Testovali sme

Cenovo dostupné notebooky

Strana 1/2

Vy­brať si lac­ný no­te­book nie je ta­ké jed­no­du­ché, ako by sa na pr­vý poh­ľad zda­lo. Mô­že­te let­mo na­zrieť do tech­nic­kých pa­ra­met­rov na štít­koch v pre­daj­niach a e-sho­poch, no bu­de­te mož­no skla­ma­ní. Pri­ná­ša­me pre­to test no­te­boo­kov, kto­ré ne­ma­jú ce­nu oko­lo ti­síc­ky eur, no aj tak ide o lepšie mo­de­ly.

Men­ta­li­ta pou­ží­va­te­ľov na Slo­ven­sku je nas­ta­ve­ná hlav­ne na ce­nu pre­nos­né­ho po­čí­ta­ča. Ver­te či nie, ale po­čí­tač s ce­nou 299 eur je skôr mo­bil­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač s klá­ves­ni­cou ako se­rióz­ny nás­troj. Ak je to čo i len tro­chu mož­né, od­po­rú­ča­me siah­nuť po drah­ších mo­de­loch v ce­ne od 500 eur. Ne­bu­de to sí­ce žiad­na slá­va, ale už sa s tým dá pra­co­vať.

Ako vy­be­rať?

Bež­ne pou­ží­va­teľ po­ze­rá na ka­pa­ci­tu RAM a pev­ný disk. Z na­šich skú­se­nos­tí pou­ží­va­te­lia pro­ce­so­rom veľ­mi ne­ro­zu­me­jú. As­poň­že In­tel a AMD zjed­no­du­ši­li vý­ber čís­lo­va­ním. Co­re i5 je asi lep­ší ako Co­re i3, to je zá­klad­ný poh­ľad pou­ží­va­te­ľa. To, že sú tu aj mo­de­ly ULV s extra níz­kou spot­re­bou, je už vy­ššia ma­te­ma­ti­ka. Prá­ve na prie­mer­nú spot­re­bu ener­gie a nák­la­dy sa sús­tre­ďu­je­me aj v na­šej ta­buľ­ke. Ce­no­vý roz­diel je mož­no len pár eur za rok, ale vo vla­ku ale­bo v lie­tad­le rých­lo zis­tí­te, čo zna­me­ná lac­nej­ší mo­del pro­ce­so­ra a je­ho vy­ššia spot­re­ba. Pre­to sa v ka­ta­ló­go­vých pros­pek­toch ob­ja­vu­jú naj­mä ka­pa­ci­ty pev­ných dis­kov. Žiaľ, na vý­kon ne­má ten­to pa­ra­me­ter pria­my do­sah. Ideál­ne je mať disk SSD s men­šou ka­pa­ci­tou ako kla­sic­ký disk pý­šia­ci sa zá­vrat­ným dá­to­vým pries­to­rom. Za­tiaľ sú však SSD drah­šie, a tak v tom­to seg­men­te na ne mô­že­te za­bud­núť. Stret­núť sa mô­že­te s hyb­ri­dom sys­té­mo­vé­ho od­die­lu SSD a kla­sic­ké­ho dis­ku. Hlav­ným pa­ra­met­rom na po­hodl­nú prá­cu te­da zos­tá­va ka­pa­ci­ta RAM. Šty­ri gi­ga­baj­ty sú zá­klad, inter­ná gra­fi­ka si z nich od­kro­jí aj v tom prí­pa­de, že má no­te­book de­di­ko­va­nú gra­fic­kú kar­tu NVI­DIA ale­bo AMD.

Vy­ho­to­ve­nie

Po­čí­ta­če v tej­to ka­te­gó­rii sú vy­ho­to­ve­né ok­rem pár vý­ni­miek z plas­tu ale­bo kom­bi­nu­jú hli­ník a plast. Ce­na sa pod­pí­sa­la aj na návr­hu te­la. Dos­ta­ne­te roz­me­ro­vo väč­ší mo­del, kde di­zaj­né­ri ne­mu­sia bo­jo­vať o kaž­dé mies­to. Áno, pri ultra­boo­koch pla­tí­te za pre­mys­le­né roz­lo­že­nie kom­po­nen­tov a di­elen­ské spra­co­va­nie. Pri kla­sic­kých kan­ce­lár­skych no­te­boo­koch vstu­pu­je do hry fakt, že za da­nú ce­nu net­re­ba tak šet­riť, a väč­šie roz­me­ry mno­hí ak­cep­tu­jú. Te­lá sú hrub­šie, je tu väč­šia vô­ľa pou­ži­tých ma­te­riá­lov, tak­že sa aj viac pre­hý­ba­jú. Skús­te svoj no­te­book chy­tiť me­dzi prs­ty za ok­raj zá­klad­ne a zod­vih­núť ho v ot­vo­re­nom sta­ve. Všet­ky mo­de­ly z náš­ho tes­tu to pre­ži­li bez uj­my, no preh­li sa a čas­to sa oz­val vŕzga­vý zvuk. Ta­kis­to sa nes­po­lie­haj­te na pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu. Tá je skôr do­mé­nou drah­ších no­te­boo­kov.

ntb tab-1.jpg

Acer As­pi­re E1-532G

Mo­del As­pi­re E1 za­uj­me na pr­vý poh­ľad di­zaj­nom a klá­ves­ni­cou. Ob­lé tva­ry a naj­mä pries­tran­ná klá­ves­ni­ca sú hlav­né ťa­há­ky. Ne­chý­ba­jú ani ďal­šie pred­nos­ti, naj­mä vý­bor­ná ce­na ale­bo extra veľ­ký disk. Áno, ma­li sme hneď v úvo­de vý­hra­du k pev­ným dis­kom, no ka­pa­ci­ta 1 TB už sto­jí za priž­mú­re­nie oka nad kon­fi­gu­rá­ciou.

E1-572P_E1-532P_black_non_glare_zoom-big copy.jpg

Klá­ves­ni­ca je pries­tran­ná, ško­da len „uk­ro­je­nia" z ľa­vé­ho Shif­tu na úkor ďal­šie­ho klá­ve­su. Pra­vý je o to dl­hší, špe­ciál­ne klá­ves En­ter za­be­rá ve­ľa pries­to­ru. Šíp­ky sú sí­ce zmen­še­né, no ma­jú me­dzi se­bou dos­ta­toč­ne veľ­ké me­dze­ry, aby si ich pou­ží­va­teľ ne­po­plie­tol. Touch­pad je za­ob­le­ný a má zdr­sne­ný povrch. Ne­dá sa stla­čiť, tak­že vo fun­kcii my­ši tre­ba vy­užiť tla­čid­lo pod ním. Oce­ni­li sme umies­tne­nie sig­na­li­zač­ných di­ód na pred­nú hra­nu, kde ne­bu­dú svo­jím svie­te­ním a bli­ka­ním ru­šiť pri prá­ci. Pá­či­lo sa nám aj za­ob­le­nie pred­nej hra­ny. Ako opier­ka na ru­ku je zá­klad­ňa pod­stat­ne po­hodl­nej­šia. Aj tu vý­rob­ca pri­chá­dza so sten­če­ním pred­nej čas­ti, dos­tal sa až na úro­veň 12 mm. Ce­lé te­lo je z plas­tu, zá­klad­ňa sa však pre­hý­ba len mi­ni­mál­ne.

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va je pos­ta­ve­ná na plat­for­me In­tel, no pou­ži­tý je pro­ce­sor In­tel Pen­tium 3556U 1,7 GHz. To má do­sah na priaz­ni­vú ce­nu, ale priz­naj­me, že aj na vý­kon. Vid­no to naj­mä v benchmar­ko­vých tes­toch. Je tu sí­ce sil­nej­šia gra­fic­ká kar­ta, no pro­ce­sor ULV z ra­du Pen­tium ju tro­chu zrá­ža na ko­le­ná. Gra­fic­ká kar­ta AMD Ra­deon HD 8670M je z vy­ššej sé­rie a má vlast­ný 1 GB VRAM. Ho­dí sa aj na hry ale­bo pos­lú­ži pri špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­ká­ciách na strih vi­dea, kto­ré ve­dia kar­tu vy­užiť. Vý­drž je na niž­šej úrov­ni. Aku­mu­lá­tor je aj roz­me­ro­vo men­ší a z poh­ľa­du te­la no­te­boo­ku ide len o mi­ni­va­lec, kto­rý dopl­ňu­je za­dnú časť te­la me­dzi pán­tmi. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja je HD. V tej­to ce­no­vej hla­di­ne ide o ne­pí­sa­ný štan­dard. Vý­rob­ca tro­chu ušet­ril aj na por­to­vej vý­ba­ve. Pra­vá hra­na má op­tic­kú me­cha­ni­ku. Sme ra­di, že sa tu ob­ja­vi­la, pre­to­že jej umies­tne­nie je tak­po­ve­diac na hra­ne v po­rov­na­ní s vý­škou zá­klad­ne. Dva por­ty USB 2.0 sú ved­ľa me­cha­ni­ky, tre­tí port USB ty­pu 3.0 je na dru­hej stra­ne, ved­ľa ne­ho po­tom štan­dar­dné ko­nek­to­ry VGA a HDMI. Čí­tač­ka ka­riet je vľa­vo na pred­nej hra­ne.

Hod­no­te­nie

Ob­lý di­zajn pred­nej čas­ti, roz­mer­ná klá­ves­ni­ca, 1 TB HDD, ce­na
Len je­den port USB 3.0, po­mal­ší disk


Ce­na: 469 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

ASUS X550C

Ten­to mo­del nás hneď po roz­ba­le­ní za­ujal svo­jím di­zaj­nom. Je ten­ší ako pre­doš­lé mo­de­ly zo sé­rie X, čo v prí­pa­de veľ­kých no­te­boo­kov ví­ta­me. Nie je úpl­ne vhod­ný na prá­cu v te­ré­ne, ale pri je­ho pre­ná­ša­ní tú­to vý­ho­du po­cí­ti­te. Te­lo je plas­to­vé, s povr­cho­vou úp­ra­vou imi­tu­jú­cou hli­ník, brú­se­nie povr­chu ZEN do vzo­ru sús­tred­ných kruž­níc vy­ze­rá dob­re aj v plas­to­vom va­rian­te. Špe­ciál­nu povr­cho­vú úp­ra­vu má aj zá­klad­ňa no­te­boo­ku, pri­čom klá­ves­ni­ca je mier­ne vno­re­ná do te­la.

Dob­re sa na nej pí­še, len si tre­ba zvyk­núť, že pra­vá šíp­ka za­sa­hu­je do nu­me­ric­ké­ho blo­ku. Na dru­hej stra­ne sme oce­ni­li, že sa vý­rob­ca vy­hol v pos­led­nom ča­se ob­ľú­be­né­mu zmen­šo­va­niu ší­pok a zre­zá­va­niu vý­šky hor­nej a spod­nej šíp­ky. Pri pí­sa­ní sa klá­ves­ni­ca mier­ne pre­hý­ba. Je tu však eš­te jed­na vlas­tnosť, a to vy­la­de­nie od­po­ru klá­ve­sov. Niek­to­ré z nich ma­jú po­tom men­ší od­por - pod­ľa to­ho, ako čas­to ich vy­uží­va­te. Ide o pries­kum ASU­Su a nap­rík­lad klá­ves Tab má sil­nej­ší od­por ako pís­me­no­vá časť. Touch­pad kom­bi­nu­je ľa­vé aj pra­vé tla­čid­lo my­ši. Má tak jed­no­lia­ty povrch.

asusX550CA copy.jpg

Zvu­ko­vé roz­ší­re­nie So­nic­Mas­ter sa sta­lo štan­dar­dom pri tej­to znač­ke, rov­na­ko oce­ňu­je­me aj prí­tom­nosť fun­kcie Su­per Hyb­rid En­gi­ne II. Tá pre­bu­dí no­te­book do dvoch se­kúnd. Na plo­che je zá­ro­veň wid­get pod­ľa vzo­ru ultra­boo­kov, zob­ra­zu­jú­ci vý­drž aku­mu­lá­to­ra v re­ži­me spán­ku. V po­ho­to­vos­tnom re­ži­me vy­dr­ží až 14 dní, pri pok­le­se ka­pa­ci­ty aku­mu­lá­to­ra pod 5 % sa prep­ne do hl­bo­ké­ho spán­ku a ulo­ží dá­ta na disk.

Z har­dvé­ro­vej strán­ky je zrej­má orien­tá­cia na plat­for­mu In­tel, te­da pro­ce­sor In­tel Co­re i3-3227U 1,9 GHz z ro­di­ny ús­por­ných CPU. Vy­uži­tie náj­de aj 6 GB ope­rač­nej pa­mä­te. Kom­pro­mi­som k ce­ne je štan­dard­ný pev­ný disk s ka­pa­ci­tou 500 GB. Spo­lu s tou­to sé­riou dos­tá­va pou­ží­va­teľ na tri ro­ky za­dar­mo 32 GB úlož­né­ho pries­to­ru cez služ­bu ASUS Web­sto­ra­ge. Na tom­to no­te­boo­ku si za­hrá­te aj hry. Gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA Ge­For­ce GT720M pos­kyt­ne adek­vát­nu si­lu aj na ten­to druh zá­ba­vy. Po­čí­taj­te s tým, že ide o ver­ziu 720M, te­da je o poz­na­nie slab­šia ako iné kar­ty v na­šom tes­te zo se­dem­stov­ko­vé­ho ra­du.

Vý­drž pri prá­ci nie je sil­ná strán­ka. Sú to len tri ho­di­ny a de­sať mi­nút, pri vy­uži­tí gra­fic­kej kar­ty eš­te me­nej. Skla­ma­ním pre nás bo­la aj vý­ba­va por­tov. V ta­kom­to veľ­kom te­le by sme ča­ka­li viac ako len dva por­ty USB, z to­ho je­den vo ver­zii 2.0. As­poň­že tu je štan­dard­ný VGA, HDMI a eter­ne­to­vý port. Op­tic­ká me­cha­ni­ka je vo vy­ho­to­ve­ní slim prá­ve na zmen­še­nie vý­šky.

Hod­no­te­nie

Ten­ký pro­fil, jed­no­lia­ty touch­pad, rôz­ny od­por klá­ve­sov, ka­pa­ci­ta RAM, ASUS Web­sto­ra­ge
Len dva por­ty USB, po­mal­ší pev­ný disk, vý­drž

Ce­na: od 289 EUR pod­ľa kon­fi­gu­rá­cie
Za­po­ži­čal: ASUS


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter