Téma na želanie

Základy práce so zrkadlovkou

Vy­ššia trie­da fo­toa­pa­rá­tov sa za­čí­na pre­sa­dzo­vať aj u bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Sú­vi­sí to s tým, že op­ro­ti mi­nu­los­ti ľu­dia ve­ľa a ra­di fo­tia a svo­je vý­sled­ky zdie­ľa­jú napr. na so­ciál­nych sie­ťach. Pri­tom via­ce­rí z nich zba­da­li, že za­uj­mú pre­dov­šet­kým kva­lit­né fo­tog­ra­fie. Ľudia si ich všim­nú čas­tej­šie ako ko­py neos­trých a roz­ma­za­ných fo­tiek, kto­ré vznik­li pri ne­dos­ta­toč­nom svet­le, napr. pri fo­tog­ra­fo­va­ní z mo­bi­lu.

Ce­na tých­to fo­toa­pa­rá­tov je už v ak­cep­to­va­teľ­nej hla­di­ne. Na dru­hej stra­ne pou­ží­va­te­ľov čas­to od zlo­ži­tej­šie­ho fo­toa­pa­rá­tu od­rá­dza je­ho ná­roč­né ov­lá­da­nie. Vo vý­sled­ku sa to po­tom kon­čí tak, že si kú­pia drah­ší fo­toa­pa­rát, ale ce­lý čas fo­tia na re­žim úpl­nej auto­ma­ti­ky a ne­vyu­ži­jú všet­ky po­nú­ka­né mož­nos­ti. V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na zá­klad­né poj­my, kto­ré po­mô­žu pri lep­šom ov­lá­da­ní fo­toa­pa­rá­tu. Ná­zov náš­ho člán­ku sí­ce ho­vo­rí o zr­kad­lov­kách, ale od­po­rú­ča­né pos­tu­py pla­tia aj pre fo­toa­pa­rá­ty bez zr­kad­la, za­to však s mož­nos­ťou nas­ta­ve­nia jed­not­li­vých pa­ra­met­rov.

Expo­zí­cia: clo­na, čas a cit­li­vosť

Expo­zí­cia zna­me­ná cel­ko­vý úči­nok svet­la na sní­mač vo fo­toa­pa­rá­te. Čím dlh­šia je do­ba expo­zí­cie, čím vy­ššia je cit­li­vosť sní­ma­ča a čím viac je clo­na vo fo­toa­pa­rá­te ot­vo­re­ná, tým je vy­ššia expo­zí­cia. Ro­zo­be­rie­me si to pod­rob­nej­šie, naj­prv však pou­ži­je­me prík­lad, kto­rý vy­svet­lí vní­ma­nie expo­zí­cie. Pred­stav­me si, že na­šou úlo­hou je na­pus­tiť vo­du do od­mer­né­ho val­ca a k dis­po­zí­cii má­me ná­do­bu s vo­dou, z kto­rej ve­die vý­pust­ný ven­til. Pot­re­bu­je­me pri­tom na­pus­tiť vo­du do od­mer­né­ho val­ca tak, aby sme do­siah­li pres­ne ur­če­nú vý­šku hla­di­ny. Na­vy­še má­me eš­te mož­nosť vy­be­rať me­dzi od­mer­ný­mi val­ca­mi s roz­lič­ný­mi prie­mer­mi. Vcel­ku tak má­me tri pa­ra­met­re, kto­rý­mi sa dá do­siah­nuť po­ža­do­va­ná hla­di­na vo­dy.

Naj­prv si zvo­lí­me správ­ny prie­mer od­mer­né­ho val­ca, do kto­ré­ho bu­de­me pl­niť vo­du. Po dru­hé, ot­vo­rí­me ko­hú­tik na ná­do­be s vo­dou a mô­že­me si vy­brať, ako veľ­mi bu­de ot­vo­re­ný – te­da aký sil­ný bu­de prie­tok vo­dy do val­ca. A po tre­tie, ur­ču­je­me, ako dl­ho bu­de ko­hú­tik ot­vo­re­ný. Všet­ky tri ve­li­či­ny do­ved­na po­tom ur­čia, či nao­zaj na­pus­tí­me vo­du do od­mer­né­ho val­ca na po­ža­do­va­nú vý­šku hla­di­ny ale­bo nie. Ten­to prík­lad veľ­mi dob­re zod­po­ve­dá to­mu, ako sa expo­nu­je fo­tog­ra­fia.

Voda.jpg

Ana­ló­gia so svet­lom vo fo­toa­pa­rá­te s vo­dou: Pri na­púš­ťa­ní má­te mož­nosť me­niť prie­mer ná­do­by, do­bu ot­vo­re­nia ko­hú­ti­ka a prie­tok cez ko­hú­tik

Prie­mer od­mer­nej ná­do­by v na­šom ilus­trač­nom prí­pa­de zod­po­ve­dá cit­li­vos­ti sní­ma­ča. Vy­ššia hod­no­ta cit­li­vos­ti pred­sta­vu­je už­šiu od­mer­nú ná­do­bu a úči­nok svet­la bu­de vo fo­toa­pa­rá­te sil­nej­ší. Cit­li­vosť sní­ma­ča sa udá­va hod­no­tou ISO, bež­ne sa pri dob­rom svet­le pou­ží­va hod­no­ta 100. Pre slab­šie os­vet­le­né pries­to­ry pou­ži­te vy­ššiu hod­no­tu, akú pres­ne, to veľ­mi zá­vi­sí od kva­li­ty sní­ma­ča vo fo­toa­pa­rá­te. So sú­čas­ný­mi vy­spe­lý­mi fo­toa­pa­rát­mi mô­že­te ísť po­koj­ne na hod­no­tu ISO 3000 aj vy­ššie. Vy­so­ká cit­li­vosť pri­ná­ša do fo­tog­ra­fie šum, ten sa dá dnes jed­no­du­cho od­strá­niť sof­tvé­ro­vo napr. v prog­ra­me Zo­ner Pho­to Stu­dio.

To, ako veľ­mi ot­vo­rí­me ko­hú­tik na ná­do­be s vo­dou, v prí­pa­de fo­toa­pa­rá­tu zod­po­ve­dá clo­no­vé­mu čís­lu, ho­vo­ro­vo clo­ne. Clo­na vo fo­toa­pa­rá­te up­ra­vu­je veľ­kosť ot­vo­ru, kto­rým pri­chá­dza svet­lo cez ob­jek­tív do sní­ma­ča. Čím je vstup­ný ot­vor väč­ší, tým viac svet­la pri­chá­dza. Clo­no­vé čís­la sú napr.: 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 a 22. Clo­na 1 pri­tom pred­sta­vu­je cel­kom ne­zac­lo­ne­ný ob­jek­tív, čo­mu sa ho­vo­rí fo­tog­ra­fo­vať „na pl­nú di­eru“. Je však prav­de­po­dob­né, že váš fo­toa­pa­rát (ale skôr ob­jek­tív) neu­mož­ňu­je z konštruk­čné­ho hľa­dis­ka nas­ta­viť všet­ky clo­no­vé čís­la. Nap­rík­lad naj­men­šia hod­no­ta bu­de 2,8, aj to len pri drah­ších ob­jek­tí­voch. Čím je clo­no­vé čís­lo niž­šie, tým me­nej je ob­jek­tív za­clo­ne­ný, a te­da dos­ta­toč­ná expo­zí­cia bu­de aj pri hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. V li­te­ra­tú­re sa pou­ži­tá clo­na ozna­ču­je spo­lu s pís­me­nom f a bod­kou v čís­li­ci na­mies­to čiar­ky, te­da napr. f/2.8.

Ako dl­ho ne­chá­me nas­vie­te­ný sní­mač , to sú­vi­sí pri fo­tog­ra­fo­va­ní s do­bou expo­zí­cie. Čím je do­ba expo­zí­cie vy­ššia, tým viac svet­la do­pa­dá na sní­mač. Vo fo­toa­pa­rá­te mô­že­te nas­ta­viť napr. hod­no­ty 1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 atď. Do­ba expo­zí­cie 1/8 zna­me­ná, že bu­de­te expo­no­vať jed­nu os­mi­nu se­kun­dy (0,125 s).

Vplyv tých­to troch hod­nôt – cit­li­vos­ti, clo­ny a ča­su – sa vy­jad­ru­je expo­zič­ným stup­ňom (EV – Expo­su­re Va­lue). Zme­na o + 1 EV pri­tom zna­me­ná zdvoj­ná­so­be­nie expo­zí­cie, zme­na o - 1 EV po­lo­vič­nú expo­zí­ciu. Ak sa eš­te vrá­ti­me k prík­la­du s ná­do­bou s vo­dou, po­tom to zna­me­ná nas­le­du­jú­ce. Ak nas­ta­ví­te všet­ky tri hod­no­ty správ­ne, bu­de hla­di­na vo­dy na sta­no­ve­nej úrov­ni. Pri­tom exis­tu­je nie­koľ­ko kom­bi­ná­cií, ako na to. Ak to s nie­čím pre­že­nie­te, vo­da pre­te­čie cez od­mer­ný va­lec a na zá­ver os­ta­ne ná­do­ba pl­ná až po jej ús­tie. Nao­pak, ak bu­de nie­čo­ho má­lo, sta­no­ve­nú hla­di­nu ne­do­siah­ne­te a do ideá­lu vám bu­de nie­čo chý­bať.

Pre­ne­se­né do sve­ta svet­la to zna­me­ná, že ak tra­fí­te hod­no­ty, po­tom bu­de­te mať vo fo­tog­ra­fii všet­ko – od tie­ňov cez stred­né tó­ny až po ja­so­vé zlož­ky. Ak to pre­že­nie­te, jas­ná časť scé­ny vám „pre­te­čie“, te­da na­mies­to nej bu­de­te mať vo fo­tog­ra­fii len bie­le čas­ti bez akých­koľ­vek de­tai­lov. Ak nas­ta­ví­te nie­čo­ho má­lo, bu­de­te mať fo­tog­ra­fiu tma­vú. Niek­to­ré jej čas­ti bu­dú čier­ne, plo­ché a zlia­te do se­ba. Pri­po­meň­me, že aj pri nes­práv­nej expo­zí­cii mô­že­te ve­ľa za­chrá­niť sof­tvé­ro­vo, napr. v Zo­ner Pho­to Stu­dio. Lep­šie sa za­chra­ňu­jú „pre­pá­le­né“, te­da bie­le čas­ti fo­tog­ra­fie ako tma­vé. Ideál­ne pri­tom je, ak fo­tí­te do ne­kom­pri­mo­va­né­ho for­má­tu RAW. Ten je však ob­jem­ný a kaž­dú fo­tog­ra­fiu mu­sí­te up­ra­viť v po­čí­ta­či sof­tvé­ro­vo do niek­to­ré­ho z bež­ne pou­ží­va­ných for­má­tov (napr. JPG).

Ako to ce­lé pou­žiť

Po­kiaľ sa nech­ce­te s ni­čím trá­piť, pou­ži­te úpl­nú auto­ma­ti­ku a fo­toa­pa­rát za vás všet­ko ur­čí sám. Tak na 80 % bu­dú vý­sled­ky správ­ne, prob­lém je, že prá­ve tých 20 % nie ideál­ne vy­hod­no­te­ných fo­tog­ra­fií bý­va naj­zau­jí­ma­vej­ších. Fo­tiť na pl­ný ma­nuál, keď si nao­zaj všet­ky tri hod­no­ty (cit­li­vosť, clo­na a čas) ur­ču­je­te sa­mi, vy­ža­du­je ve­ľa skú­se­nos­tí a aj dos­ta­tok ča­su pri fo­tog­ra­fo­va­ní. Veľ­mi ľah­ko sa mô­že stať, že pri fo­te­ní na pl­ný ma­nuál dos­ta­ne­te hor­šie vý­sled­ky ako pri fo­te­ní na úpl­nú auto­ma­ti­ku. Jed­no­du­cho to je už svet pro­fe­sio­ná­lov. Na bež­né pou­ži­tie je lep­šie nas­ta­viť niek­to­rý z po­loauto­ma­tic­kých re­ži­mov. Vy­svet­lí­me to pod­rob­nej­šie.

Naj­prv si nas­ta­ví­te cit­li­vosť – ak je scé­na pre­važ­ne svet­lá, pou­ži­te niž­šie hod­no­ty do ISO 500. Ak má­te fo­tiť v má­lo os­vet­le­ných pries­to­roch, choď­te vy­ššie do hod­no­ty ISO 3000 (s pro­fe­sio­nál­ny­mi fo­toa­pa­rát­mi po­koj­ne aj nad 10 000). Ak sa ne­vie­te roz­hod­núť, voľ­te zla­tý stred, čo mô­že byť ISO 1600, prí­pad­ne si vy­ber­te auto­ma­tic­kú voľ­bu ISO. Ďalej nas­tav­te niek­to­rý z re­ži­mov prio­ri­ty ča­su ale­bo prio­ri­ty clo­ny. V re­dak­cii PC RE­VUE pou­ží­va­me pri re­por­táž­nych fo­tog­ra­fiách prio­ri­tou clo­ny. Tá vám umož­ňu­je ov­plyv­ňo­vať hĺbku os­tros­ti fo­tog­ra­fie. Pri ma­lej clo­ne (napr. 2,8) dos­ta­ne­te ob­jek­ty v pop­re­dí za­os­tre­né, po­za­die bu­de ro­zos­tre­té. Ta­ká­to clo­na vám dá mož­nosť za­me­rať po­zor­nosť di­vá­ka na cen­trál­ny ob­jekt a po­za­die vy­užiť len na tvor­bu at­mos­fé­ry fo­tog­ra­fie. Nao­pak, pri veľ­kej clo­ne (napr. 22) má­te všet­ko vo fo­tog­ra­fii os­tré.

Pri­po­meň­me, že hĺbka po­za­dia veľ­mi sú­vi­sí aj s oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou ob­jek­tí­vu (napr. 16 mm), s tým, ako ste fy­zic­ky blíz­ko k fo­tog­ra­fo­va­né­mu ob­jek­tu, ako aj s veľ­kos­ťou sní­ma­ča. Keď­že lac­né kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty ma­jú oby­čaj­ne krát­ku oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť a veľ­mi ma­lič­ký sní­mač, do­siah­nuť s ni­mi efekt ro­zos­tre­té­ho po­za­dia je prak­tic­ky ne­mož­né. Ak chce­te fo­tog­ra­fie s ro­zos­tre­tým po­za­dím, pou­ži­te ob­jek­tív s dl­hou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou (my pou­ží­va­me Ca­non EF 70 - 200 mm), choď­te k ob­jek­tu čo naj­bliž­šie (tak do 2 met­rov) a pou­ži­te ma­lú clo­nu (2,8). Po­ža­do­va­ný efekt ro­zos­tre­nia bu­de po­tom za­ru­če­ný. A pri vý­be­re mies­ta ne­za­bud­ni­te: Väč­šia oh­nis­ko­vá vzdia­le­nosť zna­me­ná väč­šie prib­lí­že­nie.

PrioritaClony.jpg

Tu je nas­ta­ve­ný re­žim s prio­ri­tou clo­ny, kto­rú nas­ta­vu­je­te na kon­štan­tnú hod­no­tu

Rozostrenie.jpg

Ro­zos­tre­né po­za­die zvý­raz­ňu­je oso­bu v pop­re­dí (Ca­non EOS 5D Mark III, EF 24 – 105 mm, pou­ži­té oh­nis­ko 92 mm, ISO 640, 1/100, f/3.2)

Dru­há mož­nosť je prio­ri­ta ča­su. Ten­to re­žim vám dá mož­nosť zmra­ziť ale­bo roz­ma­zať po­hyb vo fo­tog­ra­fiách. Ak fo­tí­te bez sta­tí­vu, vy­be­rie­te si ta­kú do­bu expo­zí­cie, kto­rá je dos­ta­toč­ne krát­ka na to, aby tra­se­nie ru­ky ne­roz­ma­za­lo fo­tog­ra­fiu – napr. 1/125 se­kun­dy. Pri dl­hších do­bách sa mu­sí­te napr. oprieť chr­btom o ste­nu ale­bo pou­žiť sta­tív. Fo­toa­pa­rát pri prio­ri­te ča­su vy­po­čí­ta vhod­nú clo­nu, nas­ta­ví ju a mô­že­te fo­tog­ra­fo­vať. Fo­tog­ra­fo­va­nú scé­nu si hlav­ne zo za­čiat­ku dob­re poz­ri­te na dis­ple­ji fo­toa­pa­rá­tu. Ak má­te ta­kú mož­nosť, zob­raz­te si his­tog­ram, kto­rý vám v gra­fe po­vie, ako je to s roz­lo­že­ním ja­su a tie­ňov vo fo­tog­ra­fii. Ideál­ne by ste ma­li mať ply­nu­lo roz­lo­že­nú kriv­ku. Dô­le­ži­té je hlav­ne, aby sa za­čiat­ky kriv­ky (tie­ne) a kon­ce (ja­sy) ne­do­tý­ka­li ok­ra­ja. V po­loauto­ma­tic­kom re­ži­me mô­že­te eš­te vo fo­toa­pa­rá­te ma­nuál­ne nas­ta­viť cel­ko­vú expo­zí­ciu op­ro­ti to­mu, čo ur­čí fo­toa­pa­rát ako ideál­ne. Tak­to mô­že­te po­su­núť fo­tog­ra­fiu buď do svet­la, ale­bo do tie­ňov. To­mu­to pro­ce­su ho­vo­rí­me kom­pen­zá­cia expo­zí­cie.

KompenzaciaExpozicie.jpg

Po­kiaľ vám vy­chá­dza­jú fot­ky s nes­práv­nou svet­los­ťou, pou­ži­te kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie

Nas­ta­ve­nie bie­lej

Tep­lo­ta os­vet­le­nia scé­ny mô­že spô­so­biť fo­toa­pa­rá­tu prob­lé­my s vy­vá­že­ním fa­rieb. Aj v tom­to prí­pa­de vám v mno­hých prí­pa­doch po­mô­že auto­ma­ti­ka, a ak ne­má­te dos­ta­tok ča­su pri fo­tog­ra­fo­va­ní, spo­ľah­ni­te sa na ňu. Po­kiaľ sa auto­mat po­mý­li, vý­sle­dok op­ra­ví­te sof­tvé­ro­vo, pri­čom až tak ve­ľa nes­tra­tí­te. Ak fo­tí­te do RAW, bu­de­te ve­dieť op­ra­viť kaž­dú fo­tog­ra­fiu, no ak do JPG, niek­to­ré mô­žu byť pri­veľ­mi mi­mo, a te­da neop­ra­vi­teľ­né. Ak má­te čas a chuť, mô­že­te si nas­ta­viť bie­lu ruč­ne. Pri­tom fo­toa­pa­rát nas­ta­ví­te do re­ži­mu ma­nuál­ne­ho nas­ta­ve­nia bie­lej a od­fo­tí­te plo­chu, kto­rá je ur­či­te bie­la. Nás­led­ne fo­toa­pa­rá­tu ozná­mi­te, že to­to je bie­la, a on sa to­mu po­dria­di. Prob­lém je, že tak­to nas­ta­ve­né hod­no­ty vám os­ta­nú, aj keď sa bu­de scé­na me­niť. Ak te­da ope­ru­je­te s nas­ta­ve­ním bie­lej, ne­za­bud­ni­te, že ste tak uro­bi­li, a nas­ta­vu­je­te bie­lu vždy, keď sa me­ní scé­na. Inak vám bu­dú vý­sled­ky nep­rí­jem­ne ute­kať do mod­rej ale­bo do žl­tej far­by a vý­sle­dok bu­de ove­ľa hor­ší, ako ke­by ste ne­cha­li roz­ho­do­vať auto­ma­ti­ku.

Kom­po­zí­cia fo­tog­ra­fie

Ak ne­fo­tí­te vy­slo­ve­ne portrét oso­by, je lep­šie kom­po­no­vať fo­tog­ra­fiu tak, že cen­trál­ny ob­jekt ne­bu­de umies­tne­ný v stre­de fot­ky. Pô­so­bí to mož­no ma­jes­tát­ne, ale sta­tic­ky a ne­zau­jí­ma­vo. Dy­na­mic­kej­šie pô­so­bí umies­tne­nie ob­jek­tu do stra­ny, v európ­skej kul­tú­re je ideál­ne pou­ži­tie zla­té­ho re­zu. Cen­trál­ny ob­jekt tak umies­tni­te do tre­ti­ny šír­ky ale­bo vý­šky zá­be­ru. Ve­ľa ob­jek­tí­vov však za­os­tru­je pres­ne len na bod v je­ho stre­de. Fo­tog­ra­fo­via sa prá­ve pre­to tak čud­ne sprá­va­jú pri fo­tog­ra­fo­va­ní – naj­prv na­mie­ria ob­jek­tí­vom na vás a po­tom poh­nú fo­toa­pa­rá­tom do stra­ny. Pri­tom to­tiž za­tla­čia spúšť do po­lo­vi­ce, podr­žia ju (čím zís­ka­jú správ­ne za­os­tre­nie) a nás­led­ne pre­kom­po­nu­jú.

ZlatyRez.jpg

Me­tó­da zla­té­ho re­zu ur­ču­je pos­ta­ve­nie cen­trál­ne­ho ob­jek­tu mi­mo stre­du, ideál­ne do 1/3 šír­ky zá­be­ru (Fo­to: Bru­tus Östling, Ca­non EOS 70D, EF 300 mm, ISO 320, 1/3200, f/4.0)

Dá­vaj­te si po­zor na zá­klad­né pra­vid­lá pri kom­po­no­va­ní – pri fo­tog­ra­fo­va­ní kra­ji­ny by vám ne­ma­li chý­bať čas­ti bu­do­vy, pri oso­bách by ste ich ne­ma­li lá­mať v kĺboch. Ak ste za­čia­toč­ník, ne­chaj­te si na stra­nách fo­tog­ra­fie dos­ta­tok pries­to­ru na nes­kor­šie ore­za­nie v po­čí­ta­či. Prá­ve pre­to je dob­ré, ak má váš fo­toa­pa­rát vy­so­ké roz­lí­še­nie a aj po ore­za­ní bu­de sním­ka dos­ta­toč­ne „hus­tá“, pl­ná de­tai­lov. Pod­ľa na­šej skú­se­nos­ti pla­tí, že pri kom­po­no­va­ní sa mu­sí­te ve­ľa po­hy­bo­vať, ak je to mož­né. Je to ako v te­ni­se, ak chce­te nie­čo do­siah­nuť, mu­sí­te hrať na sie­ti ale­bo na čia­re. Hrať zo stre­du pô­so­bí pre hrá­ča sí­ce bez­peč­ne, ale di­vá­kov príl­iš ne­zauj­me. Ak sa po­hy­bo­vať ne­mô­že­te, po­mô­že­te si rôz­ny­mi ob­jek­tív­mi. Ideál­ne je no­siť tri ob­jek­tí­vy, napr. u nás je to Ca­non EF 16 - 35, EF 24 -70 a EF 70 - 200 mm, čo je však po­riad­na zá­ťaž. Na­vy­še aj vý­me­na ob­jek­tí­vov nie­čo tr­vá a scé­na vám mô­že me­dzi­tým ujsť.

Tre­ba kon­šta­to­vať, že pri fo­tog­ra­fo­va­ní neexis­tu­jú pres­né pra­vid­lá pre všet­ky prí­pa­dy a veľ­mi zá­le­ží na skú­se­nos­ti. Expe­ri­men­tuj­te te­da, foť­te ve­ľa a zis­ti­te, čo ako fun­gu­je.

Zdroj: PCR 2/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter