Zmeny v treťom pilieri

Od 1. ja­nuá­ra 2014 na­do­bu­dol účin­nosť zá­kon č. 318/2013 Z. z., kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 650/2004 Z. z. o dopl­nko­vom dô­chod­ko­vom spo­re­ní a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov, te­da práv­na úp­ra­va tak­zva­né­ho tre­tie­ho dô­chod­ko­vé­ho pi­lie­ra.

Tou­to zme­nou sa sprís­ni­li pod­mien­ky na vý­pla­tu dá­vok z tre­tie­ho pi­lie­ra. Pod­mien­kou je priz­na­nie sta­rob­né­ho dô­chod­ku ale­bo pred­čas­né­ho sta­rob­né­ho dô­chod­ku. Ďal­šia mož­nosť je dovŕše­nie ve­ku 62 ro­kov. Do­te­raz bo­la dol­ná hra­ni­ca naj­me­nej 55 ro­kov. Zo zá­ko­na bo­la vy­pus­te­ná dáv­ka od­stup­né­ho. Tá umož­ňo­va­la vy­pla­tiť su­mu zod­po­ve­da­jú­cej 80 % ak­tuál­nej hod­no­ty osob­né­ho úč­tu účas­tní­ka ku dňu ur­če­né­mu v žia­dos­ti o vy­pla­te­nie od­stup­né­ho, ak do dňa do­ru­če­nia tej­to žia­dos­ti ne­po­žia­dal o inú dáv­ku, na kto­rú spl­nil pod­mien­ky vy­plá­ca­nia pod­ľa dáv­ko­vé­ho plá­nu.

Jej is­tou náh­ra­dou je mož­nosť pred­čas­né­ho vý­be­ru čas­ti nas­po­re­nej su­my. Jej vý­ška je ob­me­dze­ná su­mou sú­či­nu ak­tuál­nej hod­no­ty dopl­nko­vej dô­chod­ko­vej jed­not­ky zo dňa pred­chá­dza­jú­ce­ho dňu ur­če­né­mu v žia­dos­ti o vy­pla­te­nie pred­čas­né­ho vý­be­ru a poč­tu všet­kých dopl­nko­vých dô­chod­ko­vých jed­no­tiek z prís­pev­kov za­pla­te­ných účas­tní­kom. Inak po­ve­da­né, prís­pev­kov za­mes­tná­va­te­ľa sa pred­čas­ný vý­ber ne­tý­ka. Pred­čas­ný vý­ber sa vy­pla­tí iba raz v prie­be­hu de­sia­tich ro­kov tr­va­nia účas­tníc­kej zmlu­vy. Pr­výk­rát mô­že byť pred­čas­ný vý­ber vy­pla­te­ný naj­skôr po up­ly­nu­tí de­sia­tich ro­kov odo dňa uzat­vo­re­nia tej­to účas­tníc­kej zmlu­vy.

Is­té po­zi­tí­vum zmien je v tom, že bo­lo zno­vu za­ve­de­né da­ňo­vé zvý­hod­ne­nie spo­ri­te­ľov v tre­ťom pi­lie­ri. Aj to však má drob­ný há­čik. Na zní­že­nie da­ňo­vé­ho zá­kla­du o 180 eur roč­ne zod­po­ve­da­jú­ce zní­že­niu da­ne o 34,20 eura ne­bu­de mať ná­rok kaž­dý spo­ri­teľ. Da­ňo­vé zvý­hod­ne­nie si mô­že up­lat­niť iba ten, kto do kon­ca ro­ku 2013 pod­pí­sal do­da­tok k svo­jej zmlu­ve, v kto­rom pris­tú­pil na no­vé pra­vid­lá vy­plá­ca­nia dô­chod­kov.

Zme­ni­li sa aj pra­vid­lá pre pres­tu­py me­dzi jed­not­li­vý­mi dopl­nko­vý­mi dô­chod­ko­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Pres­tup me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi bu­de bez­plat­ný po jed­nom ro­ku od uzav­re­tia zmlu­vy. Do­te­raz to bo­lo mož­né až po troch ro­koch. Pres­tup pred up­ly­nu­tím jed­né­ho ro­ka je tak ako do­te­raz spop­lat­ne­ný.

V pros­pech za­mes­tnan­cov je aj zme­na v uzat­vá­ra­ní za­mes­tná­va­teľ­ských zmlúv. Ak za­mes­tná­va­teľ má uzat­vo­re­nú za­mes­tná­va­teľ­skú zmlu­vu, ale ne­má uzat­vo­re­nú za­mes­tná­va­teľ­skú zmlu­vu s dopl­nko­vou dô­chod­ko­vou spo­loč­nos­ťou, s kto­rou má uzat­vo­re­nú účas­tníc­ku zmlu­vu je­ho za­mes­tna­nec, je po­vin­ný uzat­vo­riť za­mes­tná­va­teľ­skú zmlu­vu s tou­to dopl­nko­vou dô­chod­ko­vou spo­loč­nos­ťou, a to do 30 dní odo dňa, v kto­rom sa za­mes­tná­va­teľ o tej­to sku­toč­nos­ti doz­ve­del.

Spo­ri­te­ľov po­te­ší aj zme­na, pod­ľa kto­rej sa zni­žu­je od­pla­ta za sprá­vu prís­pev­kov dô­chod­ko­vé­ho spo­re­nia a od­pla­ta za zhod­no­te­nie. Od­pla­ta za zhod­no­te­nie kles­la z do­te­raj­ších 20 % na 10 %. Zru­še­ná bo­la aj od­pla­ta za zhod­no­te­nie ma­jet­ku vo vý­plat­nom dopl­nko­vom dô­chod­ko­vom fon­de.

Zdroj: PCR 2/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter