Testovali sme

7× štýlový ženský notebook

Strana 2/3

HP Touch­Smart EN­VY 4-1160ec

HP má ta­ké ši­ro­ké por­tfó­lio, že si mô­že vy­be­rať, kto­rým di­zaj­nom z vlas­tných ra­dov sa ne­chá in­špi­ro­vať. EN­VY 4 je 14-pal­co­vý ultra­book s dis­ple­jom IPS s HD roz­lí­še­ním, kto­rý po­nú­ka kom­fort do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Di­zajn sa in­špi­ro­val pro­fe­sio­nál­nym ultra­boo­kom Spec­tre XT a ur­či­te ne­má­me nič pro­ti.

Mat­ná čier­na far­ba v imi­tá­cii brú­se­né­ho hli­ní­ka z von­kaj­šej čas­ti a brú­se­ný hli­ník vnút­ri. Krá­sa­vec, ele­gán a pri­tom hmot­nos­tne stá­le prí­jem­ných 2,031 kg. Chvá­li­me veľ­mi po­hodl­nú klá­ves­ni­cu a veľ­ký touch­pad, stá­le nám však chý­ba­jú dopl­nko­vé tla­čid­lá, ho­ci chá­pe­me mi­ni­ma­lis­tic­ký di­zajn. Zo spod­nej stra­ny má Touch­Smart EN­VY po­gu­mo­va­ný povrch, za kto­rý sa no­te­book prí­jem­ne dr­ží. 

HP-Announces-Envy-TouchSmart-Ultrabook-4-2 copy.jpg

Po­zi­tív­ne nás prek­va­pi­li rep­ro­duk­to­ry Beats Audio, ne­ga­tív­ne zas na­pá­ja­cí adap­tér - ko­mu sa chce „tre­pať" ďal­ších 0,379 kg so se­bou? HP sia­hlo po dob­rej kon­fi­gu­rá­cii pos­ta­ve­nej na plat­for­me HM77. Zvo­li­lo pro­ce­sor In­tel Co­re i5 s níz­kym na­pä­tím a dob­rým vý­ko­nom, pri­da­lo 4 GB RAM a hyb­rid­ný pev­ný disk (500 GB HDD pre pou­ží­va­te­ľa a 32 GB SDD na sys­tém). Gra­fic­ká kar­ta je, sa­moz­rej­me, in­teg­ro­va­ná. Roz­hra­nia sú za­stú­pe­né ro­zum­ne, aj keď tro­cha stried­mej­šie.

Na ľa­vej hra­ne náj­de­te vy­klá­pa­cí eter­net (ale bez nut­nos­ti pou­ži­tia re­duk­cie), ďa­lej HDMI, čí­tač­ku pa­mä­ťo­vých ka­riet a dvo­ji­cu por­tov USB štan­dar­du 3.0. Na opač­nej hra­ne sú dva audio­ko­nek­to­ry, je­den star­ší port USB a na­bí­ja­cí ko­nek­tor. Štvorčlán­ko­vá ba­té­ria udr­ža­la EN­VY pri ži­vo­te iba 4 ho­di­ny a 15 mi­nút, čo je na dneš­né po­me­ry a čis­tú kon­fi­gu­rá­ciu Win­dows 8 po­mer­ne má­lo. Vý­kon­nos­tne však pat­rí HP Touch­Smart EN­VY 4 k špič­ke v tom­to tes­te štý­lo­vých žen­ských no­te­boo­kov.

Ce­na: 879 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia

Le­no­vo Idea­Pad U310

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Idea­Pad U310 sa pre­dá­va vo via­ce­rých fa­reb­ných kom­bi­ná­ciách, no už je­ho di­zajn za­tvo­re­nej kni­hy je veľ­mi za­ují­ma­vý. Ten­to­raz je tu pre dá­my vo fa­reb­nom spra­co­va­ní Cherry Blos­som Pink, te­da vo far­be viš­ňo­vé­ho kve­tu z von­kaj­šej stra­ny. Mier­ne po­gu­mo­va­né plas­ty sú veľ­mi prí­jem­né na do­tyk. Zvnút­ra skom­bi­no­va­li di­zaj­né­ri bie­le plas­ty a čier­nu klá­ves­ni­cu Ac­cu­Ty­pe, na kto­rej sa pí­še vý­bor­ne. Ob­rov­ský touch­pad, mier­ne os­trej­šie hra­ny, to­to je kú­sok roz­hod­ne iba pre dá­my. 

719JJn1PH1L._SL1500_ copy.jpg

Ten­to 13,3-pal­co­vý ultra­book s HD roz­lí­še­ním dis­ple­ja a s les­klou povr­cho­vou úp­ra­vou má na­kon­fi­gu­ro­va­ný pro­ce­sor In­tel Co­re i3, k to­mu 4 GB pa­mä­te RAM a hyb­rid­nú kom­bi­ná­ciu pev­ných dis­kov. Zna­me­ná to 500 GB na HDD pre pou­ží­va­te­ľa a 24 GB na SSD na sys­tém. Opäť je tu in­teg­ro­va­ná gra­fi­ka a kla­sic­ký ope­rač­ný sys­tém. To­to všet­ko má hmot­nosť iba 1,682 kg a dô­le­ži­tá je naj­mä prí­jem­ná ce­na, kto­rá kles­la pod hra­ni­cu 600 eur.

Z roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii na ľa­vej hra­ne eter­net, HDMI a dvo­ji­ca por­tov USB štan­dar­du 3.0, vpra­vo sú audio­ko­nek­to­ry a ďal­ší port USB, ten­to­raz ty­pu 2.0. Ne­chý­ba ani čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, vcel­ku je to však dosť stried­me por­tfó­lio. Spod­ná stra­na zos­ta­la čistá, ob­ja­ví­te tu iba je­den pozdĺž­ny vý­duch prie­to­ku vzdu­chu.

Po­te­ši­la nás 720p webo­vá ka­me­ra a Blue­tooth 4.0. Troj­člán­ko­vá ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 46 Wh vy­dr­ží do­dá­vať no­te­boo­ku šťa­vu bez šies­tich mi­nút po do­bu šies­tich ho­dín, čo je veľ­mi prí­jem­ný vý­sle­dok. Vý­kon je dos­ta­toč­ný, di­zajn krás­ny, ce­na veľ­mi dob­rá. U310-ka vo far­be viš­ňo­vé­ho kve­tu je pre dá­my ako stvo­re­ná.

Ce­na: 599 EUR
Za­po­ži­čal: eD'sys­tem Slo­va­kia

Le­no­vo Idea­Pad Yoga 13

Je to 13,3-pal­co­vý kon­ver­ti­bil­ný ultra­book pre dá­my, kto­ré mi­lu­jú svo­ju prá­cu. Yogu inak ani ozna­čiť ne­mô­že­me. Si­vá jej ele­gan­tne se­dí a mat­né plas­ty, mier­ne po­gu­mo­va­né, sú sku­toč­ne prí­jem­né na do­tyk. Ne­chý­ba klá­ves­ni­ca Ac­cu­Ty­pe, na kto­rej sa údaj­ne dob­re pí­še aj s dl­hší­mi nech­ta­mi. Nás po­te­šil veľ­ký touch­pad a, sa­moz­rej­me, konštruk­cia dvo­ji­tých kĺbov, kto­ré umož­ňu­jú dis­plej Yogy oto­čiť až o 360° na dru­hú stra­nu a pre­me­niť tak ultra­book na tab­let (v tom­to re­ži­me sa klá­ves­ni­ca deak­ti­vu­je). Yoga pri­chá­dza s dis­ple­jom s nad­štan­dar­dným roz­lí­še­ním HD+ (1600 × 900 pixelov), je mul­ti­do­ty­ko­vý a s les­klou povr­cho­vou úp­ra­vou. 

IdeaPad-Yoga-13-Review-04 - kópia copy.jpg

Kon­ver­ti­bil­ný ultra­book je pos­ta­ve­ný na plat­for­me In­tel QS77 s pro­ce­so­rom Co­re i3, kto­ré­mu se­kun­du­jú 4 GB pa­mä­te RAM a pou­ží­va­teľ má pl­no­hod­not­ný 128 GB disk SSD. Gra­fic­ká kar­ta je sí­ce in­teg­ro­va­ná, dô­le­ži­té však je, že Yoga sa do­ká­že pre­me­niť na 13-pal­co­vý tab­let s pl­no­hod­not­ným (mi­mo­cho­dom veľ­mi prí­jem­ným) vý­ko­nom.

Ško­da len men­šie­ho poč­tu roz­hra­ní. Je­den port USB ty­pu 3.0 a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet na pra­vej hra­ne, je­den rov­na­ký port USB, audio­ko­nek­tor a port HDMI na ľa­vej hra­ne. A to je všet­ko. Chá­pe­me, ide o ultra­book, ale pred­sa. A aj rep­ro­duk­to­ry so spo­loč­ným vý­ko­nom iba 2 W hra­jú skôr štan­dar­dne. Veľ­mi prí­jem­ná je však hmot­nosť iba 1,535 kg. Štvorčlán­ko­vá ba­té­ria udr­ží Yogu pri ži­vo­te v akom­koľ­vek re­ži­me oto­če­nia dis­ple­ja viac ako šesť ho­dín, čo je na pra­cov­ne orien­to­va­ný no­te­book veľ­mi pek­ný vý­sle­dok.

Ce­na: 899 EUR
Za­po­ži­čal: eD'sys­tem Slo­va­kia

Pac­kard Bell Easy­No­te TV44HC

Pac­kard Bell je ce­no­vo orien­to­va­ná znač­ka. Vid­no to pod­ľa nie­koľ­kých pr­vkov - konštruk­čnom spra­co­va­ní či ab­sen­cii Blue­toot­hu, ale ce­na kle­sá tak­mer o 200 eur niž­šie ako pri naj­lac­nej­šom kon­ku­ren­čnom no­te­boo­ku v tom­to tes­te. Ak nech­ce­te za no­te­book vy­ho­diť ve­ľa pe­ňa­zí a pri­tom chce­te as­poň tro­cha ele­gant­ný mo­del, je to­to za­ují­ma­vá al­ter­na­tí­va. Bie­le plas­ty na te­le s textú­rou prek­rý­va­jú­cich sa kru­hov či mod­ré plas­ty pod klá­ves­ni­cou, to všet­ko pô­so­bí prek­va­pi­vo prí­jem­ne. Znač­ne vy­stu­pu­jú­ce tla­čid­lá ma­jú sí­ce vý­raz­nej­šiu spät­nú reak­ciu, vhod­né sú však pre dá­my s dl­hší­mi nech­ta­mi. 

15854686 copy.jpg

Pou­ži­té plas­ty, ale aj konštruk­čné spra­co­va­nie - ce­lé to pô­so­bí jed­no­du­cho príl­iš lac­no. No chá­pe­me orien­tá­ciu na ce­nu, kto­rá sa od­ra­zi­la aj vo voľ­be kom­po­nen­tov. Pac­kard Bell Easy­No­te TV44HC po­zos­tá­va z ce­no­vo orien­to­va­né­ho pro­ce­so­ra In­tel Pen­tium 2020M, kto­rý má k dis­po­zí­cii 4 GB pa­mä­te RAM. Poch­va­la pat­rí vý­rob­co­vi za 1 TB pev­ný disk, tak­že spo­lu s 15,6-pal­co­vým HD dis­ple­jom je to za­ují­ma­vá mož­nosť, ako si spra­viť vi­deo­té­ku.

Prav­da, nie na ces­ty, pre­to­že 6-člán­ko­vá ba­té­ria ne­vydr­ží na jed­no na­bi­tie ani šty­ri ho­di­ny pre­vádz­ky a ce­lo­ve­čer­ný film si na ňom po­zrie­te len tak-tak. Z hľa­dis­ka vý­ko­nu sme však bo­li mi­lo prek­va­pe­ní naj­mä pro­ce­so­rom, kto­rý sa bez prob­lé­mov chy­tá na kon­ku­ren­ciu (vy­rá­ba sa ta­kis­to 22 nm pro­ce­som).

Aby sme ne­za­bud­li na roz­hra­nia - vľa­vo je eter­net, VGA, HDMI, port USB a dvo­ji­ca audio­ko­nek­to­rov. Vpre­du sa na­chá­dza čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a vpra­vo eš­te op­tic­ká me­cha­ni­ka a dva por­ty USB. Tu ne­má­me čo vy­čí­tať, az­da ok­rem ab­sen­cie USB 3.0. Pac­kard Bell sa orien­tu­je na ce­nu, aj ten­to no­te­book je to­ho dô­ka­zom. Na dru­hej stra­ne za 460 eur, pre­čo nie... :-)

Ce­na: 460 EUR
Za­po­ži­čal: Pac­kard Bell


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter