Odhadovanie kapacít pri plánovaní projektu

Ako skĺbiť teóriu s praxou na dosiahnutie efektívneho riadenia projektu

Kľú­čom k ús­pe­chu pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra je ús­peš­ný pro­jekt, kto­rý však do­siah­ne len je­ho efek­tív­nym ria­de­ním. Čo je však kľú­čom k efek­tív­ne­mu ria­de­niu? Sú to teo­re­tic­ké ve­do­mos­ti, na­do­bud­nu­té skú­se­nos­ti ale­bo cha­rak­te­ro­vé vlas­tnos­ti pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra?

Od­po­veď na na­šu otáz­ku nám čias­toč­ne dá­va­jú in­ze­rá­ty na tr­hu prá­ce, v kto­rých sa hľa­da­jú vhod­ní kan­di­dá­ti na ta­kú­to po­zí­ciu. Tu sa do­čí­ta­me, aký­mi cha­rak­te­ro­vý­mi vlas­tnos­ťa­mi by mal vhod­ný kan­di­dát dis­po­no­vať, koľ­ko­roč­nú prax ab­sol­vo­vať a aké cer­ti­fi­ká­ty z pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia vlas­tniť. Vo vý­be­ro­vých ko­na­niach sa tak stre­tá­va­jú dve sku­pi­ny uchá­dza­čov, mla­dí cer­ti­fi­ko­va­ní ma­na­žé­ri, kto­rým chý­ba dos­ta­toč­ná prax, a star­ší skú­se­ní ma­na­žé­ri bez vy­ža­do­va­nej kva­li­fi­ká­cie.

Skú­se­nos­ti na­do­bud­nu­té v praxi, pre­dov­šet­kým na via­ce­rých rôz­no­ro­dých pro­jek­toch, sú nes­po­chyb­ni­teľ­ná vý­ho­da a v niek­to­rých prí­pa­doch aj ne­vyh­nut­ná po­žia­dav­ka na po­zí­ciu pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra. Ta­ký­to člo­vek vie reál­nej­šie vy­hod­no­tiť mož­né ri­zi­ká pro­jek­tu prá­ve na zá­kla­de vlas­tných skú­se­nos­tí, účin­nej­šie ref­lek­to­vať na von­kaj­šie vply­vy pro­jek­tu a vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa te­ší aj väč­šej auto­ri­te v pro­jek­to­vom tí­me, ako aj ma­naž­men­te spo­loč­nos­ti.

Za ta­ké­ho­to ma­na­žé­ra ho­vo­ria vý­sled­ky je­ho prá­ce. A čo mô­že byť lep­šia rek­la­ma ako ús­peš­ný pro­jekt v mi­nu­los­ti? Pros­tre­die, v kto­rom sa pro­jek­ty ria­dia, sa však neus­tá­le me­ní a me­ní sa aj sprá­va­nie jed­not­li­vých účas­tní­kov pro­jek­tu (Pro­ject Sta­ke­hol­ders), čo si, pri­ro­dze­ne, vy­ža­du­je aj zme­nu prís­tu­pu k ria­de­niu pro­jek­tu. To, čo bo­lo dob­ré pri ria­de­ní pro­jek­tu v mi­nu­los­ti, už ne­mu­sí sta­čiť na ria­de­nie dnes ale­bo to v hor­šom prí­pa­de nie je ani žia­du­ce.

Na roz­ší­re­nie ob­zo­ru a zvý­še­nie vlas­tné­ho teo­re­tic­ké­ho po­ve­do­mia po­nú­ka trh ce­lú šká­lu ško­le­ní - od ško­le­nia pro­jek­to­vej me­to­do­ló­gie PRIN­CE2, naj­po­pu­lár­nej­šie­ho v Euró­pe, cez ško­le­nie pro­jek­to­vých nás­tro­jov PMI, pre­fe­ro­va­ných hlav­ne za oceá­nom, až po rôz­ne spô­so­by ria­de­nia pro­jek­tov mo­der­ný­mi tech­ni­ka­mi, ako je AGI­LE a SCRUM. Ne­mož­no ur­čiť naj­lep­šie z nich, pre­to­že kaž­dé má svo­je opod­stat­ne­nie a pri­ná­ša do za­uží­va­né­ho spô­so­bu ria­de­nia pro­jek­tu no­vé pra­vid­lá, po­ria­dok, sys­tém a hlav­ne oži­ve­nie. My­slieť si však, že sa­mot­né ško­le­nie nám za­bez­pe­čí efek­tív­ne ria­de­nie pro­jek­tu, je čas­tý om­yl, pre­to­že dô­le­ži­tej­šie ako poz­nať teórie je ro­zu­mieť im a ve­dieť ich tak ľah­šie ap­li­ko­vať v praxi.

Pri ap­li­ko­va­ní teórie do praxe je ne­vyh­nut­né po­čí­tať s is­tou mie­rou jej pris­pô­so­be­nia (Tai­lo­ring) pro­jek­tu v je­ho pri­ro­dze­nom pros­tre­dí, s je­ho von­kaj­ší­mi a vnú­tor­ný­mi vplyv­mi. Je dô­le­ži­té si uve­do­miť, že is­té zá­sa­dy a prin­cí­py pla­tia a sú ne­men­né pre všet­ky pro­jek­ty a ich správ­ne pl­ne­nie je pre ús­pech pro­jek­tu ne­vyh­nut­né. Me­dzi nes­po­chyb­ni­teľ­né a ne­men­né prin­cí­py ria­de­nia aké­ho­koľ­vek pro­jek­tu pa­tria aj neus­tá­le vy­hod­no­co­va­nie prí­no­su pro­jek­tu (Bu­si­ness Jus­ti­fi­ca­tion), jas­né a jed­noz­nač­né za­de­fi­no­va­nie pro­jek­to­vých ro­lí a k nim pris­lú­cha­jú­cich zod­po­ved­nos­tí ale­bo pou­če­nie sa z pred­chá­dza­jú­cich pro­jek­tov a skú­se­nos­tí (Learn from Expe­rien­ce).

Nao­pak, me­dzi pris­pô­so­bi­teľ­né ob­las­ti teórie pa­tria:

  • Or­ga­ni­zač­ná štruk­tú­ra pro­jek­tu - tá sa od tej de­fi­no­va­nej v li­te­ra­tú­re mô­že lí­šiť v zá­vis­los­ti od or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­ry spo­loč­nos­ti ale­bo prog­ra­mu (sku­pi­na pro­jek­tov zlú­če­ná do cel­ku z dô­vo­du syn­er­gie), veľ­kos­ti a dô­le­ži­tos­ti pro­jek­tu ale­bo ve­do­mos­tnej úrov­ne pro­jek­to­vé­ho ma­naž­men­tu. V tom­to prí­pa­de je dô­le­ži­té vy­va­ro­vať sa kon­flik­tu zá­uj­mov pri zlu­čo­va­ní jed­not­li­vých ro­lí.
  • Pro­jek­to­vé plá­no­va­nie - rov­na­ko ako or­ga­ni­zač­ná štruk­tú­ra je pro­jek­to­vé plá­no­va­nie zá­vis­lé od míľ­ni­kov prog­ra­mu ale­bo spo­loč­nos­ti. Z hľa­dis­ka od­po­rú­ča­ných troch úrov­ní pro­jek­to­vé­ho plá­no­va­nia (Pro­ject Plan, Sta­ge Plan, Team Plan) sa tre­tia úro­veň tí­mo­vé­ho plá­no­va­nia v men­ších pro­jek­toch v znač­nej mie­re ne­vyu­ží­va.

schema_efektivne_riadenie.jpg

Efek­tív­ne ria­de­nie pro­jek­tu je prie­nik mno­ži­ny osob­nos­tných pred­pok­la­dov pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra, je­ho zís­ka­ných teo­re­tic­kých ve­do­mos­tí z ob­las­tí ria­de­nia pro­jek­tov a na­do­bud­nu­tých skú­se­nos­tí s ria­de­ním pro­jek­tov.

  • Tech­ni­ky a nás­tro­je stra­te­gic­kých ob­las­tí ria­de­nia pro­jek­tu (Risk, Quali­ty, Chan­ge a Com­mu­ni­ca­tion Ma­na­ge­ment) - sú čas­to od­vo­de­né od schvá­le­ných tech­ník v prís­luš­nej spo­loč­nos­ti a od ob­ľú­be­ných nás­tro­jov, kto­ré fir­ma pou­ží­va.
  • Ter­mi­no­ló­gia a šab­ló­ny (Tem­pla­tes) - prá­ve ja­zy­ko­vá ba­rié­ra je čas­to prí­či­nou ne­do­ro­zu­me­ní pri pro­jek­toch s me­dzi­ná­rod­ným za­stú­pe­ním. Tu je dô­le­ži­té hneď v úvo­de pro­jek­tu si vy­jas­niť ter­mi­no­ló­giu, kto­rá sa na pro­jek­te bu­de pou­ží­vať a kto­rú bu­de rov­na­ko chá­pať kaž­dý člen pro­jek­tu. Šab­ló­ny pou­ží­va­né na pro­jek­toch sú zväč­ša „op­rá­še­né" a „zlep­še­né" šab­ló­ny z iných, pred­chá­dza­jú­cich pro­jek­tov.

Do­ká­za­teľ­ne pla­tí, že skú­se­nos­ti zís­ka­né z pred­chá­dza­jú­cich pro­jek­tov a na­do­bud­nu­té teo­re­tic­ké ve­do­mos­ti je ideál­ne sta­vať na osob­nos­tných pred­pok­la­doch ľu­dí, kto­rí bu­dú zod­po­ved­ní za efek­tív­ne ria­de­nie pro­jek­tu. Kan­di­dát s ideál­ny­mi vlas­tnos­ťa­mi neexis­tu­je, ale ten ús­peš­ný by ur­či­te mal ve­dieť ko­mu­ni­ko­vať, byť pri­ro­dze­ným líd­rom s vy­ža­do­va­nou auto­ri­tou, ve­dieť sa správ­ne roz­ho­do­vať a niesť za svo­je roz­hod­nu­tia zod­po­ved­nosť, mať or­ga­ni­zač­né schop­nos­ti, byť spo­lo­čen­ský, ve­dieť mo­ti­vo­vať a stme­ľo­vať tím, poz­nať prak­ti­ky vy­jed­ná­va­nia a rie­še­nia kon­flik­tov a po­dob­ne.

Na zá­ver zhr­nie­me fak­ty: na za­bez­pe­če­nie efek­tív­ne­ho ria­de­nia pro­jek­tu je dob­ré mať pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra s osob­nos­tný­mi pred­pok­lad­mi na vý­kon tej­to fun­kcie a s teo­re­tic­ký­mi ve­do­mos­ťa­mi o fun­go­va­ní efek­tív­ne­ho ria­de­nia pro­jek­tu, kto­ré si ro­zum­ne pris­pô­so­bí reál­ne­mu pro­jek­tu. V ideál­nom prí­pa­de má za se­bou aj nie­koľ­ko ús­peš­ných rôz­no­ro­dých pro­jek­tov ale­bo vie as­poň čer­pať zo skú­se­nos­tí svo­jich ko­le­gov. V prí­pa­doch, kde nes­ta­čia ani teo­re­tic­ké ve­do­mos­ti a prak­tic­ké skú­se­nos­ti, sa stá­le od­po­rú­ča ča­som pre­ve­re­ná tech­ni­ka pou­ži­tia zdra­vé­ho „se­dliac­ke­ho" ro­zu­mu.

Mar­tin Bie­lik, Pro­ject Ma­na­ger, As­se­co Cen­tral Euro­pe, a. s.

Zdroj: IW 12/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Up­gra­de na Win­dows 8.1
Od októbra si používatelia Windows 8 môžu zadarmo stiahnuť cez Windows Obchod aktualizáciu na Windows 8.1. Ako vývojári aplikácií môžete predpokladať, že väčšina používateľov si svoje počítače a tablety zaktualizuje. To sa, samozrejme, týka domácich, hobby a SMB (malé firmy, živnosti, slobodné povolania...) používateľov. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 27
V tomto článku rozoberieme niektoré detaily týkajúce sa používania geometrických shaderov (GS). Využijeme pritom kód shadera siluet, ktorý je súčasťou vzorovej aplikácie glsl v3.1. čítať »
 
DNS – úp­ra­va kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf pod­ľa views
V predchádzajúcej časti sme si stanovili, že náš server rubin, na ktorom pobeží služba DNS, má dve rozhrania – jedno do vnútornej siete a druhé do vonkajšej siete. Preto sme si aj vytvorili dve zóny, každú pre jednu sieť – vnútornú zónu a vonkajšiu zónu. A pre každú zónu sme pripravili aj zónové záznamy. Teraz na základe tohto rozdelenia upravíme konfiguračný súbor named.conf. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux
Webový server Apache, ktorý sme nainštalovali a spustili v základnej konfigurácii, plánujeme používať na zdieľanie údajov. Východisková konfigurácia však neposkytuje žiadne zabezpečenie dát počas ich transportu, a preto ju budeme musieť patrične upraviť. Využijeme pri tom služby kryptografie používajúcej verejné kľúče. čítať »
 
Preh­ľad ôs­mich nás­tro­jov pre ad­mi­nis­trá­to­rov
V dnešnom svete outsourcingu sa stále väčší dôraz kladie na zefektívňovanie a automatizáciu postupov. Systémový administrátor má k dispozícii viacero nástrojov, ktoré mu môžu uľahčiť a zefektívniť jeho prácu. Zameriame sa na niektoré z nich z prostredia serverov a pracovných staníc s Windows. čítať »
 
Af­fi­lia­te mar­ke­ting v služ­bách web­mas­te­rov
Kto vlastní alebo prevádzkuje webové projekty, vie, že je ťažké efektívne vypredať mediálny priestor. Základom je nasadenie banerových pozícií cez reklamnú sieť a následné nasadenie pozícií pay-per-click. čítať »
 
Fir­my dá­ta ne­šif­ru­jú: kaž­dý dru­hý uk­rad­nu­tý no­te­book ne­bol vy­ba­ve­ný sys­té­mom na ochra­nu dát
Viac ako polovica ukradnutých notebookov sa dostáva do nepovolaných rúk bez akéhokoľvek systému na ochranu dát. Pre firmy sú oveľa cennejšie dáta ako samotné zariadenia, maximálnu škodu, ktorá môže nastať stratou dát, firmy vyčíslujú nad 50-tisíc eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter