RoboCop, ikonická postava z 80. rokov, prichádza na filmové plátna

Akč­ný sci-fi film Ro­bo­Cop je späť. O no­vé spra­co­va­nie sa pos­ta­ral re­ži­sér do­ku­men­tár­nych fil­mov a oboch di­elov drá­my Elit­né jed­not­ky Jo­sé Pa­dil­ha. Tvor­co­via sú­čas­né­ho fil­mu nech­ce­li Ro­bo­Co­pa pre­rá­bať, ale skôr mo­der­ni­zo­vať, sľu­bu­jú ve­ľa špe­ciál­nych efek­tov a vy­vá­že­nú rov­no­vá­hu me­dzi drá­mou a zá­ba­vou. Hlav­ným hr­di­nom je opäť Alex Mur­phy, stvár­ne­ný Joe­lom Kin­na­mo­nom.

Hviez­dne ob­sa­de­nie dopĺňa nap­rík­lad aj Sa­muel L. Jac­kson v úlo­he me­diál­ne­ho mag­ná­ta. V 21. sto­ro­čí sú tech­no­ló­gie do­ko­na­lej­šie a zme­nil sa aj poh­ľad člo­ve­ka na vy­uži­tie ro­bo­tov. Ako si s tým re­ži­sér a ce­lý je­ho tím po­ra­dil, mô­že­te vi­dieť už od 6. feb­ruára 2014 v ki­nách. Dej sa od­oh­rá­va v ro­ku 2028, keď je nad­ná­rod­ný kon­glo­me­rát Om­ni­Corp líd­rom v ob­las­ti ro­bo­tic­kých tech­no­ló­gií. Je­ho dro­ny už dl­hé ro­ky vy­uží­va­jú ar­má­dy po ce­lom sve­te.

Prá­ve vďa­ka nim Om­ni­Cor­pu stá­le pri­bú­da­jú na úč­toch mi­liar­dy do­lá­rov. Je­di­ná mé­ta, kto­rú sa mu eš­te ne­po­da­ri­lo do­siah­nuť, je ús­pech na do­má­cej pô­de. Ale v is­tom mo­men­te dôj­de k zlo­mu. Alex Mur­phy pra­cu­je ako po­li­cajt a do­sa­hu­je vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky v bo­ji s kri­mi­na­li­tou a ko­rup­ciou v Det­roi­te - až do chví­le, keď utr­pí roz­siah­le zra­ne­nia pri pl­ne­ní slu­žob­ných po­vin­nos­tí. Om­ni­Corp zra­zu dos­ta­ne je­di­neč­nú príl­eži­tosť - za­chrá­niť špič­ko­vé­ho po­li­caj­ta. A tak sa v od­váž­nom expe­ri­men­te zro­dí Ro­bo­Cop - na­po­ly člo­vek a na­po­ly stroj, do­ko­na­lý proti­vník všet­kých kri­mi­nál­nych živ­lov. Om­ni­Corp už plá­nu­je je­ho na­sa­de­nie v čo naj­väč­šom poč­te miest, ale ne­po­čí­ta­jú s tým, že vnút­ri stro­ja je my­slia­ca ľud­ská by­tosť , kto­rá ne­do­ká­že pot­la­čiť spo­mien­ky na svo­ju mi­nu­losť.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter