Viruslab

Rok 2014 bude v znamení výziev na ochranu súkromia na internete

No­vý rok je dob­rá príl­eži­tosť nie len na re­ka­pi­tu­lá­ciu to­ho, čo sa udia­lo, po­da­ri­lo či ne­po­da­ri­lo, ale aj čas, keď sa mô­že­me po­zrieť na pri­chá­dza­jú­ce vý­zvy. V ESE­Te sa kaž­dý rok prip­ra­vu­je pred­po­veď to­ho, aké naj­väč­šie (sta­ro)no­vé vý­zvy v ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti oča­ká­va­me. Ce­lú sprá­vu mô­že­te náj­sť na na­šom spra­vo­daj­skom por­tá­li WeLi­ve­Se­cu­ri­ty.com, v tom­to člán­ku pred­sta­ví­me jej zá­klad­né bo­dy.

Už ti­tu­lok na­po­ve­dá laj­tmo­tív tej­to pred­po­ve­de: Tren­dy 2014 - vý­zva pre súk­ro­mie na inter­ne­te. V ro­ku 2013 sme bo­li sved­ka­mi nes­po­čet­né­ho množ­stva in­for­má­cií o tom, ako ame­ric­ká Ná­rod­ná bez­peč­nos­tná agen­tú­ra mo­ni­to­ru­je inter­net a ko­mu­ni­ká­ciu, bol to rok asi naj­sláv­nej­šie­ho whis­tleb­lowera sú­čas­nos­ti Edwar­da Snowde­na a de­ba­ta sa rých­lo po­su­nu­la k ochra­ne súk­ro­mia v ky­berpries­to­re. Sprá­va však ne­ho­vo­rí iba o stra­te súk­ro­mia, ale aj o tom, ako sa mô­že zlep­šiť me­chan­izmus je­ho za­bez­pe­če­nia. Za­me­ria­va sa na to, ako cloud pô­so­bí na stra­tu súk­ro­mia, ro­zo­be­rá nap­rík­lad prob­le­ma­ti­ku šif­ro­va­nia dát na zvý­še­nie bez­peč­nos­ti. Sprá­va ta­kis­to uzat­vá­ra: „Vý­zva inter­ne­to­vej bez­peč­nos­ti pri­tom nez­na­me­ná, že ľu­dia ne­če­lia aj os­tat­ným hroz­bám, nap­rík­lad v po­do­be škod­li­vé­ho kó­du. De­ba­ta o súk­ro­mí pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu je dob­rý za­čia­tok, no ľu­dia si mu­sia byť ve­do­mí všet­kých as­pek­tov in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti."

Už pred ro­kom sprá­va zdô­raz­ňo­va­la to, že bu­de­me sved­ka­mi vý­raz­né­ho ná­ras­tu hro­zieb pre ope­rač­ný sys­tém An­droid. Keď pri­tom po­rov­ná­me ro­ky 2012 a 2013, ná­rast bol vy­še 60 % a ten­to vý­raz­ný vzos­tup­ný trend bu­de pok­ra­čo­vať aj ten­to rok. Ky­berkri­mi­nál­ni­ci však za­tiaľ nep­riš­li s ni­čím uni­kát­nym a up­lat­ňu­jú tra­dič­né útoč­né tech­ni­ky aj pri svo­jich ak­ti­vi­tách na mo­bil­ných plat­for­mách. Na dru­hej stra­ne sa im da­rí zneu­ží­vať kri­tic­ké zra­ni­teľ­nos­ti v sys­té­me.

Pos­led­ná časť sprá­vy ro­zo­be­rá os­tat­né naj­rôz­nej­šie hroz­by - nap­rík­lad zra­ni­teľ­nos­ti v Ja­ve, čo­raz kom­plexnej­šie bot­ne­ty, ví­ru­sy, kto­ré sa po­kú­ša­jú krad­núť elek­tro­nic­ké pe­nia­ze, ako sú bit­coi­ny, a pred­po­ve­dá, že pos­tup­ne uvi­dí­me stá­le viac hro­zieb pre net­ra­dič­né za­ria­de­nia vy­uží­va­jú­ce po­čí­tač, ako sú in­te­li­gen­tné au­tá, her­né kon­zo­ly, in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry a ďal­šie.

Oso­bit­nú po­zor­nosť pri­tom ve­nu­je ran­somwaru, kto­rý šif­ru­je sú­bo­ry (nap­rík­lad nes­láv­ny Cryp­to­loc­ker) - v prie­be­hu ro­ka sme za­zna­me­na­li ich vý­raz­ný ná­rast a na ich ne­bez­peč­nosť pou­ká­zal aj ma­ga­zín PC RE­VUE. V ich prí­pa­de po­mô­že ako pre­ven­cia ak­tua­li­zo­va­ný anti­ví­rus, no vždy tre­ba aj pra­vi­del­ne zá­lo­ho­vať sú­bo­ry. Ak sa vám to­tiž po­da­ri­lo in­fi­ko­vať, k za­kó­do­va­ným sú­bo­rom sa už s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nik­dy ne­dos­ta­ne­te.

V kaž­dom prí­pa­de ve­rí­me, že či­ta­te­lia PC RE­VUE si svo­je súk­ro­mie v ére dy­na­mic­kých tech­no­ló­gií ako-tak uchrá­nia a že sa na vlas­tnej ko­ži so žiad­nou ky­ber­ne­tic­kou hroz­bou nes­tret­nú. ESET (ako aj iné AV fir­my) sa vám v tom po­kú­si po­môcť. Na zá­ver že­lá­me šťast­ný a bez­peč­ný rok 2014.

Člá­nok je spra­co­va­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou ESET.

Zdroj: PCR 1/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dar, kto­rý da­lo Ta­lian­sko sve­tu
Kolískou fernetu je prekvapivo Taliansko, kde mnísi už pred vyše 200 rokmi experimentovali s bylinkami s cieľom vyvinúť účinný liek na bolesť žalúdka či iné zdravotné ťažkosti. čítať »
 
No­vý inter­net ban­king od mBank
Ak ste klientom mBank, už o mesiac budete môcť vyskúšať novú verziu internet bankingu. My sme ju videli v praxi a vieme, čo všetko používateľom ponúkne. čítať »
 
Rok 2014 bu­de v zna­me­ní vý­ziev na ochra­nu súk­ro­mia na inter­ne­te
Nový rok je dobrá príležitosť nie len na rekapituláciu toho, čo sa udialo, podarilo či nepodarilo, ale aj čas, keď sa môžeme pozrieť na prichádzajúce výzvy. V ESETe sa každý rok pripravuje predpoveď toho, aké najväčšie (staro)nové výzvy v oblasti IT bezpečnosti očakávame. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program ZPS 16 budeme opisovať v PC REVUE počas celého tohto roka. V tejto časti sa pozrieme na inovovaný modul Správca. Ten je podstatne zlepšený a obsahuje teraz štyri rôzne pohľady na fotografie. Pripomeňme, že ZPS už existuje v slovenskej jazykovej mutácii. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter