Testovali sme

3 × skvele vybavené základné dosky

Ten­to me­siac sme ok­rem množ­stva iných no­vi­niek vy­skú­ša­li aj no­vé zá­klad­né dos­ky pre ak­tuál­ne plat­for­my In­te­lu. Po­kiaľ si skla­dá­te her­ný po­čí­tač ale­bo pra­cov­nú sta­ni­cu a hľa­dá­te ne­kom­pro­mis­né dos­ky s čo naj­lep­šou vý­ba­vou, má­me pre vás veľ­mi za­ují­ma­vé ti­py.

GI­GA­BY­TE G1.SNI­PER Z87

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Všet­ci, kto­rí ste nie­ke­dy skla­da­li her­ný po­čí­tač, poz­ná­te si­tuáciu, keď sa sna­ží­te do svoj­ho roz­poč­tu nas­kla­dať čo naj­lep­šie a naj­vý­kon­nej­šie kom­po­nen­ty. Za­čne­te od vý­kon­nej gra­fi­ky a sluš­né­ho pro­ce­so­ra, dos­tat­ku RAM, pri­dá­va­te kom­bi­ná­ciu SSD a HDD a tak ďa­lej. Keď sa po­tom po­zrie­te na vý­sled­nú ce­nu, za­čne­te ube­rať na kva­li­te a ce­ne kom­po­nen­tov a pr­vou obe­ťou je oby­čaj­ne dos­ka. Po­vie­te si, hlav­ne nech má pä­ti­cu na pro­ce­sor a slot na gra­fi­ku. A zvy­čaj­ne skon­čí­te pri niek­to­rej z naj­zák­lad­nej­ších do­siek bez vý­znam­nej­šej vý­ba­vy. O vy­so­ko vy­ba­ve­nej dos­ke neu­va­žu­je­te ani pri pr­vom vý­be­re. Len­že ne­mu­sí to tak byť, ako uka­zu­je GI­GA­BY­TE s mo­de­lom G1.Sni­per Z87. Kom­bi­nu­je to­tiž vy­ni­ka­jú­cu vý­ba­vu pre hrá­ča so sko­ro neu­ve­ri­teľ­nou ce­nou.

sniper1.jpg

sniper2.jpg

sniper3.jpg

Audio­rie­še­nie na tej­to dos­ke je nao­zaj uni­kát­ne - 4-jad­ro­vý čip, se­pa­ro­va­ný ploš­ný spoj, pre­pí­na­če zo­sil­ne­nia a k to­mu vy­me­ni­teľ­ný zo­sil­ňo­vač

Dos­ky pre pro­ce­so­ry Haswell s pä­ti­cou LGA 1150 sú na tr­hu už dlh­šie a ten­to mo­del je aká­si dru­há ge­ne­rá­cia. Na pr­vý poh­ľad efek­tné ze­le­no-čier­ne vy­ho­to­ve­nie dos­ky ne­zauj­me žiad­nym net­ra­dič­ným pr­vkom, no ak sa lep­šie pri­zrie­te, náj­de­te mno­ho od­liš­nos­tí od si­vé­ho prie­me­ru. Naj­výz­nam­nej­šia z nich je zvu­ko­vá kar­ta, kry­tá a od­de­le­ná na čias­toč­ne se­pa­ro­va­nej čas­ti ploš­né­ho spo­ja, tak­že je lep­šie chrá­ne­ná pred elek­tro­mag­ne­tic­kým ru­še­ním z ploš­né­ho spo­ja dos­ky. Zvu­kov­ka je asi po pr­výk­rát v his­tó­rii in­teg­ro­va­ných rie­še­ní štvor­jad­ro­vá - ide o de­di­ko­va­ný čip, kto­rý te­da do­ká­že od­ľah­čiť vý­poč­ty pro­ce­so­ru.

Auto­rom je spo­loč­nosť Crea­ti­ve a čip ne­sie ozna­če­nie Sound Co­re3D, pri­čom zvu­ko­vá vý­ba­va dos­ky je ďa­lej dopl­ne­ná rie­še­ním zná­mym z os­tat­ných mo­de­lov Sni­per, te­da mož­nos­ťou vy­mie­ňať na dos­ke OP-AMP (ope­rač­ný zo­sil­ňo­vač). Tak mož­no do­siah­nuť pris­pô­so­be­nie zvu­ku pot­re­bám audio­fi­lov a ich kon­krét­nej vý­ba­ve. V tom­to by ne­ma­li byť ob­me­dze­ním ani vý­stu­py, ok­rem bež­nej kom­bi­ná­cie 3,5 mm jac­kov na audio 5.1 to­tiž ne­chý­ba ani koaxiál­ny a op­tic­ký vý­stup SPDIF na za­po­je­nie za­ria­de­ní di­gi­tál­nou ces­tou. Kva­li­tu zvu­ko­vé­ho rie­še­nia ďa­lej po­sil­ňu­je mož­nosť zvo­liť si pre­pí­na­čom z dvoch úrov­ní zo­sil­ne­nia sig­ná­lu (2,5× a 6×) pod­ľa im­pe­dan­cie va­šich slú­chadiel či rep­ro­duk­to­rov.

Na spo­mí­na­nej od­de­le­nej čas­ti ploš­né­ho spo­ja, sa­moz­rej­me, náj­de­te len kva­lit­né kon­den­zá­to­ry Ni­chi­con MU­SE ES, pou­ží­va­né v špe­cia­li­zo­va­ných audio­za­ria­de­niach. Ko­nek­to­ry z dos­ky sú poz­lá­te­né na čo naj­dlh­šiu vý­drž a ne­chý­ba me­dzi ni­mi je­den špe­cia­li­zo­va­ný USB pre za­ria­de­nia ty­pu DAC cit­li­vé na ru­še­nie zdro­jom, ten­to kon­krét­ny port má to­tiž izo­lo­va­ný zdroj ener­gie. Pod­čiarknu­té a sčí­ta­né - zna­me­ná to, že ma­ji­teľ tej­to dos­ky ne­bu­de mu­sieť pre­mýš­ľať nad de­di­ko­va­nou zvu­ko­vou kar­tou ani vte­dy, ak má nao­zaj cit­li­vý sluch a vy­ni­ka­jú­cu audio­vý­ba­vu.

Hrá­čov ďa­lej za­uj­me sie­ťo­vá kar­ta, GI­GA­BY­TE to­tiž osa­dil čip Killer E2200 od spo­loč­nos­ti Qual­comm At­he­ros, kto­rý pre­fe­ren­čne spra­cú­va sie­ťo­vé pa­ke­ty iden­ti­fi­ko­va­né ako her­né a umož­ňu­je tak zís­kať sta­bil­ný ping aj pri väč­šom za­ťa­že­ní sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia. Ok­rem to­ho po­nú­ka aj pod­rob­nej­šie mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia než bež­né in­teg­ro­va­né sie­ťov­ky. Z har­dvé­ro­vej vý­ba­vy nám os­tá­va spo­me­núť roz­de­le­nie zber­níc PCI do veľ­mi dob­ré­ho po­me­ru 2 × PCIe×16, 3 × PCIe×1 a 2 × PCI, pri­čom roz­mies­te­nie umož­ňu­je osa­diť aj dve gra­fi­ky s hru­bý­mi troj­slo­to­vý­mi chla­dič­mi.

Ne­chý­ba ani tro­ji­ca tla­či­diel na po­hodl­né ov­lá­da­nie dos­ky v „sto­lo­vom" re­ži­me, adek­vát­ne chla­de­nie či­po­vej súp­ra­vy aj na­pá­ja­cích mos­fe­tov, žiaľ, je tu len dvo­ji­ca vý­stu­pov pre gra­fi­ky v pro­ce­so­re - HDMI a Dis­play­Port, asi naj­po­pu­lár­nej­šie DVI ab­sen­tu­je. Por­tov USB tre­tej ge­ne­rá­cie náj­de­te na za­dnom pa­ne­li štvo­ri­cu, cez hla­vič­ku na dos­ke mož­no pri­po­jiť ďal­šiu dvo­ji­cu na pred­nom pa­ne­li skrin­ky. Pre USB 2.0 pla­tia iné poč­ty - dvo­ji­ca na za­dnom pa­ne­li, štvo­ri­ca pri­po­ji­teľ­ná cez hla­vič­ky. Cez ko­nek­to­ry na dos­ke mož­no pri­po­jiť tro­ji­cu sys­té­mo­vých ven­ti­lá­to­rov.

Sof­tvé­ro­vé hod­no­te­nie za­čne­me od BIOS-u, kto­rý po­nú­ka, ako je dnes už tra­dí­ciou, dva re­ži­my. Mo­der­ný fa­reb­ný s množ­stvom efek­tov a in­di­ká­to­rov a kla­sic­ký preh­ľad­ný texto­vý. Mož­nos­ti BIOS-u ni­ja­ko ne­vy­bo­ču­jú zo za­beh­nu­tých štan­dar­dov, kom­bi­ná­cia dos­tup­ných nas­ta­ve­ní a kva­lit­ných na­pá­ja­cích ob­vo­dov na dos­ke (8-fá­zo­vé pre CPU, 2-fá­zo­vé pre RAM) vám umož­ní do­siah­nuť na hra­ni­ce kaž­dé­ho CPU Haswell, kto­ré bý­va­jú väč­ším li­mi­tom pre­tak­to­va­nia než dos­ka (pla­tí pri chla­de­ní pro­ce­so­ra vzdu­chom). Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va pre Win­dows je kla­sic­ky veľ­mi bo­ha­tá, s mož­nos­ťou ov­lá­dať sys­té­mo­vé nas­ta­ve­nia z ap­li­ká­cie Easy­tu­ne (mô­že­te tu nap­rík­lad la­diť otáč­ky sys­té­mo­vých ven­ti­lá­to­rov, upo­zor­ňo­vať na tep­lo­ty či pre­tak­to­vať CPU), z EZ­Se­tup ľah­ko nas­ta­ví­te fun­kcie In­tel Ra­pid Start, Smart Res­pon­se a Smart Con­nect. Chvá­li­me aj de­tail­nú ap­li­ká­ciu Crea­ti­ve Sound Blas­ter Pro Stu­dio na nas­ta­ve­nie zvu­kov­ky.

Pri tom všet­kom, čo po­nú­ka tá­to dos­ka, by ste asi za re­cen­ziou ča­ka­li ce­nov­ku vy­še 200 eur, však? Len­že ona sa do ob­cho­dov dos­tá­va s ce­nou 140 eur, a tak dos­tá­va na­še od­po­rú­ča­nie. Hrá­či aj priaz­niv­ci kva­lit­né­ho audia na nej náj­du všet­ko, čo pot­re­bu­jú, bez špe­ciál­nych fun­kcií na­vy­še. Dos­ka je pri­tom spra­co­va­ná veľ­mi kva­lit­ne pod­ľa no­vé­ho štan­dar­du Ultra Du­rab­le 4+, te­da s kva­lit­ný­mi elek­tro­nic­ký­mi sú­čias­tka­mi a ochran­ný­mi pr­vka­mi na všet­kých por­toch.

Za­po­ži­čal: GI­GA­BY­TE
Ce­na: 140 EUR

GI­GA­BY­TE Z87X-UD7 TH

Za­tiaľ čo pre­doš­lá dos­ka je prík­la­dom do­ko­na­lé­ho vy­vá­že­nia ce­ny a vý­ba­vy, ten­to mo­del je ne­kom­pro­mis­né rie­še­nie pre pro­ce­so­ry Haswell. Ide o naj­drah­šiu dos­ku s či­po­vou súp­ra­vou Z87 v po­nu­ke GI­GA­BY­TE a poz­nať to na nej na pr­vý poh­ľad. Dos­ka je ma­sív­ne chla­de­ná, ce­lým sys­té­mom pre­chá­dza jed­na ši­ro­ká chla­dia­ca tru­bič­ka (heat­pi­pe), pri­čom na chla­di­čoch či­pu PCH (plat­form con­troller hub, te­da southbrid­ge) a na­pá­ja­cích mos­fe­tov (16 fáz na­pá­ja­nia) náj­de­te dva ak­tív­ne ven­ti­lá­to­ry. 

th1.jpg

th2.jpg

th3.jpg

To­to na dos­kách čas­to ne­vi­dí­te: mož­nosť kom­plexne pre­tak­to­vať pro­ce­sor aj sys­tém len po­mo­cou tla­či­diel. A pri­tom na vlas­tnom vol­tmet­ri me­rať jed­not­li­vé na­pä­tia.

Ke­by to­to nes­ta­či­lo a plá­no­va­li by ste nao­zaj se­rióz­ne pre­tak­to­vať, mô­že­te na chla­dia­ci sys­tém pri­po­jiť tru­bi­ce vod­né­ho chla­de­nia, ko­nek­to­ry a obe­ho­vý sys­tém má dos­ka za­bu­do­va­né. Na dos­ke náj­de­te do­ved­na 7 pre­pí­na­čov (pre­pí­na­nie me­dzi BIOS-mi, mož­nosť vy­pnúť jed­not­li­vé slo­ty PCIe) a až 11 (!) tla­či­diel. Me­dzi ni­mi sú aj niek­to­ré dosť net­ra­dič­né, nap­rík­lad tla­čid­lo OC Ig­ni­tion, kto­ré umož­ní po­ne­chať po vy­pnu­tí sys­té­mu prí­sun ener­gie os­tat­ným sú­čas­tiam, čo je uži­toč­né pri chla­de­ní du­sí­kom pro­ti kon­den­zá­cii vod­ných pár na sú­čias­tkach.

OC Tur­bo pre­tak­tu­je sys­tém auto­ma­tic­ky, dva pá­ry tla­či­diel +/- umož­ňu­jú pria­mo me­niť zá­klad­nú frek­ven­ciu BCLK aj ná­so­bič pro­ce­so­ra, za­tiaľ čo tla­čid­lo OC Tag vám auto­ma­tic­ky vy­tvo­rí no­vý pro­fil v BIOS-e, kam ulo­ží mo­men­tál­ne do­siah­nu­té nas­ta­ve­nia. Vcel­ku vám ten­to sys­tém umož­ňu­je hľa­dať maximál­ne sta­bil­né pre­tak­to­va­nie pria­mo po­čas bež­iace­ho tes­tu sta­bi­li­ty v pros­tre­dí ope­rač­né­ho sys­té­mu, čo šet­rí ve­ľa ča­su. Po­čas to­ho si mô­že­te vol­tmet­rom ove­ro­vať sta­bi­li­tu jed­not­li­vých na­pä­tí cez od­mer­né bo­dy umies­tne­né ved­ľa tak­to­va­cích tla­či­diel. Na za­bez­pe­če­nie dos­ta­toč­né­ho prí­su­nu ener­gie je na dos­ke mož­nosť pri­po­jiť je­den ko­nek­tor ATX_12V na­vy­še, pre extra ener­giu gra­fi­kám je tu ko­nek­tor ATX4P, kto­rý však náj­de­te len na nov­ších zdro­joch. A aby bol ce­lý sys­tém chla­de­ný nao­zaj do­ko­na­le, mô­že­te pria­mo z dos­ky na­pá­jať až 9 ven­ti­lá­to­rov.

Tá­to dos­ka za­tiaľ vy­ze­rá, ako­by bo­la vy­ba­ve­ná čis­to na pre­tak­to­va­nie pro­ce­so­rov, však? Len­že na­še vy­me­no­va­nie vý­ba­vy bu­de ďa­lej pok­ra­čo­vať prek­va­pi­vým sme­rom. V ba­le­ní to­tiž náj­de­te kom­bi­no­va­ný mo­dul Wi-Fi 802.11ac a Blue­tooth, vy­rá­ba­ný In­te­lom, kto­rý sám ose­be má po­mer­ne vy­so­kú ce­nu. Pod­po­ru­je pre­no­so­vé rých­los­ti 867 MB/s, tech­no­ló­giu Wire­less Dis­play a do dos­ky sa in­šta­lu­je vo for­me kar­ty PCIe ×1.

Ďal­šia ne­ča­ka­ná chu­ťov­ka je dvo­ji­ca vý­stu­pov Thun­der­bolt 2.0. Ide o vô­bec pr­vú dos­ku od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE s cer­ti­fi­ká­ciou na dru­hú ge­ne­rá­ciu toh­to roz­hra­nia. To je, mi­mo­cho­dom, na fy­zic­kej úrov­ni to­tož­né s pr­vou ge­ne­rá­ciou, roz­diel je len v schop­nos­ti spo­jiť dva ob­vyk­lé ka­ná­ly s rých­los­ťou 10 Gbit/s do jed­né­ho ka­ná­la s rých­los­ťou 20 Gbit/s. Vý­stu­py Thun­der­bolt 2 ma­jú stá­le for­mu ko­nek­to­ra Dis­play­Port. Dos­ke ďa­lej ne­chý­ba bo­ha­tá vý­ba­va ko­nek­to­rov USB dru­hej a tre­tej ge­ne­rá­cie, pri­po­jí­te do­ved­na 4 za­ria­de­nia USB 2.0, resp. 10 za­ria­de­ní USB 3.0. Vo vý­ba­ve sú aj dva ra­di­če Gbit LAN, oba v kva­lit­nom vy­ho­to­ve­ní In­tel GbE s pod­po­rou tech­no­ló­gie Tea­ming.

Fa­nú­ši­kov ťaž­by kryp­to­mien po­te­ší prí­tom­nosť až 5 dl­hých slo­tov PCIE, pri osa­de­ní as­poň dvoj­slo­to­vým kar­ta­mi (kto­rých je dr­vi­vá väč­ši­na) mož­no osa­diť len šty­ri. Dos­ka pod­po­ru­je Quad Cros­sFi­re aj Quad SLI, tak­že v tej­to kon­fi­gu­rá­cii mô­že­te aj hrať, pri­čom aj v pl­nom osa­de­ní bu­de mať kaž­dý slot pri­po­je­nie as­poň 8 lin­ka­mi PCI Express (slot čís­lo 2 sa pri osa­de­ní viac ka­riet vy­pí­na). Chvá­li­me zvý­še­ný po­čet ko­nek­to­rov SA­TA, šesť z nich spra­vu­je či­po­vá súp­ra­va In­tel, šty­ri pri­da­ný čip od spo­loč­nos­ti Mar­vell s pod­po­rou SA­TA 6 Gb/s, kto­rý, sa­moz­rej­me, pod­po­ru­je aj po­lia RAID. Audio je rie­še­né či­pom Real­tek s extra fun­kcio­na­li­tou, za­bez­pe­če­nou vďa­ka sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve X-Fi od spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve.

Z hľa­dis­ka sof­tvé­ro­vej vý­ba­vy je si­tuácia sko­ro to­tož­ná ako pri pre­doš­lej dos­ke, roz­diel je len v pod­stat­ne bo­hat­šom BIOS-e s viac mož­nos­ťa­mi za­me­ra­ný­mi na pre­tak­to­va­nie a sle­do­va­nie sys­té­mu. Je to te­da dos­ka s extrém­nou vý­ba­vou, za­me­ra­ná na čo naj­sta­bil­nej­šie pre­tak­to­va­nie, ale nie­len naň - us­po­ko­jí aj tvor­cov pra­cov­ných sta­níc či extrém­nych her­ných stro­jov. Extrém­ne mož­nos­ti chla­de­nia prí­du vhod, ak bu­de vý­sled­ný po­čí­tač čas­to pra­co­vať dl­ho­do­bo na pl­né ob­rát­ky v pre­tak­to­va­nom sta­ve.

Za­po­ži­čal: GI­GA­BY­TE
Ce­na: 475 EUR

ASUS X79-DE­LUXE

Plat­for­ma In­tel X79 pre extrém­ne pro­ce­so­ry San­dy Brid­ge-E a Ivy Brid­ge-E sa s vy­da­ním nov­šej ge­ne­rá­cie IVB-E veľ­mi nez­me­ni­la. To is­te po­te­ši­lo ma­ji­te­ľov dra­hých do­siek s pä­ti­cou LGA 2011, kto­ré ne­bo­lo tre­ba up­gra­do­vať, maximál­ne iba up­da­to­vať fir­mvér. Po­kiaľ však skla­dá­te no­vé PC, kto­ré má byť pra­cov­nou sta­ni­cou, a chce­te vy­užiť prá­ve na to­to naj­vhod­nej­šie pro­ce­so­ry s prí­po­nou -E, má­te te­raz na­vy­še vo vý­be­re aj jed­nu dos­ku ako­by z „dru­hej" ge­ne­rá­cie do­siek so súp­ra­vou X79. Vďa­ka nov­šie­mu dá­tu­mu uve­de­nia sa svo­jou vý­ba­vou mô­žu lep­šie po­rov­ná­vať s naj­ak­tuál­nej­ší­mi dos­ka­mi pre pro­ce­so­ry Haswell.

asus1.jpg

asus2.jpg

asus3.jpg

Na­priek ob­me­dzeniam súp­ra­vy In­tel X79 náj­de­te na dos­ke 12 por­tov SA­TA a až 8 ko­nek­to­rov USB 3.0

Har­dvé­ro­vou vý­ba­vou je tá­to dos­ka pres­ne to, čo by ste od pré­mio­vej dos­ky pre pra­cov­nú sta­ni­cu ča­ka­li: po­riad­ne di­men­zo­va­né chla­de­nie, množ­stvo slo­tov PCIe, ob­rov­ská ko­nek­ti­vi­ta. Naj­viac nás v tom­to oh­ľa­de prek­va­pil pos­led­ný spo­mí­na­ný bod. Na dos­ke to­tiž náj­de­te rov­ných 12 ko­nek­to­rov SA­TA, čo je pre plat­for­mu X79 skve­lé čís­lo. Či­po­vá súp­ra­va v zá­kla­de po­nú­ka dva ko­nek­to­ry pre SA­TA 6 Gb/s a šty­ri pre po­mal­ší štan­dard, ASUS však pri­dá­va tri ďal­šie ra­di­če, z čo­ho Mar­vell pri­dá­va 4 ko­nek­to­ry SA­TA 6 Gb/s a dva ra­di­če AS­Me­dia pri­dá­va­jú po jed­nom, kto­rý však mož­no pri­po­jiť aj exter­ne cez eSA­TA.

Slo­ty PCI-Express do­ká­žu aj s tro­mi gra­fi­ka­mi ko­mu­ni­ko­vať v kon­fi­gu­rá­cii ×16 ×16 a ×8 li­niek PCIE 3.0. Extrém­nu dá­to­vú šír­ku po­nú­ka pro­ce­sor svo­jím štvor­ka­ná­lo­vým prís­tu­pom aj mo­du­lom RAM, kto­rých mô­že­te osa­diť osem, te­da dva na kaž­dý ka­nál s cel­ko­vou maximál­nou ka­pa­ci­tou 64 GB. Ne­chý­ba ani in­teg­ro­va­ná kar­ta Wi-Fi s pod­po­rou naj­nov­šie­ho štan­dar­du 802.11ac plus Blue­tooth 4, na­vy­še s ele­gan­tnou obdĺžni­ko­vou an­té­nou. Sie­ťo­vú ko­nek­ti­vi­tu ok­rem to­ho ob­sta­ra­jú dva ko­nek­to­ry Gbit LAN Real­tek a In­tel.

Zvu­ko­vú kar­tu rep­re­zen­tu­je čip Real­tek ALC1150, kto­rý pat­rí me­dzi naj­nov­šie mo­de­ly s pod­po­rou inter­né­ho spra­co­va­nia zvu­ku vo vy­ššej kva­li­te (192 kHz/ 24 bit). Na­priek to­mu, že X79 ne­pod­po­ru­je USB 3, pod­po­ru­je dos­ka pri­po­je­nie až 8 za­ria­de­ní (6 cez za­dný pa­nel) vďa­ka či­pu od spo­loč­nos­ti AS­Me­dia s mož­nos­ťou ak­ce­le­rá­cie pre­no­su po­mo­cou UASP. Ne­chý­ba ani množ­stvo tla­či­diel a pre­pí­na­čov, ok­rem kla­sic­kých nás po­te­ši­lo tla­čid­lo Di­rec­tKey na pria­my prís­tup do BIOS-u pri ďal­šom reš­tar­te, čo po­te­ší hlav­ne na mo­der­ných stro­joch s rých­lym štar­tom.

Mo­hut­nú poch­va­lu si za­slú­ži BIOS dos­ky, kto­rý pri­chá­dza s nie­koľ­ký­mi no­vin­ka­mi. Po­te­ši­lo nás nap­rík­lad to, ako pri opúš­ťa­ní BIOS-u vi­dí­te zoz­nam reali­zo­va­ných zmien, kto­ré sa po ulo­že­ní za­ve­dú do plat­nos­ti. Ďalej mož­nosť vy­tvá­rať si vlas­tné me­nu s naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ný­mi po­lož­ka­mi, po­dob­ne ako ma­jú zr­kad­lov­ky. Do pros­tre­dia BIOS-u si do­kon­ca mô­že­te ro­biť rých­le poz­nám­ky. A na­vy­še je ce­lé pros­tre­die v re­ži­me UEFI gra­fic­ky veľ­mi efek­tne spra­co­va­né.

Sof­tvé­ro­vo sú na tom dos­ky ASUS veľ­mi dob­re a potvr­dzu­jú to aj vo Win­dows, kde po­mo­cou prog­ra­mu AiSui­te mô­že­te veľ­mi po­hodl­ne me­niť nas­ta­ve­nia sys­té­mu a sle­do­vať sprá­va­nie tep­lôt či na­pä­tí. Ide skrát­ka o vy­ni­ka­jú­cu dos­ku, kto­rá si za­slú­ži o nie­čo vy­ššiu ce­nu než pria­ma kon­ku­ren­cia, pre­to­že ju do­ká­že ob­há­jiť vý­ba­vou. Ta­kú v po­dob­nej kom­bi­ná­cii u kon­ku­ren­tov ne­náj­de­te. Na­vy­še po­sú­va mož­nos­ti plat­for­my X79 na úro­veň naj­ak­tuál­nej­ších do­siek.

Za­po­ži­čal: ASUS
Ce­na: 310 EUR

Zdroj: PCR 2/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter