Predplatné

PC RE­VUE

Ma­ga­zín PC RE­VUE je ur­če­ný všet­kým fa­nú­ši­kom naj­nov­ších tech­no­ló­gií. Pri­ná­ša re­por­tá­že z naj­väč­ších IT uda­los­tí do­ma i vo sve­te. Či­ta­te­lia dos­tá­va­jú vždy čís­lo na­bi­té ak­tuál­ny­mi in­for­má­cia­mi, naj­nov­ší­mi pro­duk­ta­mi, po­rov­ná­va­cí­mi tes­ta­mi a je­di­neč­ným mul­ti­me­diál­nym ob­sa­hom. 

Pred­pla­te­ním ma­ga­zí­nu PC RE­VUE zís­ka­va­te je­ho tla­če­né vy­da­nie (12 čí­sel za rok), kto­ré bu­dú do­ru­če­né na va­mi uve­de­nú ad­re­su. Ok­rem tla­če­né­ho vy­da­nia zís­ka­va­te na do­bu tr­va­nia pred­plat­né­ho prís­tup do texto­vých aj lis­to­va­cích ver­zií PC RE­VUE na webe a aj bez Pia­na bu­de­te môcť čí­tať spop­lat­ne­né člán­ky na IT­news.sk. S pred­plat­ným zís­ka­va­te aj prís­tup do ap­li­ká­cie PC RE­VUE pre tab­le­ty iPad a tab­le­ty An­droid, aby ste tak ma­li svoj ob­ľú­be­ný ča­so­pis stá­le so se­bou vo va­šom tab­le­te. Na­vy­še má­te prís­tup aj na vir­tuál­ne DVD, kde vám pri­ná­ša­me viac ako 8 GB uni­kát­ne­ho ob­sa­hu. Dá sa k ne­mu pris­tu­po­vať od­kiaľ­koľ­vek, kde je inter­net, a z ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia.
PC REVUE

Objednaj si PC REVUE

Di­gi­tál­ne pred­plat­né PC RE­VUE a IN­FOWARE

Ne­má­te ra­di pri se­be žiad­ne ďal­šie pa­pie­re a ča­so­pi­sy a chce­te mať všet­ko na jed­nom mies­te? Prá­ve pre vás je ur­če­né pred­plat­né PC RE­VUE a IN­FOWARE on-li­ne. S tým­to pred­plat­ným zís­ka­va­te na do­bu tr­va­nia pred­plat­né­ho prís­tup do texto­vých aj lis­to­va­cích ver­zií PC RE­VUE a IN­FOWARE na webe a aj bez Pia­na bu­de­te môcť čí­tať spop­lat­ne­né člán­ky na IT­news.sk. S pred­plat­ným zís­ka­va­te aj prís­tup do ap­li­ká­cie PC RE­VUE pre tab­le­ty iPad a tab­le­ty An­droid, aby ste tak ma­li svoj ob­ľú­be­ný ča­so­pis stá­le so se­bou vo va­šom tab­le­te. Na­vy­še má­te prís­tup aj na vir­tuál­ne DVD, kde vám pri­ná­ša­me viac ako 8 GB uni­kát­ne­ho ob­sa­hu. Dá sa k ne­mu pris­tu­po­vať od­kiaľ­koľ­vek, kde je inter­net, a z ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia.
PC REVUE on-line

Objednaj si PC REVUE a INFOWARE ON-LINE

IN­FOWARE

Ste IT pro­fe­sio­nál, ale­bo ním chce­te byť? Pot­re­bu­je­te uro­biť dô­le­ži­té roz­hod­nu­tia v ob­las­ti IT vo va­šej spo­loč­nos­ti? Ma­ga­zín IN­FOWARE je do­ko­na­lým sprie­vod­com vo sve­te in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a pri­ná­ša člán­ky o ino­vá­ciách a tren­doch v tech­no­ló­giách. IN­FOWARE je ne­vyh­nut­ným zdro­jom in­for­má­cií pri vzde­lá­va­ní za­mes­tnan­cov va­šej fir­my. Buď­te vždy o krok vpred. Ma­ga­zín In­foware vy­chá­dza v 5 vy­da­niach za rok (dvoj­čís­la ja­nuár-feb­ruár, ma­rec-ap­ríl, máj-jún, sep­tem­ber-ok­tó­ber, no­vem­ber-de­cem­ber). Pred­pla­te­ním ma­ga­zí­nu In­foware zís­ka­va­te je­ho tla­če­né vy­da­nie (5 čí­sel za rok), kto­ré bu­dú do­ru­če­né na va­mi uve­de­nú ad­re­su. Ok­rem tla­če­né­ho vy­da­nia zís­ka­va­te na do­bu tr­va­nia pred­plat­né­ho prís­tup do texto­vých aj lis­to­va­cích ver­zií IN­FOWARE na webe a aj bez Pia­na bu­de­te môcť čí­tať spop­lat­ne­né člán­ky na IT­news.sk.
INFOWARE

Objednaj si INFOWARE

WINK

WINK - ma­ga­zín zo zá­ku­li­sia žen­skej krá­sy je prak­tic­ký sprie­vod­ca pre kaž­dú že­nu, kto­rá chce vy­ze­rať per­fek­tne, no ne­vie ako na to. Ma­ga­zín ob­sa­hu­je pre­dov­šet­kým ná­vo­dy, tri­ky, ti­py, ra­dy, pos­tu­py, tren­dy, no­vin­ky, re­cen­zie a in­špi­rá­cie z ob­las­ti z ob­las­ti vi­zá­žis­ti­ky, koz­me­ti­ky, vla­so­vej sta­ros­tli­vos­ti a úče­sov, štý­lo­vé­ho oblie­ka­nia, zdra­via a zdra­vé­ho ži­vot­né­ho štý­lu a tiež žen­skej cha­riz­my.
WINK

Objednaj si INFOWARE

QUARK

Ma­ga­zín QUARK je ur­če­ný pre priaz­niv­cov ve­dy a tech­ni­ky. Pri­ná­ša ši­ro­kos­pek­trál­ne in­for­má­cie zo všet­kých ve­dec­kých ob­las­tí tak, aby ste ma­li vždy prís­tup k naj­ho­rú­cej­ším in­for­má­ciám a ma­li ak­tuál­ny preh­ľad. To všet­ko po­pu­lár­nou for­mou a zro­zu­mi­teľ­ným ja­zy­kom. Pred­pla­te­ním ma­ga­zí­nu QUARK zís­ka­va­te je­ho tla­če­né vy­da­nie (12 čí­sel za rok), kto­ré bu­dú do­ru­če­né na va­mi uve­de­nú ad­re­su.

QUARK

Objednaj si QUARK

DVD RE­VUE

Kaž­dý pred­pla­ti­teľ ma­ga­zí­nu PC RE­VUE k svoj­mu pred­plat­né­mu zís­ka­va prís­tup na vir­tuál­ne DVD, na kto­rom pri­ná­ša­me viac ako 8 GB uni­kát­ne­ho ob­sa­hu (vi­deá, úpl­né ver­zie sof­tvé­ru, špe­ciál­ne ap­li­ká­cie, fo­to­ga­lé­rie). Dá sa k ne­mu pris­tu­po­vať od­kiaľ­koľ­vek, kde je inter­net a z ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia. Ak však ne­má­te inter­net, ale­bo vám stá­le vy­ho­vu­je fy­zic­ký DVD no­sič, mô­že­te si ho doob­jed­nať za ce­nu 12 eur a my vám ob­sah vir­tuál­ne­ho DVD do­ru­čí­me for­mou fy­zic­ké­ho DVD na ad­re­su, kde je do­ru­čo­va­né pred­plat­né PC RE­VUE. DVD RE­VUE je mož­né ob­jed­nať iba k pred­plat­né­mu PC RE­VUE.

Objednaj si DVD REVUE

Ďal­šie in­for­má­cie:

Zľav­ne­né pred­plat­né
Zľav­ne­né pred­plat­né pos­ky­tu­je­me štu­den­tom, dô­chod­com a dr­ži­te­ľom kar­ty Euro <26, ISIC a ITIC.
V od­ôvod­ne­ných prí­pa­doch pos­ky­tu­je­me so­ciál­ne pred­plat­né. Pri zľav­ne­nom pred­plat­nom je dô­le­ži­té zdok­la­do­vať kó­piu potvr­de­nia op­ráv­ňu­jú­ce­ho na zľa­vu for­mou e-mai­lu ale­bo poš­tou na ad­re­su re­dak­cie.

Ob­jed­náv­ka pred­plat­né­ho do kra­jín Európ­skej únie
Ak si chce­te ob­jed­nať PC RE­VUE s do­ru­čo­va­cou ad­re­sou do kra­jín Európ­skej Únie (ok­rem ČR) kon­tak­tu­je Slo­ven­skú poš­tu na ad­re­se za­hra­nic­na.tlac@sl­pos­ta.sk. Ce­ny roč­né­ho pred­plat­né­ho sú nas­le­dov­né: PC RE­VUE - 67,92 eur, zľav­ne­né 63 EUR, IN­FOWARE - 46,26 EUR, zľav­ne­né 44,28 EUR, QUARK - 57,96 EUR.

Pred­plat­né pre ško­ly
Ško­ly ma­jú mož­nosť od­obe­rať ma­ga­zín PC RE­VUE pre svo­jich uči­te­ľov a žia­kov za veľ­mi vý­hod­ných pod­mie­nok. Viac in­for­má­cií sa doz­vie­te tu>>
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­ta­lóg IT fi­riem
Katalóg obsahuje kontaktné informácie o spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií. Registrácia a publikovanie v katalógu je úplne bezplatné a môžete ho urobiť okamžite. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké pred­plat­né
Predplatením získate prístup k flash verziám oboch magazínov PC REVUE a INFOWARE, ktoré môžete po prihlásení prezerať na internete v chránenej zóne. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter