Testovali sme

Chrome OS a jeho využitie

Inter­ne­to­vý gi­gant Goog­le pra­cu­je nie­koľ­ko ro­kov aj na vlas­tnom ope­rač­nom sys­té­me. Nej­de o žiad­nu no­vin­ku, no v sú­čas­nos­ti sa je­ho za­ria­de­nia čo­raz viac dos­tá­va­jú do po­zor­nos­ti os­tat­ným pou­ží­va­te­ľom. Chro­me a Chro­me OS vy­chá­dza­jú­ci z pro­jek­tu Chro­mium sú si tak­mer na vlas po­dob­né. Poz­re­li sme sa te­da na mož­nos­ti toh­to sys­té­mu, je­ho vý­ho­dy, ale aj ne­vý­ho­dy.

O čo ide?

Si­tuácia je po­dob­ná ako pri OS X od App­lu, te­da ide o vlast­ný ope­rač­ný sys­tém pre špe­ciál­ny typ za­ria­de­ní. Dnes už to nie sú len no­te­boo­ky, ale aj all-in-one PC. Tab­let s tým­to sys­té­mom za­tiaľ nie je k dis­po­zí­cii. Na roz­diel od po­čí­ta­čov Mac je sys­tém Goog­lu dos­tup­ný v rôz­nych vy­ho­to­ve­niach a od rôz­nych vý­rob­cov. Po­čí­ta­če sa vo­la­jú Chro­me­boo­ky a má ich nie­koľ­ko vý­rob­cov, me­dzi ni­mi HP, Acer, Sam­sung ale­bo LG.

Chromebook.jpg

HP Chro­me­book 14 - de­tail na mo­di­fi­ko­va­nú klá­ves­ni­cu

No­te­book sa po­ná­ša na kla­sic­ký mo­del, no roz­die­ly sú v pris­pô­so­be­ní ov­lá­da­nia. Naj­vi­di­teľ­nej­ší roz­diel je klá­ves­ni­ca. Tá ne­má vrch­ný rad klá­ve­sov F a za­tiaľ to nie je ru­žo­vé ani s ozna­čo­va­ním lo­kál­nych klá­ve­sov s di­ak­ri­ti­kou. To však pre mno­hých ne­bu­de prekáž­ka a tra­fiť správ­ne pís­me­no po ro­koch zvy­ku z bež­nej klá­ves­ni­ce ne­bu­de prob­lém. Ce­ny za­ria­de­ní sú rôz­ne a po­hy­bu­jú sa oko­lo 300 eur v zá­vis­los­ti od vý­rob­cu a mo­de­lu. S dos­tup­nos­ťou na Slo­ven­sku to za­tiaľ nie je jed­no­du­ché. Tes­to­va­cí Acer Chro­me­book C720, kto­rý sme ma­li v PC RE­VUE, do­ra­zil až z Ho­lan­dska. Acer ho na Slo­ven­sku ofi­ciál­ne ne­má v po­nu­ke, kú­piť sa však dá v Ra­kús­ku. Na vý­ber sú mo­de­ly s rôz­nou uh­lo­prieč­kou od 11 do 14 pal­cov. Väč­šie mo­de­ly za­tiaľ nie sú, ide pre­dov­šet­kým o mo­bil­ný stroj do te­ré­nu.

LG_CHROMEBASE.jpg

All-in-one po­čí­tač Chro­me­ba­se od LG má 21,5-pal­co­vý full HD dis­plej, port HDMI, 3 × USB 2.0 a je­den USB 3.0. Beží na pro­ce­so­re In­tel Ce­le­ron, 2 GB RAM a 16 GB pa­mä­te flash

Chro­me OS

Ten­to sys­tém sa po­do­bá na pre­hlia­dač Chro­me. Ak sa po­zrie­te na je­ho ver­ziu, ko­reš­pon­du­je s ver­ziou pre­hlia­da­ča. Roz­die­ly sú vo fun­kcio­na­li­te, kto­rá sú­vi­sí s ob­slu­ho­va­ním har­dvé­ru, inak pou­ží­va­teľ dos­tá­va pre­hlia­dač, ako ho poz­ná z iných plat­fo­riem. Ne­chý­ba mul­ti­tas­king, no tre­ba po­čí­tať, že sys­tém sa spo­lie­ha na inter­ne­to­vé služ­by. Ideál­ny prí­pad je, keď sa pra­cu­je on-li­ne. Po­čí­ta­če sa spo­lie­ha­jú na sieť Wi-Fi, niek­to­ré mo­de­ly ma­jú aj 3G mo­dul. Pra­co­vať sa dá aj bez pri­po­je­nia k inter­ne­tu.

Spustac.png

Spúš­ťač ap­li­ká­cií slú­ži zá­ro­veň ako hlav­né me­nu prog­ra­mov

Ap­li­ká­cie, kto­ré ten­to spô­sob prá­ce pod­po­ru­jú, okam­ži­te po pri­po­je­ní k sie­ti zo­syn­chro­ni­zu­jú dá­ta. V le­te Goog­le zme­nil spô­sob, ako sa spúš­ťa­jú ap­li­ká­cie v Chro­me, a pri­dal ich na spúš­ťa­ciu liš­tu. Pres­ne ta­kú liš­tu má­te aj v tom­to sys­té­me. Vlas­tne je to is­tá náh­ra­da za po­nu­ku Štart z Mic­ro­soft Win­dows. Ap­li­ká­cie sa ot­vá­ra­jú ako no­vé zá­lož­ky pre­hlia­da­ča. Preh­rá­vač fil­mov beží vo vlas­tnom ok­ne, rov­na­ko aj kal­ku­lač­ka ale­bo nap­rík­lad správ­ca sú­bo­rov. Ten umož­ní zá­klad­né ope­rá­cie so sú­bor­mi na pa­mä­ťo­vej kar­te ale­bo exter­nom dis­ku, prí­pad­ne na dis­ku SSD v po­čí­ta­či. Aj tu je mož­né pre­pí­na­nie ja­zy­ka a zis­ťo­va­nie sta­vu sys­té­mu. V pra­vej čas­ti hlav­né­ho pa­ne­la sa zob­ra­zu­jú ho­di­ny, stav aku­mu­lá­to­ra a klik­nu­tím na tú­to ob­lasť sa zob­ra­zí pa­nel s pod­rob­nej­ším náh­ľa­dom na dô­le­ži­té sta­vy sys­té­mu a za­ria­de­ní.

Roz­hra­nie tro­chu pri­po­mí­na An­droid. Pra­co­vať mô­že­te aj s ok­na­mi ved­ľa se­ba, fun­gu­je tu po­dob­ný sys­tém ako pri­chy­tá­va­nie okien k ok­ra­jom ob­ra­zov­ky od ver­zie Win­dows 7. Na jed­nom po­čí­ta­či mô­že mať účet viac pou­ží­va­te­ľov a kaž­dý má svo­je dá­ta chrá­ne­né. Bez prob­lé­mu do­ká­že­te rých­lo vy­ma­zať ob­sah po­čí­ta­ča a uviesť sof­tvér do sta­vu z vý­rob­nej lin­ky. Goog­le pri­ná­ša aj anti­ví­ru­so­vú ochra­nu, tak­že ne­pot­re­bu­je­te in­šta­lo­vať (v praxi ani ne­mô­že­te) anti­ví­rus tre­tej stra­ny. Chro­me­book je bez­peč­ný po­čí­tač aj na inter­ne­to­vé ban­kov­níc­tvo. Sys­tém sa ak­tua­li­zu­je auto­ma­tic­ky, ap­li­ká­cie ta­kis­to, sú to­tiž v clou­de. O rých­losť pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu sa sta­rá tech­no­ló­gia Chro­me In­stant, kto­rá vop­red na­čí­ta strán­ky už po­čas ich hľa­da­nia vo vy­hľa­dá­va­com po­li. Je to efek­tív­ne a v praxi sme si ove­ri­li, že ten­to spô­sob na dos­ta­toč­ne rých­lom inter­ne­te fun­gu­je.

Panel.png

Prog­ra­my sa da­jú pre­tiah­nuť aj na hlav­ný pa­nel

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va

Vý­ba­va je po­dob­ná bež­ným no­te­boo­kom. Ne­chý­ba webo­vá ka­me­ra na vi­deo­ho­vo, nap­rík­lad so služ­bou Goog­le Han­gout. Ta­kis­to mô­že­te tla­čiť do­ku­men­ty ale­bo ob­ráz­ky na tla­čiar­ňach re­gis­tro­va­ných v Goog­le Cloud Print. Pou­ži­tý pro­ce­sor zá­vi­sí od vý­rob­cu. Stret­ne­te sa s mo­de­lom Sam­sung Exynos 5 Dual-Co­re aj In­tel Ce­le­ron. Ka­pa­ci­ta ope­rač­nej pa­mä­te bý­va 2 GB, no to vzhľa­dom na pou­ži­tý sys­tém nie je má­lo. Na prá­cu s via­ce­rý­mi zá­lož­ka­mi bez prob­lé­mov pos­ta­ču­je. Všet­ko bo­lo rých­le a prá­ca sys­té­mu aj pou­ží­va­nie prog­ra­mov bo­li kom­for­tnej­šie ako na ce­no­vo po­rov­na­teľ­nom no­te­boo­ku s iným ope­rač­ným sys­té­mom. Štart sys­té­mu tr­vá len 7 se­kúnd, čo je mi­ni­mál­ne troj­ná­sob­ný nás­kok op­ro­ti naj­rý­chlej­ším ultra­boo­kom. Vie­me však, že tak­to sa to po­rov­ná­vať ne­dá. Kú­pou na­vy­še zís­ka­va­te na rok 100 GB pries­to­ru v služ­be Goog­le Disk. Z náš­ho poh­ľa­du je však po­hodl­né pri­po­jiť pa­mä­ťo­vú kar­tu a roz­ší­riť tak disk SSD, kto­rý má spra­vid­la ka­pa­ci­tu 16 GB. Naj­mä ak chce­te po­čú­vať hud­bu a preh­rá­vať vi­deá v ča­se, keď nie ste on-li­ne. Ok­rem Wi-Fi je tu aj Blue­tooth. Vý­ba­va por­tov je zá­vis­lá od mo­de­lu, mô­že­te však po­čí­tať s dvo­ma por­tmi USB (nie­ke­dy aj tro­mi) a por­tom HDMI v štan­dar­dnej veľ­kos­ti.

Ver­dikt PC RE­VUE

Otáz­kou je, pre ko­ho je ta­ký­to po­čí­tač ur­če­ný. Nej­de o náh­ra­du váš­ho ak­tuál­ne­ho no­te­boo­ku. Tu by ste na­ra­zi­li na ab­sen­ciu ap­li­ká­cií, na kto­ré ste zvyk­nu­tí, a s tým sú­vi­sia­cich čin­nos­tí. Nap­rík­lad tu ne­fun­gu­je RAD na prog­ra­mo­va­nie ap­li­ká­cií, len ťaž­ko bu­de­te pra­co­vať s do­ku­men­tmi PDF vo for­me vy­stri­ho­va­nia strán ale­bo hro­mad­ne up­ra­vo­vať ob­ráz­ky. Is­te, niek­to­ré čin­nos­ti sa da­jú za­stú­piť on-li­ne služ­ba­mi za­dar­mo ale­bo ich pred­pla­te­ním. No aj tak tre­ba po­čí­tať s inou fi­lo­zo­fiou. Je to skôr nás­troj na pí­sa­nie textov, ideál­ny je pre štu­den­tov ale­bo pra­cu­jú­cich, kto­rí chcú mať po­ru­ke ka­len­dár, do­ku­men­ty, ta­buľ­ky či pre­zen­tá­cie. A zá­ro­veň pot­re­bu­jú za­ria­de­nie, kto­ré bez prob­lé­mov vy­dr­ží ce­lých osem ho­dín v pre­vádz­ke aj s Wi-Fi. Ne­nah­ra­dí sí­ce no­te­book ale­bo sto­lo­vý po­čí­tač, no je to vý­kon­né za­ria­de­nie na naj­frek­ven­to­va­nej­šie úlo­hy dňa.

Zdroj: PCR 2/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter