Testovali sme

Wooky – knihy aj pre Windows

Eko­sys­tém na čí­ta­nie kníh, to nie je len prep­ra­co­va­ná ap­li­ká­cia, kto­rá je neus­tá­le zlep­šo­va­ná. Je to aj pre­po­je­nie na elek­tro­nic­ké ob­cho­dy par­tne­rov, kto­rých nie je má­lo. Ne­mu­sí­te sa no­vou plat­for­mou via­zať na no­vý e-shop s kni­ha­mi. Vy­užiť bu­de­te môcť s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou aj ten váš. Mi­nu­le sme sa poz­re­li na ap­li­ká­cie pre mo­bil­né te­le­fó­ny a tab­le­ty na plat­for­me An­droid, ten­to­raz vám uká­že­me mož­nos­ti pre kla­sic­ký ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows.

Elek­tro­nic­ké kni­hy sú lac­nej­šie a dob­re sa da­jú čí­tať nie­len na tab­le­toch, ale aj na po­čí­ta­čoch. Sta­čí si zo strá­nok www.wooky.sk stiah­nuť prog­ram vo ver­zii pre Win­dows a po prih­lá­se­ní sa do prog­ra­mu sa zob­ra­zia už za­kú­pe­né kni­hy, ale aj tie, kto­ré ste si stiah­li ako ukáž­ku, pri­dá­vať sa da­jú aj ďal­šie pria­mo z ap­li­ká­cie. Všet­ko je pre­po­je­né, či­že na mies­te, kde skon­čí­te s čí­ta­ním na mo­bi­le, mô­že­te tu pok­ra­čo­vať ďa­lej. Syn­chro­ni­zu­je sa aj po­lič­ka s kni­ha­mi a všet­ky poz­nám­ky a zá­lož­ky, kto­ré ste vy­tvo­ri­li. Pre tých, kto­rí neob­ľu­bu­jú čí­ta­nie na dis­ple­joch mo­bil­ných te­le­fó­nov, je to to­to vý­bor­né rie­še­nie. Obzvlášť v ča­se, keď mno­hí ma­jú kon­ver­ti­bil­ný no­te­book s otoč­ným ale­bo od­ní­ma­teľ­ným dis­ple­jom. Vý­ho­da pri ces­to­va­ní je jas­ná. Má­te svoj pra­cov­ný tab­let/po­čí­tač a zá­ro­veň aj čí­tač­ku kníh.

Kni­hy sa da­jú trie­diť pod­ľa dá­tu­mu pri­da­nia, auto­ra ale­bo náz­vu. Wooky nie je len o kni­hách, umož­ňu­je čí­tať aj no­vi­ny a ča­so­pi­sy v elek­tro­nic­kej for­me. Kni­hy a ča­so­pi­sy tvo­ria dve sa­mos­tat­né ka­te­gó­rie, čím si udr­ží­te po­ria­dok vo svo­jej zbier­ke. Už te­raz je dos­ta­tok za­ují­ma­vých ti­tu­lov v elek­tro­nic­kej for­me a od­po­rú­ča­me pres­kú­mať aj tú­to ob­lasť, nie­len kniž­nú. Na zis­ťo­va­nie po­nu­ky váš­ho e-sho­pu vy­uži­je­te ap­li­ká­ciu Wooky in­teg­ru­jú­cu aj pre­hlia­dač. Ak si te­da chce­te zis­tiť in­for­má­cie o kni­he, kto­rú plá­nu­je­te kú­piť, všet­ko uro­bí­te z jed­né­ho roz­hra­nia, a to vrá­ta­ne ob­jed­náv­ky.

Ten­to sys­tém sa nám os­ved­čil, pre­to­že je rých­ly a pou­ží­va­teľ sa po­hy­bu­je v zná­mom roz­hra­ní. Vie­me, že čí­ta­nie elek­tro­nic­kých kníh je ná­vy­ko­vé a ti­tu­lov bu­de vo va­šej zbier­ke pri­bú­dať. Pre­to oce­ňu­je­me sa­mos­tat­né zob­ra­ze­nie kníh, kto­ré ak­tuál­ne čí­ta­te.

Rov­na­ko ako na mo­bil­ných plat­for­mách aj pri čí­ta­ní na po­čí­ta­či sú k dis­po­zí­cii nas­ta­ve­nia na zob­ra­ze­nie kníh. Pris­pô­so­biť si mô­že­te pís­mo v pia­tich veľ­kos­tiach a zvo­liť si šty­ri fa­reb­né sché­my. Me­dziiným aj bie­le pís­mo na čier­nom po­za­dí, vhod­né pri čí­ta­ní po tme ale­bo pri ces­to­va­ní. Vzhľa­dom na to, že čí­ta­nie na dis­ple­joch s veľ­kým roz­lí­še­ním umož­ní zob­ra­ze­nie väč­šej plo­chy, je tu mož­nosť prep­núť čí­tač­ku do re­ži­mu zob­ra­ze­nia dvoch strán. Dos­ta­ne­te vzhľad ako pri bež­nej kni­he a na ten­to spô­sob sa dá veľ­mi rých­lo zvyk­núť. Dob­re pou­ži­teľ­ný je aj ce­loob­ra­zov­ko­vý re­žim čí­ta­nia.

WookyWindows.png

Ap­li­ká­cia Wooky pre ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows

Ak­cie po ce­lý rok

Nie­len v ka­men­ných kníh­ku­pec­tvách náj­de­te ak­cie a zľa­vy na kni­hy. Aj v elek­tro­nic­kom sve­te je pra­vi­del­ne k dis­po­zí­cii množ­stvo ak­cií, kto­ré sto­ja za to. Jed­nak je to ba­lí­ček kníh za 3 eurá a kaž­dý týž­deň je tu sve­to­vý Hit týž­dňa za 2,90 eura. Pri­bú­da­jú rôz­ne ak­cie vy­bra­ných nak­la­da­teľstiev, a ak ne­vie­te, kde za­čať, po­koj­ne sa tu mô­že­te in­špi­ro­vať. Zoz­nam no­vi­niek, od­po­rú­ča­ní či naj­pre­dá­va­nej­ších kníh ob­sa­hu­je rôz­ne žá­nre.

Ce­na: za­dar­mo
Link: www.wooky.sk

Wooky v skrat­ke

  • Ča­so­pi­sy a kni­hy na jed­nom mies­te
  • Na­po­je­nie na kniž­né e-sho­py
  • Li­cen­co­va­né na pou­ži­tie ob­sa­hu s via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi
  • Viac ako 7700 kníh
  • 180 ča­so­pi­sov
  • 1700 ti­tu­lov za­dar­mo
  • Mož­nosť pri­da­nia vlas­tných kníh

Ver­dikt PC RE­VUE

Ap­li­ká­cia Wooky pre ope­rač­ný sys­tém Win­dows len potvr­dzu­je, že kniž­ný eko­sys­tém Wooky chce pok­ryť všet­ky hlav­né ob­las­ti z kniž­né­ho sve­ta aj sve­ta elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, na kto­rých sa da­jú čí­tať. Ide o pl­no­hod­not­ný pro­dukt, kto­rý sme­lo kon­ku­ru­je za­hra­nič­ným služ­bám.

Zdroj: PCR 1/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dar, kto­rý da­lo Ta­lian­sko sve­tu
Kolískou fernetu je prekvapivo Taliansko, kde mnísi už pred vyše 200 rokmi experimentovali s bylinkami s cieľom vyvinúť účinný liek na bolesť žalúdka či iné zdravotné ťažkosti. čítať »
 
No­vý inter­net ban­king od mBank
Ak ste klientom mBank, už o mesiac budete môcť vyskúšať novú verziu internet bankingu. My sme ju videli v praxi a vieme, čo všetko používateľom ponúkne. čítať »
 
Rok 2014 bu­de v zna­me­ní vý­ziev na ochra­nu súk­ro­mia na inter­ne­te
Nový rok je dobrá príležitosť nie len na rekapituláciu toho, čo sa udialo, podarilo či nepodarilo, ale aj čas, keď sa môžeme pozrieť na prichádzajúce výzvy. V ESETe sa každý rok pripravuje predpoveď toho, aké najväčšie (staro)nové výzvy v oblasti IT bezpečnosti očakávame. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Program ZPS 16 budeme opisovať v PC REVUE počas celého tohto roka. V tejto časti sa pozrieme na inovovaný modul Správca. Ten je podstatne zlepšený a obsahuje teraz štyri rôzne pohľady na fotografie. Pripomeňme, že ZPS už existuje v slovenskej jazykovej mutácii. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter