Agilné techniky

Agilné techniky a ich využitie v prospech zlepšenia vzťahu firma – zákazník

Spô­sob vý­vo­ja sof­tvé­ru vo sve­te sa v ča­se me­ní a vy­ví­ja. Pre­čo sa to de­je? Kaž­dá fir­ma chce us­pieť v sil­nom kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí a čo naj­lep­šie us­po­ko­jiť pot­re­by svo­jich zá­kaz­ní­kov. Agi­le, ako je­den z prís­tu­pov pri vý­vo­ji sof­tvé­ru, bol vy­tvo­re­ný prá­ve z ta­kých­to poh­nú­tok. Te­da v čo naj­krat­šom ča­se do­dá­vať zá­kaz­ní­kom naj­vyš­šiu pri­da­nú hod­no­tu, v čo naj­vyš­šej kva­li­te a za pri­me­ra­né ce­ny. Tech­ni­ky agil­né­ho vý­vo­ja sú orien­to­va­né do znač­nej mie­ry na inter­né čin­nos­ti vý­vo­jo­vých tí­mov. Aj keď ne­pria­mo, ale dô­vo­dom, pre­čo ich Agi­le rie­ši, je aj tak za­se zá­kaz­ník. Ďalej sa však bu­de­me ve­no­vať skôr pria­mym efek­tom agil­ných tech­ník na zá­kaz­ní­ka.

Čo vy­rá­bať?

Asi si po­vie­te, že od­po­veď by moh­la znieť: „To, čo po­vie zá­kaz­ník." Mož­no vás prek­va­pím, ale ja si mys­lím, že nie. Správ­na od­po­veď je: „To, čo chce zá­kaz­ník." Je nie­ke­dy nao­zaj veľ­ký roz­diel me­dzi tým, čo zá­kaz­ník po­vie, a tým, čo reál­ne chce a pot­re­bu­je. K vy­rie­še­niu tej­to há­dan­ky ve­die len jed­na ces­ta. Vtiah­nuť zá­kaz­ní­ka do pro­ce­su tvor­by pro­duk­tu a pra­vi­del­ne a čas­to s ním dis­ku­to­vať o vlas­tnos­tiach bu­dú­ce­ho pro­duk­tu. To je je­den z prin­cí­pov Agi­le. Po­mo­cou roz­bí­ja­nia po­žia­da­viek na čias­tko­vé pou­ži­teľ­né jed­not­ky fun­kčnos­ti a ich nás­led­ným ite­ra­tív­nym vý­vo­jom a do­dáv­kou tak od klien­ta zís­ka­va­me kon­zis­ten­tnú a pra­vi­del­nú spät­nú väz­bu. Na jej zá­kla­de spo­lu so zá­kaz­ní­kom de­fi­nu­je­me bu­dú­ce vlas­tnos­ti pro­duk­tu. Tak­to mož­no do­kon­ca do­cie­liť aj zme­nu v pô­vod­ných po­žia­dav­kách zá­kaz­ní­ka, na kto­rých na za­čiat­ku tr­val. Je­den z ďal­ších efek­tov je, že zá­kaz­ník pris­tu­pu­je k vy­tvo­re­né­mu pro­duk­tu ako k vlas­tné­mu di­elu a cí­ti tak čias­toč­nú zod­po­ved­nosť za je­ho kva­li­tu.

Opíš­me si to

Agi­le ho­vo­rí: „Funkč­ný sof­tvér je viac než vy­čer­pá­va­jú­ca do­ku­men­tá­cia." Ja by som eš­te pri­dal: rad­šej me­nej, ale dob­re. Na opis jed­not­li­vých čias­tko­vých fun­kčnos­tí sa v agil­ných tí­moch vy­uží­va­jú „user sto­ry", kde zá­klad­ná štruk­tú­ra opi­su je: Ja ako <ro­la>, chcem <cieľ, túž­ba>, aby <be­ne­fit>. Má to znač­ný prí­nos na po­cho­pe­nie po­ža­do­va­nej fun­kcio­na­li­ty, a to naj­mä pos­led­ná časť, kto­rá de­fi­nu­je, čo s da­nou fun­kčnos­ťou zá­kaz­ník zís­ka­va a pre­čo sa vlas­tne po­ža­du­je. Do­kon­ca aj zá­kaz­ník nie­ke­dy pre­hod­no­cu­je svo­je po­žia­dav­ky, keď si uve­do­mí dô­vo­dy, pre­čo ich chce.

Ok­rem to­ho, že bu­de po­žia­dav­ka správ­ne za­de­fi­no­va­ná, bu­de aj vý­vo­jo­vý tím po ce­lý čas im­ple­men­tá­cie mať na zre­te­li tie­to dô­vo­dy a vy­va­ru­je sa tak mi­nu­tia cie­ľa zá­kaz­ní­ka. Chce­me pred­sa ro­biť to, čo CHCE zá­kaz­ník.

Ako čas­to do­dá­vať?

Svet sa veľ­mi rých­lo me­ní a v ob­las­ti IT to pla­tí dvoj­ná­sob­ne. A pre­to tre­ba rea­go­vať na tie­to zme­ny čím skôr. Zni­žu­je­te tak ri­zi­ko, že bu­de­te vy­nak­la­dať pros­tried­ky a vy­ví­jať nie­čo, čo už nie je „in" ale­bo čo zá­kaz­ník už ne­pot­re­bu­je. Ok­rem to­ho zá­kaz­ník zís­ka­va po­cit, že flexibil­ne rea­gu­je­me na je­ho po­žia­dav­ky, a pra­vi­del­ne dos­tá­va svo­ju naj­dô­le­ži­tej­šiu por­ciu sof­tvé­ru.

A čo kva­li­ta?

Agil­né tech­ni­ky pria­mo ne­rie­šia kva­li­tu, ale vy­tvá­ra­jú pros­tre­die, kto­ré ve­die čle­nov agil­ných tí­mov k väč­šej zod­po­ved­nos­ti a ich za­an­ga­žo­va­nos­ti na ko­neč­nom pro­duk­te pre zá­kaz­ní­ka. Tí­my sú pos­ta­ve­né oko­lo pro­duk­tu a sú čo naj­viac ne­zá­vis­lé od iných tí­mov a zdro­jov. Ma­li by te­da dis­po­no­vať ve­do­mos­ťa­mi a schop­nos­ťa­mi na vy­tvo­re­nie fi­nál­ne­ho pro­duk­tu. Ok­rem efek­tu zvý­še­nia kva­li­ty pro­duk­tu zá­kaz­ník oce­ní aj to, že je­ho do­dá­va­teľ je kom­pe­tent­ný a o da­nom pro­duk­te má všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie.

Spät­ná väz­ba

Ide o dô­le­ži­tú vec, a to nie­len v pros­tre­dí agil­ných tí­mov. Na zá­kla­de spät­nej väz­by vie­me up­ra­viť ďal­šie kro­ky a vy­va­ro­vať sa chýb z mi­nu­los­ti. Pri agil­nom vý­vo­ji poz­ná­me dve zá­klad­né spät­né väz­by. Pr­vá je tá od jed­not­li­vých čle­nov agil­né­ho tí­mu po ukon­če­ní kaž­dej ite­rá­cie vý­vo­ja pro­duk­tu. Vo­lá sa ret­ros­pek­tí­va a umož­ňu­je tí­mu neus­tá­le sa zlep­šo­vať. Tá dru­há ide od zá­kaz­ní­ka a je tiež veľ­mi dô­le­ži­tá. Tak­to zís­ka­va­me od zá­kaz­ní­ka cen­né in­for­má­cie a zba­vu­je­me sa zby­toč­ne vy­na­lo­že­né­ho úsi­lia do vý­vo­ja sof­tvé­ru, kto­rý zá­kaz­ník ne­pot­re­bu­je ale­bo neus­po­ko­ju­je je­ho pot­re­by. Eš­te dopl­ním, že je dob­ré čas­to uka­zo­vať zá­kaz­ní­ko­vi ho­to­vé čas­ti pro­duk­tu - vie si to po­tom lep­šie pred­sta­viť a nás­led­ne lep­šie tl­mo­čiť, čo eš­te po­ža­du­je.

Mož­no si po­vie­te, nič no­vé, aj bez Agi­le cho­dí­me pre­zen­to­vať vý­sled­ky zá­kaz­ní­ko­vi a zís­ka­va­me tak spo­mí­na­nú spät­nú väz­bu. Áno, nič no­vé, agil­né tech­ni­ky vám však vy­tvo­ria pries­tor, aby ste tak ro­bi­li pra­vi­del­ne a čas­to.

Ok­rem spät­nej väz­by na vy­tvo­re­ný pro­dukt zís­ka­va­me aj vzá­jom­nú spät­nú väz­bu na spo­loč­né fun­go­va­nie a ko­mu­ni­ká­ciu. Te­da umož­ňu­je nám to neus­tá­le zlep­šo­va­nie a pris­pô­so­bo­va­nie vzá­jom­ných pra­vi­diel a pos­tu­pov tak, aby vy­ho­vo­va­li obom stra­nám.

Zá­ver

Pria­my­mi vý­ho­da­mi pre zá­kaz­ní­ka z agil­né­ho fun­go­va­nia pri vý­vo­ji sof­tvé­ru sú:

  • zvý­še­nie flexibi­li­ty - adap­tá­cia na zme­ny po­čas vý­vo­ja,
  • zís­ka­nie naj­pot­reb­nej­šie­ho sof­tvé­ru na za­čiat­ku,
  • eli­mi­ná­cia ne­pot­reb­nej ad­mi­nis­tra­tí­vy,
  • zvý­še­nie tran­spa­ren­tnos­ti vý­vo­ja zo stra­ny do­dá­va­te­ľa,
  • po­hodl­nej­šie pri­po­mien­ko­va­nie ho­to­vých čas­tí sof­tvé­ru ako lúš­te­nie roz­sia­hlej do­ku­men­tá­cie,
  • lep­šie po­cho­pe­nie po­žia­da­viek na oboch stra­nách,
  • zlep­še­nie do­dá­va­teľ­sko-od­be­ra­teľ­ských vzťa­hov (čas­to aj me­dzi­ľud­ských).

Agi­le je spô­sob mys­le­nia. Net­re­ba oča­ká­vať, že kaž­dý zá­kaz­ník hneď pri­ví­ta agil­né fun­go­va­nie a agil­ný vý­voj. Ale tak ako iné ve­ci aj vzťah so zá­kaz­ní­kom sa vy­ví­ja, a pre­to daj­te to­mu čas - Agi­le vám v tom len po­mô­že.

Jo­zef Kli­nov­ský, jo­zef.kli­nov­sky@as­se­co-ce.com, autor je Pro­ject Ma­na­ger As­se­co Cen­tral Euro­pe, a. s.

Zdroj: IW 1-2/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako ušet­riť IT nák­la­dy po­mo­cou tech­no­ló­gie big da­ta
V dnešnej informačnej dobe nás dáta sprevádzajú na každom kroku a stávame sa svedkami obrovskej dátovej explózie. čítať »
 
FlexPod Se­lect har­dvé­ro­vá plat­for­ma pre Ha­doop
S príchodom nových technologických možností, ako sú sociálne siete, mobilné zariadenia, kamery a rôzne senzory pripojiteľné k dátovej sieti, sa mnohé firmy a inštitúcie stali schopnými generovať obrovské objemy dát, ktoré potenciálne obsahujú zaujímavú informáciu, ale nie sú priamo vyhodnotiteľné človekom ani bežnými výpočtovými prostriedkami, resp. len v obmedzenej miere. čítať »
 
Ino­vo­va­né šab­ló­ny pre ap­li­ká­cie Win­dows 8.1
Okrem základnej šablóny „prázdnej“ aplikácie majú vývojári a dizajnéri k dispozícii tri sofistikované šablóny Grid App, Split App a Hub App. Sú koncipované tak, aby čo najviac pokryli typické scenáre aplikácií Windows 8.1 s používateľským rozhraním Modern UI. Samozrejmá je optimalizácia aplikácií vytvorených podľa týchto šablón na dotykové ovládanie. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / Úvod
Pri sledovaní našich seriálov o Linuxe a OpenGL ste si určite všimli, že nami zadané úlohy sme riešili v rámci OS Linux. No a práve linuxové jadro (kernel) je základom OS Android. čítať »
 
DNS – kon­tro­la syn­tak­tic­kých zá­pi­sov a spus­te­nie sys­té­mu
V predošlej časti sme rozdelili našu sieť na vonkajšiu a vnútornú, vytvorili podľa toho dva pohľady (views) a nakoniec upravili konfiguračný súbor named.conf . Tým sme v podstate ukončili konfiguráciu DNS a dnes pristúpime k odladeniu a spusteniu nášho systému. čítať »
 
Le­no­vo Yoga Tab­let 10
Tento tablet rieši dva zásadné problémy, s ktorými sa stretávajú používatelia: ako s tabletom pohodlne pracovať bez dodatočného držiaka a ako s ním na batériu pracovať naozaj dlho. Používateľ s tabletom Yoga môže pracovať v troch režimoch - Hold, Tilt alebo Stand. čítať »
 
Koe­fi­cient kva­li­ty – účin­ný nás­troj na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty
U nás vo firme sme čelili viacerým problémom, týkajúcim sa výkonu, kvality a vedenia vývojového oddelenia. Firma vnímala vývojársky tím ako jedno zo slabších oddelení a panoval všeobecný názor, že „devel" produkuje obrovské množstvo chýb a nestíha veci načas. čítať »
 
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Vo väčšine firiem nemožno zvládnuť rozvoj IT infraštruktúry na požadovanom stupni komplexnosti silami interných zamestnancov. Manažment si uvedomuje výhody investovania do externého poradenstva. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter