Rozhovor

Prestigio pripravuje produkty aj pre inteligentnú domácnosť

Vy­uži­li sme prí­tom­nosť CEO a pre­zi­den­ta AS­BIS En­terpri­ses PLC, pá­na Sergej­a Kos­te­vit­cha (SK) na Slo­ven­sku a za­ují­ma­li sme sa pre­dov­šet­kým o vý­voj tab­le­tov a smar­tfó­nov znač­ky Pres­ti­gio.

ASBIS_CEO_photo.jpg

PCR: Ak­tuál­ne je znač­ka Pres­ti­gio na Slo­ven­sku zná­ma pre­dov­šet­kým vďa­ka tab­le­tom. Z mi­nu­los­ti však poz­ná­me aj iné ty­py pro­duk­tov. Mô­že­te nám po­ve­dať, ako sa vlas­tne za­čal prí­beh Pres­ti­gia a aká bo­la je­ho ces­ta od za­čiat­ku až po sú­čas­nosť?

SK: Pres­ti­gio sa zro­di­lo v ro­ku 2002 v par­tner­stve s vý­vo­jár­mi z Juž­nej Kó­rey. V tom ča­se sme za­chy­ti­li ob­rov­skú vl­nu pre­cho­du od kla­sic­kých mo­ni­to­rov na LCD mo­ni­to­ry. O rok nes­kôr sme vstú­pi­li do no­te­boo­ko­vé­ho biz­ni­su - po tom, ako In­tel spus­til plat­for­mu Cen­tri­no mo­bi­li­ty. Od za­čiat­ku sa sús­tre­ďu­je­me na pries­tor na tr­hu, kde vi­dí­me po­ten­ciál ras­tu. Po­kiaľ ide o na­še pro­duk­ty, chce­me vždy pri­dať nie­čo extra. Nie­čo, čo na­šim pou­ží­va­te­ľom uľah­čí ži­vot a zá­ro­veň im pri­ne­sie aj po­te­še­nie. Aj pre­to sme si zvo­li­li ta­lian­sky, te­da me­lo­dic­ky zne­jú­ci ná­zov náš­ho pro­duk­tu - Pres­ti­gio. A pri­da­li sme k ne­mu slo­gan „The Art Of Hig­hTech".

PCR: V kto­rých kra­ji­nách sú ak­tuál­ne pro­duk­ty znač­ky Pres­ti­gio naj­po­pu­lár­nej­šie a ako je to špe­ciál­ne na Slo­ven­sku?

SK: Pro­duk­ty Pres­ti­gio sa v sú­čas­nos­ti pre­dá­va­jú vo viac ako 80 kra­ji­nách. Ten­to rok sme od­štar­to­va­li pre­daj na no­vých tr­hoch, a to v Af­ri­ke a La­tin­skej Ame­ri­ke. Pre­dov­šet­kým sa však sús­tre­ďu­je­me na stred­nú Euró­pu, Po­bal­tie, Bie­lo­rus­ko, Ka­zach­stan a ďal­šie štá­ty bý­va­lé­ho So­viet­ske­ho zvä­zu. Mno­ho ro­kov sme jed­not­kou v ob­las­ti na­vi­gá­cií GPS, no zís­ka­li sme ve­dú­cu po­zí­ciu aj v iných seg­men­toch. V ro­ku 2013 sme sa sta­li tre­ťou naj­pre­dá­va­nej­šou znač­kou v ob­las­ti tab­le­tov, a to hneď za gi­gan­tmi ako Sam­sung a App­le. V mno­hých kra­ji­nách Euró­py a aj na Slo­ven­sku sme v tab­le­toch znač­kou čís­lo 1 v poč­te pre­da­ných ku­sov. Po­kiaľ ide o Slo­ven­sko, je to pre nás dô­le­ži­tý trh. Tu však na­še pro­duk­ty nie­len pre­dá­va­me, má­me tu aj zá­ze­mie vý­vo­já­rov, kto­rí pri­chá­dza­jú s vý­bor­ný­mi návr­hmi na zlep­še­nie sof­tvé­ru pre Pres­ti­gio.

PCR: Exis­tu­je ve­ľa vý­rob­cov, kto­rí sa sna­žia dos­tať do ob­las­ti pre­da­ja tab­le­tov a smar­tfó­nov. Mno­ho má­lo zná­mych vý­rob­cov sa sna­ží pre­sa­diť hlav­ne níz­kou pre­daj­nou ce­nou. Ako je vlas­tne roz­de­le­ný trh tab­le­tov a aká je stra­té­gia znač­ky Pres­ti­gio?

SK: Trh s tab­let­mi je roz­de­le­ný na tri hlav­né seg­men­ty:

Pre­mium - tu vlád­ne jed­noz­nač­ne App­le. Zo­pár ďal­ších veľ­kých hrá­čov do­bie­ha je­ho nás­kok, no trh je už do znač­nej mie­ry roz­de­le­ný a za­pl­ne­ný. A v ta­kej si­tuá­cii je ťaž­ké pre­sa­diť sa.

Mainstream - tu sa pre­sa­dzu­jú všet­ky veľ­ké znač­ky.

Va­lue for mo­ney (ce­na/vý­kon) - tu ako v kaž­dom za­čí­na­jú­com seg­men­te tr­hu vi­dí­me ve­ľa no­vá­či­kov, kto­rí sa sna­žia vstú­piť do veľ­kej hry v pod­sta­te zo ze­le­nej lú­ky a vy­bu­do­vať si znač­ku. Pres­ti­gio sa sús­tre­ďu­je na mainstream a va­lue seg­ment. Usi­lu­je­me sa o to, aby mal pou­ží­va­teľ s na­ším pro­duk­tom skve­lý zá­ži­tok. To zna­me­ná, aby si ho hneď po za­kú­pe­ní mo­hol za­pnúť a napl­no vy­uží­vať. Pre­to je v mo­de­loch Pres­ti­gio pre­din­šta­lo­va­ných 50 uži­toč­ných ap­li­ká­cií. Na kaž­dom tab­le­te a smar­tfó­ne je nap­rík­lad k dis­po­zí­cii ap­li­ká­cia e-rea­ding na čí­ta­nie elek­tro­nic­kých kníh. Vďa­ka to­mu, že sú tie­to ap­li­ká­cie auto­ma­tic­ky nain­šta­lo­va­né v kaž­dom na­šom pro­duk­te, zá­kaz­ník ušet­rí 70 eur. V tom­to ro­ku sa čle­nom na­šej ko­mu­ni­ty Pres­ti­gio stal mi­lión ľu­dí. To nám sig­na­li­zu­je, že ide­me správ­nym sme­rom . Náš ob­chod s elek­tro­nic­ký­mi kni­ha­mi po­nú­ka viac ako 800-ti­síc ti­tu­lov v 24 ja­zy­koch. Za­dar­mo po­nú­ka­me zbier­ku kla­sic­kých ti­tu­lov v kaž­dom vý­cho­doeuróp­skom ja­zy­ku. Dru­hým pi­lie­rom ús­pe­chu je za­bez­pe­če­nie kva­li­ty a jej kon­tro­ly.

PCR: Pred­stav­te si, že ste pre­da­vač v ob­cho­de s tab­let­mi a prí­de zá­kaz­ník. Ako ho pres­ved­čí­te, aby si kú­pil Pres­ti­gio, a nie inú znač­ku?

SK: Smar­tfón Pres­ti­gio je te­le­fón pre nor­mál­nych ľu­dí. A tab­let Pres­ti­gio je tab­let pre nor­mál­nych ľu­dí. Vy­ví­ja­me ich tak, aby bo­li pre ľu­dí: sta­ros­tli­vo vy­va­žu­je­me vý­kon, fun­kčnosť a pop­re­daj­ný servis, to všet­ko za pri­me­ra­nú ce­nu.

PCR: Kde sa za­sta­ví vý­voj v ob­las­ti roz­lí­še­nia dis­ple­jov? Nao­zaj prí­du ohyb­né a ne­roz­bit­né dis­ple­je?

SK: Roz­lí­še­nie dis­ple­ja bu­de aj na­ďa­lej rásť. Ne­bu­dem sa ču­do­vať, ak o nie­koľ­ko má­lo ro­kov prí­de na trh tab­let s roz­lí­še­ním 4K (Ultra HD). Keď prí­de k prev­ra­tu v jed­nej tech­no­ló­gii, mu­sí nad­vä­zo­vať prev­rat­ný mo­ment aj v ďal­ších tech­no­ló­giách. Ve­ľa mož­nos­tí nám ot­vá­ra 64-bi­to­vá ar­chi­tek­tú­ra v tab­le­te. Už čos­ko­ro mô­že­me oča­ká­vať na ob­ra­zov­kách 3D zob­ra­ze­nie a 3D ov­lá­da­nie tab­le­tu.
Te­ším sa na ce­no­vo dos­tup­né ob­ra­zov­ky s fa­reb­ný­mi dis­plej­mi, kto­ré bu­dú zob­ra­zo­vať ver­né far­by aj na pria­mom sl­nku, tak ako sa po­su­nul vý­voj e-ink dis­ple­jov pre čí­tač­ky kníh s níz­kou spot­re­bou ener­gie, no vy­so­kým vý­ko­nom, kto­rý je dos­ta­toč­ný na preh­rá­va­nie vi­dea. Ta­ké­to tech­no­ló­gie už exis­tu­jú.

PCR: Aké prek­va­pe­nie prip­ra­vu­je Pres­ti­gio ten­to rok?

SK: Na­še smart pro­duk­ty, te­da tab­le­ty a smar­tfó­ny ot­vo­ri­li dve­re no­vé­mu vy­uži­tiu. Už za­čiat­kom ro­ka prí­de­me na trh s pro­duk­tmi Smart Health a Smart Ho­me so­lu­tion. A ďal­šie pro­duk­ty si ne­chá­me ako prek­va­pe­nie... :-)

PCR: Za­ča­li ste úz­ko spo­lup­ra­co­vať so spo­loč­nos­ťa­mi, ako je Mic­ro­soft a In­tel. To sú veľ­ké znač­ky. Ako sa vám po­da­ri­lo pres­ved­čiť ich na spo­lup­rá­cu?

SK: S Mic­ro­sof­tom a In­te­lom spo­lup­ra­cu­je­me už 10 ro­kov, z čo­ho vznik­lo via­ce­ro spo­loč­ných ús­peš­ných pro­duk­tov. Zdie­ľa­me ich ví­ziu, že ma­lé spo­loč­nos­ti, štu­den­ti a bež­ní pou­ží­va­te­lia pot­re­bu­jú vý­kon­né a pri­tom mo­bil­né PC na plat­for­me Win­dows, pre­to­že ľu­dia sú na ten­to ope­rač­ný sys­tém zvyk­nu­tí. Mno­ho spo­loč­nos­tí je pre­po­je­ných s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, ale aj zá­vis­lých od ne­ho. A pot­re­bu­jú tie­to sys­té­my za dob­rú ce­nu. Pre­to sme priš­li s Pres­ti­gio Vis­con­te.

Za PC RE­VUE sa roz­prá­val On­drej Mac­ko.

Zdroj: PCR 1/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dar, kto­rý da­lo Ta­lian­sko sve­tu
Kolískou fernetu je prekvapivo Taliansko, kde mnísi už pred vyše 200 rokmi experimentovali s bylinkami s cieľom vyvinúť účinný liek na bolesť žalúdka či iné zdravotné ťažkosti. čítať »
 
No­vý inter­net ban­king od mBank
Ak ste klientom mBank, už o mesiac budete môcť vyskúšať novú verziu internet bankingu. My sme ju videli v praxi a vieme, čo všetko používateľom ponúkne. čítať »
 
Rok 2014 bu­de v zna­me­ní vý­ziev na ochra­nu súk­ro­mia na inter­ne­te
Nový rok je dobrá príležitosť nie len na rekapituláciu toho, čo sa udialo, podarilo či nepodarilo, ale aj čas, keď sa môžeme pozrieť na prichádzajúce výzvy. V ESETe sa každý rok pripravuje predpoveď toho, aké najväčšie (staro)nové výzvy v oblasti IT bezpečnosti očakávame. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program ZPS 16 budeme opisovať v PC REVUE počas celého tohto roka. V tejto časti sa pozrieme na inovovaný modul Správca. Ten je podstatne zlepšený a obsahuje teraz štyri rôzne pohľady na fotografie. Pripomeňme, že ZPS už existuje v slovenskej jazykovej mutácii. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter