Súťažné podmienky ankety TOP PRODUKT PC REVUE

Or­ga­ni­zá­tor sú­ťa­že
Or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťaž­nej an­ke­ty je spo­loč­nosť Di­gi­tal Vi­sions, s. r. o., so síd­lom Klad­nian­ska 60, 821 09 Bra­tis­la­va.

In­for­má­cie o an­ke­te TOP PRO­DUKT PC RE­VUE
Sú­ťaž­ná an­ke­ta pre­bie­ha na strán­ke www.it­news.sk/top­pro­dukt.
Sú­ťaž­ná an­ke­ta tr­vá od 7. 3. 2014 do 11. 4. 2014.

Pod­mien­ky účas­ti v sú­ťa­ži
Kaž­dý účas­tník sa mô­že sú­ťaž­nej an­ke­ty TOP PRO­DUKT PC RE­VUE zú­čas­tniť len raz, a to cez inter­net pros­tred­níc­tvom for­mu­lá­ra na www.it­news.sk/top­pro­dukt.
Kaž­dý účas­tník mu­sí v sú­ťaž­nej an­ke­te TOP PRO­DUKT PC RE­VUE hla­so­vať vo všet­kých ka­te­gó­riách.

Žre­bo­va­nie, vý­hry a ich od­ov­zda­nie
Žre­bo­va­nie sú­ťaž­nej an­ke­ty sa us­ku­toč­ní 12. 4. 2014 na po­du­ja­tí No­te­book EXPO. Vý­her­cov sú­ťaž­nej an­ke­ty bu­de or­ga­ni­zá­tor kon­tak­to­vať pí­som­ne, e-mai­lom ale­bo te­le­fo­nic­ky a zá­ro­veň ich uve­rej­ní na webo­vej strán­ke www.it­news.sk, ale­bo jej podstrán­kach.
Účas­tník an­ke­ty súh­la­sí s osob­ným prev­za­tím vý­hry.
V prí­pa­de, ak si do 30. 5. 2014 vý­her­ca nep­re­vez­me vý­hru, pre­pad­ne vý­hra v pros­pech or­ga­ni­zá­to­ra sú­ťa­že.
Ce­nou v sú­ťa­ži je 1× mo­bil­ný te­le­fón So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact, 1× tab­let Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1 2014 Edi­tion.
Ce­na nie je vy­má­ha­teľ­ná súd­nou ces­tou a nie je mož­né up­lat­ňo­vať náh­rad­né pl­ne­nie.

Súh­las so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov
Za­po­je­ním sa do sú­ťa­že kaž­dý účas­tník súh­la­sí s jej pra­vid­la­mi. Za­po­je­ním sa do sú­ťa­že účas­tník súh­la­sí so spra­co­va­ním svo­jich osob­ných úda­jov v sú­la­de s us­ta­no­ve­ním § 7 zá­ko­na č. 122/2013 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov v zne­ní nes­kor­ších zmien a dopl­ne­ní a dá­va súh­las na spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov or­ga­ni­zá­to­rom za úče­lom ich vy­uži­tia na rek­lam­né a pro­pa­gač­né úče­ly or­ga­ni­zá­to­ra, naj­mä na uve­rej­ne­nie me­na a priez­vis­ka v zoz­na­me vý­her­cov sú­ťa­že.

Zda­ne­nie vý­hry
Pod­ľa zá­ko­na č. 595/2003 Z. z. o da­ni z príj­mov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov sú vec­né vý­hry, kto­rých hod­no­ta pre­sa­hu­je su­mu 350 € vrá­ta­ne DPH, pred­me­tom da­ne z príj­mov fy­zic­kých osôb v zmys­le zá­ko­na o da­ni z príj­mov v ak­tuál­nom zne­ní. Za zda­ne­nie vý­hry zod­po­ve­dá vý­her­ca.

Dopl­ňu­jú­ce in­for­má­cie
Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzu­je prá­vo na skrá­te­nie, predĺže­nie, pre­ru­še­nie ale­bo zru­še­nie ako aj na zme­nu pra­vi­diel sú­ťaž­nej an­ke­ty. Akú­koľ­vek zme­nu pra­vi­diel sú­ťaž­nej an­ke­ty ale­bo jej zru­še­nie Or­ga­ni­zá­tor ozná­mi na inter­ne­to­vej strán­ke www.it­news.sk/top­pro­dukt

Sú­ťaž­ná an­ke­ta TOP PRO­DUKT PC RE­VUE sa ďa­lej ria­di Všeo­bec­ný­mi pod­mien­ka­mi sú­ťa­ží, or­ga­ni­zo­va­ný­mi spo­loč­nos­ťou Di­gi­tal Vi­sions, s. r. o. a to naj­mä v prí­pa­doch, kto­ré nie sú de­fi­no­va­né v tých­to pod­mien­kach sú­ťa­že.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­ta­lóg IT fi­riem
Katalóg obsahuje kontaktné informácie o spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií. Registrácia a publikovanie v katalógu je úplne bezplatné a môžete ho urobiť okamžite. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké pred­plat­né
Predplatením získate prístup k flash verziám oboch magazínov PC REVUE a INFOWARE, ktoré môžete po prihlásení prezerať na internete v chránenej zóne. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter