Testovali sme

Wooky – nový rozmer čítania kníh

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Čí­ta­nie kníh je v di­gi­tál­nom sve­te jed­no­duch­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Pa­ra­doxne však mno­hí čí­ta­jú me­nej. Na vý­ber sú pop­ri pa­pie­ro­vých kni­hách aj ich elek­tro­nic­ké ver­zie. Aj to mô­že byť ces­ta, ako zno­va za­čať čí­tať či už be­le­triu, ale­bo od­bor­nú li­te­ra­tú­ru.

logo-1-1.jpg

So slo­ven­skou ap­li­ká­ciou Wooky zís­ka­te po­hodl­ný a rých­ly prís­tup k ob­rov­skej zá­so­be ti­tu­lov vrá­ta­ne kníh, ča­so­pi­sov a no­vín a čos­ko­ro už aj k audiok­ni­hám. Ide o jed­nu naj­uži­toč­nej­ších ap­li­ká­cií, kto­rá by vo va­šom mo­bi­le ne­ma­la chý­bať.

Za­čí­na­me

Na vý­ber má­te ši­ro­ké spek­trum ap­li­ká­cií vrá­ta­ne špe­ciál­nych za­ria­de­ní Wooky. Poď­me sa však po­zrieť na naj­dos­tup­nej­šiu mož­nosť pre všet­kýc, a to na pou­ži­tie prog­ra­mu na smar­tfó­noch. Ap­li­ká­cia je kom­pa­ti­bil­ná s plat­for­ma­mi An­droid, iOS a Win­dows Pho­ne. Stiah­nuť si ju mô­že­te za­da­ním kľú­čo­vé­ho slo­va „wooky" v ob­cho­doch uve­de­ných plat­fo­riem. Na to, aby ste ju vy­uži­li napl­no, tre­ba sa za­re­gis­tro­vať v par­tner­ských ob­cho­doch.

Vy­užiť sa da­jú čes­ké a slo­ven­ské ob­cho­dy. Slo­ven­ských je na vý­ber se­dem a do čí­tač­ky sa bez prob­lé­mu prih­lá­si­te pod kto­rým­koľ­vek úč­tom. Tých mô­že byť nie­koľ­ko, v tom­to sme­re nie je pou­ží­va­teľ ni­ja­ko ob­me­dzo­va­ný. V ob­cho­doch mô­že­te pla­tiť pla­tob­nou kar­tou ale­bo si „na­biť" pe­ňa­žen­ku Wooky kre­di­tom a ten po­tom pou­ží­vať na plat­bu ob­sa­hu. Ide o veľ­mi dob­rý spô­sob jed­nak z poh­ľa­du po­hodl­né­ho prie­be­hu, ako aj vy­čle­ňo­va­nia roz­poč­tu na kni­hy. Vy­ni­ka­jú­ce je, že mô­že­te mať viac prih­lá­se­ných za­ria­de­ní. Roz­čí­ta­né ka­pi­to­ly sa syn­chro­ni­zu­jú, a tak nie je prob­lém do­čí­tať kni­hu nap­rík­lad na tab­le­te s OS Win­dows a nes­kôr pok­ra­čo­vať na va­šom smar­tfó­ne.

Wooky_telefon.png

Zob­ra­ze­nie kniž­ni­ce Wooky na smar­tfó­ne s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia

Pr­vot­né nas­ta­ve­nie čí­tač­ky vy­ža­du­je prih­lá­se­nie do Wooky cez kniž­ný e-shop, v kto­rom ste sa re­gis­tro­va­li. Ih­neď sa po­tom pre­ne­sie zoz­nam va­šej kniž­ni­ce do te­le­fó­nu, no za­tiaľ sa nes­ťa­hu­jú ni­ja­ké kni­hy. Net­re­ba sťa­ho­vať všet­ky ti­tu­ly a na­vy­še má­me po­zi­tív­ne skú­se­nos­ti so sťa­ho­va­ním pri po­mal­šej rých­los­ti. Nik­to nech­ce ku­po­vať mač­ku vo vre­ci, a tak sa z jed­not­li­vých kníh da­jú stiah­nuť ukáž­ky. Tie sú po­tom v kniž­ni­ci ap­li­ká­cie ozna­če­né ze­le­ným pís­mom a vie­te, že ide len o ukáž­ku.

Vyber_textu.png

Vý­ber a pod­čiar­ko­va­nie textu na strán­ke

Na zá­kla­de nej sa po­tom mô­že­te roz­hod­núť o za­kú­pe­ní kom­plet­nej kni­hy. K dis­po­zí­cii je obál­ka kni­hy a zá­klad­ná ano­tá­cia. Zob­ra­ziť mož­no kni­hy pod se­bou ale­bo v mriež­ke a ta­kis­to sa da­jú us­po­ria­dať pod­ľa náz­vu, auto­ra, dá­tu­mu kú­py ale­bo pos­led­né­ho čí­ta­nia. Nám sa v praxi pá­či­lo naj­mä to, že ide o sku­toč­né elek­tro­nic­ké kni­hy, te­da sú op­ti­ma­li­zo­va­né na zob­ra­ze­nie v mo­bil­ných for­má­toch, a keď sa roz­hod­ne­te stiah­nuť svo­ju kni­hu do te­le­fó­nu, vy­sta­čí­te s mi­ni­mom pre­ne­se­ných dát.

Pri čí­ta­ní sú k dis­po­zí­cii nás­tro­je na ko­pí­ro­va­nie textu, je­ho zvý­raz­ňo­va­nie ale­bo dopĺňa­nie poz­ná­mok. Poz­nám­ku mô­že­te špe­ci­fi­ko­vať aj k vy­bra­nej čas­ti, tá sa po­tom zob­ra­zí ako pod­čiarknu­tá. Me­dzi poz­nám­ka­mi mož­no pre­chá­dzať v sa­mos­tat­nom zob­ra­ze­ní. Ta­kis­to si mô­že­te vy­tvá­rať zá­lož­ky, čo sa ho­dí pri čí­ta­ní od­bor­ných kníh. Opäť pla­tí, že všet­ky zá­lož­ky sa syn­chro­ni­zu­jú me­dzi za­ria­de­nia­mi. Kaž­dá roz­čí­ta­ná kni­ha má aj uka­zo­va­teľ, na kto­rom vid­no, v akom sta­ve roz­čí­ta­nia ju má­te.

Nie je však ne­vyh­nut­né syn­chro­ni­zo­vať ak­tuál­nu po­zí­ciu pri čí­ta­ní a na inom za­ria­de­ní mô­že­te čí­tať od za­čiat­ku. Pri čí­ta­ní mô­že­te vy­užiť bež­ný re­žim so zob­ra­ze­ním „čier­ne­ho na bie­lom", noč­ný re­žim v opač­nom zob­ra­ze­ní fa­rieb ale­bo sé­pio­vý tón pod­kla­du. Ne­chý­ba úp­ra­va ja­su a veľ­kos­ti pís­ma. Ap­li­ká­cia je prip­ra­ve­ná aj pre full HD dis­ple­je. Tu sí­ce tre­ba maximál­ne zväč­šiť pís­mo, no text sa dá dob­re pre­čí­tať na bež­nom smar­tfó­ne. Sa­moz­rej­me, ak vy­uži­je­te prog­ram na tab­le­te, ako je nap­rík­lad iPad, prí­pad­ne na inom, do­siah­ne­te sku­toč­né po­ho­dlie pri čí­ta­ní kníh.

Sil­ná zbraň je pri­dá­va­nie vlas­tné­ho ob­sa­hu. Nie­len špe­cia­li­zo­va­né prog­ra­my, ale aj kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie umož­ňu­jú export do rôz­nych for­má­tov elek­tro­nic­kých kníh. Prip­ra­viť si tak mô­že­te vlas­tné ma­te­riá­ly na čí­ta­nie ale­bo kom­plet­né kni­hy. Je to ideál­ne rie­še­nie, vďa­ka kto­ré­mu si mô­že­te čí­tať štu­dij­né ma­te­riá­ly a vzde­lá­vať sa tak jed­no­duch­šie ako pri ne­kom­for­tnom zob­ra­zo­va­ní do­ku­men­tov PDF. Ob­sah sa nah­rá­va na strán­ke váš­ho e-sho­pu a v krát­kom oka­mi­hu sa zob­ra­zí na stiah­nu­tie v mo­bil­nej ale­bo des­kto­po­vej ap­li­ká­cii.

Ce­na: za­dar­mo
Link: www.wooky.sk

Wooky v skrat­ke

  • Ča­so­pi­sy a kni­hy na jed­nom mies­te
  • Na­po­je­nie na kniž­né e-sho­py
  • Li­cen­co­va­né na pou­ži­tie ob­sa­hu s via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi
  • Viac ako 7700 kníh
  • 180 ča­so­pi­sov
  • 1700 ti­tu­lov za­dar­mo
  • Mož­nosť pri­da­nia vlas­tných kníh

Ver­dikt PC RE­VUE

Wooky na slo­ven­skom tr­hu nie je no­vin­ka. Ide o za­beh­nu­tý sys­tém na čí­ta­nie di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu. Je­ho vý­ho­dy sú skrát­ka nes­por­né. Ne­pot­re­bu­je­te no­siť so se­bou kni­hy, pos­ta­čí len mo­bil ale­bo tab­let. Elek­tro­nic­ké kni­hy sú lac­nej­šie ako pa­pie­ro­vé a mô­že­te ich čí­tať aj v pos­te­li bez to­ho, aby ste pot­re­bo­va­li svie­tiť. Ta­kis­to sme oce­ni­li mo­bi­li­tu.

Vý­hod­né je čí­ta­nie po­čas le­tu v sties­ne­ných pries­to­roch, pri ča­ka­ní na spoj, vo vla­ku, jed­no­du­cho kde­koľ­vek, kde má­te čas na čí­ta­nie a chce­te ho aj vy­užiť. Len vďa­ka tej­to mo­bil­nej ap­li­ká­cii sme pre­čí­ta­li v prie­be­hu pár me­sia­cov viac elek­tro­nic­kých kníh ako pa­pie­ro­vých za ce­lý mi­nu­lý rok. Ap­li­ká­cia má sku­toč­ne pri­da­nú hod­no­tu v praxi a ga­ran­tu­je­me, že s ňou bu­de­te spo­koj­ní a pri­ne­sie vám po­ža­do­va­ný efekt. Na­vy­še tá­to plat­for­ma pos­ky­tu­je naj­mä slo­ven­ské ti­tu­ly, a to vrá­ta­ne bes­tselle­rov.

Vďa­ka na­po­je­niu e-sho­pov a ini­cia­tí­ve Wooky si mô­že­te pre­čí­tať naj­nov­šie ti­tu­ly, kto­ré bež­ne vi­dí­te v pa­pie­ro­vých kníh­ku­pec­tvách. Či už ide o Da­na Browna, slo­ven­ských auto­rov, sci-fi, det­ské kni­hy, ezo­te­ri­ku, eko­no­mic­kú li­te­ra­tú­ru, učeb­ni­ce a slov­ní­ky, ale­bo ti­tu­ly z ob­las­ti zdra­via a ži­vot­né­ho štý­lu, roz­hod­ne si prí­de­te na svo­je.

Wooky tes­tu­je­me dl­ho­do­bo a kú­pou kni­hy sa to ne­kon­čí, dos­ta­ne­te aj adek­vát­nu tech­nic­kú pod­po­ru pri akom­koľ­vek prob­lé­me. Na­vy­še spo­mí­na­né ukáž­ky sú ob­siah­le a na vy­tvo­re­nie pred­sta­vy dos­ta­ne­te aj de­siat­ky strán na pre­čí­ta­nie. PC RE­VUE od­po­rú­ča ap­li­ká­ciu Wooky.

Zdroj: PCR 12/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Tab­le­to­vé no­vin­ky
Vianoce sú za rohom a to si veľmi dobre uvedomujú aj výrobcovia tabletov. Predvianočná ponuka je veľmi bohatá, niektoré kúsky sme museli dokonca odložiť do ďalšieho vydania. čítať »
 
Tab­let ako ideál­ny dopl­nok do­má­ce­ho ki­na
Z tabletov, ale aj inteligentných telefónov sa postupne stávajú zariadenia, ktoré majú čoraz rôznorodejšie využitie. Špecifickú kategóriu tvoria služby a aplikácie, vďaka ktorým sa mobilné zariadenia integrujú do obývacej izby. čítať »
 
FIIT os­la­vo­va­la 10 ro­kov svoj­ho za­lo­že­nia
Najmladšia fakulta STU oslavovala 19. novembra 2013 už 10 rokov od svojho založenia. Za ten čas pripravila tých najlepších odborníkov v oblasti IT, ktorí sa uchytili vo svojej branži a firmy si ich obyčajne rozchytávajú dávno pred ukončením školy. Samozrejme, výchova odborníkov v oblasti IT má oveľa dlhšiu históriu, na STU sa vyučuje už 50 rokov v rámci rôznych fakúlt a katedier. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky, 17. časť
Minule sme vám ukázali, ako sa vyrovnať s tlačidlami a možnosťami zahrnutia webových stránok do sociálnej siete Facebook. Tentoraz sa pozrieme na možnosti pri Google Plus a hneď na úvod prezradíme, že proces je v tomto prípade podstatne jednoduchší. čítať »
 
Ri­zi­ká v so­ciál­nych sie­ťach a ochra­na dát
December je mesiac náchylný na zvýšený počet infiltrácií. Sú tu Vianoce, ponuky na rôzne služby a tovar sa sypú z každej strany, a tak si treba dať pozor nielen na vírusy, ale aj na ochranu pri používaní sociálnych sietí. Práve tam sa umiestňujú rôzne ponuky s odkazmi na škodlivé stránky. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V našom pravidelnom prehľade vám prinášame naše názory na novšie aj staršie aplikácie pre operačné systémy iOS, Android a Windows 8.1. Potešiteľné je, že väčšina aplikácií v aktuálnom výbere pochádza zo Slovenska. čítať »
 
Tla­čid­lo Štart pre Win­dows, da­ta­bá­za MP3 a su­per jed­no­du­ché zá­lo­ho­va­nie
Decembrový výber je výnimočný hneď v dvoch oblastiach. Máme tu aplikácie, ktoré na prvý pohľad vyzerajú obyčajne, no majú skutočne úžitkovú hodnotu. Rozhodne sa ich oplatí vyskúšať. Tlačidlo Štart v podobe programu Start Menu X určite zaujme väčšinu z vás. čítať »
 
Pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry pod via­noč­ný strom­ček
Multimediálne reproduktory, ktoré sú kompaktné a obsahujú viac funkcií ako bežné modely, sú jednoznačne obľúbené. To vedia aj v Panasonicu a na vianočný trh prichádzajú s dvoma produktmi, ktoré spájajú prenášateľnosť a kvalitnú zvukovú výbavu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter