Reportáž: AirWatch Connect 2013

Podpora mobility – kritická úloha pre CIO

Ak­tuál­ne tren­dy IT sú po­mer­ne jas­né. O clou­doch sa vo sve­te už ne­dis­ku­tu­je tak in­ten­zív­ne ako u nás, ten­to kon­cept je už ak­cep­to­va­ný a bež­ne sa vy­uží­va. Sna­ha ze­fek­tív­niť biz­nis sa te­raz ube­rá iným sme­rom. K mo­bi­li­te. Mo­bil­ní za­mes­tnan­ci, BYOD, ko­la­bo­rá­cia kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. Aj o tom bo­la lon­dýn­ska kon­fe­ren­cia AirWatch Con­nect 2013.

Mo­bil­ní za­mes­tnan­ci tvo­ria už dnes 38 % pra­cov­nej si­ly a pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Gar­tner je mo­bi­li­ta kri­tic­kou stra­té­giou pre CIO. Pou­ží­va­te­lia si zvyk­li pou­ží­vať svo­je te­le­fó­ny ale­bo tab­le­ty a chcú ich vy­uží­vať aj pri prá­ci. Pre­chod k mo­bi­li­te pred­sta­vu­je pre fir­my vý­zvu. Pod­ni­ky si mu­sia chrá­niť svo­je dá­ta, či už ich pos­ky­tu­jú do fi­rem­ných, ale­bo súk­rom­ných za­mes­tna­nec­kých za­ria­de­ní. Otáz­ka bez­peč­nos­ti, kom­plexnos­ti a nák­la­dov je na pr­vom mies­te. Pod­ni­ko­vá mo­bi­li­ta sa tak na­chá­dza v pod­sta­te v to­tož­nej si­tuá­cii ako cloud pred nie­koľ­ký­mi rok­mi.

⊲ Gar­tner po­čas kon­fe­ren­cie pre­zen­to­val vý­sled­ky pries­ku­mu na vzor­ke 2053 pra­cov­ní­kov CIO zo 43 kra­jín; 10 % z nich už dnes pra­cu­je v spo­loč­nos­tiach, kde sa pou­ží­va­jú iba no­te­boo­ky a mo­bil­né za­ria­de­nia, tak­mer 40 % od­ha­du­je, že tá­to tran­sfor­má­cia nas­ta­ne do ro­ku 2016. ⊳

Na kon­fe­ren­cii sa ho­vo­ri­lo aj o tom, že spô­so­bov, ako spra­vo­vať mo­bil­né za­ria­de­nia, je via­ce­ro. Pod­ni­ky si mô­žu vy­tvo­riť vlas­tné rie­še­nie ale­bo vy­užiť exis­tu­jú­ce a in­teg­ro­va­né služ­by EMM (en­terpri­se mo­bi­li­ty ma­na­ge­ment). Kon­taj­ne­ri­zá­cia za­se de­lí pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní do dvoch pro­fi­lov. Do súk­rom­né­ho a pra­cov­né­ho. Ide však o sa­mos­tat­né pros­tre­dia, kto­ré sú od se­ba úpl­ne od­de­le­né - aby za­mes­tnan­ci ne­pou­ží­va­li kor­po­rát­ne dá­ta v kom­bi­ná­cii so súk­rom­ný­mi ap­li­ká­cia­mi a nao­pak. Al­ter­na­tív­nym rie­še­ním mô­že byť kom­plet­ná sprá­va za­ria­de­nia, Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment. Kaž­dé rie­še­nie má svo­je vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy a zá­le­ží iba na or­ga­ni­zá­cii, kto­rý prís­tup jej viac vy­ho­vu­je. Spra­vo­vať sa da­jú aj kon­krét­ne ap­li­ká­cie, webo­vý pre­hlia­dač a e-mail.

John Marshall (4).jpg

Naj­väč­ším pos­ky­to­va­te­ľom sprá­vy pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty je prá­ve AirWatch a je­ho služ­by vy­uží­va viac ako 9000 zá­kaz­ní­kov v 150 kra­ji­nách. Spo­loč­nosť má svo­jich zá­kaz­ní­kov aj v Če­chách a na Slo­ven­sku, za­tiaľ však ide o pi­lot­nú pre­vádz­ku. Rie­še­nia sú v sta­ve tes­to­va­nia a na­sa­dzo­va­nia, ho­to­vé prí­pa­do­vé štú­die za­tiaľ nie sú k dis­po­zí­cii. Mo­bi­li­tu od AirWat­chu však už dnes vy­uží­va­jú dve z troch naj­väč­ších ho­te­lo­vých sku­pín, 3 z 5 spo­loč­nos­tí reb­ríč­ka For­tu­ne 500, ale aj far­ma­ceu­tic­ké pod­ni­ky, mar­ke­tin­go­vé agen­tú­ry, ško­ly, dop­rav­né pod­ni­ky.

AirWatch_End_User_Self_Service_Portal.jpg

Tran­sport for Lon­don, správ­ny or­gán, kto­rý je zod­po­ved­ný za dop­ra­vu v Lon­dý­ne, špe­ci­fic­ky vy­uží­va mo­bi­li­tu. V rám­ci navr­ho­va­nia IT stra­té­gie v post-PC ére sa mo­bil­ní za­mes­tnan­ci po­kú­ša­li no­siť no­te­boo­ky, han­dse­ty, ma­lé pre­nos­né po­čí­ta­če do vrec­ka ale­bo te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Mo­bi­le. Všet­ky za­ria­de­nia však ma­li svo­je ne­dos­tat­ky - no­te­boo­ky bo­li príl­iš ob­jem­né, te­le­fó­ny bo­li vy­ba­ve­né pri­veľ­mi kom­plexným OS a prob­lé­mom bo­la aj krát­ka vý­drž ba­té­rie. Za­ria­de­nie do­ká­za­lo zvy­čaj­ne pra­co­vať 3 až 4 ho­di­ny. S prí­cho­dom smar­tfó­nov sa však si­tuácia zme­ni­la. Tie­to za­ria­de­nia sú na mo­bil­né pou­ží­va­nie ideál­ne, a to aj pri prá­ci. Je­di­ný prob­lém bol vý­ber vhod­nej plat­for­my, kto­rá umož­ní or­ga­ni­zá­cii spra­vo­vať za­ria­de­nia a za­is­tí pot­reb­ný stu­peň bez­peč­nos­ti.

⊲ V ro­ku 2017 bu­de na sve­te viac ako 5,5 mi­liar­dy ak­tív­nych mo­bil­ných za­ria­de­ní, tak­mer 4 mi­liar­dy bu­dú tvo­riť smar­tfó­ny, čo je o mi­liar­du viac ako sú­čet všet­kých mo­bil­ných za­ria­de­ní dnes. ⊳

Za­tiaľ čo sa ope­rač­ný sys­tém iOS 7 spo­mí­na me­dzi bež­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi naj­mä v sú­vis­los­ti s kom­plet­nou zme­nou di­zaj­nu, pre fir­my a or­ga­ni­zá­cie je hlav­ný prí­nos ak­tua­li­zá­cie úpl­ne in­de. App­le do svoj­ho sys­té­mu za­bu­do­val via­ce­ro fun­kcií a vlas­tnos­tí, kto­ré pria­mo pod­po­ru­jú pod­ni­ko­vú mo­bi­li­tu, na­sa­dzo­va­nie a spra­vo­va­nie za­ria­de­nia v rám­ci rie­še­ní EMM. iOS 7 po­nú­ka jed­no­du­chú ap­li­ká­ciu rie­še­ní MDM (Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment), ako aj no­vé mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie MDM. 

Leif-Olof Wallin, Gartner.jpg

O prí­no­soch no­vej ver­zie sme sa roz­prá­va­li s Da­vi­dom Renwic­kom, kto­rý v spo­loč­nos­ti AirWatch za­stá­va po­zí­ciu ria­di­te­ľa ino­vá­cií. Pod­ľa Da­vi­da je iOS 7 mo­men­tál­ne naj­lep­ší sys­tém, kto­rý mô­žu pod­ni­ky vy­uží­vať, sa­moz­rej­me, v kom­bi­ná­cii s prís­luš­nou plat­for­mou EMM. Fun­kcie v ope­rač­nom sys­té­me iOS umož­ňu­jú ma­na­žo­vať za­ria­de­nie prak­tic­ky kom­plet­ne - sys­tém ob­sa­hu­je nás­tro­je, kto­ré umož­ňu­jú ob­me­dzo­vať pou­ží­va­nie fun­kcií, za­ká­zať zme­ny, na di­aľ­ku sle­do­vať a vy­sto­po­vať za­ria­de­nie. V prí­pa­de pot­re­by aj vy­ma­zať. No­vá vlas­tnosť je napr. aj kon­tro­la pou­ží­va­nia te­le­fó­nu vo fun­kcii hot­spo­tu ale­bo umož­ne­nie sign-on auten­ti­fi­ká­cie z inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Sa­fa­ri ale­bo pria­mo z ap­li­ká­cií, kto­ré ta­kis­to mož­no spra­vo­vať. Pre iP­ho­ne 5S je k dis­po­zí­cii aj mož­nosť vy­pnúť ske­ner od­tlač­kov pr­stov. Z poh­ľa­du pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty je za­ují­ma­vý aj An­droid, nie však vo svo­jej zá­klad­nej po­do­be. Naj­mä je­ho ot­vo­re­nosť, z kto­rej do­ká­žu niek­to­rí vý­rob­co­via pro­fi­to­vať. Da­vid spo­me­nul Sam­sung a je­ho služ­bu Knox, kto­rá v po­rov­na­ní s iOS 7 vý­raz­nej­šie ne­zaos­tá­va.

Ro­man Kad­lec, Lon­dýn
Všet­ky nák­la­dy spo­je­né s účas­ťou na kon­fe­ren­cii hra­di­la spo­loč­nosť AirWatch.

Zdroj: IW 12/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Up­gra­de na Win­dows 8.1
Od októbra si používatelia Windows 8 môžu zadarmo stiahnuť cez Windows Obchod aktualizáciu na Windows 8.1. Ako vývojári aplikácií môžete predpokladať, že väčšina používateľov si svoje počítače a tablety zaktualizuje. To sa, samozrejme, týka domácich, hobby a SMB (malé firmy, živnosti, slobodné povolania...) používateľov. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 27
V tomto článku rozoberieme niektoré detaily týkajúce sa používania geometrických shaderov (GS). Využijeme pritom kód shadera siluet, ktorý je súčasťou vzorovej aplikácie glsl v3.1. čítať »
 
DNS – úp­ra­va kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf pod­ľa views
V predchádzajúcej časti sme si stanovili, že náš server rubin, na ktorom pobeží služba DNS, má dve rozhrania – jedno do vnútornej siete a druhé do vonkajšej siete. Preto sme si aj vytvorili dve zóny, každú pre jednu sieť – vnútornú zónu a vonkajšiu zónu. A pre každú zónu sme pripravili aj zónové záznamy. Teraz na základe tohto rozdelenia upravíme konfiguračný súbor named.conf. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux
Webový server Apache, ktorý sme nainštalovali a spustili v základnej konfigurácii, plánujeme používať na zdieľanie údajov. Východisková konfigurácia však neposkytuje žiadne zabezpečenie dát počas ich transportu, a preto ju budeme musieť patrične upraviť. Využijeme pri tom služby kryptografie používajúcej verejné kľúče. čítať »
 
Preh­ľad ôs­mich nás­tro­jov pre ad­mi­nis­trá­to­rov
V dnešnom svete outsourcingu sa stále väčší dôraz kladie na zefektívňovanie a automatizáciu postupov. Systémový administrátor má k dispozícii viacero nástrojov, ktoré mu môžu uľahčiť a zefektívniť jeho prácu. Zameriame sa na niektoré z nich z prostredia serverov a pracovných staníc s Windows. čítať »
 
Af­fi­lia­te mar­ke­ting v služ­bách web­mas­te­rov
Kto vlastní alebo prevádzkuje webové projekty, vie, že je ťažké efektívne vypredať mediálny priestor. Základom je nasadenie banerových pozícií cez reklamnú sieť a následné nasadenie pozícií pay-per-click. čítať »
 
Fir­my dá­ta ne­šif­ru­jú: kaž­dý dru­hý uk­rad­nu­tý no­te­book ne­bol vy­ba­ve­ný sys­té­mom na ochra­nu dát
Viac ako polovica ukradnutých notebookov sa dostáva do nepovolaných rúk bez akéhokoľvek systému na ochranu dát. Pre firmy sú oveľa cennejšie dáta ako samotné zariadenia, maximálnu škodu, ktorá môže nastať stratou dát, firmy vyčíslujú nad 50-tisíc eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter