Testovali sme

TESTOVALI SME: 5x prenosné reproduktory s vlastným napájaním

Strana 1/2

Rep­ro­duk­tor s vlas­tným zdro­jom na­pá­ja­nia má ši­ro­ké mož­nos­ti vy­uži­tia. Ho­dí sa na nie­len na von­kaj­šie pou­ži­tie, ale aj na mies­ta, kde nie je dos­tup­ná elek­tric­ká sieť. V praxi oce­ní­te aj to, že si ho jed­no­du­cho mô­že­te v do­mác­nos­ti na pár ho­dín pos­ta­viť in­de a net­re­ba pre­mýš­ľať, kam za­po­jiť na­pá­ja­cí ká­bel. Päť ta­kých­to rep­ro­duk­to­rov rôz­nych veľ­kos­tí sme ove­ri­li v tes­te.

PC REVUE 2013-06 - Test reproduktorov - nahlad .jpg

Preh­ľad tech­nic­kých pa­ra­met­rov mul­ti­me­diál­nych rep­ro­duk­to­rov

JBL Char­ge

Di­zaj­no­vo veľ­mi za­ují­ma­vý rep­ro­duk­tor je ako stvo­re­ný na pre­ná­ša­nie a na sto­le či na po­lič­ke ne­za­be­rie ve­ľa mies­ta. Plas­to­vé te­lo má mies­ta­mi po­gu­mo­va­né le­mo­va­nie a k dis­po­zí­cii je v si­vej, ze­le­nej a mod­rej far­be. Vďa­ka tva­ru val­ca bu­de dob­re vy­ze­rať kde­koľ­vek a ani er­go­nó­mia ni­ja­ko neutr­pe­la. Na pod­lož­ke dr­ží sta­bil­ne a na hor­nej stra­ne má ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a tla­čid­lo na za­pnu­tie.

JBLcharge.jpeg

Sú tu aj tri LED di­ódy, kto­ré in­for­mu­jú o prie­be­hu na­bí­ja­nia. Vý­ko­no­vo je rep­ro­duk­tor pos­ta­ve­ný tak, aby oz­vu­čil men­šiu mies­tnosť. Dva me­ni­če s vý­ko­nom 5 W na kaž­dý sa ho­dia aj na pou­ží­va­nie v úlo­he rep­ro­duk­to­ra k po­čí­ta­ču na rep­ro­duk­ciu hud­by ale­bo po­ze­ra­nie fil­mov. Špe­cia­li­tou je bass-port, te­da konštruk­cia vy­uží­va vnú­tor­nú mem­brá­nu na zvý­raz­ne­nie níz­kych tó­nov zo ši­ro­kos­pek­trál­nych me­ni­čov, kto­ré ma­jú sme­ro­va­nie z pred­nej stra­ny. Na bo­ku je spo­mí­na­ný ba­so­vý tu­nel, na dru­hom bo­ku je pod gu­mo­vým kry­tom port USB slú­žia­ci na na­bí­ja­nie ďal­ších za­ria­de­ní. Sú­čas­ťou je aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 6000 mAh na 12 ho­dín preh­rá­va­nia.

V za­dnej čas­ti je ko­nek­tor mic­roUSB na na­bí­ja­nie rep­ro­duk­to­ra a vstup AUX. V ba­le­ní náj­de­te sa­mos­tat­nú na­bí­jač­ku s vý­stup­ným prú­dom 2 A, a ak má­te k smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu vý­kon­nú na­bí­jač­ku, do­dá­va­nú ne­bu­de­te mu­sieť no­siť so se­bou. Bez prob­lé­mov ho pre­po­jí­te cez Blue­tooth, ale os­ved­či­lo sa nám aj pre­po­je­nie cez audio­ká­bel. Pri rep­ro­duk­cii mier­ne cí­tiť po­su­nu­tú hra­ni­cu rep­ro­du­ko­va­nia níz­kych tó­nov až od 150 Hz. Pri pria­mom po­rov­na­ní sa to pre­ja­ví na men­šej dy­na­mi­ke ba­sov. Bež­ne však vďa­ka ba­so­vé­mu tu­ne­lu ten­to jav až tak ne­po­cí­ti­te a si­lou preh­rá­va­nia níz­kych tó­nov sme bo­li prí­jem­ne prek­va­pe­ní. Os­tat­né frek­ven­čné zlož­ky hra­jú sta­bil­ne pri stred­nom za­ťa­že­ní. JBL Char­ge si vie­me pred­sta­viť aj ako for­mu osob­né­ho audia v obý­vač­ke. Vďa­ka ma­lým roz­me­rom a sil­né­mu zvu­ku je to dob­rý spo­loč­ník kde­koľ­vek.

Hod­no­te­nie:

Sil­ný zvu­ko­vý vý­kon, rep­ro­duk­cia ba­sov, mož­nos­ti pri­po­je­nia, ka­pa­ci­ta aku­mu­lá­to­ra
Me­nej dy­na­mic­ké ba­sy
 

Ce­na: 149 EUR
Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

JBL On­Beat Mi­ni

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Me­dzi rep­ro­duk­to­ry/do­ky pri­már­ne ur­če­né pre za­ria­de­nia App­le pat­rí aj ten­to mo­del, kto­rý sa roz­hod­ne vy­da­ril. Di­zaj­no­vo je orien­to­va­ný skôr nap­lo­cho, čo má zmy­sel na za­cho­va­nie lep­šej sta­bi­li­ty pri pou­ži­tí s no­vým iPa­dom. Spod­ná stra­na má gu­mo­vý pás le­mu­jú­ci zá­klad­ňu. Vý­rob­ca už pou­žil no­vý ko­nek­tor Lig­htning. Ov­lá­da­nie sa na­chá­dza na pred­nej hor­nej stra­ne. Tla­čid­lo na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti po stla­če­ní up­ros­tred stl­mí zvuk. Ne­chý­ba ani tla­čid­lo na za­pnu­tie na­pá­ja­nia a bie­la sig­na­li­zač­ná di­óda.

JBL_OB_mini.jpeg

Sku­toč­ne oce­ňu­je­me mat­nú povr­cho­vú úp­ra­vu kry­tu di­ódy, kto­rá vás tak ur­či­te ne­bu­de ru­šiť. Pod­stat­né je aj to, že pri návr­hu vy­ne­cha­li konštruk­té­ri ta­kú zlo­my­seľ­nosť, ako je ot­rav­né bli­ka­nie di­ódy po­čas rep­ro­duk­cie. Rep­ro­duk­tor má sku­toč­ne vy­la­de­né de­tai­ly aj z konštruk­čnej strán­ky. Zo­šik­me­ná pred­ná časť je nie­len di­zaj­no­vý pr­vok, ale pos­lú­ži­la aj na umies­tne­nie dvoch me­ni­čov na rep­ro­duk­ciu zvu­ku do pries­to­ru. Šíre­nie zvu­ku je veľ­mi dob­ré, vy­pl­ní pries­tor bez pot­re­by zlo­ži­té­ho nas­ta­vo­va­nia ale­bo sme­ro­va­nia za­ria­de­nia.

Dva me­ni­če sú po bo­koch pred­nej stra­ny a pr­vok na di­gi­tál­ne spra­co­va­nie zvu­ku zá­ro­veň vy­tvá­ra sil­né ba­sy s tu­ne­lom me­dzi dvo­ma me­nič­mi. Zvu­ko­vá rep­ro­duk­cia bo­la čistá, od­po­rú­ča­me ho vy­užiť s iPa­dom ale­bo po­čí­ta­čom s pre­po­je­ním cez AUX na po­ze­ra­nie fil­mov. Po­čas tes­to­va­nia nám ten­to mo­del veľ­mi dob­re pos­lú­žil ako oz­vu­če­nie pri hu­dob­nej rep­ro­duk­cii z po­čí­ta­ča. Oce­ni­li sme naj­mä pries­to­ro­vý efekt zvu­ku, kto­rý sa vďa­ka ši­ro­ko­pás­mo­vým me­ni­čom ro­zlie­hal po ce­lom pries­to­re. Nie je ur­če­ný do veľ­kej mies­tnos­ti, ale do iz­by ale­bo men­šej obý­vač­ky bu­de vý­bor­ný. Aj tu je in­teg­ro­va­ný aku­mu­lá­tor s osem­ho­di­no­vou vý­dr­žou pri preh­rá­va­ní a na za­dnej stra­ne je port USB na na­bí­ja­nie ďal­ších za­ria­de­ní. Tech­no­ló­gia Blue­tooth nie je k dis­po­zí­cii, mož­no nie­ko­mu bu­de chý­bať, ale ide pri­már­ne o do­ko­va­cí rep­ro­duk­tor. Na­vy­še ab­sen­cia tej­to tech­no­ló­gie ma­la priaz­ni­vý do­sah na ce­nu.

Hod­no­te­nie:

Oz­vu­če­nie mies­tnos­ti, sta­bi­li­ta zvu­ku, rep­ro­duk­cia ba­sov, tvar rep­ro­duk­to­ra
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 139 EUR
Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter