SEO vs. platenÁ reklama

SEO a PPC v službách biznisu

SEO a PPC sa eš­te ne­dáv­no vní­ma­li ako dva mož­né spô­so­by, ako dos­tať webo­vé strán­ky na pop­red­né po­zí­cie vo vy­hľa­dá­va­ní. Pri­ro­dze­né vý­sled­ky Goog­lu sa ma­ji­te­lia webov a agen­tú­ry sna­ži­li ov­plyv­niť bu­do­va­ním veľ­ké­ho množ­stva spät­ných od­ka­zov a zá­pis­mi do ka­ta­ló­gov.

Efek­tív­nosť rek­la­my sa vy­hod­no­co­va­la pod­ľa to­ho, či sa od­kaz umies­tňu­je na pr­vej po­zí­cii ale­bo as­poň pred kon­ku­ren­čným webom. Ča­sy sa me­nia, a ho­ci mno­hí ma­ji­te­lia webov chcú stá­le na­ku­po­vať od­ka­zy a vi­dieť svo­ju rek­la­mu na pr­vej po­zí­cii, od­bor­ní­ci za­čí­na­jú ho­vo­riť tým­to pos­tu­pom „nie" a preú­čať ma­ji­te­ľov webov na iné prak­ti­ky. Pa­ra­doxne sa vra­cia­me k to­mu, čo ho­vo­rí zdra­vý ro­zum: či už ide o SEO, ale­bo PPC, vždy zá­le­ží hlav­ne na ob­sa­hu a dob­rom ob­chod­nom zá­me­re.

SEO (op­ti­ma­li­zá­cia pre vy­hľa­dá­va­če z an­glic­ké­ho Search En­gi­ne Op­ti­mi­za­tion) si za­cho­vá­va svo­ju dô­le­ži­tosť, ale op­ro­ti rých­lym rie­še­niam za­me­ra­ným na bu­do­va­nie Pa­ge­Ran­ku ho tre­ba vní­mať kom­plexne ako tvor­bu ob­sa­hom pú­ta­vé­ho, uni­kát­ne­ho a v ko­neč­nom dôs­led­ku ús­peš­né­ho webu. Op­ti­ma­li­zá­cia webu by ma­la pris­pieť k to­mu, aby na strán­ky pri­chá­dza­li náv­štev­ní­ci, kto­rí ma­jú reál­ny zá­ujem o ná­kup pro­duk­tov či služ­by, a aby im bo­la maximál­ne zjed­no­du­še­ná ces­ta k ná­ku­pu, re­gis­trá­cii či inej ak­cii de­fi­no­va­nej ako kon­ver­zia. Cieľ SEO sa v ideál­nom prí­pa­de zho­du­je s ví­ziou biz­ni­su, resp. ju pria­mo vy­jad­ru­je. Po­kiaľ sa tak ne­de­je, žiad­ne pr­vé po­zí­cie vo vy­hľa­dá­va­ní ne­po­mô­žu do­siah­nuť ob­chod­né cie­le.

Do­te­raz sta­či­lo, aby web spĺňal zá­klad­né pa­ra­met­re SEO (preh­ľad­ná štruk­tú­ra webu a hus­to­ta textu, bez­chyb­ný kód HTML, správ­nosť vy­uží­va­nia nad­pi­sov a veľ­kos­ti pís­ma) a zís­ka­val re­le­van­tné spät­né od­ka­zy. Veľ­mi zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, o umies­tne­ní vo vy­hľa­dá­va­čoch roz­ho­do­va­lo pre­dov­šet­kým veľ­ké množ­stvo re­le­van­tných od­ka­zov. Kva­li­ta ob­sa­hu ne­bo­la ta­ká roz­ho­du­jú­ca. Ne­dáv­no sa si­tuácia zme­ni­la. Goog­le zní­žil dô­le­ži­tosť ta­gov H1 a kľú­čo­vých slov na strán­ke, kles­la pod­po­ra kla­sic­ké­ho lin­kbuil­din­gu a pos­tup­ne sa opúš­ťa od on-pa­ge fak­to­rov. Do pop­re­dia sa dos­tá­va ori­gi­nál­ny ob­sah, kto­rý ľu­dia zdie­ľa­jú ale­bo naň od­ka­zu­jú. Tvor­ba uni­kát­ne­ho ob­sa­hu tak zís­ka­va no­vý roz­mer. Tex­ty už nie sú pí­sa­né pre vy­hľa­dá­va­cí ro­bot, ale pre sku­toč­né­ho náv­štev­ní­ka, kto­rý s ni­mi ak­tív­ne nak­la­dá. Dob­rý ob­sah pris­pie­va k zís­ka­va­niu po­zí­cií aj na­ďa­lej, pre­to­že ras­tie prek­rý­va­nie vy­hľa­dá­va­nia, so­ciál­nych mé­dií a ob­sa­hu. Da­lo by sa po­ve­dať, že už neop­ti­ma­li­zu­je­me toľ­ko pre ro­bo­ty, ale pre po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov. SEO by sa ma­lo pos­tup­ne pre­me­no­vať na OBO (On­li­ne Bu­si­ness Op­ti­mi­za­tion), čo by pod­ľa mňa viac vy­sti­ho­va­lo pod­sta­tu ve­ci a na­ko­niec by za­hr­nu­lo i rek­lam­né ka­ná­ly.

Rek­la­ma PPC (z an­glic­ké­ho Pay-per-Click - plať za klik­nu­tie), ako pla­te­ný spô­sob zvi­di­teľ­ne­nia vo vy­hľa­dá­va­čoch, sa rov­na­kým spô­so­bom po­su­nu­la prá­ve k vy­hod­no­co­va­niu ak­cií, kto­ré náv­štev­ní­ci vy­ko­ná­va­jú po prí­cho­de na webo­vé strán­ky. Po­kiaľ sa vám eš­te niek­to sna­ží pre­dať rek­lam­nú kam­paň so slo­va­mi, že vám za­bez­pe­čí pop­red­né po­zí­cie vo vy­hľa­dá­va­či, prí­pad­ne vám ga­ran­tu­je is­tý po­čet náv­štev, je to v lep­šom prí­pa­de ne­ve­do­mec, v hor­šom zlo­dej a vô­bec sa s ním net­re­ba ba­viť. Ak je rek­la­ma PPC dob­re nas­ta­ve­ná a spra­vo­va­ná, je to je­den z naj­jed­no­duch­ších a naj­rý­chlej­ších spô­so­bov, ako ria­diť náv­štev­nosť webo­vých strá­nok a zís­kať viac zá­kaz­ní­kov. Umies­tne­nie vo vy­hľa­dá­va­či a kva­lit­ný rek­lam­ný text však biz­nis ne­za­chrá­nia. Po­kiaľ má byť rek­la­ma účin­ná, do hry vstu­pu­je i mno­ho fak­to­rov webo­vých strá­nok, ako je kva­li­ta a dô­ve­ry­hod­nosť webu, do­la­de­nie ces­ty ku kon­ver­zii, je­ho cel­ko­vá po­nu­ka, ako i ce­ny za pro­duk­ty a služ­by. Rek­la­ma sa vy­hod­no­cu­je na zá­kla­de náv­rat­nos­ti in­ves­tí­cie, a nie pod­ľa poč­tu klik­nu­tí či prie­mer­nej po­zí­cie. Z člo­ve­ka, kto­rý vám spra­vu­je rek­lam­nú kam­paň, sa tak ne­vyh­nut­ne stá­va biz­ni­so­vý stra­tég, kto­rý vám kla­die mno­ho otá­zok, kto­ré na pr­vý poh­ľad s kam­pa­ňou ne­sú­vi­sia: Aká je prie­mer­ná hod­no­ta ob­jed­náv­ky biz­ni­su? Pre­čo ne­má­te na do­mov­skej strán­ke in­for­má­ciu, kto­rú sme sa do­hod­li zdô­raz­niť v rek­lam­ných textoch? Ste si is­tý, že sa mô­že­te pre­sa­diť na ma­ďar­skom tr­hu, keď tie­to a tie­to strán­ky pred­sta­vu­jú va­šu kon­ku­ren­ciu? Čím sa chce­te od nich od­lí­šiť?

Nie­ke­dy mám do­jem, že člo­vek, kto­rý sa zod­po­ved­ne cho­pí op­ti­ma­li­zá­cie webu ale­bo kam­pa­ne PPC, sa ne­vyh­nut­ne mu­sí za­čať za­obe­rať otáz­kou zmys­lu biz­ni­su, kto­ré­mu pot­re­bu­je po­ro­zu­mieť, aby mo­hol svo­ju prá­cu ro­biť kva­lit­ne. Čas­to však us­po­ko­ji­vé od­po­ve­de ne­dos­ta­ne a ce­lé úsi­lie pro- pa­go­vať biz­nis on-li­ne sa za­cyk­lí me­dzi ma­ji­te­ľom fir­my či je­ho mar­ke­tin­go­vým špe­cia­lis­tom a od­bor­ník­mi na on-li­ne, kto­rí si bez pres­nej pred­sta­vy o ob­chod­nom zá­me­re webu ne­ve­dia dob­re po­ra­diť. I tu vi­dím veľ­ké mož­nos­ti, kam sa ube­rať a čo zlep­šo­vať. Efek­tív­ne SEO a PPC bu­de na­ďa­lej pot­re­bo­vať pre­dov­šet­kým kva­lit­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ma­ji­te­ľom či ho­vor­com biz­ni­su a od­bor­ník­mi, kto­rí mu je­ho ví­ziu po­mô­žu reali­zo­vať on-li­ne.

Is­té roz­die­ly me­dzi SEO a PPC zos­tá­va­jú i na­ďa­lej. S kam­pa­ňou PPC mož­no mať väč­šiu kon­tro­lu nad náv­štev­nos­ťou strán­ky, mož­no pri­vá­dzať náv­štev­nosť na om­no­ho väč­šie množ­stvo kľú­čo­vých slov a ta­kis­to sa mož­no pres­nej­šie za­me­rať na ob­las­ti či sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov, kto­rým sa má rek­la­ma zob­ra­zo­vať. Rek­la­ma PPC umož­ňu­je vy­skú­šať viac mož­nos­tí rek­lam­ných textov, špe­ciál­nych ak­cií či cie­ľo­vých sku­pín. Nas­ta­ve­nie a príp­ra­va kam­pa­ne PPC tr­vá nie­koľ­ko dní a náv­štev­nosť webu sa zvy­šu­je okam­ži­te. Pri SEO tr­vá ne­ja­ký čas, kým sa webo­vá strán­ka za­čne zob­ra­zo­vať vo vy­hľa­dá­va­čoch. V ďal­šom prie­be­hu však už ta­ký roz­diel ne­vid­no. V mi­nu­los­ti sa zdô­raz­ňo­va­lo, že PPC pri­ná­ša okam­ži­té vý­sled­ky a SEO pred­sta­vu­je dl­ho­do­bý a vlas­tne nik­dy sa ne­kon­čia­ci pro­ces, v sku­toč­nos­ti však tak pri­ro­dze­ná op­ti­ma­li­zá­cia webu, ako i rek­lam­ná stra­té­gia vy­ža­du­jú neus­tá­lu sta­ros­tli­vosť, tes­to­va­nie a vy­hod­no­co­va­nie ďal­šie­ho pos­tu­pu a v žiad­nom mo­men­te ich ne­mož­no opus­tiť.

Op­ti­ma­li­zá­cia i SEO by ma­li vy­chá­dzať z per­fek­tnej in­for­mo­va­nos­ti a ko­mu­ni­ká­cie o ob­chod­nom zá­me­re a pre­daj­nej stra­té­gii fir­my, kto­rú webo­vá pre­zen­tá­cia ste­les­ňu­je. Na tie­to služ­by si tre­ba náj­sť člo­ve­ka ale­bo agen­tú­ru, kto­rá si za­kla­dá na ob­chod­nom prí­no­se webu, keď­že SEO i PPC pred­sa len slú­žia ob­chod­ným cie­ľom fir­my. Služ­by rek­la­my PPC sú už mo­men­tál­ne vďa­ka roz­sia­hlej auto­ma­ti­zá­cii dos­tup­né i men­ším klien­tom s ob­me­dze­ný­mi roz­poč­ta­mi a mô­žu ge­ne­ro­vať i po­lo­vi­cu cel­ko­vé­ho biz­ni­su in­ze­ren­ta. V rám­ci me­ra­nia efek­ti­vi­ty rek­la­my PPC už mož­no sle­do­vať a vy­hod­no­co­vať aj te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry, tak­že ten­to typ rek­la­my mô­že byť prí­nos­ný po no­vom nie­len pre e-sho­py a weby, kde ce­lý ob­chod­ný pro­ces pre­bie­ha on-li­ne, ale aj pre veľ­kú šká­lu fi­riem za­me­ra­ných na off-li­ne služ­by. Sta­čí sa te­da na tr­hu zo­rien­to­vať a zís­kať pre svo­ju fir­mu to naj­pri­lie­ha­vej­šie rie­še­nie.

Mi­le­na Frid­ma­no­vá, Autor­ka je Mar­ke­ting Di­rec­tor, ReachLo­cal CEE Fran­chi­se

Zdroj: IW 1-2/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako ušet­riť IT nák­la­dy po­mo­cou tech­no­ló­gie big da­ta
V dnešnej informačnej dobe nás dáta sprevádzajú na každom kroku a stávame sa svedkami obrovskej dátovej explózie. čítať »
 
FlexPod Se­lect har­dvé­ro­vá plat­for­ma pre Ha­doop
S príchodom nových technologických možností, ako sú sociálne siete, mobilné zariadenia, kamery a rôzne senzory pripojiteľné k dátovej sieti, sa mnohé firmy a inštitúcie stali schopnými generovať obrovské objemy dát, ktoré potenciálne obsahujú zaujímavú informáciu, ale nie sú priamo vyhodnotiteľné človekom ani bežnými výpočtovými prostriedkami, resp. len v obmedzenej miere. čítať »
 
Ino­vo­va­né šab­ló­ny pre ap­li­ká­cie Win­dows 8.1
Okrem základnej šablóny „prázdnej“ aplikácie majú vývojári a dizajnéri k dispozícii tri sofistikované šablóny Grid App, Split App a Hub App. Sú koncipované tak, aby čo najviac pokryli typické scenáre aplikácií Windows 8.1 s používateľským rozhraním Modern UI. Samozrejmá je optimalizácia aplikácií vytvorených podľa týchto šablón na dotykové ovládanie. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / Úvod
Pri sledovaní našich seriálov o Linuxe a OpenGL ste si určite všimli, že nami zadané úlohy sme riešili v rámci OS Linux. No a práve linuxové jadro (kernel) je základom OS Android. čítať »
 
DNS – kon­tro­la syn­tak­tic­kých zá­pi­sov a spus­te­nie sys­té­mu
V predošlej časti sme rozdelili našu sieť na vonkajšiu a vnútornú, vytvorili podľa toho dva pohľady (views) a nakoniec upravili konfiguračný súbor named.conf . Tým sme v podstate ukončili konfiguráciu DNS a dnes pristúpime k odladeniu a spusteniu nášho systému. čítať »
 
Le­no­vo Yoga Tab­let 10
Tento tablet rieši dva zásadné problémy, s ktorými sa stretávajú používatelia: ako s tabletom pohodlne pracovať bez dodatočného držiaka a ako s ním na batériu pracovať naozaj dlho. Používateľ s tabletom Yoga môže pracovať v troch režimoch - Hold, Tilt alebo Stand. čítať »
 
Koe­fi­cient kva­li­ty – účin­ný nás­troj na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty
U nás vo firme sme čelili viacerým problémom, týkajúcim sa výkonu, kvality a vedenia vývojového oddelenia. Firma vnímala vývojársky tím ako jedno zo slabších oddelení a panoval všeobecný názor, že „devel" produkuje obrovské množstvo chýb a nestíha veci načas. čítať »
 
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Vo väčšine firiem nemožno zvládnuť rozvoj IT infraštruktúry na požadovanom stupni komplexnosti silami interných zamestnancov. Manažment si uvedomuje výhody investovania do externého poradenstva. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter