Ktoré spoločnosti by mali zvážiť prechod na cloud?

cloudk.jpg Z po­va­hy clou­du je zrej­mé, že za­tiaľ čo pre niek­to­ré spo­loč­nos­ti sa mô­že ten­to mo­del pou­ží­va­nia IT zdať vhod­nej­ší, iné pod­ni­ky ne­mu­sia byť schop­né vy­užiť ce­lý je­ho po­ten­ciál a pre­chod do clou­du mož­no nep­ri­ne­sie že­la­né vý­sled­ky. Otáz­ka te­da te­raz znie, kto­ré fir­my a za akých okol­nos­tí by ma­li uva­žo­vať o pre­su­ne do clou­du.

Star­tup a SMB

Op­ro­ti veľ­kým spo­loč­nos­tiam ma­jú star­tu­py, ma­lé a stred­né pod­ni­ky ob­me­dze­né fi­nan­čné pros­tried­ky a usi­lu­jú sa o mi­ni­ma­li­zá­ciu ri­zík spo­je­ných s in­ves­tí­cia­mi do har­dvé­ru a infra­štruk­tú­ry. Pri svo­jom níz­kom roz­poč­te na IT si čas­to ne­mô­žu do­vo­liť špič­ko­vú fun­kcio­na­li­tu ale­bo vy­so­kú úro­veň za­bez­pe­če­nia. Ma­ji­te­lia ta­kých­to or­ga­ni­zá­cií sto­ja pred kľú­čo­vým roz­hod­nu­tím, či si za­ob­sta­rať IT rie­še­nie s ob­me­dze­ný­mi fun­kcia­mi a ne­dos­ta­toč­ným za­bez­pe­če­ním dát ale­bo sa dať ces­tou kom­plexnej­šej, ale drah­šej ver­zie.

Star­tu­py a SMB ta­kis­to pot­re­bu­jú za­čať fun­go­vať bez zby­toč­ných prie­ťa­hov a sús­tre­diť sa na pod­ni­ka­nie. So všet­ký­mi tý­mi­to as­pek­tmi si cloud com­pu­ting do­ká­že po­ra­diť. S clou­do­vým mo­de­lom pred­plat­né­ho tie­to or­ga­ni­zá­cie pla­tia len za pos­kyt­nu­té služ­by pod­ľa poč­tu pou­ží­va­te­ľov a pou­ží­va­ných mo­du­lov. Pre­cho­dom na cloud, kde im­ple­men­tá­cia pre­bie­ha veľ­mi rých­lo, pre­sú­va­jú zod­po­ved­nosť za pre­vádz­ku svoj­ho IT na clou­do­vé­ho do­dá­va­te­ľa, kto­rý má ove­ľa viac ve­do­mos­tí a je ove­ľa skú­se­nej­ší.

Ras­tú­ce fir­my

Ďal­šiu sku­pi­nu pod­ni­kov, kto­ré by moh­li za­čať uva­žo­vať o pre­cho­de na cloud, pred­sta­vu­jú tie, kto­ré ras­tú ale­bo oča­ká­va­jú expan­ziu. Je zrej­mé, že kaž­dá spo­loč­nosť sa usi­lu­je o rast, no ak k ne­mu do­chá­dza príl­iš rých­lo, mu­sí byť fir­ma dos­ta­toč­ne flexibil­ná, inak ne­bu­de schop­ná ten­to po­zi­tív­ny trend vy­užiť na svoj pros­pech. Ako sa bu­dú or­ga­ni­zá­cie roz­ví­jať, bu­dú sa zvy­šo­vať aj ich ná­ro­ky na do­da­toč­né zdro­je v po­do­be sto­ra­geu ale­bo vy­ššej fun­kcio­na­li­ty, a tak mô­žu uví­tať šká­lo­va­teľ­nosť a flexibi­li­tu clou­du. S clou­dom je to­tiž ľah­ké zís­kať ďal­šie zdro­je ad hoc.

Fir­my za­me­ra­né na on-li­ne pod­ni­ka­nie

Ná­kup server­a a spre­vádz­ko­va­nie webo­vej strán­ky je pre on-li­ne fir­my asi ten naj­tvr­dší orie­šok. Ten­to krok mô­že pohl­tiť znač­né in­ves­tí­cie, naj­mä ak sa na strán­kach oča­ká­va vy­ššia pre­vádz­ka. Via­noč­né ob­do­bie je väč­ši­nou tá naj­kri­tic­kej­šia se­zó­na pre mno­ho on-li­ne pod­ni­kov, pre­to­že po­čet náv­štev­ní­kov a tran­sak­cií sa mô­že nie­koľ­ko­ná­sob­ne zvý­šiť. Na dru­hej stra­ne ja­nuár bý­va spra­vid­la mŕtvy me­siac, keď on-li­ne ná­ku­py dra­ma­tic­ky pok­les­nú.

V oboch prí­pa­doch mu­sí byť spo­loč­nosť schop­ná na ta­ké­to vý­ky­vy prom­ptne rea­go­vať. Vy­uži­tie tech­no­ló­gií cloud com­pu­tin­gu mô­že pre fir­my pod­ni­ka­jú­ce v ob­las­ti e-com­mer­ce pri­niesť za­ují­ma­vé vý­ho­dy v po­do­be ús­po­ry vý­dav­kov na webo­vý server, okam­ži­tej dos­tup­nos­ti pre inter­né aj exter­né sub­jek­ty vrá­ta­ne zá­kaz­ní­kov, za­mes­tnan­cov, do­dá­va­te­ľov a pos­ky­to­va­te­ľov tre­tích strán, mož­nos­ti rých­le­ho a jed­no­du­ché­ho dopl­ne­nia no­vé­ho pro­duk­to­vé­ho ra­du a bu­si­ness in­telli­gen­ce v reál­nom ča­se.

Me­dzi­ná­rod­né spo­loč­nos­ti

Me­dzi­ná­rod­né fir­my čas­to vy­uží­va­jú vzdia­le­né tí­my, kto­ré spo­loč­ne pra­cu­jú na niek­to­rých zá­kaz­kách. Ak ta­ké­to pro­jek­ty za­hŕňa­jú viac ko­le­gov, kto­rí sú roz­ptý­le­ní po ce­lom sve­te, mô­že spo­lup­rá­ca nie­ke­dy viaz­nuť a v niek­to­rých prí­pa­doch stáť aj ve­ľa pe­ňa­zí. De­je sa tak v si­tuáciách, keď si or­ga­ni­zá­cia ne­mô­že do­vo­liť poz­vať tých­to za­mes­tnan­cov na jed­no mies­to ale­bo im nie je schop­ná za­bez­pe­čiť prís­tup k mno­hým nás­tro­jom a do­ku­men­tom, kto­ré by po­tom zdie­ľa­li.

Kor­po­rá­cie s pre­vádz­kou 24/7 čas­to po­ža­du­jú, aby ich za­mes­tnan­ci ma­li prís­tup k fi­rem­ným dá­tam aj mi­mo pra­cov­né­ho ča­su, ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek to pot­re­bu­jú, bez oh­ľa­du na to, či pra­cu­jú vo svo­jej mies­tnej kan­ce­lá­rii, ces­tou na le­tis­ko ale­bo v po­boč­ke niek­de na dru­hom kon­ci sve­ta. V niek­to­rých prí­pa­doch je dô­le­ži­té, aby ok­rem čle­nov tí­mu ma­li k fi­rem­ným dá­tam prís­tup aj tre­tie stra­ny, t. j. zá­kaz­ní­ci a do­dá­va­te­lia. Vo všet­kých tých­to prí­pa­doch mô­že cloud com­pu­ting glo­bál­nu spo­lup­rá­cu a ko­mu­ni­ká­ciu zjed­no­du­šiť a uľah­čiť.

Os­tat­né po­žia­dav­ky pod­ni­kov

V dneš­nom in­for­mač­nom ve­ku, v kto­rom ži­je­me, sú fi­rem­né dá­ta kľú­čo­vé a aké­koľ­vek ich poš­ko­de­nie ale­bo stra­ta mô­že mať fa­tál­ne nás­led­ky. Ne­ču­do te­da, že spo­loč­nos­ti kla­dú ta­ký dô­raz na zod­po­ve­da­jú­ce dis­as­ter re­co­ve­ry. Pre tých, kto­rí si nech­cú ro­biť sta­ros­ti so zly­ha­ním IT, mô­že byť cloud com­pu­ting dob­ré rie­še­nie. Zá­lo­ho­va­nie dát po­mo­cou tech­no­ló­gie cloud com­pu­tin­gu je veľ­mi jed­no­du­ché a vy­ža­du­je níz­ke po­čia­toč­né nák­la­dy.

Spo­lo­čen­ská zod­po­ved­nosť fi­riem je uka­zo­va­teľ, kto­rý or­ga­ni­zá­cie sle­du­jú a pod­ľa kto­ré­ho sú aj po­su­dzo­va­né. Niek­to­ré spo­loč­nos­ti be­rú svoj vplyv na ži­vot­né pros­tre­die váž­ne, a pre­to hľa­da­jú ces­ty k zlep­še­niu. Vďa­ka tech­no­ló­gii cloud com­pu­tin­gu, kto­rá po­nú­ka zdie­ľa­nú infra­štruk­tú­ru pre viac pou­ží­va­te­ľov, sa zni­žu­je spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie. Dos­tup­nosť dát od­kiaľ­koľ­vek tiež umož­ňu­je ob­me­dziť ces­to­va­nie, tak­že na­ko­niec do­chá­dza aj k zní­že­niu uh­lí­ko­vej sto­py, kto­rú fir­ma po se­be za­ne­chá­va.

An­na Al­má­ši, Abi So­mo­rin
Auto­ri pra­cu­jú v spo­loč­nos­ti
Per­fi­cio Glo­bal Con­sul­ting.


Zdroj: ic­tma­na­zer.cz

Zdroj: IW 1-2/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Kto­ré spo­loč­nos­ti by ma­li zvá­žiť pre­chod na cloud?
Z povahy cloudu je zrejmé, že zatiaľ čo pre niektoré spoločnosti sa môže tento model používania IT zdať vhodnejší, iné podniky nemusia byť schopné využiť celý jeho potenciál a prechod do cloudu možno neprinesie želané výsledky. čítať »
 
Ako na ria­de­nie a zni­žo­va­nie te­le­ko­mu­ni­kač­ných nák­la­dov
Podľa analytikov spoločnosti Gartner telekomunikačné náklady skonzumujú 2 až 4 % celkových výnosov firmy. čítať »
 
Osob­ný cloud nah­ra­dí osob­né po­čí­ta­če
Podľa analytikov agentúry Gartner nahradí v roku 2014 tzv. osobný cloud tradičné osobné počítače ako hlavné centrum digitálneho života používateľov. Koniec „vlády" osobných počítačov sa tak podľa Gartneru definitívne blíži. čítať »
 
Ako na vlas­tné ap­li­ká­cie Win­dows 8 v pod­ni­ku
Spôsob práce sa v priebehu posledných rokov výrazne zmenil. Na to musia reagovať aj nové aplikácie, určené pre nové typy klientskych zariadení, hlavne pre tablety. čítať »
 
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Firmy sa snažia neustále modernizovať a posilniť tak svoju pozíciu pri súťažení na globálnych trhoch. Investujú do nových sľubných informačných technológií, najmä cloudových, analytických, mobilných a sociálnych. čítať »
 
Ako na vy­ššiu kva­li­tu a prís­tup­nosť webov štát­nej sprá­vy?
O kvalite webových stránok štátnej či verejnej správy a samospráv sa v médiách sporadicky vedú búrlivé diskusie. Takmer vždy to súvisí najmä s rôznymi kauzami, ktorými je tvorba webov v réžii štátu či samosprávy často poznačená. čítať »
 
Mož­nos­ti la­de­nia
Ak máte k dispozícii zariadenie na platforme x86/x64, máte vo väčšine prípadov všetky predpoklady na vývoj aplikácií splnené v jednom zariadení. Ako príklad takéhoto zariadenia uvádzame tablet Microsoft Surface Pro na báze architektúry x86. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 19. časť
V tejto časti seriálu sa bližšie pozrieme na posledný z „jednoduchých" shaderov, ktorý používa tzv. normálové mapy. Zameriame sa na detaily, a to najmä preto, aby sme si čo najviac priblížili funkcionalitu vzorovej aplikácie a neskôr sa mohli venovať „zložitejším" shaderom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter