Všeobecné obchodné podmienky

Čl.1
Zá­klad­né us­ta­no­ve­nia
Kúp­ne zmlu­vy uzav­re­té pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du sa spra­vu­jú prís­luš­ný­mi us­ta­no­ve­nia­mi zá­ko­na č.22/2004 Z. z. o elek­tro­nic­kom ob­cho­de, zá­ko­na č.250/2007 Z. z. o ochra­ne spot­re­bi­te­ľa, zá­ko­na č.108/2000 Z. z. o ochra­ne spot­re­bi­te­ľa pri po­do­mo­vom pre­da­ji a zá­siel­ko­vom pre­da­ji, ako aj zá­ko­na č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník, a tý­mi­to všeo­bec­ný­mi ob­chod­ný­mi pod­mien­ka­mi (ďa­lej len „VOP"), kon­krét­ne up­ra­vu­jú­ci­mi jed­not­li­vé úko­ny pri ich uzat­vá­ra­ní a pl­ne­ní. Do­dá­va­te­ľom je ob­chod­ná spo­loč­nosť Di­gi­tal Vi­sions, a.s., so síd­lom Klad­nian­ska 60, 821 09, IČO: 31343180, IČ DPH SK2020315847, re­gis­tro­va­ná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I., od­diel: Sro, vlož­ka č. 4426/B.

Do­dá­va­teľ po­nú­ka zá­kaz­ní­ko­vi to­va­ry v roz­me­dzí ap­li­ká­cie, kto­rá je na inter­ne­to­vej ad­re­se www.it­news.sk/pred­plat­ne (ďa­lej iba elek­tro­nic­ký ob­chod). Ve­dú­cim od­de­le­nia elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du je Mo­ni­ka Ur­ba­nec, kon­tak­tná e-mai­lo­vá ad­re­sa: mur­ba­nec@pcre­vue.sk

Vy­me­dze­ný čas pre ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi: Pon­de­lok - Pia­tok, v ča­se 10.00 - 16.00 hod. V prí­pa­de pí­som­nej po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­ka za­bez­pe­čí do­dá­va­teľ od­po­veď do troch pra­cov­ných dní. Od­de­le­nie e-shop (elek­tro­nic­ký ob­chod) pô­so­bí v rám­ci síd­la do­dá­va­te­ľa.

Do­dá­va­teľ za úče­lom pri­jí­ma­nia pla­tieb z elek­tro­nic­ké­ho pre­da­ja zria­dil oso­bit­ný ban­ko­vý účet, č. ú. 2620081584/1100, ve­de­ný v Tat­ra ban­ka, a. s. Or­gá­nom do­zo­ru, kto­ré­mu po­dlie­ha čin­nosť do­dá­va­te­ľa je Slo­ven­ská ob­chod­ná in­špek­cia, so síd­lom na Prie­voz­skej 32, 827 99 Bra­tis­la­va, webo­vá strán­ka: www.soi.sk.

Tie­to ob­chod­né pod­mien­ky sú via­za­né na ná­kup v elek­tro­nic­kom ob­cho­de. Elek­tro­nic­kým od­os­la­ním ob­jed­náv­ky vy­jad­ru­je zá­kaz­ník súh­las so všeo­bec­ný­mi ob­chod­ný­mi pod­mien­ka­mi a tým­to úko­nom vy­jad­ru­je, že si všeo­bec­né ob­chod­né pod­mien­ky pre­čí­tal, po­ro­zu­mel ich ob­sa­hu a ich zne­nie je pre ne­ho jas­né a zro­zu­mi­teľ­né. Ná­kup to­va­ru pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du mô­žu us­ku­toč­ňo­vať fy­zic­ké oso­by a práv­nic­ké oso­by bez oh­ľa­du na práv­nu for­mu.Čl.2
Po­pis to­va­ru a ce­na
Po­pis to­va­ru je uve­de­ný v ka­ta­ló­gu elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du a vy­chá­dza z ve­rej­ne prís­tup­ných zdro­jov a zo zdro­jov, kto­ré bo­li pos­kyt­nu­té do­dá­va­te­ľo­vi sub­jek­tmi dis­po­nu­jú­ci­mi op­ráv­ne­ním k veľ­koob­chod­nej dis­tri­bú­cii to­va­ru, vý­rob­ca­mi, ale­bo sub­jek­tmi dis­po­nu­jú­ci­mi prá­va­mi du­šev­né­ho vlas­tníc­tva, via­žu­ci­mi sa k to­va­ru. Do­dá­va­teľ ne­zod­po­ve­dá za ko­rek­tnosť in­for­má­cií čer­pa­ných z ve­rej­ne prís­tup­ných zdro­jov.

Do­dá­va­teľ zob­ra­zu­je to­va­ry pros­tred­níc­tvom ilus­trač­nej fo­tog­ra­fie. K fo­tog­ra­fii pri­pá­ja text, s pod­stat­ný­mi údaj­mi o to­va­re, vy­plý­va­jú­ci­mi z po­va­hy to­va­ru a ce­nu to­va­ru. Ku kaž­dé­mu to­va­ru uve­die ako zá­klad­nú in­for­má­ciu znač­ku to­va­ru. Ce­na to­va­ru za­hŕňa daň z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Ce­na za­hŕňa nák­la­dy na do­ru­če­nie ob­jed­na­ných ti­tu­lov do mies­ta ur­če­nia. V prí­pa­de ak­cio­vé­ho to­va­ru však mô­že do­dá­va­teľ do ce­ny za­hr­núť aj nák­la­dy na do­ru­če­nie ob­jed­na­né­ho to­va­ru ale­bo dar­če­ka.
Do­dá­va­teľ si vy­hra­dzu­je prá­vo up­ra­viť ce­nu to­va­ru uve­de­nú v ka­ta­ló­gu elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du pri ob­jed­náv­kach všet­kých to­va­rov, v prí­pa­de že doš­lo k chyb­né­mu uve­de­niu ce­ny ale­bo za okol­nos­ti, že doš­lo k vy­pre­da­niu to­va­ru a ten is­tý to­var nie je mož­né do­dať za pô­vod­ných ob­chod­ných pod­mie­nok, kto­ré bo­li do­jed­na­né so sub­do­dá­va­te­ľom ale­bo sa zvý­ši­li vý­rob­né nák­la­dy na to­var, prí­pad­ne ce­na za pou­ži­tie autor­ské­ho prá­va, resp. iné­ho prá­va du­šev­né­ho vlas­tníc­tva. Po­kiaľ nas­ta­ne niek­to­rá zo sku­toč­nos­tí uve­de­ná v pred­chá­dza­jú­cej ve­te, do­dá­va­teľ bu­de zá­kaz­ní­ka in­for­mo­vať pred potvr­de­ním je­ho ob­jed­náv­ky. Zá­kaz­ník mô­že ob­jed­náv­ku up­ra­ve­nú z uve­de­ných dô­vo­dov bez pe­na­li­zá­cie zru­šiť.

Čl.3
Ob­jed­na­nie to­va­ru
To­var, kto­rý je uve­de­ný v ka­ta­ló­gu elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du si zá­kaz­ník ob­jed­ná­va pos­tu­pom pod­ľa me­nu po­lo­žiek ap­li­ká­cie, vy­tvo­re­ných k us­mer­ne­niu zá­kaz­ní­ka pri reali­zá­cii ná­ku­pu, tak aby doš­lo k ozna­če­niu to­va­ru v elek­tro­nic­kej ob­jed­náv­ke a zob­ra­ze­nia ob­sa­hu ob­jed­náv­ky. Ob­jed­náv­ku za­dá­va zá­kaz­ník elek­tro­nic­kou ces­tou v roz­me­dzí ap­li­ká­cie, zria­de­nej ako inter­ne­to­vý ob­chod. Od­os­la­nie ob­jed­náv­ky je pod­mie­ne­né potvr­de­ním súh­la­su s VOP a so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov ob­jed­ná­va­te­ľa.

Za­sla­ná ob­jed­náv­ka je pre­dá­va­jú­cim po­va­žo­va­ná za plat­ný a zá­väz­ný návrh kúp­nej zmlu­vy, po­kiaľ ob­sa­hu­je všet­ky ná­le­ži­tos­ti, kto­ré sú uve­de­né v ob­jed­náv­ko­vom for­mu­lá­re.
Ob­jed­náv­ky vy­ba­vu­je pre­dá­va­jú­ci prie­bež­ne tak, ako pri­chá­dza­jú. Po­kiaľ si zá­kaz­ník ob­jed­ná to­var s roz­diel­nym ter­mí­nom do­ru­če­nia, k do­da­niu to­va­ru dôj­de v zá­vis­los­ti od ply­nu­tia dlh­šie­ho ter­mí­nu do­ru­če­nia.

Ok­rem spô­so­bu ob­jed­na­nia si to­va­ru, uve­de­né­ho v pred­chá­dza­jú­cich bo­doch si zá­kaz­ník mô­že ob­jed­nať to­var aj spô­so­bom od­os­la­nia ob­jed­náv­ky z vlas­tnej e-mai­lo­vej ad­re­sy na e-mai­lo­vú ad­re­su do­dá­va­te­ľa pred­plat­ne@pcre­vue.sk. V ob­jed­náv­ke mu­sí uviesť pres­ný ná­zov to­va­ru, nap­rík­lad pri prin­to­vom pred­plat­nom ti­tul, po­čet ob­jed­na­ných ku­sov, v prí­pa­de špe­ciál­nej ak­cie jej ná­zov, ad­re­su pre do­ru­čo­va­nie prin­to­vé­ho pred­plat­né­ho a svo­ju pres­nú ad­re­su a te­le­fón­ne čís­lo.


Čl.4
Do­da­cie pod­mien­ky

Do­dá­va­teľ sa za­vä­zu­je do­dať to­var zá­kaz­ní­ko­vi do 30 pra­cov­ných dní od pri­pí­sa­nia plat­by na účet do­dá­va­te­ľa.

Pri ak­cio­vej po­nu­ke do­dá­va­teľ expe­du­je dar­ček/pro­dukt zá­kaz­ní­ko­vi po za­re­gis­tro­va­ní je­ho plat­by za pred­plat­né na účet do­dá­va­te­ľa. V prí­pa­de li­mi­to­va­nej ak­cio­vej po­nu­ky bu­de dar­če­kom od­me­ne­ný ten zá­kaz­ník, kto­rý uh­ra­dil plat­bu na účet do­dá­va­te­ľa ako pr­vý. V prí­pa­de špe­ci­fic­kých po­žia­da­viek na to­var zo stra­ny zá­kaz­ní­ka, kto­rý nie je uve­de­ný v ka­ta­ló­gu elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du, a ta­ký­to to­var je do­dá­va­teľ schop­ný pre zá­kaz­ní­ka za­bez­pe­čiť (pred­plat­né do za­hra­ni­čia), do­dá­va­teľ si do­hod­ne so zá­kaz­ní­kom oso­bit­nú ce­nu a ter­mín do­da­nia to­va­ru.

Po­kiaľ nas­ta­nú okol­nos­ti, kto­ré ov­plyv­nia štan­dar­dnú le­ho­tu do­da­nia to­va­ru, do­dá­va­teľ bez­od­klad­ne ozná­mi ta­kú­to sku­toč­nosť zá­kaz­ní­ko­vi a prik­ro­čí k do­jed­na­niu do­ho­dy o predĺže­ní le­ho­ty do­da­nia to­va­ru. Sna­hou do­dá­va­te­ľa je do­dá­vať to­var v čo naj­krat­ších ter­mí­noch, to zna­me­ná v ča­se krat­šom, akým je štan­dar­dná le­ho­ta do­da­nia to­va­ru. Na­koľ­ko je sa­mot­ná do­dáv­ka to­va­ru ov­plyv­ne­ná dos­tup­nos­ťou to­va­ru a pre­vádz­ko­vý­mi mož­nos­ťa­mi do­dá­va­te­ľa, sta­no­ve­nie pres­nej le­ho­ty do­da­nia ur­či­té­ho to­va­ru nie je mož­né. Do­dá­va­teľ za­bez­pe­ču­je do­dá­va­nie pred­plat­né­ho pros­tred­níc­tvom Slo­ven­skej poš­ty a.s. a Me­dia­print Ka­pa na zá­kla­de pe­rio­di­ci­ty jed­not­li­vých vý­tlač­kov. V prí­pa­de nep­ra­vi­del­né­ho do­ru­čo­va­nia pred­plat­né­ho, je­ho rek­la­má­cie ale­bo zme­ny do­da­cej ad­re­sy, mô­že zá­kaz­ník kon­tak­to­vať od­de­le­nie pred­plat­né­ho: 02/4342 0956, pred­plat­ne@pcre­vue.sk.


Čl.5
Spô­sob plat­by
Zá­kaz­ní­kom sa po­nú­ka nie­koľ­ko mož­nos­tí plat­by za to­var. Pros­tred­níc­tvom on­li­ne plat­by - kar­tou mô­že­te va­šu ob­jed­náv­ku uh­ra­diť okam­ži­te po jej vy­tvo­re­ní.
Pri on­li­ne plat­be, plat­be pre­vo­dom a plat­be ban­ko­vou zlo­žen­kou pre­vez­me zá­kaz­ník prin­to­vé pred­plat­né pod­ľa pe­rio­di­ci­ty ti­tu­lu a ten­to to­var pre­be­rá po ce­lú dĺžku tr­va­nia pred­plat­né­ho bez ďal­šie­ho pla­te­nia za prep­ra­vu.

Čl.6
Potvr­de­nie ob­jed­náv­ky
K potvr­de­niu ob­jed­náv­ky do­dá­va­te­ľom dôj­de bez­od­klad­ne po ove­re­ní dis­po­ni­bi­li­ty to­va­ru a ce­ny to­va­ru, pros­tred­níc­tvom za­sla­nia emai­lo­vej sprá­vy. V potvr­de­ní ob­jed­náv­ky do­dá­va­teľ uve­die iden­ti­fi­kač­né úda­je do­dá­va­te­ľa, iden­ti­fi­kač­né úda­je zá­kaz­ní­ka, je­di­neč­né iden­ti­fi­kač­né čís­lo ob­jed­náv­ky, dá­tum a čas us­ku­toč­ne­nia ob­jed­náv­ky, ná­zov to­va­ru, je­ho ob­jed­na­né množ­stvo, jed­not­ko­vú ce­nu to­va­ru, cel­ko­vú ce­nu to­va­ru, kto­ré si zá­kaz­ník vy­bral, Do­dá­va­teľ na zá­kla­de do­ho­dy so zá­kaz­ní­kom mô­že up­ra­viť do­da­ciu le­ho­tu, čím mô­že byť do­da­cia le­ho­ta dlh­šia ako maximál­nych 30 ka­len­dár­nych dní.
Ok­rem úda­jov uve­de­ných v bo­de 1 toh­to člán­ku vo for­mu­lá­ri „Potvr­de­nie ob­jed­náv­ky" bu­dú tiež uve­de­né úda­je ako fak­tu­rač­ná ad­re­sa, e-mai­lo­vá ad­re­sa zá­kaz­ní­ka a ad­re­sa do­da­nia to­va­ru.
Pri ob­jed­ná­va­te­ľo­vi, kto­rým je práv­nic­ká oso­ba - pod­ni­ka­teľ, for­mu­lár „Potvr­de­nie ob­jed­náv­ky" bu­de ok­rem pred­chá­dza­jú­cich úda­jov uve­de­ných v bo­doch 1 a 2 ob­sa­ho­vať aj IČO, DIČ a IČ DPH, po­kiaľ pôj­de o plat­cu DPH.


Čl.7
Zá­ruč­né pod­mien­ky a rek­la­má­cie - zod­po­ved­nosť za ško­du
Zá­ruč­né pod­mien­ky sa tý­ka­jú vý­hrad­ne pre­da­né­ho to­va­ru. Do­dá­va­teľ zod­po­ve­dá za tie va­dy, kto­ré má pre­da­ná vec pri prev­za­tí ku­pu­jú­cim (§619 ods.1 Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka).

Zá­ruč­né pod­mien­ky sa nev­zťa­hu­jú na dar­če­ko­vý pred­met, kto­rý mô­že zá­kaz­ník obdr­žať v sú­vis­los­ti s pred­plat­ným v prí­pa­de ak­cio­vej po­nu­ky, prí­pad­ne za iných pod­mie­nok skon­ci­po­va­ných do­dá­va­te­ľom. Rov­na­ko sa zá­ruč­né pod­mien­ky nev­zťa­hu­jú na vý­hru, kto­rú mô­že zá­kaz­ník vy­hrať v pred­pla­ti­teľ­skej sú­ťa­ži.

Pri up­lat­ňo­va­ní rek­la­má­cie do­dá­va­teľ od­po­rú­ča rek­la­mo­vať chy­bu na do­da­nom to­va­re pros­tred­níc­tvom za­sla­nia ozná­me­nia o chy­be for­mou emai­lu. V ozná­me­ní mu­sí zá­kaz­ník uviesť úda­je o zreali­zo­va­nom ban­ko­vom pre­vo­de ako čís­lo va­ria­bil­né­ho sym­bo­lu, dá­tum za­da­nia pre­vod­né­ho prí­ka­zu a čís­lo svoj­ho ban­ko­vé­ho úč­tu. Ad­re­sy pre za­sie­la­nie ozná­me­nia: pred­plat­ne@pcre­vue.sk

V prí­pa­de, že dôj­de k nep­ra­vi­del­né­mu do­ru­čo­va­niu pred­plat­né­ho ale­bo k zme­ne do­da­cej ad­re­sy, do­dá­va­teľ od­po­rú­ča kon­tak­to­vať od­de­le­nie pred­plat­né­ho: 02/4342 0956, pred­plat­ne@pcre­vue.sk.

Zá­ruč­ná do­ba je 24 me­sia­cov, po­kiaľ ne­dôj­de pri niek­to­rom to­va­re k uve­de­niu dl­hšej zá­ruč­nej do­by. Zá­ruč­ná do­ba za­čí­na ply­núť dňom prev­za­tia to­va­ru zá­kaz­ní­kom.

Do­dá­va­teľ roz­ho­du­je o rek­la­má­cii ih­neď, v zlo­ži­tých prí­pa­doch do 3 pra­cov­ných dní. V od­ôvod­ne­ných prí­pa­doch, naj­mä ak si si­tuácia vy­ža­du­je zlo­ži­tej­šie zhod­no­te­nie sta­vu vý­rob­ku, naj­nes­kôr do 30 dní odo dňa up­lat­ne­nia rek­la­má­cie. Po up­ly­nu­tí rek­la­mač­nej le­ho­ty má ku­pu­jú­ci prá­vo od zmlu­vy od­stú­piť ale­bo má prá­vo na vý­me­nu vý­rob­ku za no­vý vý­ro­bok. O vý­sled­ku rek­la­má­cie bu­de ku­pu­jú­ci in­for­mo­va­ný bez­pros­tred­ne po ukon­če­ní rek­la­mač­né­ho ko­na­nia te­le­fo­nic­ky a zá­ro­veň mu bu­de do­ru­če­ný pros­tred­níc­tvom e-mai­lu, resp. do­po­ru­če­nou poš­tou rek­la­mač­ný pro­to­kol.

Rek­la­mač­né od­de­le­nie je zria­de­né v rám­ci od­de­le­nia pred­plat­né­ho. Kon­tak­tné úda­je pre rek­la­má­cie sú email: pred­plat­ne@pcre­vue.sk, tel. 02/4342 0956, k dis­po­zí­cií pon­de­lok až pia­tok od 10.00 - do 16.00 hod.

Čl. 8
Kúp­na zmlu­va a od­stú­pe­nie od kúp­nej zmlu­vy
Kúp­na zmlu­va me­dzi do­dá­va­te­ľom a zá­kaz­ní­kom vznik­ne potvr­de­ním ob­jed­náv­ky.
Zá­kaz­ní­ko­vi vzni­ká op­ráv­ne­nie na od­stú­pe­nie od kúp­nej zmlu­vy za pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných v § 12 ods.1 zá­ko­na č.108/2000 Z. z. o ochra­ne spot­re­bi­te­ľa pri po­do­mo­vom pre­da­ji a zá­siel­ko­vom pre­da­ji, a to do sied­mich pra­cov­ných dní odo dňa prev­za­tia to­va­ru ale­bo od uzav­re­tia kúp­nej zmlu­vy, ak do­dá­va­teľ pos­ky­tol zá­kaz­ní­ko­vi in­for­má­cie v roz­sa­hu uve­de­nom v čl. 2. Zá­kaz­ník si svo­je prá­vo na od­stú­pe­nie od zmlu­vy mô­že up­lat­niť v uve­de­nej le­ho­te pros­tred­níc­tvom za­sla­nia pí­som­né­ho ozná­me­nia o od­stú­pe­ní od zmlu­vy cez pos­ky­to­va­te­ľa poš­to­vých slu­žieb na poš­to­vú ad­re­su do­dá­va­te­ľa ale­bo je­ho osob­ným do­ru­če­ním do­dá­va­te­ľo­vi.
Ozná­me­nie o od­stú­pe­ní od zmlu­vy mu­sí ob­sa­ho­vať iden­ti­fi­ká­ciu zá­kaz­ní­ka, čís­lo a dá­tum ob­jed­náv­ky, pres­nú špe­ci­fi­ká­ciu to­va­ru, spô­sob, akým má do­dá­va­teľ vrá­tiť už pri­ja­té pl­ne­nie, naj­mä čís­lo úč­tu ale­bo poš­to­vú ad­re­su, ná­zov to­va­ru, ob­jed­na­né množ­stvo, čís­lo ob­jed­náv­ky a čís­lo úč­tu zá­kaz­ní­ka.

V prí­pa­de pre­da­ja ča­so­pi­sov, zá­kaz­ník pri od­stú­pe­ní od zmlu­vy ne­za­sie­la nas­päť už do­ru­če­né čís­la jed­not­li­vých ti­tu­lov. Od­de­le­nie pred­plat­né­ho po zru­še­ní pred­plat­né­ho vrá­ti zá­kaz­ní­ko­vi pe­nia­ze za ne­vy­čer­pa­nú časť ce­ny pred­plat­né­ho. Pí­som­né zru­še­nie pred­plat­né­ho pri pre­da­ji ča­so­pi­sov sa po­va­žu­je za od­stú­pe­nie od kúp­nej zmlu­vy. Email ale­bo kla­sic­ká lis­to­vá sprá­va vo ve­ci zru­še­nia pred­plat­né­ho mu­sí ob­sa­ho­vať údaj o zá­kaz­ní­ko­vi (vrá­ta­ne kon­tak­tných úda­jov), ozna­če­nie tla­čo­vé­ho, resp. elek­tro­nic­ké­ho ti­tu­lu a čís­lo úč­tu zá­kaz­ní­ka.

Po­kiaľ je pred­me­tom kúp­nej zmlu­vy pe­rio­dic­ká tlač zá­kaz­ník nie je via­za­ný le­ho­tou na od­stú­pe­nie od zmlu­vy
Ad­re­sa k za­sla­niu ozná­me­nia o zru­še­ní pred­plat­né­ho:
E-mai­lo­vá ad­re­sa: pred­plat­ne@pcre­vue.sk
Poš­to­vá ad­re­sa: PC RE­VUE, Od­de­le­nie pred­plat­né­ho, Klad­nian­ska 60, 821 05 Bra­tis­la­va

V prí­pa­de, že dôj­de na stra­ne do­dá­va­te­ľa k ne­do­da­niu pred­pla­te­né­ho ti­tu­lu, a to z dô­vo­du preu­ká­za­teľ­né­ho za­vi­ne­nia na stra­ne do­dá­va­te­ľa pred­plat­né­ho, prik­ro­čí do­dá­va­teľ pred­plat­né­ho k nah­ra­de­niu pred­plat­né­ho vo for­me re­cen­zné­ho vý­tlač­ku za za­meš­ka­né pred­plat­né. V špe­ci­fic­kých prí­pa­doch dôj­de k predĺže­niu pred­plat­né­ho o tr­va­nie za­meš­ka­né­ho pred­plat­né­ho.


Čl.9
Stor­no­va­nie ob­jed­náv­ky
Zá­kaz­ník je op­ráv­ne­ný od­stú­piť od potvr­de­nia ob­jed­náv­ky bez uda­nia dô­vo­du, ke­dy­koľ­vek pred expe­dí­ciou to­va­ru, for­mou e-mai­lo­vej sprá­vy ale­bo te­le­fo­nic­ky, a to bez aké­ho­koľ­vek pos­ti­hu. Ak zá­kaz­ník za to­var vop­red za­pla­til, do­dá­va­teľ mu vrá­ti za­pla­te­nú kúp­nu ce­nu bez­ho­to­vos­tným pre­vo­dom na ním ur­če­ný účet do 7 pra­cov­ných dní od do­ru­če­nia od­stú­pe­nia od ob­jed­náv­ky. Do­dá­va­teľ od­po­rú­ča pri stor­no­va­ní ob­jed­náv­ky for­mou e-mai­lo­vej sprá­vy ove­riť si jej pri­ja­tie te­le­fo­nic­ky na t. č. 02/4342 0956, a to po­čas pra­cov­ných dní v ča­se 10.00 - 16.00 hod.
Do­dá­va­teľ má prá­vo stor­no­vať ob­jed­náv­ku, ak z dô­vo­du vy­pre­da­nia ale­bo ne­dos­tup­nos­ti to­va­ru, ani pri vy­na­lo­že­ní všet­ké­ho úsi­lia, kto­ré mož­no od ne­ho spra­vod­li­vo po­ža­do­vať, nie je schop­ný do­dať to­var zá­kaz­ní­ko­vi v le­ho­te ur­če­nej tý­mi­to ob­chod­ný­mi pod­mien­ka­mi ale­bo v uve­de­nej ce­ne, po­kiaľ sa so zá­kaz­ní­kom ne­do­hod­ne inak. O stor­no­va­ní ob­jed­náv­ky bu­de zá­kaz­ník preu­ká­za­teľ­ne in­for­mo­va­ný emai­lom. V prí­pa­de úh­ra­dy kúp­nej ce­ny bu­dú zá­kaz­ní­ko­vi vrá­te­né fi­nan­čné pros­tried­ky do 7 dní pre­vo­dom na ním ur­če­ný účet po­kiaľ sa zá­kaz­ník s do­dá­va­te­ľom ne­do­hod­ne inak.

Čl.10
Via­za­nosť po­núk
Do­dá­va­teľ je via­za­ný po­nu­kou vrá­ta­ne ce­ny to­va­ru od elek­tro­nic­ké­ho potvr­de­nia ob­jed­náv­ky cez me­nu po­lož­ku s ozna­če­ním „Potvr­de­nie ob­jed­náv­ky", až do up­ly­nu­tia le­ho­ty na do­da­nie, kto­rá bo­la do­hod­nu­tá so zá­kaz­ní­kom.

Čl.11
Prá­va a po­vin­nos­ti sú­vi­sia­ce s kúp­nou zmlu­vou
Do­dá­va­teľ je po­vin­ný to­var zá­kaz­ní­ko­vi od­ov­zdať po uh­ra­de­ní ce­ny do­dá­va­te­ľo­vi. Uh­ra­de­nie ob­jed­náv­ky je mož­né pros­tred­níc­tvom on­li­ne plat­by, pre­vo­dom ale­bo ban­ko­vou zlo­žen­kou. Do­dá­va­teľ je op­ráv­ne­ný od­ov­zda­nie to­va­ru od­oprieť, ak zá­kaz­ník ne­zap­la­tí kúp­nu ce­nu.
Ak má do­dá­va­teľ to­var od­os­lať na mies­to ur­če­nia, pla­tí, že to­var bol od­ov­zda­ný v ča­se, keď bol od­ov­zda­ný pr­vý vý­tla­čok pred­plat­né­ho na prep­ra­vu.
Do­dá­va­teľ je po­vin­ný pre­dá­vať to­var v bež­nej kva­li­te, t.j. to­var vy­ho­to­ve­ný pod­ľa prís­luš­ných zá­väz­ných štát­nych a európ­skych no­riem, to­var pre­dá­va za uve­de­nú ce­nu a tú­to správ­ne úč­to­vať.
V rám­ci mož­nos­tí elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du a sním sú­vi­sia­ce­ho zá­siel­ko­vé­ho pre­da­ja sa do­dá­va­teľ za­vä­zu­je pred­viesť to­var for­mou ilus­trač­nej fo­tog­ra­fie s pri­po­je­ním po­pi­su to­va­ru a ce­ny za to­var.
Do­dá­va­teľ sa ne­za­vä­zu­je za­ba­liť to­var, pred­plat­né ti­tu­lu, do prep­rav­né­ho oba­lu. Av­šak zod­po­ve­dá za ta­ké do­ru­če­nie, kto­ré za­me­dzu­je poš­ko­de­niu a zne­hod­no­te­niu po­čas prep­ra­vy.
Fak­tú­ra k ob­jed­náv­ke pred­plat­né­ho je pri fy­zic­kej oso­be do­dá­va­ná na vy­žia­da­nie, v prí­pa­de práv­nic­kej oso­by sa tak de­je auto­ma­tic­ky pri kaž­dej ob­jed­náv­ke. Do­dá­va­teľ ne­zod­po­ve­dá za ones­ko­re­né do­da­nie to­va­ru za­vi­ne­né do­ru­čo­va­te­ľom (poš­ta, ku­riérska služ­ba) ale­bo za ones­ko­re­né do­da­nie to­va­ru za­vi­ne­né nes­práv­ne uve­de­nou ad­re­sou zo stra­ny zá­kaz­ní­ka. V prí­pa­de, že má­te prob­lém s do­ru­čo­va­ním pred­plat­né­ho na mies­to ur­če­nia, je pot­reb­né, aby ste kon­tak­to­va­li od­de­le­nie pred­plat­né­ho na t. č. 02/43420956, e-mai­lom: pred­plat­ne@pcre­vue.sk a to po­čas pra­cov­ných dní v ča­se 10.00 - 16.00 hod.

Do­dá­va­teľ ne­zod­po­ve­dá za ne­do­da­nie to­va­ru, prí­pad­ne čas­ti to­va­ru v prí­pa­de že ne­do­da­nie to­va­ru do­dá­va­te­ľo­vi od tre­tej stra­ny bo­lo spô­so­be­né okol­nos­ťa­mi, na kto­ré ne­má do­dá­va­teľ vplyv. V ta­kom­to prí­pa­de bez­od­klad­ne po vzni­ku uve­de­nej sku­toč­nos­ti pris­tú­pi k stor­no­va­niu ob­jed­náv­ky. Na úkon stor­no­va­nia ob­jed­náv­ky sa pri­me­ra­ne pou­ži­je us­ta­no­ve­nie čl.9.

Čl.12
Pre­chod vlas­tníc­ke­ho prá­va k to­va­ru
Vzhľa­dom k zá­siel­ko­vej for­me pre­da­ja na­do­bú­da zá­kaz­ník vlas­tníc­ke prá­vo k to­va­ru od mo­men­tu, ke­dy bol to­var prev­za­tý ku­pu­jú­cim na mies­te do­da­nia ním ur­če­nom.
Do­dá­va­teľ upo­zor­ňu­je zá­kaz­ní­kov, t.j. pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty, kto­ré ma­jú zá­ujem o kú­pu to­va­ru so zá­me­rom je­ho ďal­šie­ho pre­da­ja (ma­loob­chod­ná, resp. veľ­koob­chod­ná čin­nosť), že tie­to ob­chod­né pod­mien­ky sa vzťa­hu­jú len na spot­re­bi­teľ­ský ná­kup. V prí­pa­de zá­uj­mu o uzav­re­tie kúp­nej zmlu­vy na ná­kup to­va­ru za úče­lom je­ho ďal­šie­ho pre­da­ja mu­sí zá­ujem­ca kon­tak­to­vať do­dá­va­te­ľa na emai­lo­vej ad­re­se pred­plat­ne@pcre­vue.sk.
Ak zá­kaz­ník na­do­bud­ne vlas­tníc­tvo skôr, než dôj­de k od­ov­zda­niu pred­me­tu kú­py, má do­dá­va­teľ až do od­ov­zda­nia prá­va a po­vin­nos­ti us­cho­vá­va­te­ľa.

Čl.13
Spra­co­va­nie osob­ných úda­jov
Do­dá­va­teľ zhro­maž­ďu­je osob­né úda­je zá­kaz­ní­ka v sú­vis­los­ti s pl­ne­ním svo­jich zá­väz­kov vo­či zá­kaz­ní­ko­vi, a to pri spra­co­va­ní ob­jed­náv­ky, potvr­de­nia o pri­ja­tí ob­jed­náv­ky, kon­tak­to­va­ní zá­kaz­ní­ka v sú­vis­los­ti s vy­ba­ve­ním je­ho ob­jed­náv­ky a do­ru­če­nia ob­jed­na­né­ho to­va­ru.
Dis­po­zí­cia s osob­ný­mi údaj­mi je pre do­dá­va­te­ľa ne­vyh­nut­ná tiež k us­ku­toč­ne­niu pot­reb­ných úč­tov­ných ope­rá­cií, k vy­ho­to­ve­niu da­ňo­vé­ho dok­la­du, prí­pad­ne k iden­ti­fi­ká­cii plat­by zá­kaz­ní­ka cez ban­ko­vý pre­vod.

Všet­ky v sú­čas­nos­ti po­nú­ka­né for­my elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva (pla­te­nia za to­var cez inter­net) sú reali­zo­va­né pria­mo na strán­kach ban­ky zá­kaz­ní­ka, kto­rá pos­kyt­ne do­dá­va­te­ľo­vi vý­luč­ne in­for­má­ciu o ús­peš­nos­ti, či neús­peš­nos­ti plat­by s me­nom, prí­pad­ne čís­lom úč­tu (pot­reb­né pre iden­ti­fi­ká­ciu správ­nej plat­by a v prí­pa­de pot­re­by pre jej vrá­te­nie). Za žiad­nych okol­nos­tí sa do­dá­va­teľ ne­doz­vie iné in­for­má­cie, ako prih­la­so­va­cie úda­je ale­bo zos­ta­tok na úč­te zá­kaz­ní­ka.

Po­kiaľ zá­kaz­ník ne­súh­la­sí s pou­ži­tím je­ho osob­ných úda­jov na mar­ke­tin­go­vé úče­ly, mô­že sa ob­rá­tiť na do­dá­va­te­ľa. Svo­je prá­vo k za­me­dzeniu pou­ži­tia osob­ných úda­jov si mô­že up­lat­niť pros­tred­níc­tvom za­sla­nia ne­súh­las­né­ho vy­jad­re­nia, tý­ka­jú­ce­ho sa pou­ži­tia úda­jov na mar­ke­tin­go­vé úče­ly for­mou elek­tro­nic­kej poš­ty na emai­lo­vú ad­re­su in­fo@pcre­vue.sk ale­bo for­mou zá­siel­ky cez pos­ky­to­va­te­ľa poš­to­vých slu­žieb na poš­to­vú ad­re­su do­dá­va­te­ľa. Do­dá­va­teľ zod­po­ve­dá za to, že osob­né úda­je zá­kaz­ní­ka ne­bu­dú pou­ži­té na iné ako uve­de­né úče­ly. Všet­ky osob­né úda­je zá­kaz­ní­kov sú ucho­va­né v chrá­ne­nej da­ta­bá­ze na server­i do­dá­va­te­ľa.
Po­kiaľ chce zá­kaz­ník zru­šiť re­gis­trá­ciu, kon­tak­tu­je do­dá­va­te­ľa pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej poš­ty na emai­lo­vej ad­re­se in­fo@pcre­vue.sk ale­bo for­mou zá­siel­ky cez pos­ky­to­va­te­ľa poš­to­vých slu­žieb, kto­rú za­šle na poš­to­vú ad­re­su do­dá­va­te­ľa. Po pri­ja­tí po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­ka do­dá­va­teľ bez­od­klad­ne re­gis­trá­ciu zá­kaz­ní­ka deak­ti­vu­je.
Vy­uží­va­ním ob­jed­náv­ko­vé­ho for­mu­lá­ra www.it­news.sk/pred­plat­ne zá­kaz­ník súh­la­sí so zhro­maž­ďo­va­ním a pou­ží­va­ním in­for­má­cií o ňom a o je­ho ná­ku­poch v zne­ní zá­ko­na č.428/2002 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov v in­for­mač­ných sys­té­moch. Zá­kaz­ník ude­ľu­je do­dá­va­te­ľo­vi ten­to súh­las na do­bu neur­či­tú a mô­že ho pí­som­nou for­mou ke­dy­koľ­vek od­vo­lať. Súh­las za­nik­ne v le­ho­te 1. me­sia­ca od do­ru­če­nia od­vo­la­nia súh­la­su do­dá­va­te­ľo­vi.

Zá­kaz­ník od­os­la­ním ob­jed­náv­ky a potvr­de­ním VOP ude­ľu­je súh­las so spra­co­va­ním svo­jich osob­ných úda­jov v roz­sa­hu pod­ľa toh­to us­ta­no­ve­nia VOP.

Čl. 14
In­for­má­cie a pod­mien­ky ochra­ny úda­jov pou­ží­va­te­ľov di­gi­tál­nych slu­žieb.
Vy­da­va­teľ­stvo Di­gi­tal Vi­sions, sro pos­ky­tu­je svo­je služ­by pre di­gi­tál­ne pub­li­kač­né plat­for­my napr. tab­le­ty App­le iPad, mo­bil­né za­ria­de­nia App­le iP­ho­ne, tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid ale­bo po­čí­ta­če s OS Win­dows.
Pri pos­ky­to­va­ní in­for­má­cií v di­gi­tál­nej for­me pros­tred­níc­tvom na­šich ap­li­ká­cií v pros­tre­dí mo­bil­ných te­le­fó­nov, tab­le­tov a po­čí­ta­čov sú niek­to­ré ob­sa­ho­vé in­for­má­cie zob­ra­zo­va­né z pros­tre­dia sie­te inter­net. Pod­mien­kou pre ich zob­ra­ze­nie je pri­po­je­nie k inter­ne­tu, a to či do sie­te mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra ale­bo for­mou et­her­net/WIFI pri­po­je­nia.
Pri uve­rej­ňo­va­ní na­šich di­gi­tál­nych vy­da­ní v pros­tre­dí tab­le­tov sa všet­ky ob­sa­ho­vé in­for­má­cie sťa­hu­jú do har­dis­ku za­ria­de­nia. Ná­kup a nás­led­ne stiah­nu­tie di­gi­tál­ne­ho vy­da­nia ako aj ak­tua­li­zá­ciu kniž­ni­ce s naj­nov­ší­mi vy­da­nia­mi vy­ža­du­je pri­po­je­nie k inter­ne­tu, a to do sie­te mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra ale­bo for­mou et­her­net/WIFI pri­po­je­nia. Pre čí­ta­nie vy­da­ní nie je pot­reb­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu.

Čl. 15
Zhro­maž­ďo­va­nie a spra­co­vá­va­nie úda­jov o pou­ží­va­te­ľoch di­gi­tál­nych slu­žieb
Z dô­vo­du zvy­šo­va­nia kva­li­ty na­šich slu­žieb, pred­chá­dzania a od­stra­ňo­va­nia prí­pad­ných tech­nic­kých prob­lé­mov, zhro­maž­ďu­je­me a spra­co­vá­va­me in­for­má­cie o poč­te stiah­nu­tých di­gi­tál­nych pub­li­ká­cií ale­bo náv­štev ap­li­ká­cie. Na ten­to účel pou­ží­va­me nás­tro­je ako sú Goog­le Ana­ly­tics, Goog­le Play ale­bo App­le iTu­nes. Cie­ľom je pre­dov­šet­kým ana­lý­za po­trieb pou­ží­va­te­ľov na­šich slu­žieb.
Va­še úda­je pos­ky­to­va­né v sú­vis­los­ti s vy­uží­va­ním na­šich di­gi­tál­nych slu­žieb ne­pos­ky­tu­je­me ďa­lej tre­tím stra­nám na ko­mer­čné, ani na iné úče­ly, s vý­nim­kou zmluv­ných par­tne­rov, kto­rí spo­lup­ra­cu­jú na vý­vo­ji a servis­e na­šich ap­li­ká­cií a zlep­še­ní pou­ží­va­teľ­skej kva­li­ty, a kto­rí sú z to­ho ti­tu­lu via­za­ní po­vin­nos­ťou ml­čan­li­vos­ti.

Čl. 16
Prís­tup k úda­jom pri elek­tro­nic­kých ob­cho­doch a vy­uží­va­ní elek­tro­nic­kých pla­tob­ných pros­tried­kov
Pri reali­zá­cii ná­ku­pu na­šich pro­duk­tov pros­tred­níc­tvom App­le iTu­nes po­dlie­ha­jú všet­ky ob­cho­dy a us­ku­toč­ne­né tran­sak­cie pra­vid­lám a ochra­ne, de­fi­no­va­ných vo všeo­bec­ných ob­chod­ných pod­mien­kach spo­loč­nos­ti App­le Inc.. Na­ša spo­loč­nosť ne­má ako správ­ca ap­li­ká­cie prís­tup k va­šim osob­ným ani ban­ko­vým úda­jom, ne­mô­že ich zhro­maž­ďo­vať, uk­la­dať ani spra­co­vá­vať, či už úpl­ne ale­bo čias­toč­ne.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­ta­lóg IT fi­riem
Katalóg obsahuje kontaktné informácie o spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií. Registrácia a publikovanie v katalógu je úplne bezplatné a môžete ho urobiť okamžite. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké pred­plat­né
Predplatením získate prístup k flash verziám oboch magazínov PC REVUE a INFOWARE, ktoré môžete po prihlásení prezerať na internete v chránenej zóne. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter