Exkurzia

Do srdca cloudu

Mno­hí z vás vy­uží­va­jú clou­do­vé služ­by Mic­ro­sof­tu ur­če­né pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov, nap­rík­lad SkyD­ri­ve, Hot­mail, Out­look.com či Of­fi­ce 365. Fy­zic­ky pri tom vy­uží­va­te služ­by niek­to­ré­ho z glo­bál­nych dá­to­vých cen­tier. Ro­bia tak prak­tic­ky aj všet­ci pou­ží­va­te­lia Win­dows, kto­rí ma­jú nas­ta­ve­nú auto­ma­tic­kú ak­tua­li­zá­ciu.

qr_do_srdca_cloudu.png  

Video:


Nav­ští­vi­li sme dá­to­vé cen­trum fir­my Mic­ro­soft v Dub­li­ne. Vo vi­deu pri­ná­ša­me poh­ľad na to, ako vy­ze­ra­jú ta­ké­to mo­der­né úlo­žis­ká na­šich dát a pre­vádz­ko­va­te­lia po­pu­lár­nych slu­žieb.

Príl­eži­tosť na­hliad­nuť do „út­rob" mo­der­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra a oboz­ná­miť sa s je­ho infra­štruk­tú­rou sa nas­kyt­ne má­lo­ke­dy, pre­to sme vy­uži­li exklu­zív­ne poz­va­nie na exkur­ziu do dá­to­vé­ho cen­tra Mic­ro­sof­tu v ír­skom Dub­li­ne.

dc1.JPG

Poh­ľad na časť areá­lu dá­to­vé­ho cen­tra

Prís­tup do dá­to­vé­ho cen­tra je chrá­ne­ný veľ­mi prís­ny­mi bez­peč­nos­tný­mi opat­re­nia­mi. Spre­vá­dza­jú­ci expert nám vy­svet­lil, že dá­to­vé cen­trum je ná­roč­ný in­ves­tič­ný pro­jekt s veľ­ký­mi pre­vádz­ko­vý­mi nák­lad­mi. Sta­čí si pred­sta­viť plo­chu sied­mich fut­ba­lo­vých šta­dió­nov (15 700 m2) s vy­so­kou kon­cen­trá­ciou server­ov, pa­mä­ťo­vých pries­to­rov a pod­por­nej infra­štruk­tú­ry.

V pro­jek­to­vej fá­ze sa do úva­hy be­rie geo­lo­gic­ká sta­bi­li­ta (mož­nosť ze­met­ra­se­ní, po­vod­ní...), mož­nosť pá­du lie­tad­la, do­kon­ca aj po­li­tic­ká a eko­no­mic­ká sta­bi­li­ta re­gió­nu. Až po­tom sa zva­žu­je dos­tup­nosť a spo­ľah­li­vosť ener­ge­tic­kej a ko­mu­ni­kač­nej infra­štruk­tú­ry. Írsko je pre svo­je chlad­né po­ča­sie a vzde­la­né pra­cov­né si­ly ho­vo­ria­ce po an­glic­ky ideál­na lo­ka­li­ta na dá­to­vé cen­trum. Mi­mo­cho­dom, aj dru­hé ob­rov­ské dá­to­vé cen­trum Mic­ro­sof­tu je vy­bu­do­va­né na se­ve­ro­zá­pa­de Euró­py - v Am­ster­da­me. Spo­lu s dub­lin­ským cen­trom vy­tvá­ra­jú pár na geo­re­dun­dan­tnú zá­lo­hu va­šich úda­jov a do­ku­men­tov.

Sr­dcom dá­to­vé­ho cen­tra sú sá­ly, v kto­rých je umies­tne­ná server­ov­á, dis­ko­vá a sie­ťo­vá infra­štruk­tú­ra. Kom­po­nen­ty sa na­chá­dza­jú v tak­zva­ných rac­koch - sto­ja­noch umož­ňu­jú­cich za­bu­do­va­nie mo­du­lov. Rac­ky sú v sá­le umies­tne­né čel­ný­mi ste­na­mi op­ro­ti se­be tak, aby strie­da­vo vy­tvá­ra­li ulič­ky. Ulič­ka me­dzi čel­ný­mi ste­na­mi je šir­šia a od­tiaľ­to sa na­sá­va do sto­ja­nov chlad­ný vzduch, pre­to sa na­zý­va aj „chlad­ná". Za­dné ste­ny sto­ja­nov, kam ven­ti­lá­to­ry od­vá­dza­jú tep­lý vzduch, ús­tia do uzav­re­tých úz­kych tak­zva­ných „tep­lých" uli­čiek.

Tep­lo­ta v nich do­sa­hu­je oko­lo 30 °C. Fy­zic­ké od­de­le­nie te­pel­ných zón za­me­dzu­je ne­že­la­né mie­ša­nie vzdu­chu a zlep­šu­je efek­tív­nosť chla­de­nia. Efek­tív­nosť sa vy­jad­ru­je pa­ra­met­rom PUE, kto­rý sa vy­po­čí­ta vy­de­le­ním cel­ko­vej spot­re­by ener­gie spot­re­bou ener­gie na na­pá­ja­nie infra­štruk­tú­ry. Sú­čas­ným prie­my­sel­ným štan­dar­dom je PUE na úrov­ni 1,8. Tú­to hod­no­tu do­sa­hu­je aj dub­lin­ské cen­trum ot­vo­re­né v ro­ku 2009. Tre­tia ge­ne­rá­cia v sú­čas­nos­ti bu­do­va­ných dá­to­vých cen­tier s vy­uži­tím infra­štruk­tú­ry v kon­taj­ne­roch do­sa­hu­je PUE 1,2 - 1,5. Pri in­teg­ro­va­ných dá­to­vých cen­trách bu­dúc­nos­ti sa pred­pok­la­dá PUE 1,07 - 1,19. Mic­ro­soft bu­de do ob­no­vy dub­lin­ské­ho cen­tra in­ves­to­vať 170 mi­lió­nov eur.

dc2.JPG

Poh­ľad do server­ov­ej sá­ly

dc3.JPG

Ze­le­né dve­re vľa­vo sú vstu­pom do tak­zva­nej „tep­lej" ulič­ky, kam sa od­vá­dza ohria­ty vzduch zo sto­ja­nov

Exkur­zia do dá­to­vé­ho cen­tra pok­ra­čo­va­la na stre­che, kde je umies­tne­ná pod­por­ná infra­štruk­tú­ra, te­da kli­ma­ti­zač­né jed­not­ky a di­ese­lo­vé ag­re­gá­ty na zá­lož­né na­pá­ja­nie, schop­né na­beh­núť po vý­pad­ku na­pá­ja­nia do nie­koľ­kých se­kúnd. V tom ča­se je dá­to­vé cen­trum na­pá­ja­né z ba­té­rií. Ba­té­rie a me­ni­če zá­lož­né­ho na­pá­ja­nia sa na­chá­dza­jú v sa­mos­tat­ných sá­lach. Kva­li­ta a spo­ľah­li­vosť tých­to sys­té­mov je pre dá­to­vé cen­trum kľú­čo­vá. Nech by bo­li server­y aké­koľ­vek spo­ľah­li­vé, bez na­pá­ja­nia by z nich bo­la len ne­ži­vá ma­sa že­le­za a nie­koľ­ko hrs­tí kre­mí­ka v plas­to­vých rak­vič­kách. Pre­to sú všet­ky sys­té­my zá­lož­né­ho na­pá­ja­nia aj chla­de­nia zdvo­je­né, tak­že na jed­nom z nich mož­no v prí­pa­de pot­re­by vy­ko­ná­vať údr­žbu. Nad po­žiar­nou bez­peč­nos­ťou dá­to­vé­ho cen­tra bdie dos­ta­toč­ne di­men­zo­va­ný sa­mo­ha­sia­ci sys­tém.

Ve­ľa pou­ží­va­te­ľov stá­le z rôz­nych ob­jek­tív­nych či sub­jek­tív­nych dô­vo­dov vá­ha s umies­tňo­va­ním a zá­lo­ho­va­ním svo­jich do­ku­men­tov a agen­dy do clou­du na­priek to­mu, že no­vý Win­dows aj Of­fi­ce tú­to voľ­bu po­nú­ka­jú ako im­pli­cit­nú. Skús­te sa za­my­slieť, či sú va­še úda­je bez­peč­nej­šie na dis­ku no­te­boo­ku, kto­rý sa mô­že ke­dy­koľ­vek po­ka­ziť, prí­pad­ne vám ho uk­rad­nú, ale­bo v za­bez­pe­če­nom dá­to­vom cen­tre dô­ve­ry­hod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa clou­do­vých slu­žieb.

Zdroj: PCR 1/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dar, kto­rý da­lo Ta­lian­sko sve­tu
Kolískou fernetu je prekvapivo Taliansko, kde mnísi už pred vyše 200 rokmi experimentovali s bylinkami s cieľom vyvinúť účinný liek na bolesť žalúdka či iné zdravotné ťažkosti. čítať »
 
No­vý inter­net ban­king od mBank
Ak ste klientom mBank, už o mesiac budete môcť vyskúšať novú verziu internet bankingu. My sme ju videli v praxi a vieme, čo všetko používateľom ponúkne. čítať »
 
Rok 2014 bu­de v zna­me­ní vý­ziev na ochra­nu súk­ro­mia na inter­ne­te
Nový rok je dobrá príležitosť nie len na rekapituláciu toho, čo sa udialo, podarilo či nepodarilo, ale aj čas, keď sa môžeme pozrieť na prichádzajúce výzvy. V ESETe sa každý rok pripravuje predpoveď toho, aké najväčšie (staro)nové výzvy v oblasti IT bezpečnosti očakávame. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program ZPS 16 budeme opisovať v PC REVUE počas celého tohto roka. V tejto časti sa pozrieme na inovovaný modul Správca. Ten je podstatne zlepšený a obsahuje teraz štyri rôzne pohľady na fotografie. Pripomeňme, že ZPS už existuje v slovenskej jazykovej mutácii. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter