Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux / 15.

Tým­to člán­kom ot­vo­rí­me ďal­šiu té­mu, kto­rá úz­ko sú­vi­sí so zdie­ľa­ním zdro­jov. Za­čne­me sa ve­no­vať jed­né­mu z naj­ele­gan­tnej­ších a naj­efek­tív­nej­ších spô­so­bov zdie­ľa­nia úda­jov nie­len v rám­ci lo­kál­nej po­čí­ta­čo­vej sie­te, ale prak­tic­ky v rám­ci ce­lé­ho inter­ne­tu.

Webo­vý server Apa­che

Server Apa­che je v pod­sta­te služ­ba (servic­e), kto­rá pra­cu­je na po­za­dí, „po­čú­va" (lis­ten) na ur­če­ných sie­ťo­vých roz­hra­niach a rea­gu­je na po­žia­dav­ky. Jej ak­ti­vi­ty sú kon­tro­lo­va­né po­mo­cou tzv. di­rek­tív za­pí­sa­ných v jed­not­li­vých kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­roch. Je dô­le­ži­té ve­dieť, že kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov mô­že byť via­ce­ro. Kom­plexná kon­fi­gu­rá­cia služ­by je vý­sled­kom kom­bi­ná­cie všet­kých di­rek­tív.

Zdielanieobr1.jpg

Prís­tup k nas­ta­ve­niam webo­vé­ho server­a Apa­che z pros­tre­dia Web­min

In­šta­lá­cia

Server Apa­che bez prob­lé­mov nain­šta­lu­je­me po­mo­cou na­mi pou­ží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov. Je­di­né roz­hod­nu­tie, kto­ré mu­sí­me pri­jať, je vý­ber im­ple­men­tá­cie. Apa­che po­nú­ka dva tzv. viac­pro­ces­né mo­du­ly (Mul­ti-Pro­ces­sing Mo­du­les - MPM):

  1. štan­dard­ný pre­fork - kaž­dý po­dria­de­ný (child) pro­ces pou­ží­va jed­no vlák­no (thread), kto­ré ob­slu­hu­je jed­no pri­po­je­nie - sta­bil­nej­šie, vy­uží­va viac RAM, vzá­jom­ne izo­lu­je jed­not­li­vé po­žia­dav­ky,
  2. viac­vlák­no­vý wor­ker - kaž­dý po­dria­de­ný pro­ces mô­že pou­ží­vať nie­koľ­ko vlá­kien, z kto­rých kaž­dé ob­slu­hu­je jed­no pri­po­je­nie - rých­lej­šie, efek­tív­nej­šie vy­uži­tie RAM, vý­hod­nej­šie pre hos­ting por­tá­lov vy­ža­du­jú­cich rých­lu reak­ciu a rých­le pre­no­sy.

Za­čať mô­že­me im­ple­men­tá­ciou MPM-Pre­fork (ba­lí­ček apa­che2-mpm-pre­fork + zá­vis­lé ba­líč­ky). Po­čas in­šta­lá­cie dôj­de ok­rem iné­ho aj k vy­tvo­re­niu zlož­ky /etc/apa­che2, kto­rá ob­sa­hu­je kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry.

Vir­tuál­ny hos­ti­teľ (vir­tual host)

Server Apa­che umož­ňu­je na jed­nom fy­zic­kom server­i „hos­ťo­vať" via­ce­ro webo­vých strá­nok (por­tá­lov). Vy­uží­va pri tom sys­tém tzv. vir­tuál­nych hos­ti­te­ľov, po­mo­cou kto­rých kla­si­fi­ku­je po­žia­dav­ky na sprís­tup­ne­nie kon­krét­nej strán­ky. Na od­lí­še­nie pou­ží­va dve me­tó­dy:

  1. IP ad­re­su = IP-ba­sed vir­tual hosts - kaž­dý por­tál má svo­ju vlas­tnú IP ad­re­su,
  2. me­no = na­me-ba­sed vir­tual hosts - rôz­ne náz­vy por­tá­lov s tou is­tou IP ad­re­sou.

Kaž­dá z uve­de­ných me­tód má svo­je vý­ho­dy aj ne­vý­ho­dy, kto­ré ne­bu­de­me v tom­to člán­ku ro­zo­be­rať. Pod­stat­ná in­for­má­cia však je, že pri kon­fi­gu­rá­cii server­a pou­ží­va­me di­rek­tí­vy pa­tria­ce do troch sek­cií:

  1. sprá­va glo­bál­ne­ho pros­tre­dia,
  2. zá­klad­né reak­cie server­a na po­žia­dav­ky,
  3. reak­cie vir­tuál­nych hos­ti­te­ľov.

Mi­ni­mál­na kon­fi­gu­rá­cia

Skôr než pr­výk­rát spus­tí­me služ­bu Apa­che, je dob­ré (nie ne­vyh­nut­né) nas­ta­viť nie­koľ­ko zá­klad­ných kon­fi­gu­rač­ných di­rek­tív (ta­buľ­ka).

50 tab.jpg

Zdroj: IW 11/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 26. časť
V predošlých častiach seriálu sme sa venovali najmä vertex a fragment shaderom. Tie však nie sú jedinými shadermi, pomocou ktorých môžeme ovplyvniť fixný renderovací proces. Dopĺňajú ich ďalšie dva shadery: geometrický (geometry) shader a rozdeľovací (tesselation) shader. čítať »
 
Ako vy­tvo­riť trial ver­ziu pla­te­nej ap­li­ká­cie, ná­ku­py z ap­li­ká­cie
Obchod Windows umožňuje distribuovať aplikácie zadarmo alebo na komerčnej báze, pričom vývojárom a firmám vytvárajúcim aplikácie poskytuje rôzne spôsoby, ako zhodnotiť ich úsilie a zarábať peniaze. I keď budete svoju aplikáciu predávať, zvážte možnosť, aby si ju zákazníci mohli vyskúšať zadarmo. čítať »
 
DNS – roz­de­le­nie do zón a tvor­ba zó­no­vých sú­bo­rov
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu zápisu reverzného záznamu. Zároveň sme vysvetlili adresárovú štruktúru systému Domain Name Systemu a teraz budeme pokračovať v tvorení zónových záznamov DNS. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 15.
Týmto článkom otvoríme ďalšiu tému, ktorá úzko súvisí so zdieľaním zdrojov. Začneme sa venovať jednému z najelegantnejších a najefektívnejších spôsobov zdieľania údajov nielen v rámci lokálnej počítačovej siete, ale prakticky v rámci celého internetu. čítať »
 
Za­bez­pe­če­ná pod­ni­ko­vá mo­bi­li­ta vy­ža­du­je vlast­ný pod­ni­ko­vý „app sto­re“
Donedávna mohlo podnikové IT voliť medzi dvoma odlišnými prístupmi v súvislosti s nárokmi svojich používateľov - individuálne každé zariadenie nastaviť a spravovať zvlášť alebo prikázať zamestnancom, aby svoje zariadenie využívali len na prácu a v súkromí používali iné zariadenia, teda striktne oddelili prácu od súkromia. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké zdra­vot­níc­tvo v praxi
Využijete MS SLQ Server 2008 R2 ako databázový server a Internet Information Server 7.0 ako aplikačný server. Vznikne prostredie, ktoré zabezpečíte systémom SSL na ochranu dát počas prenosu. Bezpečnosť ešte zvýšite medzinárodne uznávaným certifikátom VeriSign. čítať »
 
Tab­le­ty na pod­ni­ko­vé vy­uži­tie
Tablety, ako zariadenia na sledovanie obsahu, nevyhnutne nemusia znamenať pasívne trávenie času. V tomto segmente existujú na protipóle zariadenia veľmi dobre využiteľné na prácu. Ktoré z nich to sú a podľa čoho vyberať, rozoberieme v tomto článku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter