Testovali sme

7× štýlový ženský notebook

Strana 1/3

Kaž­dý rok zreali­zu­je­me 12 te­ma­tic­kých tes­tov no­te­boo­kov - pra­cov­né, pre­nos­né, štu­den­tské, lac­né, pré­mio­vé... Ale jed­nu ka­te­gó­riu no­te­boo­kov sme už dáv­nej­šie nes­kú­ma­li. Je ur­če­ná pre na­še než­né po­lo­vič­ky. Ka­ma­rát­ky, pria­teľ­ky, man­žel­ky či mi­len­ky. Veď aj ony pot­re­bu­jú no­te­book a čas­to sa ob­ra­ca­jú na nás, ako tech­nic­kej­šie orien­to­va­né poh­la­vie, s pros­bou o po­moc pri vý­be­re.

Je prav­da, že že­nám čas­to nej­de až tak o vý­kon či tech­nic­ké pa­ra­met­re, skôr o vzhľad, kva­li­tu spra­co­va­nia, hmot­nosť, veľ­kosť dis­ple­ja či vý­drž pri prá­ci na ba­té­rie. Os­lo­vi­li sme te­da do­dá­va­te­ľov a zá­stup­cov jed­not­li­vých zna­čiek na Slo­ven­sku, sta­no­vi­li im ce­no­vý strop 1000 eur a bo­li sme zve­da­ví, kto­rý no­te­book sa im bu­de poz­dá­vať ako naj­štý­lo­vej­ší z ich po­nu­ky, vhod­ný do rúk na­šich mi­lých po­lo­vi­čiek.

Čo všet­ko sa v tes­te ob­ja­vi­lo?

Ne­bo­li to až ta­ké excen­tric­ké úle­ty, aké by sme oča­ká­va­li, no ko­neč­ne sme ma­li na sto­le aj nie­čo iné ako len čier­ne či strie­bor­né far­by, prí­pad­ne ich kom­bi­ná­cie s povr­chom z brú­se­né­ho hli­ní­ka. Bie­la, sla­bo­fia­lo­vá, ru­žo­vá v od­tie­ni viš­ňo­vé­ho kve­tu, svet­lo­tyr­ky­so­vá, ele­gan­tná si­vá - to všet­ko sa v prí­pa­de fa­reb­ných va­riá­cií a pr­vkov ob­ja­vi­lo v tom­to tes­te.

Ce­no­vo za­čí­na­me už na vý­bor­ných 460 eurách, kon­čí­me na úrov­ni 899 eur. Dá­my bu­dú mať na vý­ber 3× 13,3-pal­co­vý mo­del, 3× 14-pal­co­vý a je­den kla­sic­ký 15,6-pal­co­vý mo­del. Od jed­no­du­chých dvoj­jad­ro­vých pro­ce­so­rov až po ich vý­kon­né ver­zie, prí­pad­ne slab­ší štvor­jad­ro­vý mo­del.

S veľ­ký­mi pev­ný­mi dis­ka­mi, al­ter­na­tív­ne v spo­je­ní s men­ší­mi dis­ka­mi SSD ako hyb­rid­ný­mi kom­bi­ná­cia­mi. Od žiad­ne­ho z tes­to­va­ných no­te­boo­kov ne­ča­kaj­te bru­tál­ny gra­fic­ký vý­kon, všet­ko sú to viac či me­nej in­teg­ro­va­né gra­fic­ké či­py na naj­nut­nej­šie čin­nos­ti, česť vý­nim­kám. No ani to nie je na hry, ho­ci je prav­da, že dá­my sa mož­no hrá­va­jú me­nej ako my mu­ži. No a aby sme zby­toč­ne nezdr­žo­va­li, poď­te sa po­zrieť spo­lu s na­mi, aký vý­ber no­te­boo­kov má­me pre na­še po­lo­vič­ky u nás na Slo­ven­sku.

Stylove ntb - nahlad 02-3.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných štý­lo­vých no­te­boo­kov

Acer As­pi­re M5-481PT

Krá­sa­vec, kto­ré­ho hlav­ným sta­veb­ným di­zaj­no­vým pr­vkom je brú­se­ný hli­ník. Pô­so­bí tro­chu ma­sív­ne, pri­čom ten­to 14-pal­co­vý mo­del má hmot­nosť sko­ro 2 kg - mi­mo­cho­dom, ide o no­te­book s do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Pri vnú­tor­nom svet­le vy­ze­rá, ako­by mal povrch leš­te­ný, v sku­toč­nos­ti je mat­ný. Bež­nú klá­ves­ni­cu dopĺňa touch­pad s vy­so­ko­leš­te­ným chró­mo­vým ok­ra­jom, čo pô­so­bí nad­mie­ru ele­gan­tne. As­pi­re M5 je no­te­book s vý­bor­ným po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu.

$(KGrHqF,!p0FEHpC1T3hBRG,7uHhCw~~_32 copy.jpg

Vo vý­dr­ži po­ra­zil ce­lú kon­ku­ren­ciu, keď na jed­no na­bi­tie zvlá­dol pra­co­vať 6 ho­dín a 45 mi­nút, a to iba s 3-člán­ko­vou ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 54 Wh. Vý­rob­ca zvo­lil dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Co­re i5-3317U, kto­rý sa ne­bo­jí ná­roč­nej­ších úloh a pri­tom má max. 17 W TDP. Se­kun­du­jú mu 4 GB pa­mä­te RAM a vnút­ri sa na­chá­dza hyb­rid­ný pev­ný disk. 500 GB na HDD je vy­hra­de­ných pre pou­ží­va­te­ľa a 20 GB na SSD na sys­tém.

Dis­plej po­nú­ka štan­dar­dné HD roz­lí­še­nie, lesk­lá úp­ra­va je zvo­le­ná pre do­ty­ko­vý dis­plej. Ne­chý­ba webo­vá ka­me­ra Crys­tal Eye HD. Acer nás však skla­mal svo­jím por­tfó­liom roz­hra­ní. Oce­ňu­je­me, že na ľa­vú hra­nu vtes­nal vý­rob­ca eš­te op­tic­kú me­cha­ni­ku, kto­rá sa dnes už vy­uží­va me­nej, zos­ta­lo však po­tom má­lo pries­to­ru na os­tat­né roz­hra­nia.

Na pra­vej hra­ne je iba čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, v za­dnej čas­ti po­tom dvo­ji­ca por­tov USB štan­dar­du 3.0, eter­ne­to­vý port a vý­stup HDMI. Dva por­ty USB sú veľ­mi má­lo. Na­priek to­mu Acer As­pi­re M5 chvá­li­me. Vo veľ­mi ro­zum­nej ce­ne po­nú­ka štý­lo­vý, aj keď nie extra­va­gant­ný vzhľad, ro­zum­ný vý­kon a vý­bor­nú vý­drž.

Ce­na: 786 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

ASUS U38N

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Dá­my, ten­to no­te­book sa vám bu­de ur­či­te pá­čiť. Di­zaj­né­ri pou­ži­li zvon­ka jem­ne brú­se­ný hli­ník, zvnút­ra ten is­tý ma­te­riál, ale s jem­nuč­ko fia­lo­vým fa­reb­ným ná­dy­chom. Te­nuč­ký no­te­book v pred­nej čas­ti (5,5 mm) s pod­svie­te­nou klá­ves­ni­cou a ob­rov­ským touch­pa­dom pri­chá­dza v ba­le­ní s ľa­huč­kým adap­té­rom - tak­to si pred­sta­vu­je­me kaž­dý adap­tér, nie ťaž­ké, 400-gra­mo­vé „oz­ru­ty". V stá­le pri­ja­teľ­nej ce­ne nás za­uja­lo nad­štan­dar­dné roz­lí­še­nie dis­ple­ja, full HD zna­čí 1920 × 1080 pixelov, čo je na 13,3-pal­co­vý no­te­book s hmot­nos­ťou 1,548 kg aj pre nás prí­jem­né prek­va­pe­nie. Dis­plej je na­vy­še do­ty­ko­vý, ško­da len les­klej povr­cho­vej úp­ra­vy. 

05523197-photo-asus-vivobook-u38n copy.jpg

Ďal­šia za­ují­ma­vosť je fakt, že sa ASUS roz­ho­dol pos­ta­viť svoj mo­del U38N na plat­for­me AMD. Zvo­lil pro­ce­sor Tri­ni­ty A8-4555M na či­po­vej súp­ra­ve AMD A70M, čo je štvor­jad­ro, ale vý­kon­nos­tne na úrov­ni dvoj­jad­ra od In­te­lu. K dis­po­zí­cii má 4 GB pa­mä­te RAM, pre pou­ží­va­te­ľa je tu pol te­ra­baj­tu úlož­né­ho pries­to­ru na kla­sic­kom HDD.

Ne­chý­ba webo­vá ka­me­ra, nám sa skôr poz­dá­va zvuk z rep­ro­duk­to­rov Bang & Oluf­sen. Z roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii na ľa­vej hra­ne USB 3.0 a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, pred­ná hra­na zos­ta­la čistá.

Na pra­vej hra­ne si naš­li svo­je mies­to audio, ko­nek­tor na eter­net cez re­duk­ciu (je sú­čas­ťou ba­le­nia) a ďal­šie dva por­ty USB štan­dar­du 3.0. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 48 Wh udr­ža­la toh­to krá­sav­ca pri ži­vo­te sko­ro päť a pol ho­di­ny, čo vô­bec nie je zlý vý­sle­dok. Čis­tý di­zajn, krás­na a de­cen­tná žen­ská far­ba, jed­no­du­cho mo­del U38 sa vý­rob­co­vi nad­mie­ru vy­da­ril.

Ce­na: 859 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TES­TO­VA­LI SME: 5x pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry s vlas­tným na­pá­ja­ním
Reproduktor s vlastným zdrojom napájania má široké možnosti využitia. Hodí sa na nielen na vonkajšie použitie, ale aj na miesta, kde nie je dostupná elektrická sieť. V praxi oceníte aj to, že si ho jednoducho môžete v domácnosti na pár hodín postaviť inde a netreba premýšľať, kam zapojiť napájací kábel. čítať »
 
Roz­lí­še­nie 4K – mar­ke­tin­go­vá bub­li­na ale­bo tr­hák?
Pamätáte sa na časy, keď začali jednotlivé TV značky masívne propagovať 3D a jeho výhody? A koľkí ste si 3D naozaj zakúpili? A teraz ruku na srdce: Kedy ste si naposledy pozreli 3D film? čítať »
 
Kto sa na vás na inter­ne­te po­ze­rá?
Je súkromie v 21. storočí prežitkom? Sú naše osobné preferencie, zvyky a slabé stránky verejným majetkom, na základe ktorého môžu firmy založiť svoje podnikanie? čítať »
 
Ako sa hac­ku­je mo­der­ne?
Pod pojmom hacker sme si v minulosti predstavili niekoho, kto sedí v slabo osvetlenej miestnosti a zadáva do počítača množstvo príkazov v rýchlej postupnosti. čítať »
 
7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Každý rok zrealizujeme 12 tematických testov notebookov - pracovné, prenosné, študentské, lacné, prémiové... Ale jednu kategóriu notebookov sme už dávnejšie neskúmali. čítať »
 
Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Dotykové displeje v priebehu posledných pár rokov prakticky ovládli trh s mobilnými telefónmi a stali sa bežným rozhraním, s ktorým denne prichádza do styku obrovské množstvo ľudí. čítať »
 
Ga­me­box
Dobrú hru podľa sveta Star Treku sme už dlho nehrali, naposledy azda verziu on-line, kde síce boli zábavné vesmírne súboje, ale inak nuda. čítať »
 
No­vý zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov
Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter