Prehľad

Softvérový výber PC REVUE

Bez­peč­né od­in­šta­lo­va­nie
Pri­po­mien­ky po­ru­ke
Návr­hy le­tá­kov

Sof­tvé­ro­vý vý­ber pri­ná­ša tra­dič­né aj me­nej tra­dič­né prog­ra­my. Kla­si­ka v po­do­be As­ham­poo sa za­me­ria­va na od­in­šta­lo­va­nie ne­pot­reb­ných prog­ra­mov a ich po­zos­tat­kov v sys­té­me. Špe­cia­li­tou je náš dru­hý prog­ram. Pre kaž­dé­ho, kto nech­ce za­bud­núť na čo­koľ­vek, čo sa má o pár mi­nút za­čať, je k dis­po­zí­cii ten­to pri­po­mien­ko­vač. Zvlád­ne pod­stat­ne viac a spô­sob vy­uži­tia je na vás. Mi­lov­ní­ci hud­by ur­či­te vy­uži­jú sťa­ho­vač vi­deí z mul­ti­me­diál­nych server­ov a zá­ro­veň kon­ver­to­va­nie do po­do­by hu­dob­né­ho sú­bo­ru. Keď­že pra­vi­del­ne pri­ná­ša­me ak­tua­li­zá­cie prog­ra­mov, v na­šom vý­be­re náj­de­te aj ap­li­ká­ciu na prá­cu s vi­zit­ka­mi a pro­pa­gač­ný­mi ma­te­riál­mi ino­vo­va­nú o no­vé fun­kcie.

As­ham­poo Unin­staller 5

Uninstaller5.png

Po­nu­ka hlav­ných fun­kcií v prog­ra­me As­ham­poo Unin­staller 5

Čas­tý prob­lém bý­va neúpl­né od­in­šta­lo­va­nie prog­ra­mov z po­čí­ta­ča. Vždy zos­ta­nú na dis­ku ne­ja­ké sú­bo­ry, hor­šie je, ak ide o pro­ce­sy spúš­ťa­né po štar­te. Po čias­tko­vom od­in­šta­lo­va­ní vzni­ka­jú po­zos­tat­ky a prá­ve na tie sa sús­tre­ďu­je ten­to prog­ram. Je­ho vý­ho­da je v tom, že si vy­tvá­ra vlast­ný mo­ni­to­ring in­šta­lá­cie, a tak má vlast­ný zá­znam o tom, koľ­ko sú­bo­rov sa kam na­ko­pí­ro­va­lo. Pla­tí to aj pre mo­di­fi­ká­ciu re­gis­trov. Vý­rob­ca prog­ram pris­pô­so­bil, aby bol uži­toč­ný aj v ča­se, keď ste už vy­ko­na­li iné in­šta­lá­cie. Väč­ši­nou ten­to prog­ram pri­chá­dza do sys­té­mu ako rie­še­nie prob­lé­mov ale­bo ako pre­ven­cia až po in­šta­lá­cii prog­ra­mov.

Pre­to je je­ho sú­čas­ťou od­in­šta­lač­ný pro­ces, kto­rý zob­ra­zí nie­len prog­ra­my v sys­té­me, ale aj ak­tua­li­zá­cie. Naj­viac sme oce­ni­li, že na roz­diel od sys­té­mo­vej fun­kcie sa dá od­in­šta­lo­vať aj viac prog­ra­mov na­raz. Na údr­žbu sys­té­mu sú ob­siah­nu­té uti­li­ty na čis­te­nie dis­kov a re­gis­trov. Tie­to nás­tro­je dopĺňa def­rag­men­tač­ný prog­ram Def­rag 3, kto­rý poz­ná­te z ba­lí­ka WinOp­ti­mi­zer z pre­doš­lé­ho čís­la PC RE­VUE.

Ok­rem sprá­vy prog­ra­mov spúš­ťa­ných po štar­te sa tu na­chá­dza ma­na­žér pís­ma. Keď niek­to­rý font ne­pot­re­bu­je­te, mô­že­te ho po­mo­cou tej­to uti­li­ty od­strá­niť ale­bo sa o ňom doz­ve­dieť ďal­šie de­tai­ly. V zob­ra­ze­ní prog­ra­mov spúš­ťa­ných po štar­te ne­chý­ba ich hod­no­te­nie os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi. Po­mô­že to pri roz­ho­do­va­ní o ich od­ob­ra­tí, ak sú pre vás nez­ná­me. Pros­tred­níc­tvom tej­to fun­kcie sa dá spra­vo­vať aj bod ob­no­ve­nia sys­té­mu Win­dows.

Má­te preh­ľad o vy­tvo­re­ných bo­doch, da­jú sa vy­ma­zá­vať ale­bo pri­dať vlas­tné. V rám­ci sú­bo­ro­vých fun­kcií náj­de­te nás­tro­je na ob­no­vu zma­za­ných dát, vy­hľa­dá­va­nie dup­li­cit­ných sú­bo­rov ale­bo od­stra­ňo­va­nie sú­bo­rov tak, aby sa ne­da­li ob­no­viť. Čo sa tý­ka mo­ni­to­ro­va­nia no­vých in­šta­lá­cií, je tu fun­kcia s auto­ma­tic­kým sle­do­va­ním. Vy­užiť sa dá sprie­vod­ca, kto­rým ot­vo­rí­te za­mýš­ľa­ný in­šta­lač­ný sú­bor, prí­pad­ne za­pne­te mo­ni­to­ro­va­nie. Po spus­te­ní akej­koľ­vek sú­bo­ro­vej in­šta­lá­cie sa spus­tí sle­do­va­nie za­pi­so­va­nia do log sú­bo­ru na prí­pad­né od­in­šta­lo­va­nie.

Re­gis­trá­cia

Na ak­ti­vo­va­nie špe­ciál­nej ver­zie tre­ba vy­žia­dať re­gis­trač­ný kľúč od vý­rob­cu prog­ra­mu. Po­čas in­šta­lá­cie bu­de ne­vyh­nut­né po­žia­dať o re­gis­trač­ný kľúč klik­nu­tím na tla­čid­lo pod edi­tač­ným po­ľom na je­ho za­da­nie. Mu­sí­te naň klik­núť a spus­tí sa webo­vý pre­hlia­dač. Vo for­mu­lá­ri sta­čí za­dať e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú vzá­pä­tí prí­de link na potvr­de­nie re­gis­trá­cie s ďal­ším od­ka­zom (dru­hý v po­ra­dí). Ten potvr­dí op­ráv­ne­nosť vy­žia­da­nia plat­né­ho čís­la a do e-mai­lo­vej schrán­ky prí­de dru­há sprá­va s plat­ným sé­rio­vým čís­lom. Na zob­ra­ze­nej strán­ke net­re­ba nič vy­pĺňať, sta­čí ju potvr­diť a po­tom sa na nej zob­ra­zí re­gis­trač­ný kľúč.

Pá­či­lo sa nám:

  • Sle­do­va­nie in­šta­lá­cií, dopl­nko­vé uti­li­ty, hod­no­te­nie ap­li­ká­cií pou­ží­va­teľ­mi

Link: www.as­ham­poo.com

Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

Abel­ssoft AbA­larm 2013 Pro

AbAlarm.png

Abel­ssoft AbA­larm 2013 Pro má ši­ro­ké mož­nos­ti vy­uži­tia, poch­va­ľo­va­li sme si naj­mä pri­po­mien­ky po vop­red sta­no­ve­nom poč­te mi­nút

Pri­po­mí­na­nie si pra­vi­del­ných uda­los­tí vy­ža­do­va­lo ne­raz pri­dá­va­nie poz­ná­mok do ka­len­dá­ra, kde sa mie­ša­li s iný­mi úlo­ha­mi. Ten­to prog­ram má hneď nie­koľ­ko špe­cia­lít. Nie­len­že vám ne­za­bud­ne pri­po­me­núť dô­le­ži­tú uda­losť, ale pod­po­ru­je aj dl­ho­do­bé plá­no­va­nie. Mô­že­te si po­mo­cou ne­ho de­fi­no­vať prá­ce na vop­red ur­če­ný čas. Mô­že­te si ta­kis­to ne­chať pri­po­me­núť, keď ubeh­ne ho­di­na ale­bo iný vop­red sta­no­ve­ný čas a vy si chce­te uro­biť pres­táv­ku. Vý­hod­ná je mož­nosť opa­ko­va­nia pri­po­mien­ky.

Vy­tvo­riť si tak mô­že­te nap­rík­lad pol­ho­di­no­vé inter­va­ly v sú­la­de s tzv. tech­ni­kou po­mo­do­ro. Ok­rem pri­po­mie­nok v ča­se a po up­ly­nu­tí ur­či­tej do­by je k dis­po­zí­cii špe­ciál­ne plá­no­va­nie ča­su na čaj a piz­zu. Tá­to fun­kcia nás skôr po­ba­vi­la, no má aj svo­ju prak­tic­kú strán­ku. Ak ste ne­ve­de­li, koľ­ko sa má lú­ho­vať čaj rôz­ne­ho ty­pu, tu sa to doz­vie­te. Z roz­ba­ľo­va­cie­ho zoz­na­mu sta­čí vy­brať typ ča­ju ale­bo piz­ze a alarm sa nas­ta­ví auto­ma­tic­ky. Ne­chý­ba­jú zná­me znač­ky mra­ze­ných vý­rob­kov toh­to ty­pu.

Špe­cia­li­tou je mož­nosť roz­plá­no­vať si uda­los­ti na aké­koľ­vek ob­do­bie dop­re­du. Bu­dú sa zob­ra­zo­vať na ča­so­vej osi, a tak všet­ky svo­je pri­po­mien­ky uvi­dí­te v preh­ľad­nom roz­lo­že­ní. Fun­go­vať bu­dú len vte­dy, keď je po­čí­tač za­pnu­tý po­čí­ta­či a vy ste prih­lá­se­ní, no o to tu ide. To­to nie je ka­len­dár, ale vhod­ný nás­troj na pri­po­me­nu­tie, že sa tre­ba ísť na­piť, naj­esť, od­dých­nuť si ale­bo sa do­nú­tiť pra­co­vať bez roz­ptý­le­nia 30 mi­nút.

Re­gis­trá­cia

Pr­vot­né spus­te­nie vy­ža­du­je za­da­nie me­na, priez­vis­ka a e-mai­lo­vej ad­re­sy. Po potvr­de­ní re­gis­trač­ných úda­jov prí­de do e-mai­lo­vej schrán­ky ove­ro­va­cia sprá­va. V nej tre­ba klik­núť na od­kaz na za­čiat­ku sprá­vy a po­tom sa zob­ra­zí inter­ne­to­vá strán­ka aj s li­cen­čným čís­lom. Ap­li­ká­cia ďa­lej fun­gu­je v úpl­nom a neob­me­dze­nom re­ži­me.

Pá­či­lo sa nám:

  • Uži­toč­ná uti­li­ta, via­ce­ré ty­py pri­po­mie­nok a ich opa­ko­va­nie, re­ži­my čaj a piz­za

Link: www.abel­ssoft.net

Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

En­gel­mann Mo­vie­Sa­ver 4

Movie4.png

En­gel­mann Mo­vie­Sa­ver 4 na uk­la­da­nie vi­deí, ale aj kon­ver­ziu vi­dea z inter­ne­tu do hu­dob­nej sto­py

YouTu­be pre mno­hých nes­lú­ži len na po­ze­ra­nie vi­deí, ale aj na po­čú­va­nie hud­by. Ten­to prog­ram ne­má ve­ľa fun­kcií, no tú pri­már­nu si pl­ní dob­re. Ide o stiah­nu­tie vi­deok­li­pov do po­čí­ta­ča z rôz­nych ka­ná­lov. Sta­čí za­dať ad­re­su a pri­dať ju do zoz­na­mu. Tak­to si mô­že­te ulo­žiť vi­deá z por­tá­lov ako Clip­fish, My­Vi­deo, Me­ta­ca­fe, Se­ven­Load, Blip.tv, Dai­ly Mo­tion a iných. Prog­ram auto­ma­tic­ky stiah­ne vi­deo v naj­vyš­šom roz­lí­še­ní a ulo­ží ho vo for­má­te FLV. Je­ho uži­toč­nosť potvr­dzu­je aj pria­ma kon­ver­zia do for­má­tu MP3.

Ak to­tiž pat­rí­te me­dzi pos­lu­chá­čov kli­pov, kto­ré vlas­tne ani nie sú klip­mi a ma­jú po ce­lý čas zob­ra­ze­ný len ilus­trač­ný ob­rá­zok, to­to je prog­ram pre vás. Stiah­ni­te si ta­ký­to klip pria­mo do for­má­tu MP3 a bu­de­te si môcť va­šu ob­ľú­be­nú hud­bu vy­po­čuť mi­mo pre­hlia­da­ča, te­da aj so že­la­nou úp­ra­vou zvu­ku cez ek­va­li­zér. Prog­ram pra­cu­je auto­ma­tic­ky. Mô­že­te si vy­tvá­rať vlas­tné zoz­na­my skla­dieb a ne­chať sťa­ho­vať hud­bu dáv­ko­vo.

Re­gis­trá­cia

Pr­vot­né spus­te­nie vy­ža­du­je za­da­nie me­na, priez­vis­ka a e-mai­lo­vej ad­re­sy. Po­tom ap­li­ká­cia fun­gu­je v úpl­nom a neob­me­dze­nom re­ži­me.

Pá­či­lo sa nám:

  • Kon­ver­zia FLV na hu­dob­ný for­mát MP3, pod­po­ra naj­zná­mej­ších me­diál­nych server­ov, dáv­ko­vé spra­co­va­nie

Link: www.en­gel­mann.com

Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

Slim­Pub­lis­her 4

SlimPub4.png

Slim­Pub­lis­her 4 ur­če­ný na tvor­bu a pub­li­ko­va­nie vi­zi­tiek, le­tá­kov, poh­ľad­níc ale­bo nap­rík­lad tvor­bu hla­vič­ko­vých pa­pie­rov

Vý­rob­ca uvoľ­nil no­vú ver­ziu nás­tro­ja na pub­li­ko­va­nie tla­čo­vých ma­te­riá­lov Slim­Pub­lis­her. V mi­nu­los­ti sme vám pri­nies­li ver­zie 3.1, ten­to­raz je tu no­vin­ka s nie­koľ­ký­mi zlep­še­nia­mi. Prog­ram sa za­me­ria­va na tvor­bu vi­zi­tiek, le­tá­kov, poh­ľad­níc ale­bo hla­vič­ko­vých pa­pie­rov. Pos­ta­rá sa skrát­ka o to, aby rôz­ne pro­pa­gač­né ma­te­riá­ly bo­li vzá­jom­ne zla­de­né. Pri návr­hu aj v tej­to ver­zii od­po­rú­ča­me vy­užiť ho­to­vé šab­ló­ny. Mi­ni­mál­ne vás na­ve­dú na správ­ny di­zajn a pos­kyt­nú in­špi­rá­ciu pri rozvr­hnu­tí pr­vkov. Tých mô­že­te mať na da­nom ma­te­riá­li nie­koľ­ko, me­dzi ni­mi rôz­ne pís­mo, ob­ráz­ky, lo­gá ale­bo QR kó­dy.

Vý­rob­ca sa sús­tre­dil na kom­plexné pok­ry­tie fun­kcio­na­li­ty, a tak v prog­ra­me náj­de­te nie­len prep­ra­co­va­ný nás­troj na vkla­da­nie QR kó­dov, ale aj nás­tro­je na spra­co­va­nie ob­ráz­kov. Prá­ve tu sa us­ku­toč­ni­li zdo­ko­na­le­nia a prog­ram pra­cu­je lep­šie s roz­mer­nej­ší­mi ob­ráz­ka­mi a pri­dá­va efek­to­vé filtre, ako napr. sé­pia, mo­no­chro­ma­tic­ké zob­ra­ze­nie, ne­ga­tív ale­bo kon­ver­zia v rám­ci jed­nej zo zlo­žiek RGB. Pri vkla­da­ní ob­ráz­ka sa dá nas­ta­viť všet­ko pod­stat­né, te­da roz­me­ry, po­lo­ha, oto­če­nie, orá­mo­va­nie, nad­pis a tie­ňo­va­nie. V rám­ci prá­ce s textom má­te k dis­po­zí­cii sa­mos­tat­ný texto­vý edi­tor s mož­nos­ťou voľ­by for­má­to­va­nia pís­ma, cen­tro­va­nia a zme­ny re­zu. K ob­jek­tom sa ra­dí aj vkla­da­nie jed­no­du­chých tva­rov.

Všet­ky ob­jek­ty vy­tvo­re­né v pro­pa­gač­nom ma­te­riá­li sú zob­ra­ze­né v zoz­na­me, tak­že ich mô­že­te vy­brať aj po prek­ry­tí iným pr­vkom. Prek­ry­tie vy­uži­je­te v sú­vis­los­ti so zme­nou prie­hľad­nos­ti ob­jek­tu. Šab­ló­na pro­jek­tu ob­sa­hu­je zväč­ša šty­ri zá­klad­né stra­ny: návrh vi­zit­ky z oboch strán, hla­vič­ko­vý pa­pier a le­ták. Pod­ľa pot­re­by si mô­že­te pri­dať ďal­šiu stra­nu a de­fi­no­vať jej štan­dar­di­zo­va­né ale­bo vlas­tné roz­me­ry.

Špe­cia­li­tou je ge­ne­rá­tor QR kó­du. Ten umož­ňu­je za­hr­nu­tie kom­plet­nej vi­zit­ko­vej in­for­má­cie do kó­du, prí­pad­ne doň mož­no vlo­žiť ľu­bo­voľ­ný text. Kód sa dá vi­zuál­ne skráš­liť tva­rom ale­bo ob­ráz­kom. Keď­že kód za­hŕňa al­go­rit­mus na op­ra­vu chy­bo­vos­ti, sprie­vod­ca pou­ží­va­te­ľa na­ve­die na správ­ny po­mer veľ­kos­ti ob­ráz­ka k ob­sa­ho­vej in­for­má­cii. Ok­rem QR kó­dov mô­že­te do vi­zit­ky vkla­dať kó­dy UPC/EAN ale­bo Co­de 39. Ak pre­dá­va­te ne­ja­ký pro­dukt a má na se­be ten­to kód, na vi­zit­ke mô­že ísť o vhod­ný a net­ra­dič­ný dopl­nok.

Re­gis­trá­cia

Prog­ram pra­cu­je so všet­ký­mi fun­kcia­mi aj bez re­gis­trá­cie. Uk­la­dá pred­lo­hy v roz­lí­še­ní 180 dpi, čo pos­ta­ču­je na úče­ly elek­tro­nic­ké­ho pub­li­ko­va­nia. Ak chce­te vy­ššiu kva­li­tu pri expor­te, tre­ba pou­žiť re­gis­tro­va­nú ver­ziu. Za­kú­piť sa dá na strán­ke www.bi­na­ry­now.com/sto­re, kde za­da­ním kó­du pcre­vue zís­ka­te zľa­vu 10 USD a prog­ram tak na­mies­to pô­vod­nej su­my 23,21 EUR bu­de stáť len 13,92 EUR. Exspi­rá­cia zľa­vy je 30. sep­tem­bra 2014.

Pá­či­lo sa nám:

  • Návrh vi­zi­tiek aj le­tá­kov, pri­dá­va­nie ob­jek­tov a úp­ra­va ich vzhľa­du, ge­ne­rá­tor QR a čia­ro­vých kó­dov

Link: www.bi­na­ry­now.com

Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber prináša tradičné aj menej tradičné programy. Klasika v podobe Ashampoo sa zameriava na odinštalovanie nepotrebných programov a ich pozostatkov v systéme. Špecialitou je náš druhý program. čítať »
 
Ako spra­vo­vať po­čí­tač na di­aľ­ku?
Určite ste sa už stretli so situáciou, keď sa na vás obrátil menej technicky zdatný príbuzný s prosbou o pomoc. Nefungujúci program alebo chybové hlásenie, prípadne problém s tým, že počítač sa nespráva, ako by sa mal. čítať »
 
Ako si nah­rať sklad­by z inter­ne­to­vých rá­dií a hu­dob­ných slu­žieb?
V predošlom vydaní magazínu PC REVUE sme predstavili najpopulárnejšie hudobné streamovacie služby, ktoré sú dostupné na Slovensku. čítať »
 
Ako si za­bez­pe­čiť po­čí­tač?
Bezpečnosť počítača, systému a dát je komplexná záležitosť. Pár dobre mienených rád a návodov môže narušiť jedna nedbalosť. Ako teda postupovať, aby bol vášho počítač najlepšie chránený? čítať »
 
GOC­LE­VER Quan­tum 4
Ak chcete smartfón s cenovkou, ktorú takmer nemožno prekonať, je tu pre vás GOCLEVER Quantum 4. čítať »
 
Dvoj­fak­to­ro­vá auten­ti­fi­ká­cia – pre­čo je dô­le­ži­tá?
Čitateľ PC REVUE sa už určite zamyslel na tým, či je zadávanie jedného hesla dostatočné na zaistenie bezpečnosti dát. A rovnako sa nad tým už niekoľko rokov zamýšľajú aj spoločnosti zaoberajúce sa IT bezpečnosťou. čítať »
 
Vy­uži­tie vlas­tné­ho au­ta na pra­cov­nú ces­tu
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi vyslať zamestnanca na služobnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter