Integrácia a optimalizácia podnikových aplikácií

Trendy a odporúčania pre CIO

CIO sús­tre­ďu­jú svo­je úsi­lie na ino­vá­cie na úkor zá­klad­ných IT kom­pe­ten­cií, me­dzi kto­ré pat­rí in­teg­rá­cia ap­li­ká­cií. Pre­to tre­ba me­dzi IT líd­ra­mi ší­riť po­ve­do­mie o dô­le­ži­tos­ti in­teg­rá­cie ap­li­ká­cií a ras­tú­cich nák­la­doch s tým spo­je­ných, aby bo­lo mož­né správ­ne di­men­zo­vať IT roz­poč­ty.

Stup­ňo­va­nie po­žia­da­viek na in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií

Sna­ha o adek­vát­nu reak­ciu na sú­čas­né tren­dy v IT pod­po­re biz­ni­su má za nás­le­dok zvy­šo­va­nie nák­la­dov na in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií. Dô­vo­dom je ná­rast B2B e-com­mer­ce, zvy­šo­va­nie ná­ro­kov na spra­co­va­nie big da­ta či po­žia­da­viek na mo­bi­li­tu. Ras­tie ob­jem a hlav­ne vý­znam fi­rem­nej so­ciál­nej ko­mu­ni­ká­cie a in­teg­rá­ciu ap­li­kač­nej vrstvy si vy­ža­du­je aj kon­cep­čná mig­rá­cia do clou­du. Neus­tá­le ras­tie zlo­ži­tosť por­tfó­lia pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií. Fir­my za­vá­dza­jú no­vé ap­li­ká­cie, kto­ré pos­ky­tu­jú viac fun­kcio­na­li­ty v clou­do­vom pros­tre­dí a na mo­bil­ných za­ria­de­niach. Tie­to ap­li­ká­cie umož­ňu­jú ove­ľa kom­plexnej­šie pos­ky­to­va­nie in­for­má­cií exter­ným ob­chod­ným par­tne­rom.

Ná­ro­ky zvy­šu­je aj čo­raz väč­šia po­pu­la­ri­ta mo­bil­ných za­ria­de­ní na pra­co­vis­ku - či už pos­kyt­nu­tých fir­mou, ale­bo pou­ží­va­ných pra­cov­ník­mi v rám­ci BYOD. V niek­to­rých prí­pa­doch mož­no mo­bil­né za­ria­de­nie pri­po­jiť pria­mo do rôz­nych ap­li­kač­ných sys­té­mov cez štan­dar­dné pro­to­ko­ly, ino­ke­dy tre­ba viac ale­bo me­nej zlo­ži­to in­teg­ro­vať ap­li­ká­cie na pou­ží­va­ných mo­bil­ných za­ria­de­niach s ap­li­ká­cia­mi v mid­dlewaro­vej vrstve.

In­teg­rá­cia ako ne­vyh­nut­ná pod­mien­ka ana­lýz big da­ta

Expló­zia in­for­má­cií sú­vi­sia­ca s „inter­ne­tom ve­cí", nap­rík­lad kvan­tá in­for­má­cií zís­ka­ných z RFID na sle­do­va­nie po­hy­bu za­ria­de­ní, to­va­ru a ľu­dí, z pre­daj­ných ter­mi­ná­lov a po­dob­ne, evo­ku­je pot­re­bu de­liť sa o tie­to in­for­má­cie či už inter­ne, ale­bo s par­tner­mi. Fir­my stá­le čas­tej­šie vy­uží­va­jú ana­lý­zy v (tak­mer) reál­nom ča­se, no kľú­čo­vým pred­pok­la­dom na na­sa­de­nie ana­ly­tic­kých nás­tro­jov je in­teg­rá­cia, kto­rá umož­ní zís­kať, kon­cen­tro­vať a pos­kyt­núť úda­je z rôz­nych pro­ce­sov.

So­ciál­ne sie­te, ako je Fa­ce­book, Twit­ter a Lin­ke­dIn, špe­cia­li­zo­va­né pro­duk­ty ur­če­né do pod­ni­ko­vé­ho pros­tre­dia (Yam­mer...), prí­pad­ne v niek­to­rých kra­ji­nách lo­kál­ne so­ciál­ne sie­te po­nú­ka­jú cen­né zdro­je in­for­má­cií v reál­nom ča­se. Tie­to in­for­má­cie sú ne­vyh­nut­né hlav­ne pre fir­my a agen­tú­ry, kto­ré chcú po­cho­piť pria­nia spot­re­bi­te­ľov, zís­ka­vať spät­nú väz­bu o svo­jich pro­duk­toch a služ­bách či zís­kať kva­li­fi­ko­va­ných a ta­len­to­va­ných pra­cov­ní­kov. In­for­má­cie z rôz­nych so­ciál­nych sie­tí tre­ba cez vhod­né API in­teg­ro­vať s dá­ta­mi pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, dá­to­vých skla­dov a ďal­ších zdro­jov dát na úče­ly ana­lýz.

In­teg­rá­cia ap­li­ká­cií v clou­de

In­teg­rá­cia sa tý­ka aj ap­li­ká­cií pos­ky­to­va­ných v clou­de pre­važ­ne pros­tred­níc­tvom mo­de­lu SaaS. Po­dob­ne ako on-pre­mi­ses ap­li­ká­cie mu­sia byť in­teg­ro­va­né aj clou­do­vé ap­li­ká­cie, či už nav­zá­jom, ale­bo na on-pre­mi­ses ap­li­kač­né pros­tre­die. Ty­pic­kým prík­la­dom by moh­la byť syn­chro­ni­zá­cia ob­jed­ná­vok me­dzi sa­les­for­ce.com a lo­kál­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, tre­bárs Orac­le a SAP.

Ta­ké­to in­teg­rač­né pro­jek­ty vy­ža­du­jú no­vé zruč­nos­ti a tech­no­ló­gie na rie­še­nie so­fis­ti­ko­va­ných clou­do­vých ap­li­kač­ných roz­hra­ní. Aj in­teg­rač­né plat­for­my sa bu­dú čo­raz viac pos­ky­to­vať for­mou služ­by - iPaaS (In­teg­ra­tion Plat­form as a Servic­e).

Tu­še­nie prob­lé­mu

Všet­ky spo­mí­na­né fak­to­ry spo­lu s roz­ši­ro­va­ním inter­ných po­žia­da­viek na in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií (A2A) a in­teg­rá­ciu dát pos­ky­tu­jú pred­sta­vu o tom, kto­ré ap­li­kač­né roz­hra­nia a pro­to­ko­ly mu­sia byť pod­po­ro­va­né, aký bu­de ob­jem pre­ná­ša­ných úda­jov a aké tran­sfor­má­cie tre­ba v rám­ci in­teg­rá­cie reali­zo­vať. Ná­rast po­žia­da­viek od jed­not­li­vých dcér­skych spo­loč­nos­tí, od­de­le­ní, pra­cov­ných sku­pín a do­kon­ca aj jed­not­liv­cov ve­die k si­tuá­cii, keď sa in­teg­rá­cia stá­va vša­dep­rí­tom­ným prob­lé­mom v rám­ci ce­lé­ho pod­ni­ku. Bu­de čo­raz ťaž­šie spra­vo­vať tie­to po­žia­dav­ky pros­tred­níc­tvom cen­tra­li­zo­va­nej stra­té­gie in­teg­rá­cie ty­pu top-down. Gar­tner pred­po­ve­dá, že v prie­be­hu nie­koľ­kých naj­bliž­ších ro­kov dôs­led­kom veľ­ké­ho ob­je­mu ná­roč­ných in­teg­rač­ných po­žia­da­viek fir­my mi­nú v tej­to ob­las­ti pod­stat­ne viac, než sa dom­nie­va­jú ich CIO. Zlo­že­ná roč­ná mie­ra ras­tu (CAGR) pre­siah­ne 10 %.

Od­po­rú­ča­nia na ús­peš­ný in­teg­rač­ný pro­jekt

Pred za­ča­tím in­teg­rač­né­ho pro­jek­tu si tre­ba vo fá­ze ana­lý­zy ujas­niť, čo bu­de in­teg­rá­cia za­hŕňať. Ty­pic­ky je pot­reb­né in­teg­ro­vať ap­li­ká­cie, clou­do­vé služ­by, dá­ta, pro­ce­sy a ob­chod­ných par­tne­rov. Pri vý­be­re in­teg­rač­né­ho rie­še­nia je kľú­čo­vé de­fi­no­va­nie je­ho ar­chi­tek­tú­ry pod­ľa špe­ci­fík kon­krét­ne­ho pro­jek­tu (iPaaS pre cloud, ESB - en­terpri­se servic­e bus pre on-pre­mi­ses...) a de­fi­no­va­nie pro­ce­su ETL, te­da extrak­cie, tran­sfor­má­cie a na­čí­ta­nia úda­jov v zá­vis­los­ti od ich ob­je­mu. Nas­le­du­je de­fi­no­va­nie roz­sa­hu in­teg­rač­né­ho pro­jek­tu. Pôj­de o in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií v rám­ci pod­ni­ku (A2A), in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií so sub­jek­tmi mi­mo pod­ni­ku (B2B), in­teg­rá­ciu mo­bil­ných za­ria­de­ní či clou­do­vých slu­žieb. Spô­sob na­sa­de­nia de­fi­nu­je mo­de­ly na­sa­de­nia a li­cen­co­va­nia. K dis­po­zí­cii je ši­ro­ká po­nu­ka ko­mer­čné­ho aj open sour­ce sof­tvé­ru a clou­do­vých slu­žieb.

Pre­dik­cie

Gar­tner pred­pok­la­dá, že fir­my bu­dú onedl­ho reali­zo­vať viac in­teg­rá­cií B2B než in­teg­rá­cií ty­pu ap­li­ká­cia-ap­li­ká­cia (A2A) a bu­dú in­ves­to­vať viac do in­teg­rá­cie ap­li­ká­cií než do vý­vo­ja no­vých ap­li­kač­ných sys­té­mov. Kon­krét­ne:

  • Do ro­ku 2016 stred­né a veľ­ké fir­my bu­dú do ap­li­kač­nej in­teg­rá­cie in­ves­to­vať o 33 % viac než v ro­ku 2013.
  • In­teg­rá­cia dát v mo­bil­ných za­ria­de­niach bu­de pred­sta­vo­vať 20 % vý­dav­kov na in­teg­rá­cie.
  • Do ro­ku 2017 bu­dú viac ako dve tre­ti­ny všet­kých no­vých in­teg­rač­ných to­kov sme­ro­vať mi­mo pod­ni­ko­vých fi­rewallov.
  • Do ro­ku 2018 bu­de viac ako 50 % nák­la­dov na reali­zá­ciu 90 % no­vých veľ­kých sys­té­mov vy­na­lo­že­ných na in­teg­rá­cie.

Spra­co­va­né pod­ľa pod­kla­dov ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner.

Zdroj: IW 11/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 26. časť
V predošlých častiach seriálu sme sa venovali najmä vertex a fragment shaderom. Tie však nie sú jedinými shadermi, pomocou ktorých môžeme ovplyvniť fixný renderovací proces. Dopĺňajú ich ďalšie dva shadery: geometrický (geometry) shader a rozdeľovací (tesselation) shader. čítať »
 
Ako vy­tvo­riť trial ver­ziu pla­te­nej ap­li­ká­cie, ná­ku­py z ap­li­ká­cie
Obchod Windows umožňuje distribuovať aplikácie zadarmo alebo na komerčnej báze, pričom vývojárom a firmám vytvárajúcim aplikácie poskytuje rôzne spôsoby, ako zhodnotiť ich úsilie a zarábať peniaze. I keď budete svoju aplikáciu predávať, zvážte možnosť, aby si ju zákazníci mohli vyskúšať zadarmo. čítať »
 
DNS – roz­de­le­nie do zón a tvor­ba zó­no­vých sú­bo­rov
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu zápisu reverzného záznamu. Zároveň sme vysvetlili adresárovú štruktúru systému Domain Name Systemu a teraz budeme pokračovať v tvorení zónových záznamov DNS. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 15.
Týmto článkom otvoríme ďalšiu tému, ktorá úzko súvisí so zdieľaním zdrojov. Začneme sa venovať jednému z najelegantnejších a najefektívnejších spôsobov zdieľania údajov nielen v rámci lokálnej počítačovej siete, ale prakticky v rámci celého internetu. čítať »
 
Za­bez­pe­če­ná pod­ni­ko­vá mo­bi­li­ta vy­ža­du­je vlast­ný pod­ni­ko­vý „app sto­re“
Donedávna mohlo podnikové IT voliť medzi dvoma odlišnými prístupmi v súvislosti s nárokmi svojich používateľov - individuálne každé zariadenie nastaviť a spravovať zvlášť alebo prikázať zamestnancom, aby svoje zariadenie využívali len na prácu a v súkromí používali iné zariadenia, teda striktne oddelili prácu od súkromia. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké zdra­vot­níc­tvo v praxi
Využijete MS SLQ Server 2008 R2 ako databázový server a Internet Information Server 7.0 ako aplikačný server. Vznikne prostredie, ktoré zabezpečíte systémom SSL na ochranu dát počas prenosu. Bezpečnosť ešte zvýšite medzinárodne uznávaným certifikátom VeriSign. čítať »
 
Tab­le­ty na pod­ni­ko­vé vy­uži­tie
Tablety, ako zariadenia na sledovanie obsahu, nevyhnutne nemusia znamenať pasívne trávenie času. V tomto segmente existujú na protipóle zariadenia veľmi dobre využiteľné na prácu. Ktoré z nich to sú a podľa čoho vyberať, rozoberieme v tomto článku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter