Kto sa na vás na internete pozerá?

Strana 4/4

Ako sa brá­niť?

Zne­po­ko­je­nie nad sle­do­va­ním pou­ží­va­te­ľov v mo­der­nej ére so­ciál­ne­ho webu neus­tá­le na­ras­tá. Už v ro­ku 2007 nie­koľ­ko zdru­že­ní na ochra­nu spot­re­bi­te­ľa od­os­la­lo Ame­ric­kej fe­de­rál­nej ob­chod­nej ko­mi­sii návrh na vy­tvo­re­nie kon­trol­ných me­cha­niz­mov pre on-li­ne rek­la­mu, kto­ré by vy­ža­do­va­li, aby rek­lam­né agen­tú­ry od­osie­la­li svo­je re­por­ty ob­chod­nej ko­mi­sii a in­for­mo­va­li ju o pro­ce­soch sle­do­va­nia zá­kaz­ní­kov (návrh neus­pel).

V ro­ku 2009 sa ob­ja­vil návrh na no­vú hla­vič­ku HTTP s náz­vom The Do Not Track (nes­le­duj ma), kto­rá vy­jad­ro­va­la že­la­nie zá­kaz­ní­ka, aby ho sle­do­va­cie me­cha­niz­my ig­no­ro­va­li. O tej­to fun­kcii sa po­zi­tív­ne vy­jad­ri­li vý­vo­já­ri pre­hlia­da­čov Mo­zil­la Fi­re­fox a Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer a nes­kôr sa k ini­cia­tí­ve pri­da­li aj vý­vo­já­ri os­tat­ných pre­hlia­da­čov. 

V pre­hlia­da­či Inter­net Explo­rer 10, kto­rý Mic­ro­soft vy­dal v mi­nu­lom ro­ku, sa ob­ja­vil ten­to me­chan­izmus štan­dar­dne za­bu­do­va­ný a do­kon­ca aj v zá­kla­de ak­ti­vo­va­ný, za čo Mic­ro­soft zo­žal znač­nú kri­ti­ku od rek­lam­ných agen­túr. Tie to­tiž na zá­kla­de pre­doš­lej do­ho­dy vy­ža­do­va­li, aby hla­vič­ka Do Not Track bo­la vo­li­teľ­ným pr­vkom, spus­ti­teľ­ným až na že­la­nie pou­ží­va­te­ľa. Naj­väč­ší prob­lém je v tom, že tá­to hla­vič­ka nie je ni­ja­ký prí­kaz ani blo­ko­va­cí me­chan­izmus. Je to iba pros­ba, kto­rá sa pred­kla­dá sle­do­va­cím me­cha­niz­mom strá­nok.

Tie sa mô­žu roz­hod­núť, či vám ju spl­nia ale­bo ju jed­no­du­cho bu­dú ig­no­ro­vať, za čo im neh­ro­zí ni­ja­ký pos­tih. Dá sa pri­rov­nať k no­se­niu trič­ka s ná­pi­som „Pro­sím, nek­rad­ni­te mi pe­ňa­žen­ku“ v dob­rej vie­re, že sa nad va­mi vrec­ká­ri zľu­tu­jú. Pa­ra­doxné je, že aj na­priek to­mu, že je hla­vič­ka Do Not Track ak­ti­vo­va­teľ­ná v pre­hlia­da­čoch Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer aj Goog­le Chro­me, strán­ky Goog­lu ani Mic­ro­sof­tu ju ne­reš­pek­tu­jú a uk­la­da­jú rov­na­ký ob­jem cookies.

Po­dob­ne nes­láv­ne do­pad­li aj nez­mys­le­né le­gis­la­tív­ne úp­ra­vy, ako nap­rík­lad európ­sky „Cookie Law“, kto­rý vy­ža­du­je od webo­vých strá­nok, aby ozna­mo­va­li svo­jim pou­ží­va­te­ľom pou­ží­va­nie cookies. Tie­to opat­re­nia sú veľ­mi ne­dos­ta­toč­né, pre­to­že jad­rom prob­lé­mu nie je to, že sa cookies pou­ží­va, ale to, kto ho pou­ží­va a na aký účel.

DNT.png

Ak­ti­vá­cia „pros­by o nes­le­do­va­nie“ v nas­ta­ve­ní pre­hlia­da­ča Mo­zil­la Fi­re­fox

Účin­ná ochra­na je v sú­čas­nos­ti úpl­ne v ré­žii pou­ží­va­te­ľa. Prob­lé­mom je, že glo­bál­ne za­ka­zo­va­nie cookies a Ja­vaS­crip­tu, kto­ré sa vy­uží­va­jú v sle­do­va­cích me­cha­niz­moch, má znač­ný do­sah na os­tat­né pok­ro­či­lé fun­kcie strá­nok. Je te­da viac-me­nej ne­vyh­nut­né pos­tu­po­vať stried­mo a nes­tí­nať pre pár stro­mov ce­lý les (po­kiaľ te­da nech­ce­te pou­ží­vať kom­plet­ný ano­ny­mi­zač­ný me­chan­izmus, ako je nap­rík­lad sieť Tor).

Po­pu­lár­ne opat­re­nia za­hŕňa­jú nap­rík­lad nas­ta­ve­nie auto­ma­tic­ké­ho ma­za­nia cookies pri za­vre­tí pre­hlia­da­ča a za­ká­za­nie flas­ho­vých cookies, čo mô­že byť po­mer­ne vhod­ný ochran­ný pros­trie­dok. To, aké sú va­še no­vé nas­ta­ve­nia pre­hlia­da­ča účin­né, si mô­že­te ove­riť nap­rík­lad na ad­re­se https://labs.isec­par­tners.com/bread­crumbs/bread­crumbs.html.

Ob­dob­ne mož­no v pre­hlia­da­čoch za­ká­zať od­osie­la­nie hla­vič­ky HTTP re­ferre­ra. Z pou­ží­va­teľ­ské­ho hľa­dis­ka sú však tým naj­jed­no­duch­ším spô­so­bom bo­ja pro­ti mar­ke­tin­go­vé­mu on-li­ne sle­do­va­niu sťa­ho­va­teľ­né dopl­nky inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov, vy­tvo­re­né špe­ciál­ne na ten­to účel. Po­mer­ne účin­ne a úpl­ne auto­ma­tic­ky blo­ku­jú vsta­va­né mo­du­ly tre­tích strán, kto­ré sú prí­tom­né na mno­hých strán­kach, pri­čom za­bra­ňu­jú pos­tú­pe­niu in­for­má­cií ďal­ším účas­tní­kom.

Tvor­ba pro­fi­lu, sle­do­va­nie a pri­ra­ďo­va­nie reál­nej iden­ti­ty sú tak pre tie­to rek­lam­né me­cha­niz­my znač­ne zlo­ži­tej­šie. Veľ­mi po­pu­lár­ne dopl­nky pre­hlia­da­čov, kto­ré mô­že­me v tej­to sú­vis­los­ti roz­hod­ne od­po­rú­čať, sú Dis­con­nect, dos­tup­ný na ad­re­se https://dis­con­nect.me (Chro­me, Fi­re­fox, Sa­fa­ri), Do­Not­Trac­kMe stiah­nu­teľ­ný na ad­re­se www.abi­ne.com/dntde­tail.php (Fi­re­fox, Chro­me, Sa­fa­ri a Inter­net Explo­rer) a Pri­va­cy­fix, kto­rý náj­de­te na do­mov­skej strán­ke http://pri­va­cy­fix.com (Chro­me a Fi­re­fox). Všet­ky sú k dis­po­zí­cii za­dar­mo, a pre­to vám nič neb­rá­ni vy­skú­šať ich a náj­sť ten, kto­rý vám naj­viac vy­ho­vu­je.

Disconnect.png

Dopl­nok Dis­con­nect na pot­la­če­nie mar­ke­tin­go­vé­ho on-li­ne sle­do­va­nia pre pre­hlia­da­če Chro­me, Fi­re­fox a Sa­fa­ri


Zdroj: PCR 6/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter