Testovali sme

Vyberáme domáce obrazovky pre Android

Pou­ží­va­te­lia An­droi­du ve­dia, že od vý­be­ru znač­ky te­le­fó­nu zá­vi­sí aj roz­hra­nie, kto­ré bu­dú s tým­to sys­té­mom pou­ží­vať. Vý­nim­ku tvo­ria ma­ji­te­lia za­ria­de­ní Nexus, kto­ré sa do­dá­va­jú bez gra­fic­kej nad­stav­by tre­tej stra­ny a pou­ží­va­jú gra­fic­ké jad­ro pria­mo od Goog­lu. To pos­ky­tu­je len zá­klad­né mož­nos­ti a exis­tu­jú aj ďal­šie. Ob­sa­hu­jú pod­stat­ne viac fun­kcií a vy­chy­tá­vok, na­vy­še aj lep­šie vy­ze­ra­jú.

Laun­che­ry - áno či nie?

Zá­klad­nej ob­ra­zov­ke, ako aj kom­ple­tu fun­kcií a zme­ne ce­lé­ho roz­hra­nia sa ho­vo­rí laun­cher či­že spúš­ťač. Pod tým­to náz­vom tie­to ap­li­ká­cie mô­že­te hľa­dať aj v ob­cho­de Goog­le Play. Mno­hí by moh­li na­mie­tať, že roz­hra­nie, kto­ré im prip­ra­vil vý­rob­ca, má bo­ha­té mož­nos­ti. Má, ale nie kaž­dé­mu sa dá vy­ho­vieť a uvi­dí­te, že aj iné spúš­ťa­če pos­ky­tu­jú množ­stvo de­tai­lov a prep­ra­co­va­ných fun­kcií. A tie v ofi­ciál­nych laun­che­roch od vý­rob­cu te­le­fó­nu ne­má­te. Prík­la­dom mô­že byť kon­tro­ver­zná ak­tua­li­zá­cia na HTC Sen­se 5.0. Nech vý­rob­ca fun­kciu naz­val ako­koľ­vek, čí­tač­ka RSS s po­ča­sím za­bra­la zby­toč­ne ce­lú jed­nu ob­ra­zov­ku a ne­da­la sa vy­pnúť. Prí­pa­dov, keď vám ne­bu­de nie­čo vy­ho­vo­vať, je viac. Mô­že to byť ús­po­ra ope­rač­nej pa­mä­te ale­bo gra­fic­ký di­zajn. Úspo­ra RAM bý­va znač­ná, a ak ste to ne­tu­ši­li, na­tív­ne do­má­ce ob­ra­zov­ky za­be­ra­jú ne­raz viac ako 200 MB, v hor­šom prí­pa­de aj pod­stat­ne viac. Te­le­fón je sí­ce na to di­men­zo­va­ný, no čo tak po­ne­chať viac ka­pa­ci­ty pre­hlia­da­ču inter­ne­to­vých strá­nok? Ta­kis­to no­vé ap­li­ká­cie pri­ná­ša­jú fun­kcie ozna­mu­jú­ce po­čet no­vých uda­los­tí pria­mo na iko­ne zá­stup­cu. Goog­le vy­tr­va­lo od­mie­ta uká­zať na iko­ne Gmai­lu po­čet nep­re­čí­ta­ných správ, ak chce­te tú­to fun­kcio­na­li­tu, pot­re­bu­je­te špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu ale­bo spúš­ťač.

In­šta­lá­cia

Niek­to­ré z uve­de­ných ap­li­ká­cií ne­mu­sia byť kom­pa­ti­bil­né s va­ším te­le­fó­nom. Naj­jed­no­duch­šie je pos­tu­po­vať cez Goog­le Play. Ak niek­to­rý z prog­ra­mov ne­náj­de­te vo va­šom te­le­fó­ne, ne­bu­de kom­pa­ti­bil­ný. Od­po­rú­ča­me príl­iš neexpe­ri­men­to­vať a ne­pou­ží­vať in­šta­lá­ciu zo sú­bo­ru APK, ak ap­li­ká­ciu ne­má­te vop­red vy­skú­ša­nú. Od laun­che­ra to­tiž zá­vi­sí ce­lá prá­ca s te­le­fó­nom a expe­ri­men­to­va­nie mô­že pri­niesť ve­ľa ne­po­ho­dy.

Ta­kis­to od­po­rú­ča­me vší­mať si, o aký typ prog­ra­mu pres­ne ide. Bež­ne nat­ra­fí­te na prog­ra­my, kto­ré len sťa­hu­jú ta­pe­ty ale­bo me­nia len vi­zuál­ny št­ýl ikon. V hor­šom prí­pa­de si za­ne­sie­te do sys­té­mu ap­li­ká­ciu s prep­ra­co­va­ným pri­jí­ma­ním rek­lám, kto­ré vás bu­dú ot­ra­vo­vať. Po nain­šta­lo­va­ní dos­ta­ne­te do sys­té­mu viac laun­che­rov. Stla­če­ním tla­čid­la na náv­rat na do­má­cu ob­ra­zov­ku sa zob­ra­zí otáz­ka, kto­rý z nich chce­te pou­žiť. Na pr­vé po­ku­sy je vhod­né za­tiaľ od­po­ve­dať pou­ži­tím no­vej mož­nos­ti len na je­den raz a tro­chu si ho vy­skú­šať. Za­kaž­dým, keď stla­čí­te tla­čid­lo na náv­rat do do­má­cej ob­ra­zov­ky, bu­de zob­ra­ze­ná vý­zva. Je to ot­rav­né, no po pár mi­nú­tach bu­de­te ve­dieť, či chce­te dať no­vej ap­li­ká­cii šan­cu na dlh­šie tes­to­va­nie. Ak aj natr­va­lo po­vo­lí­te pou­ži­tie no­vé­ho spúš­ťa­ča, je­ho od­in­šta­lo­va­ním sa opäť zob­ra­zí vý­zva, kto­rý chce­te pou­žiť štan­dar­dne. Buď ich tam bu­de viac, ale­bo sa zob­ra­zí len je­den, a to od vý­rob­cu te­le­fó­nu. Ten sa od­in­šta­lo­vať ne­dá, tak­že sa net­re­ba ni­čo­ho obá­vať. Bu­de sí­ce za­be­rať uk­la­da­cí pries­tor v čas­ti ROM, no ne­bu­de ak­tív­ny. Pre­to mô­že­te mať ta­kých­to prog­ra­mov nain­šta­lo­va­ných v rám­ci po­ku­sov aj nie­koľ­ko.

Top 5 ap­li­ká­cií

Vy­bra­li sme nie­koľ­ko naj­prí­nos­nej­ších prog­ra­mov. Exis­tu­jú pla­te­né ver­zie aj ver­zie za­dar­mo. Zväč­ša však mô­že­te vy­skú­šať prog­ram za­dar­mo a po za­pla­te­ní úpl­nej ver­zie sa sprís­tup­nia ďal­šie mož­nos­ti. Je to vý­hod­né naj­mä pre­to, že si pre­ve­rí­te kom­pa­ti­bi­li­tu aj cel­ko­vý po­cit z ap­li­ká­cie. Pri vý­me­ne te­le­fó­nu je ap­li­ká­cia už raz kú­pe­ná a bu­de fun­go­vať po prih­lá­se­ní do váš­ho úč­tu Goog­le aj na no­vom te­le­fó­ne. Dos­ta­ne­te tak pros­tre­die, na kto­ré ste zvyk­nu­tí.

WP8_Launcher.jpg

Win­dows Pho­ne 8 Laun­cher pri­ná­ša dlaž­di­ce do sys­té­mu An­droid

Exis­tu­je aj ap­li­ká­cia Laun­cher 8. Tá pre­me­ní váš an­droi­do­vý te­le­fón na po­do­bu s Win­dows Pho­ne 8. Je za­ují­ma­vé, že vznik­la aj ta­ká­to té­ma pre An­droi­dy, pod­ľa nás však ne­má veľ­ký zmy­sel pre­me­niť prep­ra­co­va­né roz­hra­nie an­droi­do­vé­ho sys­té­mu na WP8. Zís­ka­te sí­ce dlaž­di­ce rôz­nych veľ­kos­tí a fa­rieb vrá­ta­ne ani­má­cií a zme­nu hlav­né­ho me­nu, ne­vý­ho­dou je však ab­sen­cia wid­ge­tov. Mô­že­te ten­to spúš­ťač vy­skú­šať, no má­me pre vás prip­ra­ve­né eš­te šty­ri, kto­ré pa­tria me­dzi špič­ku v da­nej ob­las­ti.

No­va Laun­cher

To­to je ap­li­ká­cia, kto­rá je vhod­ná pre kon­zer­va­tív­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. Je veľ­mi sta­bil­ná a po­čas náš­ho dl­ho­do­bé­ho tes­to­va­nia sme ne­zaz­na­me­na­li žiad­ne pá­dy. Ho­dí sa aj pre svo­je jed­no­du­ché roz­hra­nie, mier­ne mo­di­fi­ku­jú­ce kla­sic­ký vzhľad té­my ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid. Mô­že­te si nas­ta­viť vlast­ný po­čet do­má­cich ob­ra­zo­viek, prí­tom­nosť vy­hľa­dá­va­cej liš­ty a jej vzhľad, ako aj mriež­ku prog­ra­mov.

Nova.png

No­va Laun­cher je vy­ni­ka­jú­ca vec pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú naj­mä efek­tív­ne roz­hra­nie v pra­cov­nom te­le­fó­ne

Prá­ve v tom­to sme­re zís­ka­jú pri­da­nú hod­no­tu nie­len pou­ží­va­te­lia s men­ším roz­lí­še­ním dis­ple­ja te­le­fó­nu. Nech má­te aké­koľ­vek roz­lí­še­nie, iko­ny sú umies­tňo­va­né do pred­vo­le­nej mriež­ky. De­fi­no­va­nie veľ­kos­ti pla­tí pre hlav­nú ob­ra­zov­ku aj pre hlav­né me­nu. Ta­kis­to sa dá nas­ta­viť veľ­kosť a vzhľad hlav­né­ho pa­ne­la v spod­nej čas­ti, po­čet ikon a po­čet pa­ne­lov, kto­ré sa bu­dú dať pre­pí­nať ges­tom po­hy­bu do strán ako pri iOS ale­bo pri pre­chá­dza­ní hlav­ný­mi ob­ra­zov­ka­mi. Na vý­ber sú aj is­té mož­nos­ti de­fi­no­va­nia gra­fic­ké­ho vzhľa­du. Naj­nov­šie No­va Laun­cher pod­po­ru­je zme­nu na gra­fi­ku la­de­nú v štý­le An­droid Kit­Kat. Všet­ky vy­ko­na­né zme­ny sa da­jú zá­lo­ho­vať, nes­kôr ich mô­že­te ľah­ko ob­no­viť nap­rík­lad na inom te­le­fó­ne. Zá­klad­ná ver­zia je za­dar­mo, no tá nám na dl­hý čas pos­ta­čo­va­la. Ak chce­te pod­po­ru gest ale­bo nap­rík­lad pri­da­nie efek­tov, tre­ba za­pla­tiť pop­la­tok 3 eurá. Pla­te­ná ver­zia pri­dá pod­po­ru pre zob­ra­zo­va­nie nep­re­čí­ta­ných správ v GMai­le a iných ap­li­ká­ciách. Je to vy­ni­ka­jú­ca ap­li­ká­cia aj pre tab­le­ty.

Nova_QR.png

GO Laun­cher EX

To­to je ab­so­lút­na špič­ka vo svo­jej trie­de. Spúš­ťač náj­de­te do­kon­ca aj v niek­to­rých smar­tfó­noch (ho­ci niž­šej ka­te­gó­rie) ako pred­vo­le­ný od vý­rob­cu. GO je vlas­tne kom­plex rôz­nych ap­li­ká­cií, niek­to­ré sú za­dar­mo, iné pla­te­né. V kaž­dom prí­pa­de zís­ka­te za­dar­mo zá­klad­né fun­kcie, kto­ré vám bo­ha­to pos­ta­čia, ne­mu­sí­te ih­neď za nie­čo pla­tiť. Ap­li­ká­cia pod­po­ru­je zme­nu tém, na čom si vlas­tne v pr­vom ra­de za­kla­dá. A nej­de len o zme­nu ikon, ale o kom­plexne la­de­né té­my. Jed­ným slo­vom, sú nád­her­né.

GO.jpg

Naj­kraj­šie wid­ge­ty a té­my zís­ka­te s GO Laun­cher EX

Zme­na je ta­ká ra­zan­tná, že dos­ta­ne­te pros­tre­die up­ra­ve­né na ne­poz­na­nie op­ro­ti pô­vod­né­mu vzhľa­du. Sil­ná strán­ka je mož­nosť in­teg­rá­cie veľ­ké­ho pa­ne­la s po­ča­sím, kto­rý ma­jú pou­ží­va­te­lia na hlav­nej ob­ra­zov­ke v ob­ľu­be. Dos­tá­va­te zá­so­bu rôz­nych veľ­kos­tí wid­ge­tov s od­liš­nou vý­ba­vou a pred­de­fi­no­va­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi, ani­má­cie na po­hyb me­dzi hlav­ný­mi ob­ra­zov­ka­mi, úp­ra­vu ma­ti­ce ikon. Jed­no­du­cho zá­so­ba fun­kcií je ako stvo­re­ná pre tých, kto­rí sa ra­di hra­jú a skú­ša­jú kaž­dú chví­ľu nie­čo no­vé. Ne­pou­ží­va­né ap­li­ká­cie sa da­jú skryť. Za­tiaľ tú­to mož­nosť ve­ľa laun­che­rov ne­má, ta­kis­to je len pár prí­pa­dov, keď nie­čo po­dob­né in­teg­ro­val pria­mo vý­rob­ca te­le­fó­nu (nap­rík­lad HTC, Sam­sung). Špe­cia­li­tou sú gra­fic­ké té­my na do­má­cu aj uzam­knu­tú ob­ra­zov­ku vrá­ta­ne ani­mo­va­ných tém s 3D di­zaj­nom. Jed­not­li­vé pre­cho­do­vé efek­ty sú spra­co­va­né na ta­kej gra­fic­kej úrov­ni, akú sme in­de ne­vi­de­li. To pla­tí aj pre sys­tém zgru­po­va­nia ikon na dis­ple­ji. Prip­rav­te sa však na to, že nie všet­ky té­my sú za­dar­mo a za nad­štan­dar­dné bu­de­te mu­sieť za­pla­tiť.

GO_QR.png

Buzz Laun­cher

Tá­to gra­fic­ky za­me­ra­ná ap­li­ká­cia po­te­ší naj­mä tých, kto­rí chcú svoj sys­tém zme­niť na ne­poz­na­nie. Vy­skú­ša­li sme via­ce­ro gra­fic­kých tém, kto­ré si sťa­hu­je­te pria­mo z ap­li­ká­cie. Mô­že­te si ich aj vy­tvá­rať pris­pô­so­be­ním ta­piet, ikon a iných pr­vkov a po­tom zdie­ľať ako vlas­tnú. Aj pre­to náj­de­te viac ako 200 000 rôz­nych šab­lón pre váš sys­tém, ho­ci na spô­so­be ich vy­hľa­dá­va­nia by mo­hol vý­rob­ca tro­chu pop­ra­co­vať.

Buzz.png

Buzz Laun­cher s extra zá­so­bou ho­to­vých tém a us­po­ria­da­ní ikon ap­li­ká­cií je vhod­ný pre ma­lé dis­ple­je

Ap­li­ká­cia je kom­pa­ti­bil­ná s ap­li­ká­cia­mi ako Mi­ni­ma­lis­tic Text, Bat­te­ry Z Wid­get, Sol Ca­len­dar a Sol Mail. Vlas­tne sa aj pria­mo po­nú­ka vy­užiť do­da­toč­né prog­ra­my, ak už má­te nain­šta­lo­va­ný ten­to spúš­ťač. Spo­lu s ap­li­ká­ciou zís­ka­te aj ba­lí­ček wid­ge­tov na umies­tne­nie ho­dín, ka­len­dá­ra ale­bo sta­vu aku­mu­lá­to­ra na hlav­nú ob­ra­zov­ku. Aby bol pre­chod čo naj­jed­no­duch­ší, je tu mož­nosť pre­vo­du nas­ta­ve­ní z prog­ra­mov Apex Laun­cher, Laun­cher Pro a No­va Laun­cher. In­teg­ro­va­ná je roz­ší­re­ná pod­po­ra gest.

Pri­dať tak mô­že­te rôz­ne uda­los­ti na dvo­ji­té ťuk­nu­tie na dis­plej, po­hy­by pr­sta­mi nie­len zvr­chu ob­ra­zov­ky, ale aj zos­po­du (a zru­šiť tak nap­rík­lad pou­ži­tie Goog­le Now), prí­pad­ne vy­užiť ges­tá vy­ko­ná­va­né dl­hým podr­ža­ním prs­ta na dis­plej ale­bo po­hy­by dvo­ma pr­sta­mi. V rám­ci no­vé­ho di­zaj­nu zís­ka­va­te plá­va­jú­ce pa­ne­ly s dopl­nko­vý­mi fun­kcia­mi, ako aj opo­mí­na­ný, no žia­du­ci sys­tém po­čí­ta­nia zmeš­ka­ných uda­los­tí ale­bo pri­ja­tých e-mai­lov pria­mo na iko­nách ap­li­ká­cií. Men­šia ne­vý­ho­da sú ob­čas­né pá­dy, toľ­ko gra­fic­kých mož­nos­tí a kom­plet­ná pre­me­na si žia­da dôk­lad­nej­šie tes­to­va­nie. Vý­rob­ca však chy­by op­ra­vu­je a vy­dá­va no­vé ver­zie. Ap­li­ká­cia je na­vy­še za­dar­mo.

Buzz_QR.png

Apex Laun­cher

Ďal­ší z po­riad­ne prep­ra­co­va­ných spúš­ťa­čov je Apex Laun­cher. V zá­klad­nej ver­zii je za­dar­mo. V pla­te­nej za ce­nu 2,99 eura zís­ka­te roz­ší­re­né fun­kcie. Spúš­ťač sa ho­dí pre tab­le­ty aj pre te­le­fó­ny a umož­ňu­je nas­ta­viť až de­väť do­má­cich ob­ra­zo­viek. Roz­ší­re­nie sa tý­ka aj do­ku, te­da hlav­né­ho pa­ne­la ob­ra­zo­viek. Ta­kých­to pa­ne­lov mô­že­te mať až päť a na kaž­dom se­dem ikon. Sil­nou strán­kou sú ani­má­cie hlav­ných ob­ra­zo­viek a me­nu.

Apex.jpg

Apex Laun­cher je po­dob­ný No­ve, pre­to od­po­rú­ča­me vy­skú­šať oba a pod­ľa doj­mu si je­den z nich vy­brať

Na vý­ber sú rôz­ne pries­to­ro­vé efek­ty, ta­kis­to si mô­že­te vy­brať me­dzi ne­ko­neč­ným po­sú­va­ním ale­bo oh­ra­ni­če­ním za­čiat­ku a kon­ca. To­to je mož­nosť, kto­rú ví­ta­me, nie všet­ky te­le­fó­ny ju ma­jú v roz­hra­ní od vý­rob­cu. Pri via­ce­rých kar­tách sa tre­ba pre­ro­lo­vať zdĺha­vo späť. Po­dob­ne ako pri No­va Laun­che­ri fun­gu­je skrý­va­nie do­ko­va­cie­ho pa­ne­la a je­ho auto­ma­tic­ké vy­sú­va­nie v prí­pa­de pot­re­by. Me­dzi fun­kcia­mi sú roz­ší­re­né ges­tá, opäť v štan­dar­dnej zos­ta­ve dvo­ji­té­ho ťuk­nu­tia ale­bo vy­uží­va­nia dvoch pr­stov. Po in­šta­lá­cii vy­ze­rá roz­hra­nie štan­dar­dne, po­dob­ne roz­hra­niu zo za­ria­de­ní Nexus, no ne­chý­ba tu mo­di­fi­kač­ný ba­lík na úp­ra­vu di­zaj­nu. K dis­po­zí­cii sú té­my s gra­fi­kou sys­té­mu a zos­ta­va­mi ikon. Nas­ta­ve­nia sa da­jú zá­lo­ho­vať na nes­kor­šiu ob­no­vu.

Apex_QR.png

Ver­dikt PC RE­VUE

Kaž­dý hľa­dá nie­čo iné, a tak je cel­kom pri­ro­dze­né, že vy­skú­ša­te aj iné než na­mi uve­de­né spúš­ťa­če. Od­po­rú­ča­me však za­čať No­va Laun­che­rom vo ver­zii za­dar­mo. Ak si ne­potr­pí­te na preh­na­né gra­fic­ké efek­ty a chce­te efek­tív­nosť a sta­bi­li­tu, to­to je voľ­ba čís­lo je­den. Z poh­ľa­du gra­fic­kých mož­nos­tí sme jed­noz­nač­ne oce­ni­li GO Laun­cher EX. Buzz Laun­cher je na­po­je­ný na ap­li­ká­cie tre­tích strán, naj­mä Mi­ni­ma­lis­tic text bu­de pre mno­hých prí­no­som. Ideál­na voľ­ba pre te­le­fó­ny s niž­ším roz­lí­še­ním dis­ple­ja. Apex Laun­cher je po­dob­ný mož­nos­tiam No­vy. Veľ­mi však zá­le­ží na pre­fe­ren­ciách a osob­nom doj­me.

Zdroj: PCR 2/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter