Gamebox / herná rubrika

Strana 2/3

PC RE­VUE hod­no­tí / Ne­zá­vis­lé „in­die" hry

Pa­pers, Plea­se

„Vzru­šu­jú­ca exkur­zia do ča­sov dáv­no mi­nu­lých?"

Dnes je nám hej. Cez ví­kend si v rám­ci tu­ris­ti­ky zá­jde­me z Bra­tis­la­vy do su­sed­né­ho Ra­kús­ka na pre­chádz­ku - prí­pad­ne z iné­ho poh­ra­nič­né­ho mes­ta do prís­luš­nej kra­ji­ny. Niek­to­rí na­ši ko­le­go­via do­kon­ca aj v Ra­kús­ku bý­va­jú a do ro­bo­ty do­chá­dza­jú kaž­dý deň „z cu­dzi­ny".

pp1.jpg

V mi­nu­los­ti by nie­čo ta­ké ne­bo­lo mož­né a prá­ve tie­to ča­sy pri­po­mí­na ne­zá­vis­lá hra Pa­pers, Plea­se. Hlav­ný hr­di­na prek­va­pu­jú­co ne­za­chra­ňu­je ce­lý svet. Ne­má na to pries­tor ani prá­vo­mo­ci. Je­ho ži­vot­ným ús­pe­chom je po­vý­še­nie na po­zí­ciu imig­rač­né­ho in­špek­to­ra. Na dru­hej stra­ne to nie je až ta­ká vý­hra. Pe­ňa­zí ve­ľa ne­za­ro­bí, mu­sí sa pos­ta­rať o ce­lú ro­di­nu, pla­tiť náj­om, jed­lo a tep­lo do­mo­va. A pop­ri­tom dá­vať po­zor, aby v ro­bo­te nes­pra­vil chy­bu. Na­dria­de­ní pr­výk­rát, dru­hýk­rát iba upo­zor­nia, po­tom však s ra­dos­ťou za­čnú str­há­vať z pla­tu a z Pa­pers, Plea­se sa sta­ne sur­vi­val ho­ror. Pre­ži­je­te?

Bez oh­ľa­du na to, aké otáz­ky vy­vo­lá­va pred­chá­dza­jú­ci od­sek, všet­ky in­for­má­cie sú prav­di­vé a opi­su­jú her­nú náplň v Pa­pers, Plea­se. Hra sa od­oh­rá­va vo fik­tív­nej kra­ji­ne Ar­stot­zka, kto­rá mô­že v nie­kom vy­vo­lá­vať spo­mien­ky na bý­va­lý So­viet­sky zväz. Úlo­ha imig­rač­né­ho in­špek­to­ra - hrá­ča je spo­čiat­ku jed­no­du­chá. „Do kra­ji­ny pus­tíš iba do­má­cich," ho­vo­rí na­ria­de­nie zho­ra. Na dru­hý deň mô­žu do kra­ji­ny vstu­po­vať aj cez­poľ­ní, mu­sia však mať plat­ný pas. Pre te­ro­ris­tic­ký útok však nás­led­ne tre­ba zvý­šiť ochra­nu a hos­tia mu­sia mať prie­pus­tku. Nes­kôr iné po­vo­le­nie. Ak chcú pra­co­vať, tak ďal­ší do­ku­ment.

pp2.jpg

Pa­pers, Plea­se je svo­jím spô­so­bom ma­so­chis­tic­ká hra. By­rok­ra­tic­ky ma­so­chis­tic­ká. Ce­lá her­ná náplň spo­čí­va v se­de­ní vo vir­tuál­nej imig­rač­nej búd­ke a kon­tro­lo­va­ní dok­la­dov. Pod­mien­ky sa me­nia kaž­dý deň a ča­som za­čne byť úlo­ha imig­rač­né­ho in­špek­to­ra nao­zaj ná­roč­ná. Tre­ba si dať po­zor, či sa zho­du­je čís­lo pa­su s čís­lom, kto­ré je uve­de­né v prie­pus­tke. Či je pril­ože­ná správ­na fot­ka. Či je pas plat­ný. Či sa zho­du­je me­no a poh­la­vie. Tre­ba kon­tro­lo­vať aj pril­ože­nú ma­pu her­né­ho zvä­zu, le­bo zlý pas spoz­ná­te aj pod­ľa nes­práv­nej kra­ji­ny. Je­di­ná her­ná náplň spo­čí­va v roz­dá­va­ní pe­čia­tok, kto­ré roz­hod­nú, či člo­ve­ka pus­tí­te do kra­ji­ny ale­bo nie. Za chy­by sa však kru­to pla­tí a vo vý­sled­ku vás mô­žu pri­viesť na mi­zi­nu.

Po skon­če­ní pra­cov­né­ho dňa vi­dí­te, koľ­ko ste za­ro­bi­li a aké sú va­še nák­la­dy. Tre­ba sa pos­ta­rať o man­žel­ku, de­ti aj ro­di­čov. Do­ba je však zlá. Nák­la­dy na náj­om ras­tú, pria­moú­mer­ne ras­tie aj ná­roč­nosť hry, a te­da aj prav­de­po­dob­nosť váš­ho po­chy­be­nia. Ak ste deň pre­ži­li, ďal­ší vir­tuál­ny deň vás ča­ká rov­na­ká ru­ti­na. Nie, Pa­pers, Plea­se nie je hra, kto­rú by ste si pus­ti­li ako bez­my­šlien­ko­vi­tý re­lax po prí­cho­de z prá­ce. Pa­pers, Plea­se je ten typ, o kto­rom ne­vie­te, či ho zbož­ňu­je­te ale­bo ne­ná­vi­dí­te. Nú­ti vás roz­mýš­ľať nie­len o tom, ako správ­ne od­ba­viť imig­ran­tov.

Pa­pers, Plea­se je veľ­mi špe­ci­fic­ká hra - či už svo­jím spra­co­va­ním v štý­le ret­ro, her­nou nápl­ňou, ale­bo ce­lou at­mos­fé­rou. Je to jed­na z ka­te­gó­rie ti­tu­lov, na kto­rú bu­de po­lo­vi­ca ľu­dí na­dá­vať a dru­há po­lo­vi­ca ju bu­de zbož­ňo­vať. Nes­po­koj­ní hrá­či bu­dú kri­ti­zo­vať naj­mä ste­reo­typ. Hra je to­tiž po­mer­ne mo­no­tón­na, a to aj na­priek to­mu, že pod­mien­ky sa neus­tá­le me­nia a nu­diť sa roz­hod­ne ne­bu­de­te. Ak si však chce­te vy­skú­šať realis­tic­ký si­mu­lá­tor imig­rač­né­ho in­špek­to­ra vo vir­tuál­nom So­viet­skom zvä­ze, po­tom vám Pa­pers, Plea­se mô­že­me od­po­rú­čať.

Ce­na: 8,99 EUR
Hod­no­te­nie: 7,5/10

Brot­hers - A Ta­le of Two Sons

„Roz­práv­ko­vo krás­na roz­práv­ka"

Je tro­chu ško­da, že sa nám hru Brot­hers - A Ta­le of Two Sons ne­po­da­ri­lo vtes­nať do de­cem­bro­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE. Za­slú­ži­la by si to­tiž oce­ne­nie Tip re­dak­cie za via­noč­nú at­mos­fé­ru. Nie však v zmys­le, že by sa od­oh­rá­va­la v za­sne­že­nej kra­ji­ne, pl­nej strom­če­kov a les­klých gúľ, kde kaž­dé rá­no vy­zvá­ňa­jú zvon­če­ky.

tb1.jpg

Brot­hers - A Ta­le of Two Sons je via­noč­ná v inom zmys­le slo­va. Svo­jou at­mos­fé­rou pri­po­mí­na niek­to­ré roz­práv­ky a dob­rod­ruž­né fil­my, kto­rý­mi nás po­čas Via­noc kŕmia te­le­víz­ne sta­ni­ce. Veď v akých iných fil­moch by bol veľ­ký obor dob­rý a aj na­priek prip­ra­ve­né­mu kot­lí­ku by nech­cel dvo­ji­cu bra­tov zjesť, ale uš­ľach­ti­lo im po­mô­že pri ich ne­bez­peč­nom pu­to­va­ní? Brot­hers je poe­tic­ky krás­na hra, kto­rú si naj­lep­šie vy­chut­ná­te na veľ­kej te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke a s ov­lá­da­čom v ru­ke. My re­cen­zu­je­me PC ver­ziu, kto­rú si mô­že­te za­hrať aj na mo­ni­to­re a po­mo­cou klá­ves­ni­ce, nie je to však ono.

tb2.jpg

Hra pri spus­te­ní upo­zor­ňu­je na fakt, že ov­lá­dač je naj­vhod­nej­šie prís­lu­šen­stvo, po­mo­cou kto­ré­ho si prí­beh vy­chut­ná­te naj­po­hodl­nej­šie. Nie je to da­né množ­stvom ov­lá­da­cích klá­ve­sov ale­bo zlo­ži­tým ov­lá­da­ním. Kaž­dé­ho bra­ta kon­tro­lu­je­te štyr­mi sme­ro­vý­mi klá­ves­mi a jed­ným ak­čným tla­čid­lom, čo bez prob­lé­mov zvlád­ne­te aj na klá­ves­ni­ci. Prob­lé­mom os­tá­va kom­fort pri hra­ní - na ga­me­pa­de sa bra­tia ov­lá­da­jú pri­ro­dze­nej­šie a po­hodl­nej­šie.

Brot­hers - A Ta­le of Two Sons je roz­práv­ka o dvoch bra­toch a o ich pu­to­va­ní her­ným sve­tom. Vi­zuál­ne krás­na prí­ro­da, pod­ma­ni­vá at­mos­fé­ra a prí­beh dvoch syn­ov, kto­ré­ho sú­čas­ťou ste aj vy. Všet­ky pos­ta­vy ko­mu­ni­ku­jú vlas­tným ja­zy­kom a aj na­priek to­mu, že slo­vám ne­ro­zu­mie­te, po­cho­pí­te, o čo ide. Poe­tic­kosť hry a vý­bor­né ne­ver­bál­ne pros­tried­ky sú jed­ným zo zá­klad­ných sta­veb­ných pr­vkov at­mos­fé­ry, kto­rá vý­bor­ne dopĺňa v prin­cí­pe ne­ná­roč­nú at­mos­fé­ru. Brot­hers ne­vy­ví­ja na hrá­ča tlak, nes­ta­via ho do úz­kych. Ne­chá­va ho skú­mať a spoz­ná­vať svet pod­ľa pot­re­by. Ho­ci hru mô­že­te doh­rať v prie­be­hu 3 ho­dín, ak chce­te, do­ká­že­te si ten­to čas predĺžiť.

A o čo vlas­tne v hre ide? Brot­hers mô­že­me de­fi­no­vať ako ak­čnú ad­ven­tú­ru s mi­ni­mom ak­cie. Prí­beh dvoch syn­ov sa v niek­to­rých mo­men­toch hrá tak­mer sám a vy iba sle­du­je­te oko­lie a vy­chut­ná­va­te si po­ho­du - po­nú­ka sa pri­rov­na­nie k inter­ak­tív­ne­mu fil­mu. V iných čas­tiach však mu­sí­te roz­mýš­ľať a rie­šiť pre­káž­ky. Ces­ta k ús­pe­chu je pod­lo­že­ná koo­pe­rá­ciou oboch hr­di­nov, kto­rých ov­lá­da je­den hráč. Ti­tul ne­po­nú­ka re­žim pre via­ce­rých hrá­čov, čo je ško­da. Ide o ideál­nu hru, kto­rú by ste si vy­chut­na­li spo­loč­ne s man­žel­kou, pria­teľ­kou ale­bo dcé­rou.

Ce­na: 13,99 EUR
Hod­no­te­nie: 8,5/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ro­bo­Cop, iko­nic­ká pos­ta­va z 80. ro­kov, pri­chá­dza na fil­mo­vé plát­na
Akčný sci-fi film RoboCop je späť. O nové spracovanie sa postaral režisér dokumentárnych filmov a oboch dielov drámy Elitné jednotky José Padilha. čítať »
 
Ko­niec ro­ka v zna­me­ní di­gi­tál­nych krá­de­ží u ob­chod­ní­kov
Nedávno sme boli svedkami naozaj veľkej digitálnej krádeže. Hovoríme o odcudzení 70 miliónov čísel a údajov o kreditných kartách, ktorými platili zákazníci v americkej sieti obchodov Target. čítať »
 
Zme­ny v tre­ťom pi­lie­ri
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda právna úprava takzvaného tretieho dôchodkového piliera. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom článku predstavujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy Android, iOS a Windows 8. čítať »
 
Vy­be­rá­me do­má­ce ob­ra­zov­ky pre An­droid
Používatelia Androidu vedia, že od výberu značky telefónu závisí aj rozhranie, ktoré budú s týmto systémom používať. Výnimku tvoria majitelia zariadení Nexus, ktoré sa dodávajú bez grafickej nadstavby tretej strany a používajú grafické jadro priamo od Googlu. čítať »
 
Chro­me OS a je­ho vy­uži­tie
Internetový gigant Google pracuje niekoľko rokov aj na vlastnom operačnom systéme. Nejde o žiadnu novinku, no v súčasnosti sa jeho zariadenia čoraz viac dostávajú do pozornosti ostatným používateľom. Chrome a Chrome OS vychádzajúci z projektu Chromium sú si takmer na vlas podobné. Pozreli sme sa teda na možnosti tohto systému, jeho výhody, ale aj nevýhody. čítať »
 
Po­zor na ví­ru­sy a nez­ná­me kon­tak­ty
O sociálnych sieťach sa veľa hovorí, sú užitočné a rizikové zároveň a mnohí predpovedajú aj ich pád. Tak ako iné služby, ktoré kedysi boli na výslní, aj sociálne siete sa časom dostanú na okraj záujmu. Na predpovedanie tohto smerovania netreba byť veštcom, stačí sledovať trendy a správanie používateľov čítať »
 
Pre­chá­dza­me na Win­dows 8.1
S prechodom na Windows 8 som si počkal na svojom pracovnom notebooku na koniec roka. Obdobie medzi Vianocami a Silvestrom je jedna z mála príležitostí, keď sa dá ako-tak experimentovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter