Predstavujeme

Nový internet banking od mBank

Ak ste klien­tom mBank, už o me­siac bu­de­te môcť vy­skú­šať no­vú ver­ziu inter­net ban­kin­gu. My sme ju vi­de­li v praxi a vie­me, čo všet­ko pou­ží­va­te­ľom po­núk­ne.

qr_mbank.png

Video:


Bo­li sme v Pra­he na pred­sta­ve­ní no­vé­ho inter­net ban­kin­gu od mBank. Poz­ri­te si, aké no­vin­ky sa na vás od feb­ruára 2014 chys­ta­jú.

Inter­net ban­king je čo­raz čas­tej­ší spô­sob, ako pou­ží­va­te­lia spra­vu­jú svo­je fi­nan­cie, kon­tro­lu­jú vý­dav­ky ale­bo pla­tia za to­var a služ­by. Ho­ci sa inter­ne­to­vé ban­kov­níc­tvo po­nú­ka prak­tic­ky od roz­ší­re­nia inter­ne­tu, je­ho kon­cept sa po­čas pos­led­ných ro­kov vý­raz­ne ne­me­nil. Zmien sa doč­kal viac-me­nej iba di­zajn webo­vé­ho roz­hra­nia.

stav.jpg

No­vý mBank zob­ra­zu­je stav úč­tu aj vo for­me preh­ľad­né­ho gra­fu - všim­ni­te si po­suv­ník ča­su a mož­nos­ti v ľa­vom stĺpci

mBank chce svo­jím no­vým inter­ne­to­vým ban­kov­níc­tvom spô­so­biť re­vo­lú­ciu. Z náš­ho poh­ľa­du však ide o pri­ro­dze­nú evo­lú­ciu, kto­rá je umož­ne­ná dos­tup­nos­ťou a roz­ší­re­ním no­vých tech­no­ló­gií. mBank ne­me­ní iba di­zajn a gra­fic­ké roz­hra­nie, zmien sa doč­ka­lo aj pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, fun­kcie a cel­ko­vý pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. No­vá ver­zia inter­net ban­kin­gu je to­tiž pos­ta­ve­ná na plat­for­me HTML5 a pro­fi­tu­je z vlas­tnos­tí toh­to štan­daK nos­ným tech­no­ló­giám pri návr­hu a vý­vo­ji pat­ri­li aj štan­dard CSS3 a pok­ro­či­lé Ja­vaS­crip­ty.

Čo to zna­me­ná v praxi?

Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie sa od­li­šu­je od kon­ku­ren­čných inter­net ban­kin­gov už na pr­vý poh­ľad. Je ele­gan­tnej­šie, kraj­šie, ale hlav­ne fun­kčnej­šie. Pou­ží­va­teľ má lep­ší preh­ľad o svo­jich tran­sak­ciách, kto­ré sa auto­ma­tic­ky za­ra­ďu­jú pod­ľa ka­te­gó­rií. Ak na­tan­ku­je­te ben­zín na pum­pe a za­pla­tí­te kar­tou, sys­tém inter­net ban­kin­gu po­rov­ná in­for­má­cie o plat­be s da­ta­bá­zou a za­ra­dí po­lož­ku do ka­te­gó­rie Pa­li­vo. Keď na­kú­pi­te v Bil­le, tá­to po­lož­ka sa zob­ra­zí vo va­šich vý­dav­koch v ko­lón­ke Pot­ra­vi­ny. Po­dob­ným spô­so­bom do­ká­že ap­li­ká­cia roz­trie­diť prak­tic­ky všet­ky plat­by s pres­nos­ťou na 85 %. Prí­pad­né ne­dos­tat­ky sys­té­mu sa da­jú op­ra­viť nas­ta­ve­ním ma­nuál­ne­ho pra­vid­la.

kategorie.jpg

Zob­ra­ze­nie vý­dav­kov pod­ľa ka­te­gó­rií - mô­že­te si nas­ta­viť li­mit, na je­ho prek­ro­če­nie vás sys­tém upo­zor­ní

Pou­ží­va­teľ má v no­vom inter­net ban­kin­gu aj lep­ší preh­ľad o vý­dav­koch a sta­ve svoj­ho úč­tu. His­tó­ria zob­ra­zu­je všet­ky plat­by za pos­led­ných nie­koľ­ko me­sia­cov pod­ľa nas­ta­ve­ní pou­ží­va­te­ľa. In­for­mu­je o úhr­nných a prie­mer­ných vý­dav­koch, pri­čom ich mož­no ka­te­go­ri­zo­vať. Sys­tém pro­fi­tu­je z mo­der­ných tech­no­ló­gií. Pou­ží­va­teľ má všet­ky in­for­má­cie na jed­nej strán­ke a vie si ich okam­ži­te pris­pô­so­biť. Ak chce nap­rík­lad vy­pí­sať pos­led­né vý­dav­ky za pol ro­ka, po­su­nie ča­so­vý po­suv­ník a zme­na sa okam­ži­te pre­ja­ví. To je z hľa­dis­ka zá­klad­nej fun­kcio­na­li­ty hlav­ný prí­nos. Net­re­ba sa prek­li­ká­vať me­dzi nie­koľ­ký­mi podstrán­ka­mi, nas­ta­viť fil­ter, ulo­žiť ho a vrá­tiť sa. Ak­ciu, kto­rú v prí­pa­de dneš­ných inter­net ban­kin­gov vy­ko­ná­va­te nie­koľ­ko se­kúnd a vy­ža­du­je X klik­nu­tí a pre­chod me­dzi pár strán­ka­mi, zvlád­ne mBank okam­ži­te.

Prá­ve rých­le a po­hodl­né filtro­va­nie príj­mov a vý­dav­kov bu­de jed­na z naj­ob­ľú­be­nej­ších fun­kcií, kto­rú pou­ží­va­te­lia v praxi oce­nia. V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me eš­te fun­kciu plá­no­va­né­ho roz­poč­tu, kto­rá mô­že po­môcť so sprá­vou fi­nan­cií z hľa­dis­ka blíz­kej bu­dúc­nos­ti. Za­ují­ma­vá je aj pre­dik­cia sys­té­mu - ten od­ha­du­je va­še príj­my a vý­dav­ky po do­bu naj­bliž­ších 4 me­sia­cov.

Po­sie­la­nie cez Fa­ce­book, vy­hľa­dá­va­nie ako od Goog­lu

mBank za­kom­po­no­val do svoj­ho no­vé­ho inter­net ban­kin­gu via­ce­ro za­ují­ma­vých fun­kcií. Vy­hľa­dá­va­nie zob­ra­zu­je vý­sled­ky, kto­ré vy­ho­vu­jú za­da­ným pís­me­nám, v reál­nom ča­se. Ta­ké­to vy­hľa­dá­va­nie, kto­ré pri­po­mí­na Goog­le, mož­no vy­užiť napr. pri hľa­da­ní ľu­dí, ka­te­gó­rií ale­bo kon­krét­nych ob­cho­dov, kde čas­to na­ku­pu­je­te. Po­dob­ne ako os­tat­né no­vin­ky aj tá­to fun­kcia má pos­kyt­núť lep­ší pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Ak chce­te nie­ko­mu opä­tov­ne pos­lať pe­nia­ze, jed­no­du­cho za­dá­te je­ho me­no. Čís­lo úč­tu si ne­mu­sí­te pa­mä­tať ani za­pi­so­vať.

vyhladavanie.jpg

Vy­hľa­dá­vač inter­net ban­kin­gu zob­ra­zu­je návr­hy vý­sled­kov v reál­nom ča­se

No­vý mBank však umož­ňu­je po­sie­lať pe­nia­ze aj tým ľu­ďom, kto­rých čís­lo úč­tu ne­poz­ná­te. Sta­čí, aby bo­li me­dzi va­ši­mi pria­teľ­mi na Fa­ce­boo­ku, a sys­tém sa pos­ta­rá o všet­ko pot­reb­né. Pros­tred­níc­tvom sprá­vy na Fa­ce­boo­ku od­oš­le­te návrh na va­mi za­da­nú tran­sak­ciu a prí­jem­ca má 15 dní na to, aby pe­nia­ze pri­jal. Tá­to fun­kcia nám čias­toč­ne pri­po­mí­na slo­ven­ský pro­jekt VIA­MO, mBank na­mies­to SMS správ vy­uží­va so­ciál­nu sieť. Inter­net ban­king ta­kis­to umož­ňu­je pria­mo do­bi­tie fa­ce­boo­ko­vé­ho kre­di­tu a v bu­dúc­nos­ti má pri­bud­núť aj pod­po­ra pla­tieb v rám­ci hier F2P.

Ver­dikt PC RE­VUE

No­vý inter­net ban­king od mBank je na pr­vý poh­ľad kraj­ší, fun­kčnej­ší a bo­hat­ší. Ak bu­de sys­tém fun­go­vať v os­trej pre­vádz­ke bez­chyb­ne, klien­ti tej­to ban­ky sa ma­jú na čo te­šiť. Op­ro­ti ak­tuál­nej ver­zii inter­net ban­kin­gu mBank ide o ob­rov­ský po­sun vpred. O mož­nos­tiach no­vé­ho sys­té­mu sme sa roz­prá­va­li aj s je­ho tvor­com Mi­cha­lom Pa­nowic­zom. Roz­ho­vor náj­de­te v po­do­be vi­dea na na­šom vir­tuál­nom DVD.

filter.jpg

Filtruj­te vý­dav­ky a príj­my pod­ľa úč­tov, ka­riet a ďal­ších pa­ra­met­rov, nap­rík­lad pod­ľa vý­šky su­my

Zdroj: PCR 1/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dar, kto­rý da­lo Ta­lian­sko sve­tu
Kolískou fernetu je prekvapivo Taliansko, kde mnísi už pred vyše 200 rokmi experimentovali s bylinkami s cieľom vyvinúť účinný liek na bolesť žalúdka či iné zdravotné ťažkosti. čítať »
 
No­vý inter­net ban­king od mBank
Ak ste klientom mBank, už o mesiac budete môcť vyskúšať novú verziu internet bankingu. My sme ju videli v praxi a vieme, čo všetko používateľom ponúkne. čítať »
 
Rok 2014 bu­de v zna­me­ní vý­ziev na ochra­nu súk­ro­mia na inter­ne­te
Nový rok je dobrá príležitosť nie len na rekapituláciu toho, čo sa udialo, podarilo či nepodarilo, ale aj čas, keď sa môžeme pozrieť na prichádzajúce výzvy. V ESETe sa každý rok pripravuje predpoveď toho, aké najväčšie (staro)nové výzvy v oblasti IT bezpečnosti očakávame. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program ZPS 16 budeme opisovať v PC REVUE počas celého tohto roka. V tejto časti sa pozrieme na inovovaný modul Správca. Ten je podstatne zlepšený a obsahuje teraz štyri rôzne pohľady na fotografie. Pripomeňme, že ZPS už existuje v slovenskej jazykovej mutácii. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter