Do kancelárie ako stvorený

BenQ MH680

BenQ_MH680 copy.jpg Ten­to­raz sa v na­šom se­riá­li o pro­jek­to­roch po­zrie­me zblíz­ka na kan­ce­lár­sky mo­del s ozna­če­ním BenQ MH680. Ke­by sme ho ma­li opí­sať nie­koľ­ký­mi slo­va­mi, cha­rak­te­ri­zo­va­li by sme ho tak­to: all-around pro­jek­tor s veľ­mi dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu. Ide o pro­jek­tor s na­tív­nym full HD roz­lí­še­ním, pod­po­rou Blu-ray full HD 3D re­ži­mu, s dos­ta­toč­nou svie­ti­vos­ťou a s pot­reb­ným kľú­čom USB Wi-Fi aj s pod­po­rou bez­drô­to­vej pre­zen­tá­cie v štan­dar­de Wire­less Dis­play. 

benq_mh680_spredu.jpg

Ten­to fe­šák je pod­ľa opi­su vý­rob­cu kan­ce­lár­sky pro­jek­tor, ale vďa­ka full HD roz­lí­še­niu a pod­po­re 3D aj bez­drô­to­vé­ho re­ži­mu je vhod­ný aj na do­ma

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Pri svie­ti­vos­ti 3000 AN­SI lú­me­nov si hneď po­mys­lí­te, že je to kan­ce­lár­sky pro­jek­tor na pres­vet­le­nie oko­li­tých pod­mie­nok. S tým súh­la­sí­me, ale v eko­no­mic­kom re­ži­me a pri stl­me­ní lam­py mož­no je­ho full HD roz­lí­še­nie vy­užiť vý­bor­ne aj na do­má­ce preh­rá­va­nie fil­mov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Ele­gant­ný, ro­zum­ne veľ­ký BenQ MH680 v kla­vír­nej leš­te­nej čier­nej pri­chá­dza s taš­kou a men­ším di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom. Poď­me ho te­da spus­tiť. benq_mh680_spre­du

Na­tív­ne ši­ro­kouh­lé roz­lí­še­nie

Ten­to pro­jek­tor s hmot­nos­ťou 2,6 kg je jed­no­či­po­vý mo­del DLP so šes­ťseg­men­to­vým fa­reb­ným ko­lies­kom (RYWCBG), kto­ré sa krú­ti rých­los­ťou dvoj­ná­sob­ku zá­klad­nej rých­los­ti (2×). V praxi je to asi je­di­ný väč­ší roz­diel v po­rov­na­ní s iden­tic­ký­mi pro­jek­tor­mi pre do­má­ce ki­no (od­my­sliac si svie­ti­vosť a kon­trast­ný po­mer), ko­lies­ka tých­to pro­jek­to­rov DLP sa krú­tia ty­pic­ky rých­los­ťou 4×. Na­tív­ne po­nú­ka te­da roz­lí­še­nie s po­me­rom strán 16:9, kon­krét­ne 1920 × 1080 pixelov.

Svie­ti­vosť je 3000 AN­SI lú­me­nov, čo pos­ta­čí na pre­zen­tá­cie aj za sl­neč­né­ho dňa v bež­nej kan­ce­lá­rii. Kon­trast­ný po­mer je 10 000:1, tak­že čier­na nie je až ta­ká čier­na ako pri do­má­cich pro­jek­to­roch, no ak nie ste vý­slov­ne faj­nšmek­ri, vy­sta­čí­te si s tým­to pro­jek­to­rom aj na fil­my. Šošov­ka (F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 - 21,88 mm) umož­ňu­je vy­tvo­riť ob­raz od 45 až do 300 pal­cov. Lam­pa s vý­ko­nom 210 W má ži­vot­nosť 4000, 5000 ale­bo 6500 ho­dín v zá­vis­los­ti od pou­ži­té­ho re­ži­mu - Nor­mal, Eco­no­mic ale­bo Smar­tE­co.

Z roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii až dvo­ji­ca vstu­pov VGA a je­den vý­stup VGA, ďa­lej kla­sic­ké HDMI, kom­po­zit­né vi­deo či S-Vi­deo. Zvuk mô­že­te vy­rie­šiť buď cez bež­ný 3,5 mm jack vstup (+vý­stup), ale­bo cez 1× ko­nek­tor RCA (L/R). Za­ují­ma­vé je, že in­teg­ro­va­ný rep­ro­duk­tor (1× 10 W) sa dá pou­žiť v re­ži­me stand-by ako rep­ro­duk­tor napr. z no­te­boo­ku a pri­tom je pro­jek­tor prak­tic­ky vy­pnu­tý. Z roz­hra­ní net­re­ba eš­te za­bud­núť na USB (typ A) a ďal­šie USB (typ mi­ni B), k ich vy­uži­tiu sa dos­ta­ne­me o chví­ľu.

benq_mh680_zadna_cast.jpg

Pri vstup­no-vý­stup­ných roz­hra­niach ne­chý­ba nič dô­le­ži­té; za­ují­ma­vé je, že rep­ro­duk­tor mož­no pou­žiť aj v re­ži­me stand-by a USB slú­ži na vy­tvo­re­nie pri­po­je­nia USB Dis­play

Uži­toč­né fun­kcie = uži­toč­ný pro­jek­tor

Hneď na úvod po od­ba­le­ní sme sa po­te­ši­li ta­kej drob­nos­ti, ako je vy­ska­ko­va­cia no­žič­ka na ko­rek­ciu vý­šky pred­nej hra­ny pro­jek­to­ra. BenQ do­te­raz pou­ží­val skrut­ko­va­cie no­žič­ky, čo je po­mer­ne nep­rak­tic­ké pri čas­tom nas­ta­vo­va­ní. Prib­lí­že­nie/vzdia­le­nie ob­ra­zu a aj za­os­tro­va­nie je rie­še­né ma­nuál­ne, rov­na­kým spô­so­bom je rie­še­ná aj ko­rek­cia li­cho­bež­ní­ko­vé­ho efek­tu (+/- 40°).

Ak nám pri tom­to pro­jek­to­re nie­čo chý­ba­lo, bol to fy­zic­ký po­suv šo­šov­ky, čo je však vý­sa­da skôr do­má­cich pro­jek­to­rov. In­tui­tív­ne me­nu s ele­gan­tným gra­fic­kým vzhľa­dom vý­rob­ca už nie­koľ­ko ro­kov ne­me­ní a ne­vi­dí­me na to dô­vod ani my, úpl­ne vy­ho­vu­je a pou­ží­va­te­lia pro­jek­to­rov tej­to znač­ky ve­dia pres­ne, čo kde náj­du. Slo­ven­či­nu sí­ce nie je k dis­po­zí­cii, no is­tot­ne si vy­sta­čí­te s češ­ti­nou. Ok­rem bež­ných nas­ta­ve­ní kva­li­ty ob­ra­zu tu náj­de­te nap­rík­lad ča­so­vač vy­pnu­tia či auto­ma­tic­ké vy­pnu­tie pro­jek­to­ra. Eco Blank Mo­de umož­ňu­je upria­miť po­zor­nosť na pred­ná­ša­jú­ce­ho do­čas­ným (a okam­ži­tým) vy­pnu­tím ob­ra­zov­ky a zá­ro­veň jej okam­ži­tým za­pnu­tím.

Pre­zen­tu­jú­ci tak se­kun­dár­ne ušet­rí 70 % ak­tuál­ne spot­re­bo­va­nej ener­gie. Ak sme pri spot­re­be, vý­rob­ca ju udá­va na 270 W v bež­nom a 220 W v eko­no­mic­kom re­ži­me. My sme na­me­ra­li 265 W a 214 W v rov­na­kých re­ži­moch, tak­že tu nie je čo vy­čí­tať, úda­je sú ko­rek­tné. Dos­tup­ných je se­dem re­ži­mov pre­mie­ta­nia - napr. dva nas­ta­vi­teľ­né, je­den 3D a štan­dard­ný sRGB, v kto­rom reali­zu­je­me všet­ky tes­ty. Poch­vá­liť mu­sí­me os­trosť pís­ma a de­tail­nosť kres­by vďa­ka full HD roz­lí­še­niu, far­by sú dos­ta­toč­ne sý­te.

Mier­ne prob­lé­my pri pre­cho­de jem­ných gra­dien­tov cí­tiť, nie je to však nič extrém­ne. Dú­ho­vý efekt na tom­to dvoj­rý­chlos­tnom fa­reb­nom ko­lies­ku vi­dí iba nao­zaj skú­se­né oko, tak­že žiad­ne ne­du­hy ob­ra­zu sa ne­ko­na­jú. Svie­ti­vosť 3000 AN­SI lú­me­nov sa mô­že zdať ve­ľa v prí­pa­de, že by ste nech­ce­li pre­zen­to­vať, ale po­ze­rať fil­my. V sku­toč­nos­ti ob­raz nie je pre­pá­le­ný, reál­na svie­ti­vosť sa bu­de po­hy­bo­vať oko­lo hra­ni­ce 2000 AN­SI lú­me­nov. Ke­by aj to bo­lo na vás ve­ľa, sta­čí spus­tiť eko­no­mic­ký re­žim a jas sa auto­ma­tic­ky zní­ži.

Ver­dikt PC RE­VUE

Na zá­ver nes­mie­me za­bud­núť na por­ty USB. Tie mož­no vy­užiť na pre­zen­tá­ciu bez po­čí­ta­ča, pro­jek­tor si však po­ra­dí iba s ob­ra­zo­vým for­mát­mi (JPEG, PNG, TIFF, BMP, GIF). Ove­ľa ele­gan­tnej­šie je vy­uži­tie por­tov USB na pri­po­je­nie pro­jek­to­ra k no­te­boo­ku ako dis­ple­ja USB, ne­chý­ba pod­po­ra pre mul­tip­ro­jek­čné zob­ra­ze­nie. A pos­led­ná mož­nosť je vlo­že­nie kľú­ča USB Wi-Fi a uží­va­nie si bez­drô­to­vej pre­zen­tá­cie.

V ko­neč­nom hod­no­te­ní je BenQ MH680 pro­jek­tor s veľ­mi dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu. Full HD pro­jek­tor s dob­rou kva­li­tou ob­ra­zu a svie­ti­vos­ťou na kaž­do­den­né kan­ce­lár­ske pre­zen­tá­cie pos­lú­ži aj do­ma. Ne­chý­ba pod­po­ra bez­drô­to­vej pre­zen­tá­cie a pre fa­nú­ši­kov 3D je tu aj pod­po­ra toh­to re­ži­mu.

Ce­na: 779 EUR
Za­po­ži­čal: BenQ

Zdroj: PCR 3/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber prináša tradičné aj menej tradičné programy. Klasika v podobe Ashampoo sa zameriava na odinštalovanie nepotrebných programov a ich pozostatkov v systéme. Špecialitou je náš druhý program. čítať »
 
Ako spra­vo­vať po­čí­tač na di­aľ­ku?
Určite ste sa už stretli so situáciou, keď sa na vás obrátil menej technicky zdatný príbuzný s prosbou o pomoc. Nefungujúci program alebo chybové hlásenie, prípadne problém s tým, že počítač sa nespráva, ako by sa mal. čítať »
 
Ako si nah­rať sklad­by z inter­ne­to­vých rá­dií a hu­dob­ných slu­žieb?
V predošlom vydaní magazínu PC REVUE sme predstavili najpopulárnejšie hudobné streamovacie služby, ktoré sú dostupné na Slovensku. čítať »
 
Ako si za­bez­pe­čiť po­čí­tač?
Bezpečnosť počítača, systému a dát je komplexná záležitosť. Pár dobre mienených rád a návodov môže narušiť jedna nedbalosť. Ako teda postupovať, aby bol vášho počítač najlepšie chránený? čítať »
 
GOC­LE­VER Quan­tum 4
Ak chcete smartfón s cenovkou, ktorú takmer nemožno prekonať, je tu pre vás GOCLEVER Quantum 4. čítať »
 
Dvoj­fak­to­ro­vá auten­ti­fi­ká­cia – pre­čo je dô­le­ži­tá?
Čitateľ PC REVUE sa už určite zamyslel na tým, či je zadávanie jedného hesla dostatočné na zaistenie bezpečnosti dát. A rovnako sa nad tým už niekoľko rokov zamýšľajú aj spoločnosti zaoberajúce sa IT bezpečnosťou. čítať »
 
Vy­uži­tie vlas­tné­ho au­ta na pra­cov­nú ces­tu
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi vyslať zamestnanca na služobnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter