SEO vs. platenÁ reklama

Platená internetová reklama vs. optimalizácia SEO

Kaž­dý mar­ke­tin­go­vý ze­le­náč vie, že po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci bu­dú hľa­dať in­for­má­cie v pr­vom ra­de na inter­ne­te, naj­čas­tej­šie cez vy­hľa­dá­va. V tom­to bo­de nas­tu­pu­je zá­sad­ná di­le­ma kaž­dej fir­my - ako sa dos­tať na pr­vé mies­ta vo vy­hľa­dá­va­čoch, aby ich zá­kaz­ní­ci naš­li čo naj­rý­chlej­šie. Všet­kým je pred­sa jas­né, že mať e-shop či fi­rem­ný web na krás­nej 74. stra­ne v Goog­li zna­me­ná pá­chať fi­rem­nú sa­mov­raž­du.

Pr­vé mies­ta sa vo vy­hľa­dá­va­čoch (naj­čas­tej­šie Goog­le, Bing, Zoz­nam atď.) da­jú za­bez­pe­čiť len pla­te­nou inter­ne­to­vou rek­la­mou ale­bo op­ti­ma­li­zá­ciou SEO.

Pla­te­ná inter­ne­to­vá rek­la­ma

Ten­to spô­sob fun­gu­je po­mer­ne jed­no­du­cho, vy­ža­du­je si však znač­né nák­la­dy a sku­toč­ne pres­né cie­le­nie, inak sa že­la­ný efekt dos­ta­ví len v mi­ni­mál­nej mie­re ale­bo vô­bec.

Fo­riem pla­te­nej rek­la­my je nie­koľ­ko:

  • PPV - pay per view (plat­ba za zob­ra­ze­nie rek­la­my)
  • PPC - pay per click (plat­ba za klik­nu­tie na rek­lam­ný od­kaz)
  • PPS - pay per sa­le (plat­ba za us­ku­toč­ne­ný pre­daj)
  • PPA - pay per ac­tion (plat­ba za ur­či­tú vy­ko­na­nú ak­ciu)
  • Flat ra­te - plat­ba za čas a po­zí­ciu

Pla­te­ná rek­la­ma vo vy­hľa­dá­va­čoch

Jed­noz­nač­ná vý­ho­da pla­te­nej rek­la­my vo vy­hľa­dá­va­čoch je za­bez­pe­če­nie pr­vých po­zí­cií vo vy­hľa­dá­va­či bez väč­šej ná­ma­hy, pr­ven­stvo je tu nao­zaj len otáz­ka pe­ňa­zí. Rek­lam­né po­zí­cie sú vo vy­hľa­dá­va­čoch pres­ne de­fi­no­va­né a oce­ne­né, v praxi tu pla­tí pra­vid­lo: Čím viac pe­ňa­zí, tým väč­šia vi­di­teľ­nosť.

Už me­nej pre­zen­to­va­ná stra­na min­ce sú ne­vý­ho­dy ta­ké­ho­to pr­ven­stva, kto­rý­mi sú je­ho do­čas­nosť a ta­kis­to nák­la­dy, kto­ré ur­či­te nie sú za­ned­ba­teľ­né.

Pla­te­ná rek­la­ma na por­tá­loch a v ka­ta­ló­goch

Pla­te­ná rek­la­ma na por­tá­loch a v ka­ta­ló­goch fun­gu­je na mier­ne od­liš­ných prin­cí­poch. Naj­čas­tej­šie je to me­sač­ná náv­štev­nosť por­tá­lu a z to­ho od­vá­dza­ná vi­di­teľ­nosť a do­sah rek­la­my. Kaž­dý por­tál má pres­ne ur­če­né a oce­ne­né rek­lam­né po­zí­cie a po­väč­ši­ne vy­uží­va­jú for­mu flat ra­te rek­la­my, t. j. ba­ner je v do­hod­nu­tej po­zí­cii zob­ra­zo­va­ný do­hod­nu­tý čas. Vy­uží­va sa aj kom­bi­ná­cia for­my flat ra­te s for­mou PPC či PPV, kde sa rek­lam­ný ba­ner zob­ra­zu­je napr. po­čas 1 me­sia­ca a zá­kaz­ník pla­tí za kaž­dé klik­nu­tie na ba­ner či zob­ra­ze­nie ba­ne­ra náv­štev­ník­mi. Kom­bi­ná­cie rôz­nych fo­riem ávi­sia od veľ­kos­ti, náv­štev­nos­ti i pre­fe­ro­va­nej rek­lam­nej stra­té­gie por­tá­lu. Po­dob­ne fun­gu­je pla­te­ná rek­la­ma aj v ka­ta­ló­goch, kde sa naj­čas­tej­šie pla­tí za zvý­raz­ne­ný od­kaz, pred­nos­tné umies­tne­nie v ka­te­gó­rii či vo for­me od­po­rú­ča­ných od­ka­zov.

Prob­lém por­tá­lo­vej for­my rek­la­my je čas­to hlav­ne v nep­res­nom cie­le­ní na po­ža­do­va­nú sku­pi­nu zá­kaz­ní­kov a pri vy­so­ko nav­šte­vo­va­ných por­tá­loch aj vo vy­so­kej ce­ne za rek­lam­nú po­zí­ciu.

Iné for­my pla­te­nej inter­ne­to­vej rek­la­my

Me­dzi čo­raz po­pu­lár­nej­šie for­my pla­te­nej rek­la­my na inter­ne­te mô­že­me za­ra­diť:

  • PR člán­ky - exis­tu­je množ­stvo fo­riem, mô­žu mať po­do­bu roz­ho­vo­ru, pre­zen­tá­cie pro­duk­tu fir­my, re­por­tá­že z fi­rem­nej ak­cie ale­bo kla­sic­kej tla­čo­vej sprá­vy.
  • Blog na ob­jed­náv­ku - blo­go­va­nie aj na Slo­ven­sku za­zna­me­ná­va ma­sív­ny vzos­tup, či už v ne­ko­mer­čnej for­me, ale­bo aj pros­tred­níc­tvom „ko­mer­čných" blo­ge­rov, za­me­ra­ných na rôz­ne ob­las­ti vy­uží­va­jú­ce ko­mer­čné pro­duk­ty a skú­se­nos­ti s ni­mi (va­re­nie, šport, po­čí­ta­čo­vé hry, sof­tvér).
  • Fa­ce­boo­ko­vá rek­la­ma - naj­sil­nej­šia so­ciál­na sieť má veľ­mi sluš­ne prep­ra­co­va­né rek­lam­né for­má­ty. Špe­cia­li­tou je veľ­mi pod­rob­ná mož­nosť cie­le­nia rek­la­my.

Op­ti­ma­li­zá­cia SEO

Op­ti­ma­li­zá­cia SEO je dru­hý spô­sob, ako dos­tať svoj web na pr­vé po­zí­cie vo vy­hľa­dá­va­čoch. Op­ti­ma­li­zá­cia webu je dnes už kom­plexná ve­da, za­hŕňa­jú­ca de­siat­ky fak­to­rov, kto­ré sa na­vy­še neus­tá­le me­nia, tak­že je to v pod­sta­te ne­ko­neč­ný prí­beh.

Sú dve hlav­né for­my op­ti­ma­li­zá­cie SEO:

  1. Op­ti­ma­li­zá­cia On­Pa­ge - za­hŕňa úko­ny vy­ko­na­né pria­mo na webo­vej strán­ke, tý­ka sa to tak tech­nic­kej čas­ti strán­ky (zdro­jo­vý kód, sé­man­ti­ka, va­li­dá­cia), ako aj ob­sa­ho­vej čas­ti strán­ky (co­pywri­ting).
  2. Op­ti­ma­li­zá­cia Of­fPa­ge - za­hŕňa úko­ny vy­ko­ná­va­né mi­mo strán­ky, kto­rých cie­ľom je do­po­môcť k lep­šie­mu umies­tne­niu strán­ky vo vy­hľa­dá­va­čoch. Sem ra­dí­me e-mai­lo­vý mar­ke­ting, so­ciál­ny mar­ke­ting, lin­kbuil­ding a po­dob­ne.

Hlav­ná vý­ho­da op­ti­ma­li­zá­cie SEO je pre­dov­šet­kým v tr­va­lej­šom efek­te umies­tne­nia vo vy­hľa­dá­va­čoch op­ro­ti pla­te­nej rek­la­me, kde po vy­čer­pa­ní fi­nan­cií pri­chá­dza­te o za­pla­te­nú po­zí­ciu. Tr­va­lej­ší efekt je za­bez­pe­če­ný vďa­ka to­mu, že na strán­ke, ako aj mi­mo nej sú vy­ko­ná­va­né čin­nos­ti, kto­ré web tr­va­lo zlep­šu­jú, ako napr. úp­ra­va ob­sa­hu strán­ky, va­li­dá­cia zdro­jo­vé­ho kó­du pod­ľa webo­vých štan­dar­dov, re­gis­trá­cia do ka­ta­ló­gov, op­ti­ma­li­zá­cia rých­los­ti webu. Tie­to zlep­še­nia nie sú li­mi­to­va­né ča­so­vo ani fi­nan­čne a vďa­ka to­mu ov­plyv­ňu­jú po­zí­ciu vý­raz­ne tr­va­lej­šie než ča­so­vo ob­me­dze­ná pla­te­ná rek­la­ma vo vy­hľa­dá­va­či. Ne­za­ned­ba­teľ­nú vý­ho­du pred­sta­vu­jú ta­kis­to niž­šie in­ves­tí­cie, keď­že pri zvo­le­ní vhod­né­ho sys­té­mu na sprá­vu strán­ky mož­no veľ­ké množ­stvo prác na op­ti­ma­li­zá­cii rie­šiť vo vlas­tnej ré­žii.

Od­bor­ná ná­roč­nosť, ne­vyh­nut­nosť in­ves­to­va­nia ča­su a ener­gie na­mies­to väč­šie­ho množ­stva fi­nan­cií, ako aj pot­re­ba neus­tá­le­ho prie­bež­né­ho sle­do­va­nia po­zí­cií a zlep­šo­va­nia webu sú naj­väč­šie ri­zi­ká a ne­vý­ho­dy op­ti­ma­li­zá­cie SEO op­ro­ti pla­te­nej rek­la­me. Op­ti­ma­li­zá­cia to­tiž po­dlie­ha po­dob­ne ako ďal­šie as­pek­ty inter­ne­tu ob­rov­skej dy­na­mi­ke vý­vo­ja, kde stá­le viac pla­tí pra­vid­lo: To, čo pla­ti­lo pred ro­kom, dnes už nep­la­tí.

Kým pred pár rok­mi eš­te sta­či­li na dob­ré po­zí­cie vo vy­hľa­dá­va­čoch správ­ne kľú­čo­vé slo­vá a ne­ja­ký opis, dnes op­ti­ma­li­zá­cia SEO za­hŕňa nie­koľ­ko de­sia­tok fak­to­rov a ich kom­bi­ná­cií. Neod­mys­li­teľ­nú sú­časť tvo­ria kva­lit­ný uni­kát­ny ob­sah, per­fek­tne nap­rog­ra­mo­va­ný zdro­jo­vý kód a dos­ta­toč­né množ­stvo od­ka­zov. A to je len za­čia­tok.

Ne­mož­no te­da jed­noz­nač­ne de­fi­no­vať, pre ko­ho je vý­hod­nej­šia pla­te­ná inter­ne­to­vá rek­la­ma a pre ko­ho op­ti­ma­li­zá­cia SEO. Kaž­dý pro­jekt má svo­je špe­ci­fi­ká, na zá­kla­de kto­rých sa tvo­rí je­ho rek­lam­ná a mar­ke­tin­go­vá stra­té­gia. Pri vy­uží­va­ní pla­te­nej rek­la­my tre­ba mať na pa­mä­ti zá­klad­né pra­vid­lo triez­vos­ti v po­me­re veľ­kos­ti in­ves­tí­cií k ich náv­rat­nos­ti. Pri op­ti­ma­li­zá­cii SEO za­sa pla­tí, že dnes to už nie je luxus, ale ne­vyh­nut­nosť. Kva­lit­ná mar­ke­tin­go­vá stra­té­gia do­ká­že efek­tív­nym spô­so­bom vy­užiť oba spô­so­by.

Im­rich Ko­val, me­ri­neo@me­ri­neo.sk, autor pra­cu­je ako CEO, ME­RI­NEO, s.r.o.

Zdroj: IW 1-2/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako ušet­riť IT nák­la­dy po­mo­cou tech­no­ló­gie big da­ta
V dnešnej informačnej dobe nás dáta sprevádzajú na každom kroku a stávame sa svedkami obrovskej dátovej explózie. čítať »
 
FlexPod Se­lect har­dvé­ro­vá plat­for­ma pre Ha­doop
S príchodom nových technologických možností, ako sú sociálne siete, mobilné zariadenia, kamery a rôzne senzory pripojiteľné k dátovej sieti, sa mnohé firmy a inštitúcie stali schopnými generovať obrovské objemy dát, ktoré potenciálne obsahujú zaujímavú informáciu, ale nie sú priamo vyhodnotiteľné človekom ani bežnými výpočtovými prostriedkami, resp. len v obmedzenej miere. čítať »
 
Ino­vo­va­né šab­ló­ny pre ap­li­ká­cie Win­dows 8.1
Okrem základnej šablóny „prázdnej“ aplikácie majú vývojári a dizajnéri k dispozícii tri sofistikované šablóny Grid App, Split App a Hub App. Sú koncipované tak, aby čo najviac pokryli typické scenáre aplikácií Windows 8.1 s používateľským rozhraním Modern UI. Samozrejmá je optimalizácia aplikácií vytvorených podľa týchto šablón na dotykové ovládanie. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / Úvod
Pri sledovaní našich seriálov o Linuxe a OpenGL ste si určite všimli, že nami zadané úlohy sme riešili v rámci OS Linux. No a práve linuxové jadro (kernel) je základom OS Android. čítať »
 
DNS – kon­tro­la syn­tak­tic­kých zá­pi­sov a spus­te­nie sys­té­mu
V predošlej časti sme rozdelili našu sieť na vonkajšiu a vnútornú, vytvorili podľa toho dva pohľady (views) a nakoniec upravili konfiguračný súbor named.conf . Tým sme v podstate ukončili konfiguráciu DNS a dnes pristúpime k odladeniu a spusteniu nášho systému. čítať »
 
Le­no­vo Yoga Tab­let 10
Tento tablet rieši dva zásadné problémy, s ktorými sa stretávajú používatelia: ako s tabletom pohodlne pracovať bez dodatočného držiaka a ako s ním na batériu pracovať naozaj dlho. Používateľ s tabletom Yoga môže pracovať v troch režimoch - Hold, Tilt alebo Stand. čítať »
 
Koe­fi­cient kva­li­ty – účin­ný nás­troj na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty
U nás vo firme sme čelili viacerým problémom, týkajúcim sa výkonu, kvality a vedenia vývojového oddelenia. Firma vnímala vývojársky tím ako jedno zo slabších oddelení a panoval všeobecný názor, že „devel" produkuje obrovské množstvo chýb a nestíha veci načas. čítať »
 
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Vo väčšine firiem nemožno zvládnuť rozvoj IT infraštruktúry na požadovanom stupni komplexnosti silami interných zamestnancov. Manažment si uvedomuje výhody investovania do externého poradenstva. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter