Telefón na doma, ktorý miluje mastné ruky

Gigaset E630

Ne­mec­ký Gi­ga­set, naj­zná­mej­ší vý­rob­ca te­le­fó­nov DECT, sa roz­ho­dol spl­niť po­žia­dav­ky ná­roč­ných do­má­cich pou­ží­va­te­ľov, kto­rí mi­lu­jú zá­hra­du, do­má­ce majstro­va­nie či ra­di va­ria. Gi­ga­set E630 ur­ču­je no­vé hra­ni­ce od­ol­nos­ti prá­ve v tom­to sme­re.

Gigaset E630.jpg

Ten­to ro­bust­ný te­le­fón DECT je chrá­ne­ný stup­ňom kry­tia IP65 - je od­ol­ný pro­ti pô­so­be­niu pra­chu, vo­dy aj ot­ra­som

Ro­bust­ný mo­del E630 je dob­re chrá­ne­ný pro­ti pô­so­be­niu pra­chu, vo­dy a ná­ra­zov (v sú­la­de s trie­dou ochra­ny IP65). Ne­mu­sí­te sa ho tak báť pou­ží­vať s mas­tný­mi ru­ka­mi - jed­no­du­cho ho zo­be­rie­te a op­lách­ne­te. Je ur­če­ný pre do­má­cich majstrov, re­me­sel­ní­kov, zá­hrad­ní­kov ale­bo veľ­ké ro­di­ny, kde sa ob­čas sta­ne, že niek­to zo­be­rie do ru­ky te­le­fón na­mies­to hrač­ky.

E630-ka vy­uží­va ma­te­riá­ly vy­ro­be­né zo štruk­tú­ro­va­né­ho po­ly­kar­bo­ná­tu spo­lu s ľah­ko ucho­pi­teľ­ný­mi mäk­ký­mi pr­vka­mi. Ten­to te­le­fón DECT je di­zaj­no­va­ný v čier­nej far­be vrá­ta­ne bá­zo­vej sta­ni­ce, kto­rú mož­no uchy­tiť na ste­nu. K jed­nej zá­klad­ni pri­po­jí­te maximál­ne šesť sa­mos­tat­ných te­le­fó­nov. Šes­ťriad­ko­vý fa­reb­ný dis­plej s uh­lo­prieč­kou 1,8 pal­ca po­nú­ka roz­lí­še­nie 128 × 160 pixelov. Mo­del E630 pri­ná­ša pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu a in­tui­tív­ne sa­mos­tat­né na­vi­gač­né tla­čid­lá. Sú­čas­ťou ba­le­nia mo­de­lu Gi­ga­set E630 je spo­na na opa­sok, po­mo­cou kto­rej mô­že­te te­le­fón no­siť po­hodl­ne so se­bou. Te­le­fón­ny zoz­nam pohl­tí 200 kon­tak­tov, ku kaž­dé­mu mô­že­te pri­ra­diť 3 čís­la a sa­mos­tat­nú me­ló­diu zvo­ne­nia.

Gigaset E630_vreckova lampa.jpg

Ok­rem op­tic­ké­ho upo­zor­ne­nia na pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry sa LED kon­trol­ka dá vy­užiť aj ako vrec­ko­vá lam­pa

Gi­ga­set up­ra­vil svoj no­vý mo­del na pou­ži­tie skôr v exte­rié­ri či di­el­ni aj z poh­ľa­du fun­kcií. V hluč­nom pros­tre­dí vás po­te­ší vib­rač­né či op­tic­ké upo­zor­ne­nie na pri­chá­dza­jú­cu uda­losť vďa­ka LED kon­trol­ke na vr­chnej hra­ne, kto­rá za­čne bli­kať. Op­tic­kú LED kon­trol­ku mož­no vy­užiť aj vo fun­kcii vrec­ko­vej lam­py. Mo­del E630 ďa­lej po­nú­ka nas­ta­vi­teľ­né pro­fi­ly na pou­ži­tie v rôz­nych pros­tre­diach, pria­me ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti po­mo­cou tla­či­diel na boč­nej stra­ne tak, aby ste ne­mu­se­li vstu­po­vať do me­nu, a naj­mä je tu vý­raz­ne hla­si­tej­šie hands-free s po­rov­na­ní s iný­mi te­le­fón­mi DECT, a to aj s vlas­tný­mi sú­ro­den­ca­mi.

V po­ho­to­vos­tnom re­ži­me vy­dr­ží te­le­fón ča­kať mi­mo bá­zo­vej sta­ni­ce viac ako 300 ho­dín, prí­pad­ne po­núk­ne 14 ho­dín ho­vo­ru. Do­sah pred­sta­vu­je 50 met­rov v inter­iéri a 300 met­rov v exte­rié­ri. Po­dob­ne ako všet­ky bez­drô­to­vé te­le­fó­ny Gi­ga­set aj mo­del E630 do­ká­že va­ria­bil­ne zni­žo­vať vy­sie­la­cí vý­kon tak, aby zoh­ľad­ňo­val vzdia­le­nosť slú­chad­la od zá­klad­ňo­vej sta­ni­ce. Po ak­ti­vá­cii re­ži­mu ECO sa vy­sie­la­cí vý­kon mo­de­lu Gi­ga­set E630 mô­že zní­žiť až o 80 %.

Ce­na: 99,95 EUR
Za­po­ži­čal: Gi­ga­set

Zdroj: PCR 1/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dar, kto­rý da­lo Ta­lian­sko sve­tu
Kolískou fernetu je prekvapivo Taliansko, kde mnísi už pred vyše 200 rokmi experimentovali s bylinkami s cieľom vyvinúť účinný liek na bolesť žalúdka či iné zdravotné ťažkosti. čítať »
 
No­vý inter­net ban­king od mBank
Ak ste klientom mBank, už o mesiac budete môcť vyskúšať novú verziu internet bankingu. My sme ju videli v praxi a vieme, čo všetko používateľom ponúkne. čítať »
 
Rok 2014 bu­de v zna­me­ní vý­ziev na ochra­nu súk­ro­mia na inter­ne­te
Nový rok je dobrá príležitosť nie len na rekapituláciu toho, čo sa udialo, podarilo či nepodarilo, ale aj čas, keď sa môžeme pozrieť na prichádzajúce výzvy. V ESETe sa každý rok pripravuje predpoveď toho, aké najväčšie (staro)nové výzvy v oblasti IT bezpečnosti očakávame. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program ZPS 16 budeme opisovať v PC REVUE počas celého tohto roka. V tejto časti sa pozrieme na inovovaný modul Správca. Ten je podstatne zlepšený a obsahuje teraz štyri rôzne pohľady na fotografie. Pripomeňme, že ZPS už existuje v slovenskej jazykovej mutácii. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter