Testovali sme

Slúchadlá Creative EVO a Fury

Pri­ná­ša­me pria­me po­rov­na­nie slú­chadiel no­vé­ho mo­de­lo­vé­ho ra­du EVO, kto­ré ob­sa­hu­jú špič­ko­vé tech­no­ló­gie a ich spra­co­va­nie je na vý­bor­nej úrov­ni. Ich ce­na je však vy­ššia. To nep­la­tí pre her­ný mo­del Fu­ry, kto­rý oce­nia hrá­či a do­vo­liť si ich mô­že pod­stat­ne viac her­ných fa­nú­ši­kov.

sbcentral.jpg

Sound Blas­ter Cen­tral na smar­tfó­ne s An­droi­dom

Crea­ti­ve SB EVO Wire­less

To­to je zla­tá stred­ná ces­ta, as­poň pod­ľa sta­no­ve­nej ce­ny v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi mo­del­mi EVO. Mo­del EVO Wire­less však na ni­čom vý­raz­ne neutr­pel. Má 40 mm ši­ro­kos­pek­trál­ny me­nič, kto­rý pos­kyt­ne sil­ný a bo­ha­tý zvuk. To sme si vy­skú­ša­li na tes­to­va­cej hud­be, kto­rá je ná­roč­ná a ľah­ko sa v nej stra­tia stre­dy a níz­ke tó­ny na me­nej kva­lit­ných mo­de­loch. Konštruk­cia je zvlád­nu­tá na jed­not­ku a slú­chad­lá se­dia na hla­ve a ušiach ako ulia­te. Mäk­ké ko­žen­ko­vé pol­ste­ro­va­nie je prí­jem­né a prít­lak na uši je vy­rov­na­ný. 

CreativeEVOwireless.jpg

Pri po­hy­be ne­pa­da­jú, no ani vás ne­bu­de bo­lieť hla­va z prít­la­ku pri dl­hšom pou­ží­va­ní. Fun­gu­jú zá­ro­veň ako head­set na te­le­fo­no­va­nie a dvo­ji­ca mik­ro­fó­nov sa sta­rá o od­hluč­ne­nie oko­li­té­ho ru­chu. Izo­lá­cia je vý­bor­ná, z veľ­kej čas­ti od­filtru­je­te hluk už pri na­sa­de­ní na uši. Pri pre­ná­ša­ní sa da­jú muš­le sklo­piť, je to­tiž nad ni­mi ohyb­ný kĺb, ich sto­če­ním ušet­rí­te mies­to pri ces­to­va­ní. Špe­cia­li­tou je ko­nek­ti­vi­ta. Pri­po­je­nie je mož­né cez štvor­pó­lo­vý audio­ká­bel. Na ten­to účel net­re­ba na­bí­jať aku­mu­lá­tor, slú­chad­lá sú te­da vždy v pre­vádz­ke.

Aku­mu­lá­tor sa na­bí­ja káb­lom mic­roUSB, kto­rý zá­ro­veň slú­ži aj na pre­po­je­nie s Win­dows ale­bo OS X. Vy­užiť mô­že­te sof­tvér SB EVO Con­trol Pa­nel na pris­pô­so­be­nie zvu­ku, efek­tov pri če­to­va­ní a ak­ti­vá­cii vir­tuál­ne­ho zvu­ku 7.1. K mo­bil­né­mu te­le­fó­nu sme sa pri­po­ji­li cez Blue­tooth. Na pra­vej muš­li je NFC, sta­či­lo te­da pril­ožiť mo­bil­ný telefón a o pár se­kúnd mož­no so slú­chad­la­mi te­le­fo­no­vať ale­bo po­čú­vať hud­bu. Pra­vá muš­ľa má tla­čid­lá na po­hyb me­dzi sklad­ba­mi a pri­jí­ma­nie ho­vo­ru. Zo zvu­ko­vej strán­ky ma­jú sil­nú re­zer­vu vo vý­ko­ne, a tak si vy­chut­ná­te du­ni­vé ba­sy, ale naj­mä prek­res­le­nie stre­dov a vý­šok. Tie bo­li na naj­vyš­šej hla­si­tos­ti pre­ni­ka­vej­šie, než sme ča­ka­li. Iš­lo však len o de­tail, kto­rý sa dal ľah­ko vy­rie­šiť zní­že­ním hla­si­tos­ti.

Hod­no­te­nie:

Konštruk­cia, sklá­pa­nie slú­chadiel, mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty, prek­res­le­nie zvu­ku, izo­lá­cia hlu­ku
Ob­čas pre­ni­ka­vé vý­šky a stre­dy

Ce­na: 179,99 EUR

Crea­ti­ve SB EVO Zx

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Ten­to mo­del má po­dob­né vlas­tnos­ti ako pred­chá­dza­jú­ci: kva­lit­nú konštruk­ciu na po­hodl­né no­se­nie a kva­lit­né od­hluč­ne­nie od oko­lia. Tak ako v pred­chá­dza­jú­com prí­pa­de aj tu je vnú­tor­né od­hluč­ne­nie slab­šie. Naj­väč­šia zme­na je prí­tom­nosť zvu­ko­vé­ho pro­ce­so­ra SB-Axx1. Ide o dopl­nok, kto­rý sa sta­rá o har­dvé­ro­vé de­kó­do­va­nie zvu­ku a pri­ná­ša bo­hat­ší zvu­ko­vý zá­ži­tok nie­len z hud­by. 

CreativeEvoZX.jpg

Na pra­vej muš­li sa pri vy­pí­na­či ob­ja­vil aj ná­pis SBX. Stla­če­ním ak­ti­vu­je­te tú­to fun­kciu, dl­hým stla­če­ním sa slú­chad­lá vy­pnú. Aj tu je pá­ro­va­nie cez Blue­tooth za po­mo­ci NFC. Špe­cia­li­ta je sof­tvé­ro­vé roz­ší­re­nie nie­len na po­čí­ta­čoch, ale aj na te­le­fó­noch. Sound Blas­ter Cen­tral umož­ní de­tail­ne vy­brať pro­fi­ly zvu­ku aj vlas­tnos­ti mik­ro­fó­nu. Če­to­vať tak mô­že­te s čis­tým zvu­kom ale­bo pri­dať rôz­ne efek­ty už aj pri pou­ži­tí na mo­bil­ných plat­for­mách. Vý­rob­ca však ide eš­te ďa­lej a vďa­ka dvom mik­ro­fó­nom na slú­chad­lách pod­po­ru­je fun­kcie Fo­cus ale­bo nap­rík­lad od­ru­še­nie zvu­ko­vej oz­ve­ny.

Naj­mä v pr­vom prí­pa­de zís­ka­te čis­tý zvuk v hluč­nom pros­tre­dí. Tech­no­ló­gia umož­ňu­je stiah­nuť in­ten­zi­tu zvu­kov na po­za­dí a za­me­rať hlas pou­ží­va­te­ľa. Opäť je za­bez­pe­če­ná pl­ná ko­nek­ti­vi­ta a sof­tvér na­vy­še zob­ra­zu­je stav aku­mu­lá­to­ra slú­chadiel pria­mo v SB Cen­tral. In­for­má­cia sa dá zob­ra­zo­vať aj v zá­hla­ví sys­té­mu. Pria­mo z no­ti­fi­kač­né­ho pa­ne­la sa da­jú ak­ti­vo­vať zná­me fun­kcie, ako Crys­ta­li­zer, Surround, Smart Vo­lu­me ale­bo Di­alog Plus. Kva­li­ta zvu­ku je po­dob­ná mo­de­lu EVO Wire­less, keď­že vy­chá­dza­jú z jed­né­ho zá­kla­du, no SBX umoc­ňu­je zá­ži­tok z po­čú­va­nia. Stup­ňu­je naj­mä in­ten­zi­tu a jem­nosť ba­sov a v kom­bi­ná­cii s pries­to­ro­vým zvu­kom zís­ka­te pl­ný zvuk. Slú­chad­lá sú ideál­ne na dl­ho­do­bé no­se­nie a vy­vo­la­li v nás vý­bor­ný do­jem.

Hod­no­te­nie:

Konštruk­cia, ko­nek­ti­vi­ta, roz­ší­re­nie SBX, izo­lá­cia zvu­ku, tech­no­ló­gia Fo­cus
Vy­ššia ce­na

Ce­na: 229,99 EUR

Crea­ti­ve SB Tac­ti­c3D Fu­ry

To­to je súp­ra­va pre hrá­čov. Tac­ti­c3D je mo­de­lo­vé ozna­če­nie pré­mio­vých slú­chadiel, kto­ré sme vždy hod­no­ti­li vďa­ka rep­ro­duk­cii zvu­ku na vý­bor­nú. Inak to nie je ani ten­to­raz, no vý­rob­ca tro­chu zmen­šil muš­le a už nie sú ta­ké ro­bus­tné ako pri pre­doš­lých mo­de­loch. Lát­ko­vé pol­ste­ro­va­nie je vhod­né naj­mä ako ochra­na pro­ti po­te­niu v le­te. Tre­ba však do­dať, že uro­biť po­hodl­né pol­ste­ro­va­nie z lát­ky je vcel­ku ve­da a ne­do­sa­hu­je po­ho­dlie ko­žen­ko­vé­ho. To pla­tí aj v prí­pa­de mo­de­lu Fu­ry. 

CreativeFury.jpg

V zá­sa­de nej­de o ne­vý­ho­du, no ma­li sme mož­nosť pria­me­ho po­rov­na­nia mul­ti­me­diál­nych slú­chadiel EVO a Tac­ti­c3D Fu­ry. Konštruk­cia je zjed­no­du­še­ná, a tak ich ne­mô­že­te pre­lo­miť v spo­jo­va­com mos­te po­čas pre­ná­ša­nia a muš­le ma­jú ob­me­dze­ný rá­dius nas­ta­ve­nia. Na pok­ry­tie uší to však sta­čí. Pri­pá­ja­jú sa cez ká­bel, kto­rý je v slú­chad­lách na­pev­no, ne­dá sa te­da vy­me­niť pri ná­hod­nom zlo­me­ní.

Od­ní­ma­teľ­ný je len mik­ro­fón. Aby ste dos­ta­li úpl­nú kon­fi­gu­ro­va­teľ­nosť, v ba­le­ní sa na­chá­dza zvu­ko­vý adap­tér s pri­po­je­ním cez USB. Na je­ho kon­ci je audio­ko­nek­tor na pri­po­je­nie slú­chadiel. Tým­to spô­so­bom sa dá zvuk sof­tvé­ro­vo up­ra­vo­vať. Vý­rob­ca pre­zen­tu­je mo­del ako head­set vhod­ný pre mo­bil­né za­ria­de­nia. My sme tes­to­va­li všet­ky slú­chad­lá so So­ny Xpe­ria Z1 a rep­ro­duk­cia zvu­ku nám fun­go­va­la len pri vy­pnu­tom pre­pí­na­či mik­ro­fó­nu na káb­li.

Nie sú te­da úpl­ne kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi te­le­fón­mi. Je to sí­ce ne­dos­ta­tok, no ide pre­dov­šet­kým o her­né slú­chad­lá k PC ale­bo kon­zo­le. Zo zvu­ko­vej strán­ky ich hod­no­tí­me po­zi­tív­ne. Svoj po­diel má na tom ši­ro­kos­pek­trál­ny me­nič so 40 mm prie­me­rom, rov­na­ký ako pri os­tat­ných dvoch mo­de­loch. Zjed­no­du­še­nú konštruk­ciu však kom­pen­zu­je pri­ja­teľ­ná ce­na. Pri nas­ta­vo­va­ní zvu­ku cez SB Pro Stu­dio zís­ka­te vý­ko­no­vú re­zer­vu na du­ni­vé a dob­re vy­kres­le­né ba­sy.

Hod­no­te­nie:

Sta­bi­li­ta zvu­ku, vý­ko­no­vá re­zer­va, roz­ší­re­nie cez SB Pro Stu­dio
Jed­no­duch­šia konštruk­cia, kom­pa­ti­bi­li­ta so smar­tfón­mi

Ce­na: 59,99 EUR

Ver­dikt PC RE­VUE

Mo­de­lo­vý rad EVO ob­sa­hu­je šty­ri mo­de­ly. Naj­lac­nej­ší je Crea­ti­ve SB EVO bez prív­las­tku. Je po­dob­ný ako EVO Wire­less, no ne­má Blue­tooth a NFC a je­ho ce­na je 129,99 EUR. Vie­me, že za­vá­ži aj ce­na, no naj­väč­ší do­jem na nás spra­vil mo­del Crea­ti­ve SB EVO Zx. Tech­no­ló­ga SBX je pod­ma­ni­vá, a ak neh­ľa­dí­te vý­luč­ne na pe­nia­ze, ber­te ich. Crea­ti­ve SB Tac­ti­c3D Fu­ry je lac­nej­ší mo­del a zo zvu­ko­vej strán­ky neu­ro­bí­te chy­bu. Jed­no­duch­šiu konštruk­ciu do­rov­ná­va priaz­ni­vá ce­na.

Zdroj: PCR 3/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber prináša tradičné aj menej tradičné programy. Klasika v podobe Ashampoo sa zameriava na odinštalovanie nepotrebných programov a ich pozostatkov v systéme. Špecialitou je náš druhý program. čítať »
 
Ako spra­vo­vať po­čí­tač na di­aľ­ku?
Určite ste sa už stretli so situáciou, keď sa na vás obrátil menej technicky zdatný príbuzný s prosbou o pomoc. Nefungujúci program alebo chybové hlásenie, prípadne problém s tým, že počítač sa nespráva, ako by sa mal. čítať »
 
Ako si nah­rať sklad­by z inter­ne­to­vých rá­dií a hu­dob­ných slu­žieb?
V predošlom vydaní magazínu PC REVUE sme predstavili najpopulárnejšie hudobné streamovacie služby, ktoré sú dostupné na Slovensku. čítať »
 
Ako si za­bez­pe­čiť po­čí­tač?
Bezpečnosť počítača, systému a dát je komplexná záležitosť. Pár dobre mienených rád a návodov môže narušiť jedna nedbalosť. Ako teda postupovať, aby bol vášho počítač najlepšie chránený? čítať »
 
GOC­LE­VER Quan­tum 4
Ak chcete smartfón s cenovkou, ktorú takmer nemožno prekonať, je tu pre vás GOCLEVER Quantum 4. čítať »
 
Dvoj­fak­to­ro­vá auten­ti­fi­ká­cia – pre­čo je dô­le­ži­tá?
Čitateľ PC REVUE sa už určite zamyslel na tým, či je zadávanie jedného hesla dostatočné na zaistenie bezpečnosti dát. A rovnako sa nad tým už niekoľko rokov zamýšľajú aj spoločnosti zaoberajúce sa IT bezpečnosťou. čítať »
 
Vy­uži­tie vlas­tné­ho au­ta na pra­cov­nú ces­tu
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi vyslať zamestnanca na služobnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter