Testovali sme

Pozor na vírusy a neznáme kontakty

O so­ciál­nych sie­ťach sa ve­ľa ho­vo­rí, sú uži­toč­né a ri­zi­ko­vé zá­ro­veň a mno­hí pred­po­ve­da­jú aj ich pád. Tak ako iné služ­by, kto­ré ke­dy­si bo­li na vý­sl­ní, aj so­ciál­ne sie­te sa ča­som dos­ta­nú na ok­raj zá­uj­mu. Na pred­po­ve­da­nie toh­to sme­ro­va­nia net­re­ba byť veš­tcom, sta­čí sle­do­vať tren­dy a sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľov. No kým sa ta­ké­to nie­čo sta­ne, je tu stá­le veľ­ké ri­zi­ko, že sa sta­ne­te obe­ťou ne­ka­lých prak­tík. Jed­na z nich sa skrý­va prá­ve vo vy­uží­va­ní če­to­va­cích slu­žieb tých­to sie­tí.

O Fa­ce­boo­ku sme in­for­mo­va­li mi­nu­le, je čas po­zrieť sa aj na Goog­le Plus. Goog­le už pri je­ho návr­hu pos­tu­po­val tro­chu inak. Naj­zná­mej­šie je pra­vid­lo, že ten, kto si vás pri­dá do kru­hov, ne­mu­sí byť vo va­šich. To je hlav­ná zme­na. Čo sa tý­ka bez­peč­nos­ti, po­hy­bu­je­me sa v sto­ja­tých vo­dách a tvr­diť, že je sieť G+ je bez­peč­nej­šia, je veľ­ký om­yl.

Nez­ná­me kon­tak­ty

Keď­že ide o so­ciál­nu sieť, je to zá­ro­veň vý­bor­ný pros­trie­dok na ší­re­nie ví­ru­sov a ná­kaz. Ich auto­ri ani ne­pot­re­bu­jú veľ­mi so­fis­ti­ko­va­ný prís­tup, viac ako po­lo­vi­cu prá­ce za nich spra­via pou­ží­va­te­lia. Aj my sme sa sta­li „obe­ťou“ po­ku­su o in­fi­ko­va­nie po­čí­ta­ča pros­tred­níc­tvom če­tu. Ako ta­ký pro­ces pre­bie­ha? V pr­vom ra­de dos­ta­ne­te poz­drav od nez­ná­mej oso­by. Pres­ne tak ako my. V na­šich kon­či­nách nie je prob­lém od­ha­liť kon­ver­zač­né­ho ro­bo­ta, no v kra­ji­nách, kde sa ho­vo­rí po an­glic­ky, je to zlo­ži­tej­šie. Kaž­do­pád­ne sme sa po­du­ja­li na dis­ku­siu, a tak sme na poz­drav od­po­ve­da­li. Dru­há ve­ta bo­la eš­te vcel­ku nor­mál­na, no ne­mys­lí­me, že tak­to kon­tak­tu­jú že­ny mu­žov, nech ste v akej­koľ­vek ro­zum­nej kul­tú­re. Dos­ta­li sme in­for­má­ciu, že do­tyč­ná oso­ba sa nu­dí a chce­la by spoz­nať no­vých ľu­dí, má 24 ro­kov a je to že­na. Pod­ľa pro­fi­lo­vej fo­tog­ra­fie ne­bol prob­lém to zis­tiť.

FalosnyProfil.png  

Fa­loš­ný pro­fil ro­bo­ta s náz­vom Ap­ril Vib­bard – sí­ce bez in­for­má­cií, ale lá­ka­vou fot­kou

Pok­ra­čo­va­li sme te­da v dis­ku­sii s tým, že sme potvr­di­li zá­ujem. Na­vy­še sme pri­da­li otáz­ku, od­kiaľ je. Na to­to sme eš­te dos­ta­li od­po­veď. Na otáz­ku, kde to pres­ne je, priš­la ta­ká­to od­po­veď: „Cí­tim sa tro­chu nez­bed­ná a či sa nech­ce­me za­ba­viť.“ Keď­že už bo­lo jas­né, že ide o ro­bo­ta na ší­re­nie in­fi­ko­va­ných lin­kov, je­den sme si vy­pý­ta­li tvr­de­ním, že aj my sa chce­me po­ba­viť, nech te­da poš­le in­fi­ko­va­ný link. Vzá­pä­tí sme dos­ta­li od­kaz :-).

Diskusia.png  

Kon­ver­zá­cia s ro­bo­tom vy­dá­va­jú­cim sa za člo­ve­ka

Ako vid­no, nej­de len o di­anie za veľ­kou mlá­kou. Inter­net, nech to znie ako­koľ­vek mar­ke­tin­go­vo, nás jed­no­du­cho zbli­žu­je, resp. prib­li­žu­je mož­nos­ti. Nep­la­tí te­da čas­to myl­né tvr­de­nie, že to­to sa de­je len v Ame­ri­ke. Obe­ťou sa mô­že­te stať aj vy. Na­vy­še ro­bot neod­po­ve­dá ih­neď a sprá­vy po­sie­la v ná­hod­nom ča­so­vom inter­va­le. Nie­ke­dy je to o dve mi­nú­ty, ino­ke­dy je ones­ko­re­nie len pár se­kúnd. Mi­ni­mál­ne toľ­ko, koľ­ko by na pre­mys­le­nie od­po­ve­de a jej na­pí­sa­nie pot­re­bo­val ži­vý člo­vek. Po ot­vo­re­ní lin­ku na po­čí­ta­či sa zob­ra­zi­la služ­ba na če­to­va­nie cez webo­vú ka­me­ru. Anti­ví­rus sa tak­mer „zbláz­nil“ a za­blo­ko­val tri hroz­by, z to­ho je­den po­kus o in­šta­lá­ciu nez­ná­me­ho plu­gi­nu.

Ako te­da roz­poz­nať fa­loš­ný pro­fil? Mi­ni­mál­ne na zá­kla­de to­ho, že ne­má nič vy­pl­ne­né. Nie je to však nek­lam­ný znak, mno­ho pou­ží­va­te­ľov má buď uta­je­né in­for­má­cie, kým nie ste pre­po­je­ní na sie­ti, ale­bo jed­no­du­cho ve­ľa o se­be nep­rez­rá­dza. No keď si všim­ne­te pro­fi­lo­vú fo­tog­ra­fiu, nie­čo tu jed­no­du­cho ne­se­dí.

Chrá­niť sa mô­že­te de­fi­no­va­ním vlas­tnos­tí na kon­tak­to­va­nie. Pri če­te cez Han­gout je naj­jed­no­duch­šie pou­žiť nas­ta­ve­nia pria­mo z Gmai­lu. Klik­nu­tím na iko­nu Han­gout v spod­nej čas­ti Gmai­lu vľa­vo sa zob­ra­zia oso­by, kto­ré má­te pre­po­je­né. Klik­nu­tím na va­še me­no sa zob­ra­zí me­nu. Po­lož­ka Pris­pô­so­biť no­vé poz­ván­ky ot­vo­rí nas­ta­ve­nia na úp­ra­vu spô­so­bu, ako s va­mi os­tat­ní mô­žu če­to­vať. To­to je ideál­ny pos­tup, ako za­brá­niť ne­že­la­ným sprá­vam od nez­ná­mych kon­tak­tov. Nep­la­tí to však iba pre ro­bo­ty, ale aj pre sku­toč­ných ľu­dí. Tí si k vám ve­dia náj­sť aj inú ces­tu, ak vás cez nie­ko­ho poz­na­jú. Tak­že v tom­to sme­re net­re­ba brať blo­ko­va­nie nez­ná­mych osôb ako ob­me­dzo­va­nie.

HangoutPrava.png  

Kon­tro­la op­ráv­ne­ní na kon­tak­to­va­nie v služ­be Goog­le Han­gout

Ochra­na PC a pre­hlia­da­ča

Pred ri­zi­ko­vý­mi strán­ka­mi sa dá chrá­niť nie­len pros­tred­níc­tvom anti­ví­ru­su, ale aj špe­ciál­ny­mi dopl­nka­mi pre inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če. Poz­re­li sme sa na dva dopl­nky, kto­ré po­mô­žu s ochra­nou a zá­ro­veň iden­ti­fi­ku­jú po­doz­ri­vé pr­vky, kto­ré by vás moh­li ne­ja­kým spô­so­bom zdis­kre­di­to­vať.

AVG Web Tu­neUp

Ten­to dopl­nok mô­že­te vy­užiť s pre­hlia­dač­mi Chro­me a Fi­re­fox na plat­for­mách Mic­ro­soft Win­dows. Za­tiaľ je len v štá­diu be­ta ver­zie, no ne­ma­li sme s ním žiad­ne prob­lé­my, a to ani v rám­ci sta­bi­li­ty pre­hlia­da­ča. Dopl­nok si vy­tvo­rí vlas­tnú iko­nu pria­mo vo vy­hľa­dá­va­com po­li (tes­to­va­li sme na Chro­me) a po klik­nu­tí na ňu zob­ra­zí plá­va­jú­ci pa­nel s in­for­má­ciou o strán­ke. Žiad­ne kom­pli­ko­va­né úda­je. Pre za­čia­toč­ní­ka naj­jed­no­duch­šia in­for­má­cia o tom, či je web bez­peč­ný, ri­zi­ko­vý ale­bo ne­bez­peč­ný. Aj tí, kto­rí sa ne­vyz­na­jú v tých­to poj­moch v an­glič­ti­ne (be­ta za­tiaľ ne­má lo­ka­li­zá­ciu), ľah­ko po­chopia na zá­kla­de ikon a fa­rieb, v akom sta­ve je web.

AVGTune.png  

VG Web Tu­neUp so zob­ra­ze­ním blo­ko­va­ných plu­gi­nov so­ciál­nych sie­tí

To je cel­ko­vý poh­ľad, no je tu aj in­teg­rá­cia sta­vu z ďal­šie­ho dopl­nku AVG s náz­vom Do Not Track. Aj tu je zob­ra­ze­né, či ste chrá­ne­ní ale­bo ide o ri­zi­ko­vý web. Na vý­ber má­te aj de­tail­nej­šie mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie, a tak na dru­hej čas­ti tej­to kar­ty vid­no, aké ob­las­ti ochra­ny pos­ky­tu­je. Rie­še­nie je kom­plexné a vý­rob­ca ne­vy­ne­chal štan­dar­dné sle­do­va­cie cookies, skrip­ty Goog­le Ana­ly­tics ale­bo tla­čid­lá so­ciál­nych sie­tí. To všet­ko sa dá sle­do­vať a vy­pnúť. Chrá­ni­te sa tak nap­rík­lad pred podvr­hnu­tý­mi tla­čid­la­mi, kto­ré „laj­ku­jú“ strán­ky bez váš­ho ve­do­mia. Sú­čas­ťou je preh­ľad o sta­ve do­čas­ných in­for­má­cií vo va­šom pre­hlia­da­či. Jed­ným stla­če­ním tla­čid­la mô­že­te od­strá­niť dá­ta vo for­mu­lá­roch, his­tó­riu pre­ze­ra­ných strá­nok, sťa­ho­va­nia ale­bo cookies.

Link: www.avg.com
Ce­na: za­dar­mo

avast! On­li­ne Se­cu­ri­ty

Na rov­na­kom prin­cí­pe fun­gu­je aj ten­to dopl­nok. Má sí­ce me­nej mož­nos­tí, ale bez­peč­nosť strán­ky pre­ve­rí. Na­vy­še má slo­ven­skú lo­ka­li­zá­ciu a vy­užiť ho mô­že­te v pre­hlia­da­čoch Chro­me a Fi­re­fox. Sle­du­je po­doz­ri­vé strán­ky so za­me­ra­ním na phis­hing a mo­ni­to­ru­je sle­do­va­cie sú­čas­ti strá­nok, te­da rôz­ne skrip­ty a škod­li­vé kó­dy na iných weboch. Umož­ňu­je blo­ko­vať zá­suv­né mo­du­ly so­ciál­nych sie­tí, ne­vy­žia­da­nú rek­la­mu, ako aj nás­tro­je Goog­le Ana­ly­tics.

AvastOnline.png  

Hod­no­te­nie strán­ky cez dopl­nok avast! On­li­ne

Šta­tis­ti­ky sú na­po­je­né na hod­no­te­nie ko­mu­ni­ty. Na­šich webov je hod­no­te­ných za­tiaľ po­me­nej, no tie väč­ši­nou poz­ná­me. Pre­to je fun­kcia dô­le­ži­tá naj­mä pri náv­šte­ve za­hra­nič­ných webov, na kto­rých pou­ží­va­teľ eš­te ne­bol, a te­da sú z je­ho poh­ľa­du nez­ná­me a sčas­ti ne­dô­ve­ry­hod­né. Za­ují­ma­vá je však mož­nosť pres­me­ro­va­nia na správ­ne weby po za­da­ní ich URL s prek­le­pom. Ne­fun­gu­je to úpl­ne na všet­kých weboch, no po­mô­že, aby sa pou­ží­va­teľ prek­le­pom neo­ci­tol na škod­li­vej strán­ke so zá­mer­ne po­dob­ným me­nom, ako má le­gi­tím­ny web.

Link: www.avast.com
Ce­na: za­dar­mo

avast! Pre­mier 2014

Ten­to bez­peč­nost­ný prog­ram pre­vy­šu­je mož­nos­ti prog­ra­mov ty­pu inter­net se­cu­ri­ty. Je te­da pos­ta­ve­ný nad ni­mi a to­mu zod­po­ve­da­jú aj fun­kcie na­vy­še. Má všet­ky pot­reb­né fun­kcie mo­der­né­ho anti­ví­ru­su a fi­rewal­lu. Ne­má zmy­sel ve­no­vať sa ele­men­tár­nym fun­kciám. Čís­lo 2014 jas­ne zna­čí vy­spe­losť prog­ra­mu a ná­diel­ky fun­kcií. Je me­dzi ni­mi nie­len ak­tua­li­zo­va­nie anti­ví­ru­su, ale aj kon­tro­la ak­tuál­nos­ti nain­šta­lo­va­ných prog­ra­mov. S fun­kciou Ac­ces­sA­nywhe­re má­te mož­nosť na di­aľ­ku sa cez za­bez­pe­če­né spo­je­nie pri­po­jiť k váš­mu po­čí­ta­ču. Net­re­ba nič po­vo­ľo­vať v sys­té­me ani in­šta­lo­vať inú ap­li­ká­ciu na di­aľ­ko­vý prís­tup. Pot­re­bu­je­te len ten­to anti­ví­rus.

AvastPremier.png  

avast! Pre­mier s fun­kciou Se­cu­re­Li­ne

Se­cu­re­Li­ne VPN. V li­cen­co­va­nej ver­zii prog­ra­mu sa mô­že­te bez­peč­ne pri­po­jiť aj do ve­rej­ných sie­tí Wi-Fi cez server­y vý­rob­cu a zos­ta­ne­te tak chrá­ne­ní aj na ta­kých­to ri­zi­ko­vých pri­po­je­niach. Nik­to ne­bu­de vi­dieť po­čí­tač v sie­ti a na­vy­še si za­bez­pe­čí­te ano­nym­né pre­ze­ra­nie inter­ne­tu. Mi­ni­mál­ne do tej mie­ry, že správ­ca nez­ná­mej sie­te Wi-Fi neu­vi­dí váš pre­ze­ra­ný ob­sah. Fi­rewall pri zme­ne pri­po­je­nia zob­ra­zí in­for­má­cie o no­vej sie­ti, a to nie­len vo for­me IP ad­re­sy ale­bo všeo­bec­né­ho hlá­se­nia. Vý­rob­ca pri­dal aj iden­ti­fi­kač­né úda­je, či­že sa zob­ra­zí aj ná­zov pos­ky­to­va­te­ľa, MAC ad­re­sa rou­te­ra aj adap­tér, cez kto­rý sa pri­pá­ja­te. To­to sme veľ­mi oce­ni­li a bo­lo to pod­stat­ne uži­toč­nej­šie ako oby­čaj­né kon­šta­to­va­nie, že ste v no­vej sie­ti, a otáz­ka, či jej chce­te dô­ve­ro­vať.

NovaSiet.png  

De­tek­cia no­vej sie­te v avast! Pre­mier

Roz­hra­nie je vhod­né aj na ov­lá­da­nie cez do­ty­ko­vé dis­ple­je. Ako je­di­ný pro­dukt po­nú­ka aj šty­ri skrat­ky na hlav­nú plo­chu prog­ra­mu, kto­ré vás pri­ve­dú k naj­pou­ží­va­nej­ším fun­kciám. Ak chce­te sle­do­vať pa­ke­to­vé pra­vid­lá, mať na jed­no klik­nu­tie dos­tup­nú fun­kciu San­dbox, šta­tis­ti­ky kon­tro­ly sie­te ale­bo nap­rík­lad spus­te­nie vy­bra­né­ho ty­pu ske­no­va­nia na ví­ru­sy, ide o uži­toč­né rie­še­nie.

Hod­no­te­nie:

Nad­štan­dar­dné fun­kcie op­ro­ti kon­ku­ren­cii, fun­kcie San­dbox a Se­cu­re­Li­ne, gra­fy s real-ti­me ske­no­va­ním
Mier­ne spo­ma­le­nie sys­té­mu a pre­hlia­da­ča

Link: www.avast.com
Ce­na: 69,99 EUR na 1 rok/1 PC

Ver­dikt PC RE­VUE

Bez­peč­nos­tné rie­še­nie avast! Pre­mier pos­ky­tu­je vy­ni­ka­jú­ce fun­kcie naj­mä na za­bez­pe­če­nie pre­nos­ných po­čí­ta­čov, kto­ré pri­pá­ja­te na le­tis­ko­vé a ho­te­lo­vé sie­te Wi-Fi. Oce­ni­li sme, že prog­ram ob­sa­hu­je fun­kcie, kto­ré sa viac prik­lá­ňa­jú ku kla­sic­ké­mu anti­ví­ru­su. Náj­de­te tu aj čis­tia­ce fun­kcie na od­strá­ne­nie his­tó­rie po­zos­tat­kov dát ap­li­ká­cií, no ma­jo­ri­ta fun­kcií sa tý­ka­la pria­mej ochra­ny dát a sur­fo­va­nia po inter­ne­te.

Na ochra­nu od­po­rú­ča­me vy­užiť aj dopl­nky AVG Web Tu­neUp ale­bo avast! On­li­ne Se­cu­ri­ty. Z poh­ľa­du kom­plexnos­ti a kon­fi­gu­ro­va­teľ­nos­ti je lep­šie rie­še­nie od AVG.

Zdroj: PCR 2/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter