Osobný cloud nahradí osobné počítače

osobny clou.jpg Pod­ľa ana­ly­ti­kov agen­tú­ry Gar­tner nah­ra­dí v ro­ku 2014 tzv. osob­ný cloud tra­dič­né osob­né po­čí­ta­če ako hlav­né cen­trum di­gi­tál­ne­ho ži­vo­ta pou­ží­va­te­ľov. Ko­niec „vlá­dy" osob­ných po­čí­ta­čov sa tak pod­ľa Gar­tne­ru de­fi­ni­tív­ne blí­ži. Osob­ný cloud (v an­glič­ti­ne per­so­nal cloud) pod­ľa ana­ly­ti­kov za­čne no­vú éru IT, kto­rá pou­ží­va­te­ľom pos­kyt­ne no­vú úro­veň flexibi­li­ty s rôz­ny­mi typ­mi prís­tro­jov, kto­ré bu­dú mať roz­lič­né sil­né a sla­bé strán­ky.

S tým bu­de spo­je­ná aj no­vá úro­veň us­po­ko­je­nia po­trieb pou­ží­va­te­ľov a ich pro­duk­ti­vi­ty. Pre fir­my to však zna­me­ná úpl­ne pre­hod­no­tiť to, ako do­dá­va­jú svo­je ap­li­ká­cie a služ­by pou­ží­va­te­ľom. Už pos­led­né dva ro­ky pri­nies­li vý­raz­né zme­ny v ob­las­ti klien­tske­ho com­pu­tin­gu a ve­ľa or­ga­ni­zá­cií si klád­lo otáz­ku, čo prí­de te­raz a ako bu­de IT pros­tre­die v nas­le­du­jú­cich pia­tich ro­koch vy­ze­rať. Tá­to fá­za vý­vo­ja IT je cha­rak­te­ri­zo­va­ná nie­koľ­ký­mi me­gat­ren­dmi, kto­ré ma­jú ko­re­ne už v up­ly­nu­lej de­ká­de, ale te­raz sa pre­ja­vu­jú v no­vej po­do­be.

Me­gat­rend čís­lo 1: Kon­zu­me­ri­zá­cia

Kon­zu­me­ri­zá­cia či­že prie­nik tech­no­ló­gií z ob­las­ti spot­re­bi­teľ­ské­ho tr­hu do ko­mer­čných a štát­nych or­ga­ni­zá­cií je predz­vesť nas­tá­va­jú­cich zmien. Pou­ží­va­te­lia sa stá­va­jú ove­ľa tech­nic­ky vzde­la­nej­ší­mi, ino­va­tív­nej­ší­mi a ma­jú od svo­jich prís­tro­jov od­liš­né oča­ká­va­nia. Hlav­ný­mi cieľ­mi pou­ží­va­te­ľov sa stá­va­jú inter­net a so­ciál­ne mé­diá a k dis­po­zí­cii je ši­ro­ké spek­trum mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­ré mô­žu pok­ryť rôz­ne pou­ží­va­teľ­ské pot­re­by. Do­chá­dza aj k akej­si de­mok­ra­ti­zá­cii tech­no­ló­gií, keď za­mes­tnan­ci vo fir­mách na rôz­nych po­zí­ciách ma­jú ko­neč­ne mož­nosť vy­uží­vať po­dob­né tech­no­ló­gie.

Me­gat­rend čís­lo 2: Vir­tua­li­zá­cia

Vir­tua­li­zá­cia zme­ni­la spô­sob hry. Pri­nies­la vy­ššiu flexibi­li­tu a no­vé mož­nos­ti, ako or­ga­ni­zá­cie mô­žu im­ple­men­to­vať klien­tske pros­tre­die. Vir­tua­li­zá­cia os­lo­bo­di­la ap­li­ká­cie od kon­krét­nych prís­tro­jov, ope­rač­ných sys­té­mov ale­bo aj od pro­ce­so­ro­vých ar­chi­tek­túr. Ide o spô­sob, ako po­núk­nuť ap­li­ká­cie vy­tvo­re­né v kla­sic­kej PC ére i v no­vom post-PC pros­tre­dí. Vir­tua­li­zá­cia umož­ňu­je prís­tro­jom s níz­kou spot­re­bou a s ob­me­dze­ný­mi pros­tried­ka­mi pris­tu­po­vať k ove­ľa väč­šie­mu vý­poč­to­vé­mu vý­ko­nu. To roz­ši­ru­je mož­nos­ti vy­uži­tia tých­to za­ria­de­ní, na kto­rých mô­žu bež­ať aj ap­li­ká­cie ná­roč­né na sys­té­mo­vé zdro­je.

Me­gat­rend čís­lo 3: No­vá po­do­ba ap­li­ká­cií

Do­ba zmien di­zaj­nu, spô­so­bu do­ru­čo­va­nia a pou­ží­va­nia ap­li­ká­cií má dra­ma­tic­ký do­sah na ce­lý trh. Tie­to zme­ny me­nia spô­sob, ako sa ap­li­ká­cie vy­ví­ja­jú a spra­vu­jú. Pri­chá­dza ta­kis­to po­žia­dav­ka na pod­po­ru na­prieč plat­for­ma­mi a na zme­ny v roz­hra­ní. Ap­li­ká­cie na­vy­še mu­sia byť ove­ľa uni­ver­zál­nej­šie a mu­sí byť mož­nosť vy­užiť ich mno­hý­mi spô­sob­mi a v rôz­nych si­tuáciách na zá­kla­de pot­re­by pou­ží­va­te­ľa.

Me­gat­rend čís­lo 4: Vša­dep­rí­tom­ný cloud

Clou­do­vé služ­by pre in­di­vi­duál­nych pou­ží­va­te­ľov ot­vá­ra­jú ce­lé spek­trum no­vých príl­eži­tos­tí. Kaž­dý pou­ží­va­teľ má te­raz prís­tup k tak­mer neob­me­dze­né­mu množ­stvu zdro­jov pod­ľa svo­jich po­trieb. Ak­ti­vi­ty pou­ží­va­te­ľov v di­gi­tál­nom sve­te sa te­raz stá­va­jú ove­ľa „sa­moob­služ­nej­ší­mi" ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Tí si sa­mi vy­be­rú me­dzi služ­ba­mi, ap­li­ká­cia­mi a ob­sa­hom a na vý­ber ma­jú tak­mer neob­me­dze­nú po­nu­ku. Ide o no­vú čr­tu di­gi­tál­nej kul­tú­ry, kto­rá je spä­tá s úpl­nou voľ­nos­ťou a mož­nos­ťa­mi vý­be­ru. Pou­ží­va­teľ mô­že mať k dis­po­zí­cii on-li­ne ce­lé svo­je pra­cov­né pros­tre­die, ak chce. Ak nie, je to len je­ho voľ­ba.

Me­gat­rend čís­lo 5: Po­sun v mo­bi­li­te

V sú­čas­nos­ti už mo­bil­né prís­tro­je kom­bi­no­va­né s clou­dom mô­žu pok­ryť väč­ši­nu kla­sic­kých úloh a všet­ky ne­vý­ho­dy sú vy­vá­že­né mož­nos­ťou flexibi­li­ty a spo­koj­nos­ti pou­ží­va­te­ľov pri prá­ci s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Mo­bi­li­tu pod­po­ru­jú aj no­vé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nia, kto­ré sa pri­ro­dze­ne ov­lá­da­jú, do­ty­ky a ges­tá sú za­lo­že­né na pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti a bo­ha­tosť inter­ak­cie roz­ši­ru­jú fun­kcie na roz­poz­ná­va­nie re­či a po­ve­do­mie o kon­texte. Aký­koľ­vek prís­troj má po­ten­ciál stať sa pre pou­ží­va­te­ľa v mo­men­te je­ho pri­már­nym nás­tro­jom na prá­cu i zá­ba­vu.

Kom­bi­ná­cia opí­sa­ných me­gat­ren­dov v spo­je­ní s neus­tá­lym tech­no­lo­gic­kým pok­ro­kom ne­zadr­ža­teľ­ne ot­vá­ra éru osob­né­ho clou­du. V je­ho rám­ci kle­sá vý­znam jed­not­li­vých prís­tro­jov, kto­ré sa stá­va­jú za­me­ni­teľ­ný­mi. Kla­sic­ké PC, sa­moz­rej­me, stá­le zos­ta­nú jed­ným z mož­ných va­rian­tov, ale bez pred­chá­dza­jú­cej ro­ly pri­már­nych nás­tro­jov. Hlav­nú úlo­hu pre­be­rie osob­ný cloud.

ZDROJ: ic­tma­na­zer.cz

Zdroj: IW 1-2/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Kto­ré spo­loč­nos­ti by ma­li zvá­žiť pre­chod na cloud?
Z povahy cloudu je zrejmé, že zatiaľ čo pre niektoré spoločnosti sa môže tento model používania IT zdať vhodnejší, iné podniky nemusia byť schopné využiť celý jeho potenciál a prechod do cloudu možno neprinesie želané výsledky. čítať »
 
Ako na ria­de­nie a zni­žo­va­nie te­le­ko­mu­ni­kač­ných nák­la­dov
Podľa analytikov spoločnosti Gartner telekomunikačné náklady skonzumujú 2 až 4 % celkových výnosov firmy. čítať »
 
Osob­ný cloud nah­ra­dí osob­né po­čí­ta­če
Podľa analytikov agentúry Gartner nahradí v roku 2014 tzv. osobný cloud tradičné osobné počítače ako hlavné centrum digitálneho života používateľov. Koniec „vlády" osobných počítačov sa tak podľa Gartneru definitívne blíži. čítať »
 
Ako na vlas­tné ap­li­ká­cie Win­dows 8 v pod­ni­ku
Spôsob práce sa v priebehu posledných rokov výrazne zmenil. Na to musia reagovať aj nové aplikácie, určené pre nové typy klientskych zariadení, hlavne pre tablety. čítať »
 
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Firmy sa snažia neustále modernizovať a posilniť tak svoju pozíciu pri súťažení na globálnych trhoch. Investujú do nových sľubných informačných technológií, najmä cloudových, analytických, mobilných a sociálnych. čítať »
 
Ako na vy­ššiu kva­li­tu a prís­tup­nosť webov štát­nej sprá­vy?
O kvalite webových stránok štátnej či verejnej správy a samospráv sa v médiách sporadicky vedú búrlivé diskusie. Takmer vždy to súvisí najmä s rôznymi kauzami, ktorými je tvorba webov v réžii štátu či samosprávy často poznačená. čítať »
 
Mož­nos­ti la­de­nia
Ak máte k dispozícii zariadenie na platforme x86/x64, máte vo väčšine prípadov všetky predpoklady na vývoj aplikácií splnené v jednom zariadení. Ako príklad takéhoto zariadenia uvádzame tablet Microsoft Surface Pro na báze architektúry x86. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 19. časť
V tejto časti seriálu sa bližšie pozrieme na posledný z „jednoduchých" shaderov, ktorý používa tzv. normálové mapy. Zameriame sa na detaily, a to najmä preto, aby sme si čo najviac priblížili funkcionalitu vzorovej aplikácie a neskôr sa mohli venovať „zložitejším" shaderom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter