Na ktoré priateľstvá by ste sa mali na sociálnych médiách radšej vykašľať? / Virus Lab

Nie je pria­teľ ako pria­teľ, is­te to poz­ná­te aj v reál­nom ži­vo­te. To­to tvr­de­nie však pla­tí ove­ľa in­ten­zív­nej­šie na so­ciál­nych sie­ťach. Na prs­ty ta­kým­to pod­vod­níc­kym pria­te­ľom sa ne­dáv­no poz­rel Rob Waugh, blo­ger na spra­vo­daj­skom por­tá­li ESE­Tu WeLi­ve­Se­cu­ri­ty.com. Na akých pria­te­ľov si te­da tre­ba dať po­zor a pre­čo?

Spria­te­le­nie sa s nes­práv­nou oso­bou na Fa­ce­boo­ku mô­že byť aj vy­slo­ve­ne ne­bez­peč­né - kri­mi­nál­nik o vás mô­že zbie­rať cit­li­vé úda­je, na Lin­ke­dIn mô­že­te za­se viesť roz­ho­vor pre fa­loš­nú po­nu­ku prá­ce a aj na Twit­te­ri mô­že­te sle­do­vať kon­tá, kto­rý­mi ší­ri­te pod­vod­ný ob­sah ďal­ším pou­ží­va­te­ľom.

Ur­či­te sa vám už nap­rík­lad sta­lo, že ste dos­ta­li žia­dosť o pria­teľ­stvo od nie­ko­ho, s kým už pria­teľ/pria­teľ­ka pred­sa ste. Mož­no sa na chví­ľu nah­ne­vá­te: To si ma mu­sel „od­frien­do­vať" a te­raz chce ísť nas­päť do môj­ho sve­ta? No dob­re. Nie­ke­dy sa to stá­va. Ale nie­ke­dy sa sta­ne aj to, že niek­to iba nak­lo­no­val váš­ho sku­toč­né­ho pria­te­ľa. Prá­ve ta­kí­to pod­vod­ní­ci sa po­tom dos­ta­nú k va­šim dá­tam.

Pin­te­rest mô­že byť ta­kis­to ra­jom pre pod­vod­ní­kov, veď aj sa­ma so­ciál­na sieť va­ru­je pred fa­loš­ný­mi pria­teľ­mi. Spoz­nať ich mô­že­te aj pod­ľa to­ho, že ich „špen­dlí­ky" sú iba skrá­te­né od­ka­zy a zdie­ľa­jú mi­ni­mál­ny ob­sah. Mno­ho z tých­to „pins" vás pres­me­ru­je na rôz­ne an­ke­ty, kto­ré zbie­ra­jú dá­ta, pri­čom vám sľu­bu­jú ce­ny. Nie je veľ­mi vhod­né kli­kať na tie­to od­ka­zy.

Na Twit­te­ri vás mô­že dos­tať do prob­lé­mov iba jed­no slo­vo - v an­glič­ti­ne nap­rík­lad to nes­luš­né. Sle­du­jú ich to­tiž rôz­ne spa­mo­va­cie bo­ty, kto­ré sa ne­ve­dia doč­kať retweeto­va­nia váš­ho nes­luš­né­ho prís­pev­ku. Po­tom sa dos­ta­nú me­dzi va­šich „followerov" a sna­žia sa, aby na op­lát­ku sle­do­va­li ich twit­te­ro­vé kon­to. Ak sa tak sta­ne, za­ro­bí­te si na kon­štant­ný prí­sun spa­mu a ne­vy­žia­da­ných správ.

Na Lin­ke­dIn vám zas niek­to mô­že po­núk­nuť at­rak­tív­ny džob - ako uši­tý na mie­ru pre vás. Rôz­ne fa­loš­né poz­ván­ky Lin­ke­dIn sú kľú­čo­vé pre naj­roz­lič­nej­ších lov­cov za­ují­ma­vých dát. Vždy sa na Lin­ke­dIn snaž­te ove­riť, či je pro­fil reál­ne vy­ze­ra­jú­ci, či má­te ne­ja­ké spo­loč­né kon­tak­ty. Skrát­ka, rad­šej dvak­rát me­rať a raz stri­hať.

Na on-li­ne zoz­nam­kách sa vy­vi­nu­la tak­ti­ka so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva dáv­no pred nás­tu­pom so­ciál­nych mé­dií. To im umož­ni­lo zlep­šiť sa vo svo­jej stra­té­gii. Rôz­ni vzťa­ho­ví pod­vod­ní­ci do­kon­ca po­nú­ka­jú vše­li­ja­ké da­ry, aby vás po­tom ok­rad­li o pe­nia­ze. Tak­to sa o no­vý vzťah do­ká­žu sta­rať ce­lé me­sia­ce.

Nie je ve­ru pria­teľ ako pria­teľ. Ako kaž­dý me­siac aj ten­to že­lám všet­kým naj­mä bez­peč­né sur­fo­va­nie :-)

Člá­nok je prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou ESET.

Zdroj: PCR 4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter