Prehľad / Internet

Nechajte internet pracovať za vás

Po­čí­ta­če a IT tech­no­ló­gie nám uľah­ču­jú kaž­do­den­ný ži­vot. Po­má­ha­jú nám pri prá­ci, pos­ky­tu­jú pot­reb­né in­for­má­cie. Ve­ľa ve­cí je auto­ma­ti­zo­va­ných a fun­gu­jú na po­za­dí bez to­ho, aby sme si ich uve­do­mo­va­li. Aj na­priek to­mu však vy­ko­ná­va­me množ­stvo úko­nov, kto­ré sa neus­tá­le opa­ku­jú.

Ma­nuál­ne kaž­dý ve­čer sle­du­je­me pred­po­veď po­ča­sia, aby sme zis­ti­li, či bu­de na dru­hý deň pr­šať. Ma­nuál­ne si zá­lo­hu­je­me fo­tog­ra­fie do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka. No všet­ky tie­to ve­ci za nás mô­že vy­ko­ná­vať po­čí­tač, a to aj bez zá­klad­ných zna­los­tí prog­ra­mo­va­nia. Sta­čí sa oboz­ná­miť so služ­bou IFTTT.

IFTTT je skrat­ka pre an­glic­ký vý­raz if this then that. Po slo­ven­sky: „ak to­to, po­tom tam­to", so­fis­ti­ko­va­nej­šie po­da­né, „ak sa spl­ní pod­mien­ka, vy­ko­naj prís­luš­nú ak­ciu". S pod­mien­ka­mi sa bež­ne stret­ne­te aj pri štu­do­va­ní prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov a služ­bu IFTTT mô­že­me nad­ne­se­ne naz­vať inter­ne­to­vým prog­ra­mo­va­cím ja­zy­kom pre kaž­dé­ho.

Nap­rog­ra­muj­te si svo­ju pod­mien­ku rých­lo a jed­no­du­cho

Pou­ží­va­nie služ­by je veľ­mi jed­no­du­ché a pos­ta­ve­né iba na vy­tvá­ra­ní pod­mie­nok. Ne­pot­re­bu­je­te ve­dieť žiad­nu syn­tax ani prí­ka­zy. Tvor­ba pod­mien­ky je otáz­kou nie­koľ­kých klik­nu­tí v preh­ľad­nom gra­fic­kom roz­hra­ní. V IFTTT sa pod­mien­ky na­zý­va­jú re­cep­ty a zho­to­viť si ich mô­že­te z bo­ha­tej po­nu­ky pod­po­ro­va­ných slu­žieb.

IFTTT spo­lup­ra­cu­je s množ­stvom inter­ne­to­vých slu­žieb, s kto­rý­mi kaž­do­den­ne pri­chá­dza­te do sty­ku. Fa­ce­book, Twit­ter, Gmail, Goog­le Ka­len­dár, WordPress, SoundCloud, YouTu­be, iOS kon­tak­ty, fo­tog­ra­fie aj pri­po­mien­ky, clou­do­vé úlo­žis­ká... Slu­žieb je viac ako 80 a ich po­čet sa neus­tá­le roz­ši­ru­je.

sluzby.JPG

IFTTT do­ká­že auto­ma­ti­zo­vať veľ­ké množ­stvo slu­žieb, kto­rých po­čet neus­tá­le ras­tie

Aby ste si moh­li vy­tvo­riť vlas­tnú pod­mien­ku, mu­sí­te sa za­re­gis­tro­vať na ofi­ciál­nych strán­kach ifttt.com. Nás­led­ne si vy­ber­te mož­nosť Crea­te a ne­chaj­te sa spre­vá­dzať kon­texto­vou po­mo­cou. Sta­čí si vy­brať žia­da­nú služ­bu (vstup­ný „ka­nál") a po­zrieť si, aké mož­nos­ti po­nú­ka. V ďal­šom kro­ku si zvo­lí­te ďal­šiu služ­bu, kto­rá fun­gu­je ako vý­stup­ný ka­nál a vy­ko­ná zvo­le­nú z dos­tup­ných ak­cií. Keď­že mno­hé služ­by po­nú­ka­jú via­ce­ro mož­nos­tí, po­čet rôz­nych kom­bi­ná­cií je nao­zaj ob­rov­ský. Je zby­toč­né vy­pi­so­vať tu, čo všet­ko mô­že­te s IFTTT auto­ma­ti­zo­vať, ale nie­koľ­ko prík­la­dov na lep­šiu pred­sta­vu spo­me­nie­me.

AK bu­de za­jtra pr­šať/sne­žiť/svie­tiť sl­nko, PO­TOM zdie­ľaj za­da­ný sta­tus na Fa­ce­boo­ku/poš­li mi e-mail/poš­li mi SMS sprá­vu/pri­daj mi rých­lu uda­losť do ka­len­dá­ra/vy­tvor mi pri­po­mien­ku v iP­ho­ne.

AK je za­da­ný čas, PO­TOM vy­tvor sta­tus na mo­jom Fa­ce­boo­ku/na FB strán­ke, kde som ad­mi­nis­trá­tor/poš­li e-mail/vy­tvor texto­vý sú­bor v Drop­boxe/vy­pni ale­bo za­pni žia­rov­ky Phi­lips Hue.

AK ma niek­to ozna­čí na fot­ke na Fa­ce­boo­ku, PO­TOM da­nú fot­ku stiah­ni a nah­raj do Drop­boxu.

AK uve­rej­ním no­vý prís­pe­vok na Wordpres­se, PO­TOM sprís­tup­ni od­kaz na Fa­ce­boo­ku.

AK prí­dem na za­da­né mies­to, PO­TOM od­oš­li tweet/vy­tvor FB sta­tus/roz­svieť svet­lá.

Ro­zu­mie si s no­si­teľ­ný­mi za­ria­de­nia­mi aj in­te­li­gen­tnou do­mác­nos­ťou

IFTTT po­nú­ka nao­zaj veľ­ké množ­stvo mož­nos­tí a je iba na pou­ží­va­te­ľo­vej krea­ti­vi­te, do akej mie­ry do­ká­že vy­užiť po­ten­ciál služ­by. Uve­de­né prík­la­dy ma­li pou­ká­zať na rôz­no­ro­dé vy­uži­tie, kto­ré služ­ba po­nú­ka prak­tic­ky kaž­dé­mu. Jej po­ten­ciál však ras­tie pria­moú­mer­ne s poč­tom slu­žieb a za­ria­de­ní, s kto­rý­mi si IFTTT pre­po­jí­te.

recept.JPG

Pod­mien­ku si vy­tvo­rí­te veľ­mi jed­no­du­cho - roz­hra­nie je preh­ľad­né a kon­texto­vé, pou­ží­va­te­ľa pre­ve­die ce­lým pro­ce­som

V tom­to sme­re IFTTT chvá­li­me. Po­čet ka­ná­lov sa neus­tá­le zvy­šu­je a už sa neob­me­dzu­je iba na sof­tvé­ro­vé služ­by. IFTTT do­ká­že ko­mu­ni­ko­vať s oku­liar­mi Goog­le Glass, žia­rov­ka­mi Phi­lips Hue, mo­ni­to­rom ak­ti­vi­ty Jawbo­ne UP, za­ria­de­nia­mi Smar­tThings a Bel­kin Wemo, čo sú prís­tro­je do in­te­li­gen­tnej a auto­ma­ti­zo­va­nej do­mác­nos­ti.

Je zrej­mé, že nie kaž­dý má v do­mác­nos­ti in­te­li­gent­ný ter­mos­tat, kto­rý je pri­po­je­ný do inter­ne­tu, ale­bo iné sen­zo­ry, ale o pár ro­kov sa ta­ké­to prís­tro­je za­čnú bež­nej­šie ob­ja­vo­vať v na­šich do­moch. A ho­ci mno­hé z tých­to za­ria­de­ní bu­dú mať vlast­ný sof­tvér, služ­ba IFTTT bu­de po­nú­kať nad­štan­dar­dné mož­nos­ti prá­ve vďa­ka kom­pa­ti­bi­li­te s os­tat­ný­mi služ­ba­mi a pro­duk­tmi. Veď už dnes si po­mo­cou nej mô­že­te nas­ta­viť, ke­dy sa ma­jú roz­svie­tiť a zhas­núť žia­rov­ky Phi­lips Hue v iz­be. Ale­bo si pos­lať upo­zor­ne­nie do oku­lia­rov Goog­le Glass, že o 15 mi­nút bu­de zá­pad sl­nka, kto­rý si chce­te nah­rať.

IFTTT aj v te­le­fó­ne

IFTTT má aj svo­ju ofi­ciál­nu mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Tá je mo­men­tál­ne dos­tup­ná iba pre za­ria­de­nia s iOS a jej in­šta­lá­ciu od­po­rú­ča­me, naj­mä ak si chce­te vy­tvá­rať pod­mien­ky, kto­ré vy­uží­va­jú mož­nos­ti iP­ho­nu ale­bo iPa­du. Kaž­dý ka­nál si pred je­ho pr­vým pou­ži­tím mu­sí­te s IFTTT spá­ro­vať a fun­kcie iOS si mô­že­te ak­ti­vo­vať iba po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Ok­rem to­ho vám ap­li­ká­cia umož­ňu­je vy­tvá­rať no­vé re­cep­ty rých­lo a jed­no­du­cho, po­dob­ne ako vo webo­vom roz­hra­ní. A ak sa vám tvo­riť nech­ce, prí­pad­ne chý­ba mo­ti­vá­cia, mô­že­te lis­to­vať v množ­stve re­cep­tov, kto­ré vy­tvo­ri­li os­tat­ní pou­ží­va­te­lia.

aplikacia.png

S IFTTT sa mô­že­te hrať aj v te­le­fó­ne, v ča­se príp­ra­vy člán­ku bo­li po­pu­lár­ne naj­mä re­cep­ty, kto­ré sú­vi­se­li s olym­piá­dou

Ver­dikt PC RE­VUE

IFTTT je veľ­mi dob­rá služ­ba, kto­rá mô­že byť prí­no­som pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov. Pre­to od­po­rú­ča­me nav­ští­viť webo­vú strán­ku ifttt.com a chvíľ­ku sa s ňou poh­rať - zis­tiť, aké va­še služ­by strán­ka pod­po­ru­je a ako ich vie­te auto­ma­ti­zo­vať a vy­užiť. Mož­nos­tí je nao­zaj neú­re­kom, aj keď IFTTT v niek­to­rých prí­pa­doch pou­ží­va­te­ľa li­mi­tu­je. Neu­mož­ňu­je napr. za­dá­vať via­ce­ro pod­mie­nok „if this" v jed­nom re­cep­te. Služ­by ta­kis­to ne­pos­ky­tu­jú cez IFTTT všet­ky dos­tup­né fun­kcie, tak­že vo vý­sled­ku si mož­no pot­reb­ný re­cept ne­vyt­vo­rí­te - ide však o špe­ci­fic­ké prí­pa­dy. Na IFTTT oce­ňu­je­me aj pod­po­ru no­si­teľ­ných za­ria­de­ní a in­te­li­gen­tných spot­re­bi­čov/prís­tro­jov do do­mác­nos­ti. Mys­lí­me si, že v tom­to sme­re má služ­ba veľ­ký po­ten­ciál, a to naj­mä do bu­dúc­nos­ti.

zaver.jpg

IFTTT do­ká­že už dnes auto­ma­ti­zo­vať aj va­šu do­mác­nosť, napr. os­vet­le­nie; po­ten­ciál do bu­dúc­nos­ti je te­da veľ­ký

Zdroj: PCR 4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter