­vé­ho dis­ku SSD vý­rob­ca vy­ne­chal. Tes­to­va­ná zos­ta­va vý­kon­nos­tne zod­po­ve­dá stred­nej až niž­šej trie­de. Po­diel na tom má spo­mí­na­ný disk a ka­pa­ci­ta RAM. Po­čí­taj­te s vý­dr­žou ne­ce­lých 5 ho­dín.

V ta­kom­to hru­bom te­le nie je op­tic­ká DVD me­cha­ni­ka prek­va­pe­ním, rov­na­ko ani štan­dar­dné veľ­kos­ti por­tov. Oce­ni­li sme prí­tom­nosť troch por­tov USB 3.0 a jed­né­ho USB 2.0, je tu HDMI aj ko­nek­tor VGA. To je zá­klad­ná vý­ba­va, kto­rú vy­uži­je­te v spo­je­ní s pro­jek­to­rom bez obáv o ko­nek­ti­vi­tu. Audio­port je kom­bi­no­va­ný. Čí­tač­ka ka­riet SD na pred­nej zo­šik­me­nej hra­ne ne­mu­sí vy­ho­vo­vať kaž­dé­mu.

Hod­no­te­nie

Vý­bor­ná ce­na, pev­ná zá­klad­ňa, 3 × por­ty USB 3.0, trac­kpoint a veľ­ká klá­ves­ni­ca
Kla­sic­ký pev­ný disk, hrúb­ka viac ako 3 cm

Ce­na: 410,40 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Tos­hi­ba Sa­telli­te M50-A-110

Pos­led­ný tes­to­va­ný kus vy­ni­ká nie­koľ­ký­mi vlas­tnos­ťa­mi. Za­uja­la nás pre­dov­šet­kým di­zaj­no­vá strán­ka a pou­ži­té ma­te­riá­ly. Hli­ní­ko­vý povrch ve­ka aj rá­mu zá­klad­ne zvy­šu­jú me­cha­nic­kú pev­nosť a na­vy­še v strie­bor­nej far­be vy­ze­rá no­te­book rep­re­zen­ta­tív­ne. Tos­hi­ba ve­no­va­la dos­ta­toč­ný pries­tor klá­ves­ni­ci, čo pla­tí aj pre nu­me­ric­ký blok. Ško­da len opäť si­vých po­pi­sov vo­lieb Fn. Ten­to ne­duh si vý­rob­ca ne­sie so se­bou ro­ky a pri všet­kých mo­de­loch (ok­rem pár vý­ni­miek). Ne­bo­lo by na ško­du, ke­by si vy­skú­šal vi­di­teľ­nosť po­pi­sov pri ume­lom os­vet­le­ní. Zis­til by, že ich jed­no­du­cho ne­vid­no. Kaž­do­pád­ne tuč­ný font má svo­je vý­ho­dy, to pod­stat­né vi­dieť. Na zá­klad­ni je len jem­ne pod­svie­te­né le­mo­va­nie kru­ho­vé­ho tla­čid­la na vy­pnu­tie, os­tat­né di­ódy sú vľa­vo na pred­nej hra­ne. Oce­ňu­je­me čis­to­tu di­zaj­nu a ne­ru­ši­vé pr­vky.

Satellite_M50-A_12 copy.jpg

Špe­cia­li­tou je sof­tvér eco Uti­li­ty, kto­rý sa ob­ja­vu­je v no­te­boo­koch tej­to znač­ky. Dá sa nas­ta­viť vlast­ný re­žim šet­re­nia, a tak vi­dieť množ­stvo ušet­re­nej ener­gie op­ro­ti štan­dar­dné­mu a vý­kon­né­mu re­ži­mu. Na­vy­še sa dá ten­to re­žim plá­no­vať, čo zna­me­ná, že v roz­sa­hu de­fi­no­va­ných ho­dín sa bu­de šet­riť auto­ma­tic­ky. Ideál­ne je to nap­rík­lad v no­ci, keď si chce­te ne­chať po­čí­tač za­pnu­tý.

Tech­nic­ká vý­ba­va je la­de­ná mul­ti­me­diál­ne. Svoj po­diel má na tom naj­mä sil­ná gra­fi­ka NVI­DIA Ge­For­ce GT740M s pod­po­rou CU­DA aj Phy­sics, čo inak vid­no aj v na­šich tes­toch. Pro­ce­sor In­tel Co­re i5-4200U 1,6 ÷ 2,6 GHz je veľ­mi ob­ľú­be­ný. Má naj­nov­šiu ar­chi­tek­tú­ru Haswell, no zá­ro­veň ide o ultra low vol­ta­ge CPU, má te­da níz­ku spot­re­bu. Ka­pa­ci­ta RAM je štan­dar­dná. No vý­rob­ca ša­la­mún­sky vy­rie­šil pev­ný disk. Ide o kla­sic­ký disk, no má ka­pa­ci­tu 750 GB. Pri ne­vý­ho­de v po­do­be ty­pu dis­ku mu­sí­me pri­vrieť oči. Ka­pa­ci­ta tro­chu ten­to ne­duh do­rov­ná­va a trištvr­te te­ra­baj­tu vy­uži­je­te na dá­ta. No­te­book sa ho­dí aj na hra­nie hier. Prek­va­pe­ním bo­la je­ho vý­drž. Se­dem ho­dín je vy­ni­ka­jú­ci čas v tej­to ty­po­vej aj ce­no­vej ka­te­gó­rii pre­nos­ných po­čí­ta­čov. Veľ­ké te­lo by si žia­da­lo aj ve­ľa por­tov, no chá­pe­me mož­nosť vy­uži­tia pries­to­ru v ten­kom te­le. Má te­da tri por­ty USB, z to­ho dva vo ver­zii 3.0, a kla­sic­kú zos­ta­vu vý­stup­ných por­tov ob­ra­zu a inter­ne­to­vej ko­nek­ti­vi­ty. Me­cha­ni­ka sa už na ten­ké hra­ny nez­mes­ti­la.

Hod­no­te­nie

Nád­her­ný di­zajn, ka­pa­ci­ta dis­ku, gra­fic­ká kar­ta na hry, tech­no­ló­gie Tos­hi­ba
Po­ma­lý disk

Ce­na: 633 EUR
Za­po­ži­čal: Tos­hi­ba Euro­pe GmbH

Ver­dikt PC RE­VUE

Na­še zá­ve­reč­né hod­no­te­nie od­rá­ža fakt, že iš­lo o lac­nej­šie mo­de­ly. Po­rov­ná­va­li sme ich te­da v rám­ci prís­luš­nej ka­te­gó­rie a ne­ja­ké ne­du­hy sme od­pus­ti­li. Je nám jas­né, že ne­mož­no kri­ti­zo­vať nie­ke­dy zby­toč­ne veľ­ké roz­me­ry za da­nú ce­nu. Na­vy­še sú tie­to no­te­boo­ky ur­če­né pre tých, kto­rí jed­no­du­cho nech­cú pla­tiť za dra­hé mo­de­ly, nech už ma­jú aké­koľ­vek vý­ho­dy. Acer As­pi­re E1-532G skom­bi­no­val v dob­re zvo­le­nej ce­ne efekt­ný di­zajn, nie­len dob­re vy­ze­ra­jú­ce, ale aj kom­for­tné te­lo no­te­boo­ku. Pri­dal sí­ce na gra­fi­ke, no ub­ral na vý­kon­nos­ti CPU. Lá­kad­lom je aj ka­pa­ci­ta pev­né­ho dis­ku. ASUS X550C je v tej­to ob­las­ti „di­zaj­nov­ka". Má ten­ký pro­fil, dob­rú gra­fi­ku a pred­nos­ťou je aj eš­te stá­le nad­štan­dar­dných 6 GB RAM. HP Pro­Book 455 G1, je­di­ný mo­del pos­ta­ve­ný rý­dzo na plat­for­me AMD, nás za­ujal ce­nou a svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi. Na prá­cu je ako stvo­re­ný, no ne­vyu­žiť ho aj na hry by bo­la ško­da. Spot­re­bou však pri pou­ži­tí gra­fi­ky pria­mo ata­ku­je her­né po­čí­ta­če. Le­no­vo Thin­kPad Ed­ge E530c úto­čí na ce­nu. Dos­ta­ne­te tech­no­lo­gic­kú vý­ba­vu Thin­kPa­dov a po­čí­tač vhod­ný do kan­ce­lá­rie. Tos­hi­ba Sa­telli­te M50-A-110 má v na­šom tes­te naj­väč­ší po­diel hli­ní­ka v konštruk­cii. Ok­rem to­ho, že dob­re vy­ze­rá, má spo­me­dzi tes­to­va­ných po­čí­ta­čov aj naj­sil­nej­šiu kar­tu. Ce­no­vo sa však dos­tá­va na hra­ni­cu ťaž­šie ak­cep­to­va­teľ­nú pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov.

ntb tab-3.jpg

Zdroj: PCR 4/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter