Rozhovor: Peter Krošlák

„IT je len prostriedok na zlepšenie ľudského života“

Elek­tro­tech­nic­kú fa­kul­tu SVŠT ukon­čil v ro­ku 1984. Pro­fe­sio­nál­nu drá­hu za­čal vo VÚŽV Nit­ra, od­kiaľ po pia­tich ro­koch pre­šiel do ató­mo­vej elek­trár­ne v Mo­chov­ciach. Od ro­ku 1995 pra­cu­je v Po­sA­me, kde za­stá­val rôz­ne ob­chod­né a pro­duk­to­vé po­zí­cie.

Ak­tuál­ne je ako pro­jek­to­vý a pro­duk­to­vý ma­na­žér zod­po­ved­ný pri­már­ne za ob­lasť clou­do­vej infra­štruk­tú­ry a vir­tua­li­zá­cie. Ce­lý rad pro­duk­to­vých, tech­no­lo­gic­kých aj „biz­ni­so­vých" cer­ti­fi­ká­tov a mno­hé ús­peš­né pro­jek­ty z ne­ho ro­bia pop­red­né­ho slo­ven­ské­ho od­bor­ní­ka na ob­lasť vir­tua­li­zá­cie a clou­do­vých rie­še­ní. Od­dy­chu­je rád bez po­čí­ta­čov pri sci-fi li­te­ra­tú­re a fil­me. S ro­di­nou ži­je v Nit­re.

kroslak_peter_2.jpg

Pe­ter Kroš­lák

Ako ste sa dos­ta­li k IT?

P. K.: Net­ra­dič­ne - cez bio­tech­no­lo­gic­ký vý­skum. Po skon­če­ní EF SVŠT v ro­ku 1984 som päť ro­kov pra­co­val v la­bo­ra­tó­riu elek­tró­no­vej mik­ros­ko­pie na od­de­le­ní expe­ri­men­tál­nej rep­ro­duk­cie VÚŽV Nit­ra a tam som sa v ro­ku 1986 dos­tal k svoj­mu pr­vé­mu nao­zaj­stné­mu PC znač­ky Oli­vet­ti. Ma­lo 10 MB HDD, 5,25" FDD a na vte­daj­šie ča­sy úžas­nú „HD" gra­fi­ku 640 × 400 pixelov čier­no­bie­lo... V ro­ku 1990 som pre­šiel do ató­mo­vej elek­trár­ne v Mo­chov­ciach, kde sme s ko­le­ga­mi po­lo­ži­li zá­kla­dy PC sie­te a no­vej éry IT. Od ro­ku 1995 pra­cu­jem v Po­sA­me.

Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

P. K.: Ob­rov­ským ná­bo­jom ľud­ských zna­los­tí a umu, kto­ré ov­plyv­ňu­jú náš ži­vot - väč­ši­nou po­zi­tív­ne. A fas­ci­nu­jú ma neus­tá­lou zme­nou.

V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

P. K.: Ge­ne­tic­ký vý­skum a bio­tech­no­ló­gie sú stá­le za­ují­ma­vé. Aj v spo­ji­tos­ti s IT.

Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

P. K.: Kaž­dá in­for­mač­ná tech­no­ló­gia, kto­rá bu­de ľu­ďom slú­žiť, a nie nao­pak, je za­ují­ma­vá. Ča­rov­né mô­že byť spo­je­nie mož­nos­tí „bio" a IT, napr. na vy­tvo­re­nie do­te­raz nep­red­sta­vi­teľ­ných sys­té­mov na uk­la­da­nie di­gi­tál­nych in­for­má­cií, čo sa tý­ka ka­pa­ci­ty aj rých­los­ti.

Aké sú va­še IT ví­zie do bu­dúc­nos­ti?

P. K.: Čo sa tý­ka vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti, ve­rím, že o. i. aj pok­ro­ky v IT umož­nia ľud­stvu bež­ne lie­tať a bý­vať vo ves­mí­re. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti by som pri­ví­tal ce­lý týž­deň pou­ží­va­nia smar­tfó­nu na jed­no na­bi­tie, keď­že prá­ve „múd­ry" mo­bil sa dnes stá­va naj­viac pou­ží­va­ným nás­tro­jom v IT bran­ži.

Koľ­ko ča­su den­ne strá­vi­te za po­čí­ta­čom, tab­le­tom a smar­tfó­nom?

P. K.: Ne­ro­bím si šta­tis­ti­ku, ale od­ha­du­jem, že pre­nos­né a mo­bil­né „ta­ma­go­či" mi spo­lu pra­cov­ne aj súk­rom­ne za­be­rú tak tre­ti­nu až po­lo­vi­cu dňa, pod­ľa pot­re­by a ná­la­dy...

Kto­ré sú va­še naj­ob­ľú­be­nej­šie a naj­pou­ží­va­nej­šie mo­bil­né ap­li­ká­cie?

P. K.: E-mail, ka­len­dár, po­ča­sie, fo­toa­pa­rát, blue­tooth hands-free, Po­la­ris Of­fi­ce, mo­bi­le ban­king, Re­cei­ver, Sha­re­Fi­le a pár ďal­ších na od­dych a zá­ba­vu.

Akú tech­ni­ku pou­ží­va­te (no­te­book, tab­let, smar­tfón)?

P. K.: Všet­ky - spo­lu 4 mo­bil­né za­ria­de­nia: no­te­book (vir­tua­li­zo­va­né Win7 + XP), dva smar­tfó­ny (An­droid a iOS) a tab­let (iOS).

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

P. K.: Sci-fi li­te­ra­tú­ra a fil­my, ľah­ký car-tu­ning, ob­čas­ný fit­nes a od­dych bez po­čí­ta­čov.

Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

P. K.: V kaž­do­den­nom ži­vo­te by sme si ma­li viac uve­do­mo­vať, že IT je pros­trie­dok - tvor­com aj spot­re­bi­te­ľom akej­koľ­vek úžas­nej tech­no­ló­gie je na­ko­niec vždy len člo­vek s je­ho vzťah­mi, sna­mi a pot­re­ba­mi.

Zdroj: IW 1-2/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako ušet­riť IT nák­la­dy po­mo­cou tech­no­ló­gie big da­ta
V dnešnej informačnej dobe nás dáta sprevádzajú na každom kroku a stávame sa svedkami obrovskej dátovej explózie. čítať »
 
FlexPod Se­lect har­dvé­ro­vá plat­for­ma pre Ha­doop
S príchodom nových technologických možností, ako sú sociálne siete, mobilné zariadenia, kamery a rôzne senzory pripojiteľné k dátovej sieti, sa mnohé firmy a inštitúcie stali schopnými generovať obrovské objemy dát, ktoré potenciálne obsahujú zaujímavú informáciu, ale nie sú priamo vyhodnotiteľné človekom ani bežnými výpočtovými prostriedkami, resp. len v obmedzenej miere. čítať »
 
Ino­vo­va­né šab­ló­ny pre ap­li­ká­cie Win­dows 8.1
Okrem základnej šablóny „prázdnej“ aplikácie majú vývojári a dizajnéri k dispozícii tri sofistikované šablóny Grid App, Split App a Hub App. Sú koncipované tak, aby čo najviac pokryli typické scenáre aplikácií Windows 8.1 s používateľským rozhraním Modern UI. Samozrejmá je optimalizácia aplikácií vytvorených podľa týchto šablón na dotykové ovládanie. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / Úvod
Pri sledovaní našich seriálov o Linuxe a OpenGL ste si určite všimli, že nami zadané úlohy sme riešili v rámci OS Linux. No a práve linuxové jadro (kernel) je základom OS Android. čítať »
 
DNS – kon­tro­la syn­tak­tic­kých zá­pi­sov a spus­te­nie sys­té­mu
V predošlej časti sme rozdelili našu sieť na vonkajšiu a vnútornú, vytvorili podľa toho dva pohľady (views) a nakoniec upravili konfiguračný súbor named.conf . Tým sme v podstate ukončili konfiguráciu DNS a dnes pristúpime k odladeniu a spusteniu nášho systému. čítať »
 
Le­no­vo Yoga Tab­let 10
Tento tablet rieši dva zásadné problémy, s ktorými sa stretávajú používatelia: ako s tabletom pohodlne pracovať bez dodatočného držiaka a ako s ním na batériu pracovať naozaj dlho. Používateľ s tabletom Yoga môže pracovať v troch režimoch - Hold, Tilt alebo Stand. čítať »
 
Koe­fi­cient kva­li­ty – účin­ný nás­troj na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty
U nás vo firme sme čelili viacerým problémom, týkajúcim sa výkonu, kvality a vedenia vývojového oddelenia. Firma vnímala vývojársky tím ako jedno zo slabších oddelení a panoval všeobecný názor, že „devel" produkuje obrovské množstvo chýb a nestíha veci načas. čítať »
 
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Vo väčšine firiem nemožno zvládnuť rozvoj IT infraštruktúry na požadovanom stupni komplexnosti silami interných zamestnancov. Manažment si uvedomuje výhody investovania do externého poradenstva. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter