Systémová integrácia a prechod na cloud computing

Cloud computing nie je iba marketingová bublina

Ide o tech­no­ló­giu, kto­rá reál­ne po­má­ha spo­loč­nos­tiam šet­riť, zni­žo­vať nák­la­dy, jed­no­duch­šie roz­bie­hať biz­nis. Rie­še­nie, kto­ré po­nú­ka via­ce­ro vý­hod a od­stra­ňu­je pot­re­bu veľ­ké­ho vstup­né­ho ka­pi­tá­lu na vy­bu­do­va­nie infra­štruk­tú­ry.

Fir­my ma­jú v rám­ci služ­by k dis­po­zí­cii nie­len pre­na­ja­tý har­dvér, ale aj ga­ran­to­va­né tech­nic­ké rie­še­nie, spo­ľah­li­vosť a dos­tup­nosť. Od­pa­dá aj nut­nosť ve­no­vať sa sprá­ve IT a spo­loč­nosť sa mô­že pl­ne sús­tre­diť na jad­ro svoj­ho biz­ni­su. Ako tvr­dí ria­di­teľ pre stra­té­giu a roz­voj spo­loč­nos­ti SWAN Mar­tin Mos­ný, je to služ­ba pos­ky­tu­jú­ca kom­plet­né rie­še­nie IT infra­štruk­tú­ry.

Čo to zna­me­ná pre fir­mu?

Mar­tin Mos­ný: Cloud je syn­ony­mum jed­no­du­chos­ti a elas­ti­ci­ty. Za­čať pou­ží­vať clou­do­vú služ­bu je veľ­mi jed­no­du­ché a rých­le. Pod­mien­kou je za­da­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho me­na, hes­la a kre­dit­nej kar­ty, resp. iné­ho spô­so­bu plat­by. V prie­be­hu pár mi­nút tak mô­že spo­loč­nosť zís­kať okam­ži­tý prís­tup ku kom­plet­né­mu rie­še­niu IT, čo by v prí­pa­de, že si fir­ma chce­la vy­bu­do­vať vlas­tnú infra­štruk­tú­ru, moh­lo tr­vať aj nie­koľ­ko týž­dňov. Elas­ti­ci­ta clou­du umož­ňu­je pris­pô­so­bo­vať si veľ­kosť infra­štruk­tú­ry pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb. Dnes je pot­reb­ný je­den server, za­jtra šty­ri a o dva týž­dne tri. Flexibi­li­ta biz­ni­su je v clou­de sa­moz­rej­mosť, pri navr­ho­va­ní vlas­tnej server­ovn­e však pred­sta­vu­je znač­ný prob­lém.

Pre­čo je cloud pre fir­my za­ují­ma­vý?

Mar­tin Mos­ný: Clou­do­vé služ­by si zís­ka­va­jú zá­ujem spo­loč­nos­tí aj z ďal­ších dô­vo­dov. Pri spra­vo­va­ní vlas­tnej infra­štruk­tú­ry mu­sí mať fir­ma vždy prip­ra­ve­nú zá­lo­hu a nú­dzo­vý plán pre prí­pad, že sa nie­čo po­ka­zí. Nie však v clou­de. Vte­dy aké­koľ­vek tech­nic­ké prob­lé­my rie­ši pos­ky­to­va­teľ služ­by, kto­rý mu­sí dodr­žať ga­ran­to­va­nú dos­tup­nosť. V opač­nom prí­pa­de pla­tí po­ku­tu.

Cloud zna­me­ná aj mo­der­né rie­še­nia. Ak­tuál­ny trend je napr. mo­bi­li­ta, či už me­dzi za­ria­de­nia­mi, ale­bo z hľa­dis­ka pos­ky­to­va­nia pra­cov­né­ho pros­tre­dia za­mes­tnan­com v te­ré­ne. Pra­cov­né pros­tre­die je ulo­že­né v clou­de a te­le­fó­ny, tab­le­ty ale­bo no­te­boo­ky sa stá­va­jú ter­mi­nál­mi, po­mo­cou kto­rých mož­no k pra­co­vis­ku pris­tu­po­vať. Cloud je však v pod­sta­te iba nás­troj. Po­môc­ka, kto­rej úlo­hou je zlep­šiť a ze­fek­tív­niť biz­nis. Ak to­to pos­kyt­ne, po­tom je to sku­toč­ný prí­nos.

Ke­dy je správ­ny čas na pre­chod do clou­du?

Mar­tin Mos­ný: Kon­čia­ce sa kon­trak­ty s do­dá­va­teľ­mi har­dvé­ru ale­bo sof­tvé­ru, za­sta­ra­né za­ria­de­nia, zly­ha­nie har­dvé­ru ale­bo rôz­ne bez­peč­nos­tné in­ci­den­ty. Kaž­dá fir­ma sa z ča­su na čas dos­ta­ne do bo­du, keď zva­žu­je bu­dúc­nosť svo­jej IT infra­štruk­tú­ry. Nie kaž­dá spo­loč­nosť má fi­nan­čné pros­tried­ky, prí­pad­ne čas na vý­stav­bu, pres­tav­bu ale­bo roz­ší­re­nie vlas­tnej server­ovn­e a clou­do­vé služ­by vďa­ka svo­jej prís­tup­nos­ti, jed­no­du­chos­ti a elas­ti­ci­te pred­sta­vu­jú veľ­mi at­rak­tív­nu al­ter­na­tí­vu.

Ako de­fi­no­vať dô­vo­dy?

Mar­tin Mos­ný: V rám­ci roz­ho­do­va­nia si mu­sí fir­ma jas­ne po­me­no­vať mo­ti­vá­ciu, pre­čo chce do clou­du ísť: aký je hlav­ný dô­vod a kto­rý pa­ra­me­ter chce zlep­šiť. Na jed­nej stra­ne sa mu­sí za­me­rať na kľú­čo­vé prí­no­sy, na dru­hej stra­ne ne­mô­že byť pre­chod do clou­du sa­moú­čel­ný. Cloud nie je cieľ. Je to nás­troj, kto­rý má po­ten­ciál po­môcť zlep­šiť pa­ra­met­re pod­ni­ka­nia. Ta­kým­to pa­ra­met­rom mô­že byť zní­že­nie nák­la­dov na IT, od­bre­me­ne­nie sa od sprá­vy IT, lep­šia dos­tup­nosť slu­žieb, pok­ro­či­lej­šia bez­peč­nosť ale­bo sna­ha na­sa­diť no­vé tech­no­ló­gie a vy­uží­vať napr. mo­bi­li­tu ako dô­le­ži­tú sú­časť biz­ni­su.

Aby bol pre­chod do clou­du opod­stat­ne­ný, tre­ba uro­biť ana­lý­zu sú­čas­né­ho sta­vu a sta­vu, kto­rý chce spo­loč­nosť do­siah­nuť. V tom­to sme­re je ne­vyh­nut­né zvá­žiť po­nu­ku dos­tup­ných clou­do­vých slu­žieb a ich kva­li­tu.

Exis­tu­je lep­ší a hor­ší cloud?

Mar­tin Mos­ný: Clou­do­vá služ­ba je rov­na­ko ako iný to­var de­fi­no­va­ná ur­či­tý­mi vlas­tnos­ťa­mi. Ce­nou, cer­ti­fi­ká­cia­mi, dos­tup­nos­ťou, re­fe­ren­cia­mi zá­kaz­ní­kov, štan­dar­dmi dá­to­vé­ho cen­tra a ďal­ší­mi pa­ra­met­ra­mi. Akú ar­chi­tek­tú­ru po­nú­ka clou­do­vá služ­ba, aký vý­kon a za­bez­pe­če­nie? Umož­ní mi pos­ky­to­va­teľ bez­plat­nú pre­vádz­ku na otes­to­va­nie služ­by? Akým spô­so­bom ko­mu­ni­ku­je? Čo mi ga­ran­tu­je? Ke­dy bo­lo dá­to­vé cen­trum spus­te­né? Od­po­ve­de na tie­to otáz­ky do­ká­žu roz­de­liť clou­do­vé služ­by na lep­šie a hor­šie a po­mô­žu pri vý­be­re pos­ky­to­va­te­ľa, čo je pro­ces, kto­rý by mal byť za­lo­že­ný na po­rov­na­ní tr­hu a náj­de­ní rie­še­nia, kto­ré naj­viac vy­ho­vu­je pot­re­bám spo­loč­nos­ti.

Aké sú je­ho ne­dos­tat­ky?

Mar­tin Mos­ný: Cloud aj na­priek vý­raz­ným vý­ho­dám nie je vždy naj­lep­šie rie­še­nie IT infra­štruk­tú­ry. Dô­vo­dov, pre­čo svo­je IT nep­res­ťa­ho­vať do clou­du, mô­že byť nie­koľ­ko. V pr­vom ra­de sú to le­gis­la­tív­ne ob­me­dzenia, kto­ré za­ka­zu­jú, aby spo­loč­nosť uk­la­da­la svo­je dá­ta v dá­to­vom cen­tre v inej kra­ji­ne. Dá­to­vé cen­trá sú vy­bu­do­va­né aj na Slo­ven­sku, slo­ven­ské fir­my te­da ma­jú k dis­po­zí­cii clou­do­vé služ­by, kto­ré ne­vy­ža­du­jú, aby bo­li dá­ta ulo­že­né v za­hra­ni­čí.

Špe­ciál­ny prí­pad, keď cloud ne­mu­sí pos­ky­to­vať naj­ideál­nej­šie rie­še­nie, je špe­ci­fic­ký ná­rok fir­my na vý­kon ale­bo har­dvér infra­štruk­tú­ry. Niek­to­ré špe­cia­li­zo­va­né ap­li­ká­cie vy­ža­du­jú ur­či­tú kon­fi­gu­rá­ciu, kto­rej na­sa­de­nie vo vir­tua­li­zo­va­nom pros­tre­dí mô­že byť kom­pli­ko­va­né, ba až nee­fek­tív­ne. Po­dob­ný prí­pad mô­že nas­tať aj z hľa­dis­ka ne­dos­ta­toč­nej ko­mu­ni­kač­nej infra­štruk­tú­ry.

Ak fir­ma ne­za­chy­ti ten­to trend a nep­re­su­nie sa do clou­du, uj­de jej vlak?

Mar­tin Mos­ný: Cloud net­re­ba dé­mo­ni­zo­vať. Nie je to vlak, kto­rý prá­ve od­chá­dza, a ak doň te­raz ne­nas­tú­pi­te, bu­de mať fir­ma o pár ro­kov prob­lé­my. Do clou­du tre­ba prejsť na zá­kla­de ro­zum­ne zdô­vod­ne­ných ar­gu­men­tov, kto­ré pri­chá­dza­jú v ži­vo­te spo­loč­nos­ti pri­ro­dze­ne. Roz­ší­riť server­ovň­u ale­bo prejsť do clou­du? In­ves­to­vať do zvý­še­nia bez­peč­nos­ti ale­bo prejsť do clou­du? Pri­jať 20 no­vých IT za­mes­tnan­cov ale­bo prejsť do clou­du? Im­pul­zom mô­že byť aj jed­no­du­ché po­rov­na­nie ak­tuál­nych pre­vádz­ko­vých nák­la­dov a ce­ny clou­do­vej služ­by. Ak je pre va­šu spo­loč­nosť cloud vý­hod­ný, prav­de­po­dob­ne na to prí­de­te v krát­kom ho­ri­zon­te, pre­to­že je­di­ná pre­káž­ka v ma­so­vej­šom na­sa­dzo­va­ní cloud com­pu­tin­gu je nez­re­losť tr­hu a ne­dos­ta­tok po­ve­do­mia.

Zdroj: IW 11/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 26. časť
V predošlých častiach seriálu sme sa venovali najmä vertex a fragment shaderom. Tie však nie sú jedinými shadermi, pomocou ktorých môžeme ovplyvniť fixný renderovací proces. Dopĺňajú ich ďalšie dva shadery: geometrický (geometry) shader a rozdeľovací (tesselation) shader. čítať »
 
Ako vy­tvo­riť trial ver­ziu pla­te­nej ap­li­ká­cie, ná­ku­py z ap­li­ká­cie
Obchod Windows umožňuje distribuovať aplikácie zadarmo alebo na komerčnej báze, pričom vývojárom a firmám vytvárajúcim aplikácie poskytuje rôzne spôsoby, ako zhodnotiť ich úsilie a zarábať peniaze. I keď budete svoju aplikáciu predávať, zvážte možnosť, aby si ju zákazníci mohli vyskúšať zadarmo. čítať »
 
DNS – roz­de­le­nie do zón a tvor­ba zó­no­vých sú­bo­rov
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu zápisu reverzného záznamu. Zároveň sme vysvetlili adresárovú štruktúru systému Domain Name Systemu a teraz budeme pokračovať v tvorení zónových záznamov DNS. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 15.
Týmto článkom otvoríme ďalšiu tému, ktorá úzko súvisí so zdieľaním zdrojov. Začneme sa venovať jednému z najelegantnejších a najefektívnejších spôsobov zdieľania údajov nielen v rámci lokálnej počítačovej siete, ale prakticky v rámci celého internetu. čítať »
 
Za­bez­pe­če­ná pod­ni­ko­vá mo­bi­li­ta vy­ža­du­je vlast­ný pod­ni­ko­vý „app sto­re“
Donedávna mohlo podnikové IT voliť medzi dvoma odlišnými prístupmi v súvislosti s nárokmi svojich používateľov - individuálne každé zariadenie nastaviť a spravovať zvlášť alebo prikázať zamestnancom, aby svoje zariadenie využívali len na prácu a v súkromí používali iné zariadenia, teda striktne oddelili prácu od súkromia. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké zdra­vot­níc­tvo v praxi
Využijete MS SLQ Server 2008 R2 ako databázový server a Internet Information Server 7.0 ako aplikačný server. Vznikne prostredie, ktoré zabezpečíte systémom SSL na ochranu dát počas prenosu. Bezpečnosť ešte zvýšite medzinárodne uznávaným certifikátom VeriSign. čítať »
 
Tab­le­ty na pod­ni­ko­vé vy­uži­tie
Tablety, ako zariadenia na sledovanie obsahu, nevyhnutne nemusia znamenať pasívne trávenie času. V tomto segmente existujú na protipóle zariadenia veľmi dobre využiteľné na prácu. Ktoré z nich to sú a podľa čoho vyberať, rozoberieme v tomto článku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter