Zabezpečená podniková mobilita vyžaduje vlastný podnikový „app store“

Do­ne­dáv­na moh­lo pod­ni­ko­vé IT vo­liť me­dzi dvo­ma od­liš­ný­mi prís­tup­mi v sú­vis­los­ti s ná­rok­mi svo­jich pou­ží­va­te­ľov - in­di­vi­duál­ne kaž­dé za­ria­de­nie nas­ta­viť a spra­vo­vať zvlášť ale­bo pri­ká­zať za­mes­tnan­com, aby svo­je za­ria­de­nie vy­uží­va­li len na prá­cu a v súk­ro­mí pou­ží­va­li iné za­ria­de­nia, te­da strik­tne od­de­li­li prá­cu od súk­ro­mia. Bez­peč­nosť by tak sí­ce bo­la za­is­te­ná, ale pou­ží­va­te­lia by bo­li skôr ale­bo nes­kôr ot­rá­ve­ní a cel­kom is­te by im to ne­vy­ho­vo­va­lo.

Rie­še­nie pre spo­loč­nosť akej­koľ­vek veľ­kos­ti i za­me­ra­nia po­nú­ka in­teg­ro­va­ný prís­tup, kto­rý umož­ní za­mes­tnan­com, aby bo­li pl­ne pro­duk­tív­ni, pri­čom IT od­de­le­nie má sú­čas­ne všet­ko jed­no­du­cho pod kon­tro­lou. Sta­ros­ti, čas i neo­ča­ká­va­né kom­pli­ká­cie ušet­rí cen­tra­li­zá­cia ap­li­ká­cií, kto­rá umož­ní IT za­bez­pe­čiť a spra­vo­vať mo­bil­né za­ria­de­nia, ap­li­ká­cie aj dá­ta z jed­né­ho cen­tra­li­zo­va­né­ho bo­du. Sú­čas­ne mô­že byť špe­ci­fic­ky iden­ti­fi­ko­va­ná po­li­ti­ka prís­tu­pu k ap­li­ká­ciám a dá­tam pod­ľa vlas­tníc­tva za­ria­de­ní, sta­tu­su ale­bo lo­ká­cie. Vý­sled­kom je jed­no­du­chosť a bez­peč­nosť - pou­ží­va­te­lia ma­jú bez­peč­ný prís­tup k e-mai­lu aj do­ku­men­tom a na prá­cu si vy­be­rú len ta­ké ap­li­ká­cie, kto­ré pri nej sku­toč­ne pot­re­bu­jú.

Čo spo­loč­nos­ti pri­ne­sie vlast­ný app sto­re?

Ča­sy sa me­nia a za­mes­tnan­ci už nep­ra­cu­jú len z kan­ce­lá­rie a aj ap­li­ká­cie sú čas­to ulo­že­né mi­mo pod­ni­ko­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra. Je­den z mno­hých dô­vo­dov, pre­čo by spo­loč­nos­ti ma­li uva­žo­vať nad pod­ni­ko­vým app sto­rom, je aj sku­toč­nosť, že webo­vé, mo­bil­né ale­bo SaaS ap­li­ká­cie čas­to ob­sta­ra­jú pod­ni­ko­vé jed­not­ky bez to­ho, aby IT od­de­le­nie ako­koľ­vek za­sa­ho­va­lo. Ďal­ší dô­vod je aj hroz­ba zdie­ľa­nia cit­li­vých kor­po­rát­nych dát v rám­ci ve­rej­ných ne­za­bez­pe­če­ných clou­do­vých slu­žieb.

Vlast­ný app sto­re je spô­sob, ako mô­že aká­koľ­vek or­ga­ni­zá­cia zís­kať späť kon­tro­lu nad ap­li­ká­cia­mi, dá­ta­mi, za­ria­de­nia­mi aj pou­ží­va­teľ­mi. IT od­de­le­nie by ma­lo im­ple­men­to­vať pod­ni­ko­vý app sto­re pre­to, aby s po­koj­ným sve­do­mím da­lo pou­ží­va­te­ľom prís­tup ku všet­kým ap­li­ká­ciám, kto­ré na svo­ju pro­duk­ti­vi­tu pot­re­bu­jú, a to bez vy­me­dzenia, od­kiaľ sa k nim bu­dú pri­pá­jať či z aké­ho za­ria­de­nia k nim bu­dú pris­tu­po­vať. Za­ve­de­nie pod­ni­ko­vé­ho app sto­ru by ma­lo mať nas­le­du­jú­ce fá­zy:

Ur­če­nie kom­plet­né­ho sú­bo­ru ap­li­ká­cií, kto­ré sú v rám­ci spo­loč­nos­ti do­ru­čo­va­né pou­ží­va­te­ľom. Pri ur­čo­va­ní ta­ké­ho­to preh­ľa­du by ma­li prísť do úva­hy nas­le­du­jú­ce sku­toč­nos­ti:

  • O akú ap­li­ká­ciu ide (typ ap­li­ká­cie) - ak je to ap­li­ká­cia na bá­ze Win­dows (napr. Mic­ro­soft Of­fi­ce), v rám­ci dá­to­vé­ho cen­tra (ako SAP ale­bo Orac­le), inter­ná webo­vá ap­li­ká­cia (hos­to­va­ná a spra­vo­va­ná v rám­ci dá­to­vé­ho cen­tra, napr. Sha­re­Point), ap­li­ká­cia SaaS (hos­to­va­ná a spra­vo­va­ná tre­ťou stra­nou, napr. Sa­les­for­ce) ale­bo mo­bil­ná ap­li­ká­cia (navr­hnu­tá špe­ciál­ne pre mo­bil­né za­ria­de­nia, ako sú tab­le­ty či smar­tfó­ny, mô­že byť do­ru­čo­va­ná z dá­to­vé­ho cen­tra ale­bo z ve­rej­né­ho app sto­ru, nap­rík­lad Quic­kOf­fi­ce).
  • Ako je ap­li­ká­cia do­ru­čo­va­ná - či je do­ru­čo­va­ná všeo­bec­ne na­prieč kom­plet­nou bá­zou pou­ží­va­te­ľov ale­bo ur­če­ná len pre ich vy­hra­de­nú sku­pi­nu s kon­krét­ny­mi prá­vo­mo­ca­mi ale­bo z kon­krét­ne­ho od­de­le­nia.
  • Dl­ho­do­bý vý­hľad - pri ana­lý­ze zva­žuj­te aj to, či da­ná ap­li­ká­cia bu­de v da­nej po­do­be do­ru­čo­va­ná dl­ho­do­bo ale­bo či je prav­de­po­dob­né, že bu­de nah­ra­de­ná na­tív­nou mo­bil­nou ver­ziou.

Vý­ho­dou spo­loč­nos­tí, kto­ré už vir­tua­li­zo­va­li svo­je ap­li­ká­cie, je to, že naj­ťaž­šiu prá­cu ma­jú za se­bou a im­ple­men­tá­cia pod­ni­ko­vé­ho app sto­ru je pri­ro­dze­ný ďal­ší krok na do­ru­čo­va­nie tých­to ap­li­ká­cií na za­ria­de­nia pou­ží­va­te­ľov.

Ana­lý­za pou­ží­va­teľ­ských po­trieb by ma­la nas­le­do­vať ako ďal­ší krok. Kaž­dá spo­loč­nosť mu­sí pres­kú­mať pot­re­by pou­ží­va­te­ľov na prís­tup k ich ap­li­ká­ciám a dá­tam, pre­to­že kaž­dá or­ga­ni­zá­cia má od­liš­ný typ pou­ží­va­te­ľov s ty­pic­ký­mi po­žia­dav­ka­mi na za­ria­de­nia, ap­li­ká­cie a dá­ta. Ak sa IT od­de­le­nie roz­hod­ne im­ple­men­to­vať pod­ni­ko­vý app sto­re, mu­sí si ur­čiť pot­re­by prís­tu­pu za­ria­de­ní, ap­li­ká­cií a dát pre kaž­dú pou­ží­va­teľ­skú sku­pi­nu v spo­loč­nos­ti. Tie­to in­for­má­cie sú pod­stat­né pre kon­fi­gu­rá­ciu pod­ni­ko­vé­ho app sto­ru - na do­ru­čo­va­nie správ­ne­ho ob­sa­hu kaž­dé­mu ty­pu pou­ží­va­te­ľov, vhod­né pre kaž­dé pou­ží­va­né za­ria­de­nie v da­nom ča­se.

Nás­led­ne by spo­loč­nosť ma­la de­fi­no­vať in­di­vi­duál­ne pre kaž­dú ap­li­ká­ciu bez­peč­nos­tné ná­ro­ky a po­li­ti­ku prís­tu­pu, rov­na­ko to pla­tí aj pre zdie­ľa­nie dát. Trend BYOD je neus­tá­le na vzos­tu­pe, pre­to­že sa roz­ši­ru­je spek­trum za­ria­de­ní, na kto­rých pou­ží­va­te­lia pra­cu­jú. IT od­de­le­nie by ne­ma­lo od­mie­tať pou­ží­va­te­ľov a ich túž­bu po vy­uží­va­ní za­ria­de­ní pod­ľa ich pre­fe­ren­cie, ale sú­čas­ne by ma­lo mať jas­ne sta­no­ve­nú bez­peč­nos­tnú po­li­ti­ku. Pri ta­kej­to de­fi­ní­cii by pod­ni­ko­vé IT ma­lo uva­žo­vať nad nie­koľ­ký­mi zá­klad­ný­mi fak­tor­mi: aký je typ da­né­ho za­ria­de­nia, od­kiaľ pri­chá­dza po­žia­dav­ka na lo­ká­ciu prís­tu­pu (či zvon­ka ale­bo zvnút­ra kor­po­rát­nej sie­te) a či je pou­ží­va­teľ­ská sieť pri­vát­na ale­bo ve­rej­ná.

Na zá­kla­de pro­fi­lu za­ria­de­nia, lo­ká­cie prís­tu­pu aj lo­ká­cie sie­te by or­ga­ni­zá­cie ma­li de­fi­no­vať dô­ve­ry­hod­nú úro­veň pre kaž­dý prís­tu­po­vý sce­nár a za­lo­žiť uni­kát­ne po­li­ti­ky ur­ču­jú­ce špe­ci­fic­ké ak­cie, kto­ré mô­žu (ale­bo ne­mu­sia) byť pri­ja­té pri ap­li­ká­ciách a dá­tach na kaž­dej úrov­ni dô­ve­ry­hod­nos­ti. Je dô­le­ži­té zís­kať a za­viesť bez­peč­né prís­tu­po­vé rie­še­nie, kto­ré umož­ní prís­ne dodr­žať sta­no­ve­nú po­li­ti­ku.

V ďal­šej fá­ze je pries­tor na návrh infra­štruk­tú­ry na do­ru­čo­va­nie ap­li­ká­cií a dát so sú­čas­ným dodr­ža­ním bez­peč­nos­tnej po­li­ti­ky i po­li­ti­ky zdie­ľa­nia dát. Dô­le­ži­té prin­cí­py, kto­ré nes­lo­bod­no opo­me­núť, za­hŕňa­jú „kon­taj­ne­ri­zá­ciu" ap­li­ká­cií a dát, kto­rá sa pos­ta­rá o pot­reb­nú úro­veň kon­tro­ly, ďa­lej za­bez­pe­če­nie dát na mo­bil­ných za­ria­de­niach, aby bol od­de­le­ný prís­tup k mo­bil­né­mu za­ria­de­niu a dá­tam, kto­ré sú do­ru­čo­va­né z clou­du, nas­le­du­je kon­tro­la prís­tu­pu na zá­kla­de iden­ti­ty aj na zá­kla­de pod­ni­ko­vej po­li­ti­ky a nás­led­né zlú­če­nie všet­ké­ho v rám­ci pod­ni­ko­vé­ho app sto­ru. Cie­ľom je roz­trie­diť ap­li­ká­cie, dá­ta aj za­ria­de­nia do „kon­taj­ne­rov", mať kon­tro­lu nad prís­tu­pom a pou­ží­va­te­ľom všet­ko zjed­no­du­šiť na jed­no klik­nu­tie, kto­ré im za­is­tí prís­tup k zdro­ju.

Fi­nál­na fá­za je vlas­tné uve­de­nie do pre­vádz­ky, kto­ré sa od­po­rú­ča roz­de­liť na fá­zy. Ideál­ne by no­vá infra­štruk­tú­ra, kto­rá do­ru­ču­je pod­ni­ko­vý app sto­re, ma­la byť na­sa­de­ná pa­ra­lel­ne so sú­čas­nou infra­štruk­tú­rou do­ru­čo­va­nia ap­li­ká­cií, aby mi­ni­ma­li­zo­va­la na­ru­še­nia zo stra­ny pou­ží­va­te­ľov a zjed­no­du­ši­la úsi­lie IT od­de­le­nia o zme­nu. Hneď ako bu­de pr­vá fá­za ús­peš­ne bež­ať, bu­de na­ča­se uviesť do pre­vádz­ky ďal­šiu časť pou­ží­va­te­ľov. Ďal­šie sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov sa mô­žu pri­dá­vať pos­tup­ne, nás­led­ne aj rých­lej­šie, len čo má IT od­de­le­nie jas­no, že všet­ko beží a fun­gu­je pres­ne pod­ľa plá­nu.

Eva Kout­ná, Chan­nel De­ve­lop­ment Ma­na­ger, Eas­tern Euro­pe, Cit­rix Sys­tems

Zdroj: IW 11/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 26. časť
V predošlých častiach seriálu sme sa venovali najmä vertex a fragment shaderom. Tie však nie sú jedinými shadermi, pomocou ktorých môžeme ovplyvniť fixný renderovací proces. Dopĺňajú ich ďalšie dva shadery: geometrický (geometry) shader a rozdeľovací (tesselation) shader. čítať »
 
Ako vy­tvo­riť trial ver­ziu pla­te­nej ap­li­ká­cie, ná­ku­py z ap­li­ká­cie
Obchod Windows umožňuje distribuovať aplikácie zadarmo alebo na komerčnej báze, pričom vývojárom a firmám vytvárajúcim aplikácie poskytuje rôzne spôsoby, ako zhodnotiť ich úsilie a zarábať peniaze. I keď budete svoju aplikáciu predávať, zvážte možnosť, aby si ju zákazníci mohli vyskúšať zadarmo. čítať »
 
DNS – roz­de­le­nie do zón a tvor­ba zó­no­vých sú­bo­rov
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu zápisu reverzného záznamu. Zároveň sme vysvetlili adresárovú štruktúru systému Domain Name Systemu a teraz budeme pokračovať v tvorení zónových záznamov DNS. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 15.
Týmto článkom otvoríme ďalšiu tému, ktorá úzko súvisí so zdieľaním zdrojov. Začneme sa venovať jednému z najelegantnejších a najefektívnejších spôsobov zdieľania údajov nielen v rámci lokálnej počítačovej siete, ale prakticky v rámci celého internetu. čítať »
 
Za­bez­pe­če­ná pod­ni­ko­vá mo­bi­li­ta vy­ža­du­je vlast­ný pod­ni­ko­vý „app sto­re“
Donedávna mohlo podnikové IT voliť medzi dvoma odlišnými prístupmi v súvislosti s nárokmi svojich používateľov - individuálne každé zariadenie nastaviť a spravovať zvlášť alebo prikázať zamestnancom, aby svoje zariadenie využívali len na prácu a v súkromí používali iné zariadenia, teda striktne oddelili prácu od súkromia. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké zdra­vot­níc­tvo v praxi
Využijete MS SLQ Server 2008 R2 ako databázový server a Internet Information Server 7.0 ako aplikačný server. Vznikne prostredie, ktoré zabezpečíte systémom SSL na ochranu dát počas prenosu. Bezpečnosť ešte zvýšite medzinárodne uznávaným certifikátom VeriSign. čítať »
 
Tab­le­ty na pod­ni­ko­vé vy­uži­tie
Tablety, ako zariadenia na sledovanie obsahu, nevyhnutne nemusia znamenať pasívne trávenie času. V tomto segmente existujú na protipóle zariadenia veľmi dobre využiteľné na prácu. Ktoré z nich to sú a podľa čoho vyberať, rozoberieme v tomto článku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter