Prehľad mobilných aplikácií

Strana 1/2

V pra­vi­del­nom člán­ku pred­sta­vu­je­me mo­bil­né ap­li­ká­cie pre ope­rač­né sys­té­my An­droid, iOS a Win­dows 8.

7 Mi­nu­te Wor­kout

Se­dem­mi­nú­to­vé cvi­če­nie po­zos­tá­va z 12 cvi­kov. Kaž­dý z nich sa vy­ko­ná­va po do­bu 30 se­kúnd s 10-se­kun­do­vý­mi pau­za­mi. Ak pou­ží­va­teľ cvi­čí zod­po­ved­ne, do­ká­že v prie­be­hu toh­to ča­su spá­liť toľ­ko ener­gie ako po­čas bež­né­ho ho­di­no­vé­ho cvi­če­nia. To je pod­sta­ta cvi­čeb­nej zos­ta­vy, kto­rá je dos­tup­ná aj vo for­me mo­bil­ných ap­li­ká­cií pre plat­for­mu iOS a An­droid. 7 Mi­nu­te Wor­kout je ideál­ny spô­sob, ako si udr­žia­vať fy­zic­kú kon­dí­ciu - sta­čí pra­vi­del­ne raz ale­bo dvak­rát den­ne zo­pa­ko­vať jed­not­li­vé cvi­ky.

7minute.png

Ak ten­to cvi­čeb­nú zos­ta­vu ne­poz­ná­te, mo­bil­né ap­li­ká­cie vám ju pred­sta­via vo for­me fo­tog­ra­fií a inštruk­cií, niek­to­ré aj pros­tred­níc­tvom vi­dea. Otes­to­va­li sme via­ce­ro ap­li­ká­cií a naš­li sme svoj­ho fa­vo­ri­ta. Ap­li­ká­cia 7 Mi­nu­te Wor­kout - Quick Fit je ideál­na naj­mä pre za­čia­toč­ní­kov. Na roz­diel od množ­stva iných ap­li­ká­cií je spop­lat­ne­ná, v ča­se príp­ra­vy toh­to člán­ku sa pre­dá­va­la za 0,89 eura. Neob­sa­hu­je však žiad­ne skry­té pop­lat­ky a jed­not­li­vé cvi­ky pre­zen­tu­je aj vo for­me HD vi­dea - pria­mo po­čas cvi­če­nia. Vý­bor­ná po­môc­ka, ak si chce­te jed­not­li­vé cvi­ky os­vo­jiť. Ap­li­ká­cia ok­rem to­ho sle­du­je, ako pra­vi­del­ne cvi­čí­te, a umož­ňu­je za­zna­me­ná­vať hmot­nosť. V po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou však ne­pos­ky­tu­je mož­nosť ná­hod­né­ho po­ra­dia cvi­kov ani mož­nosť me­niť dĺžku cvi­kov a pres­tá­vok.

No­vá­či­kom od­po­rú­ča­me aj ap­li­ká­ciu 7 Mi­nu­te Wor­kout. Tá je dos­tup­ná bez­plat­ne a v rám­ci inštruk­cií po­nú­ka od­kaz na vi­deá z YouTu­be s jed­not­li­vý­mi cvik­mi. Pros­tred­níc­tvom mik­rot­ran­sak­cie mož­no od­om­knúť nas­ta­ve­nia a ďal­šie fun­kcie.

Spo­me­nu­tá dvo­ji­ca ap­li­ká­cií je dos­tup­ná pre ope­rač­ný sys­tém iOS. Aj ob­chod Goog­le Play po­nú­ka via­ce­ro ap­li­ká­cií s tým­to za­me­ra­ním. Ich kva­li­ta a naj­mä gra­fic­ké spra­co­va­nie je o úro­veň niž­šie. Ap­li­ká­cie oby­čaj­ne po­nú­ka­jú iba zá­klad­nú fun­kciu od­po­čí­ta­va­nia, chý­ba sle­do­va­nie to­ho, ako čas­to pou­ží­va­teľ cvi­čí/nec­vi­čí, a ďal­šie fun­kcie. Ma­ji­te­ľom an­droi­do­vých za­ria­de­ní od­po­rú­ča­me ap­li­ká­ciu 7 Mi­nu­te Wor­kout - Scien­ti­fic, kto­rá v rám­ci inštruk­cií od­ka­zu­je na vi­deá z YouTu­be s cvik­mi a sle­du­je aj ak­ti­vi­tu pou­ží­va­te­ľa za pos­led­ný me­siac.

7_quick.png   7_ios.png   7_android.png

Box

Tou­to ap­li­ká­ciou ne­pria­mo nad­vä­zu­je­me na preh­ľad clou­do­vých úlo­žísk, kto­rý náj­de­te na inom mies­te v ak­tuál­nom PC RE­VUE. Box sme do preh­ľa­du ne­za­ra­di­li, pre­to­že ide o služ­bu, kto­rá je za­me­ra­ná viac na fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov a niek­to­ré fun­kcie po­nú­ka iba v rám­ci pla­te­né­ho člen­stva (napr. auto­ma­tic­kú syn­chro­ni­zá­ciu dát na­prieč via­ce­rý­mi po­čí­tač­mi). Box však pred­sta­vil no­vú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu pre za­ria­de­nia s iOS, kto­rá sto­jí za stiah­nu­tie, naj­mä ak hľa­dá­te „zá­lož­né" clou­do­vé úlo­žis­ko s veľ­kým pries­to­rom. Box to­tiž roz­ší­ri clou­do­vé úlo­žis­ko na veľ­kosť 50 GB kaž­dé­mu, kto si do 15. feb­ruára stiah­ne ap­li­ká­ciu pre iOS a prih­lá­si sa do nej po­mo­cou svoj­ho úč­tu. Ak­cia sa, žiaľ, nev­zťa­hu­je na an­droi­do­vé za­ria­de­nia, ho­ci aj pre tie je mo­bil­ná ap­li­ká­cia dos­tup­ná.

Box.png

Ap­li­ká­cia po­nú­ka bež­nú fun­kcio­na­li­tu - mož­nosť nah­rá­vať svo­je dá­ta do clou­du a pris­tu­po­vať k dá­tam, kto­ré sú v clou­de už ulo­že­né. Za zmien­ku sto­jí no­vý di­zajn, vy­hľa­dá­va­nie v reál­nom ča­se v rám­ci úlo­žis­ka a zob­ra­zo­va­nie náh­ľa­dov pre viac ako 100 ty­pov sú­bo­rov. Náh­ľa­dy do­ku­men­tov nám však ap­li­ká­cia ne­do­ká­za­la vždy vy­tvo­riť. Niek­to­ré do­ku­men­ty zvlád­la, iné nie. K dis­po­zí­cii je aj off-li­ne re­žim a pre­po­je­nie s ap­li­ká­cia­mi tre­tích strán, čo je po­mer­ne uni­kát­na fun­kcia.

box_ios.png   box_android.png

Exer­ci­se Dum­bbell

Tab­let s Win­dows 8 ako cvi­čeb­ná po­môc­ka? S ap­li­ká­ciou Exer­ci­se Dum­bbell áno. Jej fun­kcio­na­li­ta je veľ­mi jed­no­du­chá. Tab­let chy­tí­te do oboch rúk tak, aby ste vi­de­li na dis­plej, stla­čí­te tla­čid­lo Start a za­čne­te so za­ria­de­ním po­hy­bo­vať sme­rom od tru­pu a nas­päť. Uti­li­ta vy­uží­va ak­ce­le­ro­me­ter, bez ne­ho ne­bu­de ko­rek­tne fun­go­vať. Cvi­čiť mô­že­te jed­nu ale­bo tri mi­nú­ty.

exercise.jpg

exercise_win8.png

iGui­de

Slo­ven­ské ap­li­ká­cie má­me ra­di a iGui­de je je­den z naj­nov­ších prí­ras­tkov. Tá­to ap­li­ká­cia je v pod­sta­te prí­ruč­ka s ra­da­mi, ako navr­ho­vať mo­bil­né ap­li­ká­cie. Oce­nia ju naj­mä gra­fi­ci ale­bo vý­vo­já­ri, kto­rí sa sna­žia vy­ro­biť ap­li­ká­ciu a všet­ko si ro­bia sa­mi. iGui­de ob­sa­hu­je nie­koľ­ko uži­toč­ných ti­pov, kto­ré pok­rý­va­jú ce­lý pro­ces navr­ho­va­nia gra­fic­ké­ho di­zaj­nu: na čo my­slieť pri navr­ho­va­ní roz­hra­nia, ako ap­li­ká­ciu šty­li­zo­vať, ako vy­be­rať far­by, pre­čo by ma­lo byť roz­hra­nie čo naj­jed­no­duch­šie atď.

iGuide.png

iGui­de nie je učeb­ni­ca, kto­rá vás nau­čí di­zajn mo­bil­ných ap­li­ká­cií od zá­kla­dov. Je to skôr su­már uži­toč­ných rád, kto­ré je vhod­né si pre­čí­tať a za­my­slieť sa nad ni­mi. Kaž­dá ra­da ob­sa­hu­je aj prík­lad, kto­rý zob­ra­zu­je, ako by ma­la vy­ze­rať da­ná my­šlien­ka v praxi. Ak vám di­zajn nie je úpl­ne cu­dzí, ap­li­ká­cia si za­slú­ži pár mi­nút váš­ho ča­su.

iguide_ios.png   iguide_android.png


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter