Kamery do auta

Hus­to­ta auto­mo­bi­lo­vej dop­ra­vy za pos­led­né desať­ro­čie prud­ko na­rást­la, čo ok­rem prepl­ne­ných ciest pri­ná­ša aj množ­stvo ko­líz­nych si­tuá­cií. S roz­vo­jom elek­tro­ni­ky a pok­le­som cien za­čí­na­jú via­ce­rí vo­di­či uva­žo­vať o za­kú­pe­ní auto­ka­me­ry, kto­rá mô­že po­môcť pri vy­šet­ro­va­ní dop­rav­nej ne­ho­dy. Za pri­ja­teľ­nú ce­nu je pri­tom dos­tup­ných hneď nie­koľ­ko mo­de­lov, z kto­rých sme dvo­ji­cu pre­ve­ri­li v prak­tic­kom tes­te.

DOD_LS300W_front.jpg

Auto­ka­me­ra DOD LS300W po­nú­ka vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu zá­zna­mu vo full HD roz­lí­še­ní

Tes­to­va­né ka­me­ry ma­jú nie­koľ­ko spo­loč­ných čŕt, me­dzi kto­ré pat­rí naj­mä pou­ži­té pa­mä­ťo­vé mé­dium v po­do­be kar­ty mic­roSD s maximál­nou ka­pa­ci­tou 32 GB, auto­ma­tic­ký štart nah­rá­va­nia, de­tek­cia po­hy­bu a dvo­ji­ca vý­stup­ných roz­hra­ní, kto­ré slú­žia na jed­no­du­ché pri­po­je­nie k te­le­ví­zo­ru. Pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii buď di­gi­tál­ny ko­nek­tor mi­ni-HDMI, ale­bo ana­ló­go­vý AV vý­stup. Na­priek mož­nos­ti pou­ži­tia rôz­no­ro­dých pa­mä­ťo­vých ka­riet od­po­rú­ča­me siah­nuť po rých­lej­ších a väč­ších mo­de­loch, pre­to­že dá­to­vá prie­pus­tnosť sa pri pl­nom roz­lí­še­ní po­hy­bu­je až na hra­ni­ci 15 Mbit/s.

Pa­mä­ťo­vá kar­ta s ka­pa­ci­tou 32 GB tak pos­ta­ču­je len prib­liž­ne na 4 ho­di­ny zá­zna­mu. Po za­pl­ne­ní voľ­nej ka­pa­ci­ty do­chá­dza k auto­ma­tic­ké­mu pre­ma­zá­va­niu naj­star­ších zá­zna­mov, ale dô­le­ži­té sú­bo­ry sú ar­chi­vo­va­né. Pou­ží­va­teľ mô­že jed­not­li­vé zá­zna­my ar­chi­vo­vať ma­nuál­ne ale­bo nas­ta­viť auto­ma­tic­ké ozna­čo­va­nie na zá­kla­de vsta­va­né­ho ak­ce­le­ro­met­ra, kto­rý sa ak­ti­vu­je v prí­pa­de ná­ra­zu. Vďa­ka tej­to fun­kcio­na­li­te nep­rí­de­te o zá­znam ne­ho­dy ani v prí­pa­de, že má­te pa­mä­ťo­vé mé­dium za­pl­ne­né a za­bud­ne­te vy­pnúť nah­rá­va­nie. Väč­ši­na auto­mo­bi­lov ob­sa­hu­je na­pá­ja­ciu zá­suv­ku, kto­rá je zá­vis­lá od po­lo­hy spí­na­cej skrin­ky.

Tá­to vlas­tnosť umož­ňu­je auto­ma­tic­ké spúš­ťa­nie nah­rá­va­nia ke­dy­koľ­vek po naš­tar­to­va­ní, vo­dič sa tak ne­mu­sí sta­rať o ma­nuál­ne ak­ti­vo­va­nie nah­rá­va­nia pred kaž­dou ces­tou. V prí­pa­de ne­zá­vis­lé­ho a kon­ti­nuál­ne­ho na­pá­ja­nia zá­suv­ky je k dis­po­zí­cii aj fun­kcio­na­li­ta auto­ma­tic­ké­ho spus­te­nia nah­rá­va­nia pri de­tek­cii po­hy­bu, čo je vhod­né nap­rík­lad na sní­ma­nie všet­kých par­ku­jú­cich vo­zi­diel ale­bo zlo­de­jov v oko­lí. Na­priek po­mer­ne roz­sia­hlej po­nu­ke dos­tup­ných fun­kcií ne­dis­po­nu­je ani jed­na z dvo­ji­ce tes­to­va­ných ka­mier pri­jí­ma­čom GPS, kto­rý mô­že upo­zor­ňo­vať na prek­ro­če­nie rých­los­ti ale­bo slú­žiť na za­zna­me­ná­va­nie prej­de­nej tra­sy. Hlav­ným roz­die­lom me­dzi tes­to­va­ný­mi ka­me­ra­mi tak zos­tá­va naj­mä ce­na a kva­li­ta vi­deo­záz­na­mu.

DOD LS300W

Drah­šia ka­me­ra z due­lu po­nú­ka zá­znam v pl­nom HD roz­lí­še­ní (1920 × 1080), pri­čom maximál­ne roz­lí­še­nie fo­tog­ra­fií je až 12 Mpix. Za­dnej čas­ti po­mer­ne veľ­ké­ho te­la s roz­mer­mi 14,4 × 47,9 × 31,7 mm do­mi­nu­je ši­ro­kouh­lý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 2,7" a štvo­ri­ca na­vi­gač­ných tla­či­diel, kto­ré zjed­no­du­šu­jú ov­lá­da­nie preh­ľad­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia.

DOD_LS300W_back.jpg

Na za­dnej stra­ne DOD LS300W sa ok­rem veľ­ké­ho dis­ple­ja vy­ní­ma­jú aj ov­lá­da­cie gom­bí­ky

Tá­to veľ­kosť ka­me­ry neu­mož­ňu­je jej skry­tie za vnú­tor­né spät­né zr­kad­lo a spo­loč­ne s na­pá­ja­cím káb­lom tak mô­že za­clá­ňať vý­hľad vo­di­čo­vi. Upev­ňo­va­cí me­chan­izmus do­vo­ľu­je jed­no­du­ché od­ňa­tie ka­me­ry a ta­kis­to umož­ňu­je nas­ta­vo­vať po­lo­hu vo všet­kých osiach. Na pred­nej čas­ti ka­me­ry sa ok­rem ob­jek­tí­vu s pev­ným oh­nis­kom a sní­ma­čom CMOS s veľ­kos­ťou 1/3" na­chá­dza aj mik­ro­fón a dvo­ji­ca pris­vet­ľo­va­cích LED di­ód, kto­ré mô­žu po­môcť pri noč­nom sní­ma­ní na veľ­mi krát­ke vzdia­le­nos­ti. Širo­kouh­lý ob­jek­tív s uh­lom zá­be­ru až 140° vy­tvá­ra vý­raz­ný efekt ry­bie­ho oka, čo umož­ňu­je za­chy­tá­vať pod­stat­ne väč­šiu plo­chu ako v prí­pa­de iných ka­mier. Vy­tvo­re­né vi­deo­záz­na­my mož­no pria­mo stiah­nuť do po­čí­ta­ča po­mo­cou ko­nek­to­ra mi­ni USB, kto­rý tak slú­ži aj na na­bí­ja­nie, ale vsta­va­ná ba­té­ria s ka­pa­ci­tou len 500 mAh vy­dr­ží maximál­ne 15 až 30 mi­nút. Tá­to do­ba je sí­ce dos­ta­toč­ná na krát­ke ma­nuál­ne zá­be­ry, ale bez na­pá­ja­cej zá­suv­ky sa v aute ne­zao­bí­de­te.

DOD_LS300W_top.jpg

Ok­rem ko­nek­to­ra mic­ro-HDMI je k dis­po­zí­cii aj AV vý­stup a ko­nek­tor USB 2.0

Ce­na: 249 EUR
Za­po­ži­čal: www.dod-tec.sk

JO­BO Car­Cam 720P

Ka­me­ra od spo­loč­nos­ti JO­BO je dos­tup­ná za pod­stat­ne niž­šiu ce­nu, ale pou­ží­va­teľ sa mu­sí us­po­ko­jiť s via­ce­rý­mi kom­pro­mis­mi. Ok­rem na­tív­ne­ho HD rea­dy (1280 × 720) roz­lí­še­nia zá­zna­mu mož­no prep­núť aj na re­žim v roz­lí­še­ní 1440 × 1080, kde po­čet za­zna­me­ná­va­ných sní­mok kles­ne na po­lo­vi­cu (15 fps) a vý­raz­ne sa zmen­ší aj uhol zá­be­ru. Z toh­to dô­vo­du sa ka­me­ra JO­BO Car­Cam pre­dá­va a pro­pa­gu­je ako 720P. Aj v na­tív­nom roz­lí­še­ní zá­zna­mu je pri­tom uhol poh­ľa­du skrom­nej­ších 120°.

Jobo_Carcam_side.jpg

Mi­nia­túr­ne roz­me­ry ka­me­ry JO­BO Car­Cam umož­ňu­jú jej scho­va­nie za väč­šie spät­né zr­kad­lo

Kon­cept pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia je prak­tic­ky to­tož­ný s ka­me­rou DOD, no drob­né gom­bí­ky po ob­vo­de te­la pô­so­bia mä­tú­cim doj­mom a prak­tic­ky sú pou­ži­teľ­né až po os­vo­je­ní si ich sprá­va­nia sa. Net­ra­dič­né umies­tne­nie ov­lá­da­cích gom­bí­kov uvoľ­ni­lo pries­tor na veľ­ký 2,5" dis­plej, kto­rý za­be­rá prak­tic­ky ce­lú za­dnú časť ka­me­ry. Men­šie roz­me­ry ka­me­ry spo­loč­ne s dvo­ji­cou upev­ňo­va­cích me­cha­niz­mov umož­ňu­jú mon­táž za spät­né zr­kad­lo a aj na pa­lub­nú dos­ku. V oboch prí­pa­doch tak vďa­ka mi­nia­túr­nym roz­me­rom ka­me­ry prak­tic­ky ne­do­chá­dza k za­clo­ne­niu vý­hľa­du vo­di­ča. Ne­vý­ho­dou oboch upev­ňo­va­cích me­cha­niz­mov je ne­mož­nosť rých­le­ho od­ňa­tia ka­me­ry, pot­reb­ná je čias­toč­ná de­mon­táž me­cha­niz­mu.

Jobo_Carcam_back.jpg

Ov­lá­da­nie ka­me­ry je bez zna­los­ti ov­lá­da­cích gom­bí­kov umies­tne­ných po ob­vo­de znač­ne prob­le­ma­tic­ké

Ce­na: 99 EUR
Za­po­ži­čal: www.scart.sk

Tes­tu­je­me

Ka­me­ry sme tes­to­va­li v ces­tnej dop­ra­ve po­čas dňa, ale aj v no­ci na neos­vet­le­nej ces­te. Vý­sle­dok den­né­ho zá­zna­mu bol pri oboch ka­me­rách ak­cep­to­va­teľ­ný, ale noč­ný zá­znam už bol prob­le­ma­tic­kej­ší. Ob­jek­ty os­vet­le­né pou­lič­ným os­vet­le­ním sú vi­di­teľ­né, no v prí­pa­de os­vet­le­nia len po­mo­cou ref­lek­to­rov auto­mo­bi­lu ne­mož­no oča­ká­vať ne­ja­ké su­per vý­sled­ky a vi­di­teľ­nosť je prak­tic­ky len pár met­rov. Na­priek to­mu sú všet­ky svet­lá a ref­lexné pr­vky (napr. v po­do­be dop­rav­né­ho zna­če­nia) dob­re vi­di­teľ­né. Pod­stat­nú vý­nim­ku tvo­ria kon­tras­tné evi­den­čné čís­la vo­zi­diel, kto­ré sú pri zá­zna­moch z oboch ka­mier na­toľ­ko sa­tu­ro­va­né, že sú až ne­či­ta­teľ­né.

Kamery do auta - nahlad 01-2.jpg

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie tes­to­va­ných auto­ka­mier

View_angles.jpg

Na sním­ke z ka­me­ry DOD LS300W s pl­ným uh­lom zá­be­ru je čer­ve­nou far­bou ozna­če­ný zá­ber z ka­me­ry JO­BO Car­Cam v re­ži­me 720p a ze­le­nou far­bou v re­ži­me 1080p

V kva­li­te zá­zna­mu v noč­nom aj den­nom re­ži­me jed­noz­nač­ne vy­hrá­va ka­me­ra DOD, kto­rá aj vďa­ka ši­ro­ké­mu dy­na­mic­ké­mu roz­sa­hu a uh­lu zá­be­ru spo­loč­ne s vy­so­kým roz­lí­še­ním pos­ky­tu­je vý­raz­ne kva­lit­nej­ší ob­raz. Roz­die­ly sú ba­da­teľ­né nie­len na drob­nej­ších de­tai­loch, ale aj na schop­nos­ti za­zna­me­ná­vať v mier­nom proti­svet­le, kde sa ka­me­ra JO­BO dos­tá­va rých­lo do prob­lé­mov.

DOD_sample.jpg

Ka­me­ra DOD LS300W pos­ky­tu­je de­tail­nej­ší zá­znam, kto­rý nie je zby­toč­ne pre­sa­tu­ro­va­ný

Ne­me­nej pod­stat­ný roz­diel je aj kva­li­ta zvu­ko­vej sto­py, kto­rá je pri vy­so­kej hla­si­tos­ti a ka­me­re JO­BO pre­sa­tu­ro­va­ná a zo zá­zna­mu sa ozý­va až pras­ka­nie. Zvu­ko­vý zá­znam ka­me­ry DOD dob­re rea­gu­je na ti­chý roz­ho­vor pri stá­tí pred se­ma­fo­rom, ale aj na hluč­nosť pri di­aľ­nič­ných rých­los­tiach.

Jobo_sample.jpg

Ka­me­ra JO­BO Car­Cam 720P má prob­lé­my s kon­tras­tný­mi pre­chod­mi, a pre­to ce­lá za­dná časť scé­ny splý­va

Ver­dikt PC RE­VUE

Obid­ve tes­to­va­né auto­ka­me­ry pos­ky­tu­jú dos­ta­toč­nú kva­li­tu zá­zna­mu na bež­né pou­ží­va­nie, no prak­tic­ky troj­ná­sob­ná ce­na ka­me­ry DOD je vy­vá­že­ná vy­ni­ka­jú­cou kva­li­tou zá­zna­mu. Pou­ží­va­teľ tak mô­že pod­ľa vlas­tných pre­fe­ren­cií up­red­nos­tniť níz­ku ce­nu ka­me­ry JO­BO Car­Cam 720P ale­bo špič­ko­vú kva­li­tu zá­zna­mu DOD LS300W.

Zdroj: PCR 11/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter