Systémová integrácia a prechod na cloud computing

Cloud – flexibilita a náklady pod kontrolou!

In­teg­rá­cia IT sys­té­mov má vo sve­te aj na Slo­ven­sku bo­ha­tú his­tó­riu. Po vl­ne sťa­ho­va­nia pod­por­ných cen­tier nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí na Slo­ven­sko či prud­kom ras­te ban­ko­vé­ho sek­to­ra  sa tu etab­lo­va­lo via­ce­ro veľ­kých hrá­čov, kto­rí po­nú­ka­jú svo­je služ­by IT so za­me­ra­ním na spo­loč­nos­ti rôz­nej veľ­kos­ti a kom­plexnos­ti.

Navr­hnúť a pos­ta­viť fir­me vlas­tné dá­to­vé cen­trum, od­po­ru­čiť vhod­ný har­dvér, networ­king, me­chan­izmus za­bez­pe­če­nia sys­té­mov, fi­rem­ný intra­net či webo­vé síd­lo, to všet­ko sú ob­las­ti, kde mož­no už nie­koľ­ko ro­kov po­mer­ne ľah­ko náj­sť do­dá­va­te­ľa pod­ľa va­šej pred­sta­vy, a to kva­li­ta­tív­nej i ce­no­vej.

S nás­tu­pom vir­tua­li­zač­ných tech­no­ló­gií sa pred pár rok­mi za­ča­lo ho­vo­riť aj o op­ti­ma­li­zá­cii fi­rem­ných zdro­jov. Uká­za­lo sa, že pre­vádz­ko­vať pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie na čas­to pre­di­men­zo­va­ných server­och, bež­iacich ne­raz pod hra­ni­cou jed­nej tre­ti­ny či štvr­ti­ny ich po­ten­ciá­lu, nie je to, čo by väč­ši­na fi­riem chce­la ďa­lej pod­po­ro­vať.

S prí­cho­dom krí­zy sa ten­to trend spe­ča­til a čo­raz prís­nej­šie roz­poč­ty na fun­go­va­nie IT pri­nú­ti­li ma­na­žé­rov pos­vie­tiť si na do­te­raj­ší mo­del fun­go­va­nia ich sys­té­mov. No nie­len krí­za a re­duk­cie IT roz­poč­tov bo­li je­di­ným mo­ti­vač­ným či­ni­te­ľom  zvy­šo­va­nia efek­ti­vi­ty a po­su­nu z tra­dič­né­ho mo­de­lu fun­go­va­nia. Čo­raz viac pod­ni­kov pre­vádz­ku­je nad „ška­tu­ľo­vý­mi“ pro­duk­tmi od sof­tvé­ro­vých spo­loč­nos­tí svo­je vlas­tné ap­li­ká­cie či ce­lé pros­tre­dia. Sú to ne­raz zlo­ži­té sys­té­my po­zos­tá­va­jú­ce z webo­vých, ap­li­kač­ných, da­ta­bá­zo­vých a ďal­ších server­ov, kto­ré tre­ba pred na­sa­de­ním tes­to­vať. Čas­to sa pri­tom sta­ne, že tes­to­va­cí server pod­ľah­ne za­ob­chá­dzaniu en­tu­zias­tic­ké­ho vý­vo­já­ra a nás­led­ne pot­re­bu­je prein­šta­lo­vať, dos­tať sa do pô­vod­né­ho sta­vu, čo pri tra­dič­nom prís­tu­pe k IT mô­že zna­me­nať aj ce­lo­den­nú prá­cu pre IT pod­po­ru a dl­hé ča­ka­nie vý­vo­já­ra, kto­rý sa za­tiaľ ne­mô­že vo svo­jej prá­ci poh­núť ďa­lej.

Ako sa dos­tať z tej­to si­tuácie? Fir­my za­ča­li (spo­čiat­ku len veľ­mi opatr­ne) po­čú­vať prog­re­sív­ne zmýš­ľa­jú­cich čle­nov svo­jich IT tí­mov a oboz­na­mo­vať sa s vir­tua­li­zač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. Vďa­ka nás­tro­jom od hrá­čov ako VMware, Mic­ro­soft, Red­Hat, Orac­le či ďal­ších moh­li zra­zu na do­te­raz vy­uží­va­nom „že­le­ze“ pre­vádz­ko­vať vir­tuál­ne in­štan­cie ná­sob­né­ho množ­stva server­ov ako do­te­raz. Zra­zu ne­bol prob­lém spus­tiť pro­duk­čné pros­tre­die a tri ďal­šie je­ho kó­pie na tes­to­va­nie a la­de­nie ap­li­ká­cií. Zni­čil vý­vo­jár ne­ja­ký sys­tém? Nič to. Je­ho vče­raj­šiu kó­piu mô­že mať v prie­be­hu mi­nút opäť k dis­po­zí­cii. IT-čkár ne­mu­sí nič prein­šta­lo­vať, vý­vo­jár ne­mu­sí ča­kať. Win-win.

Pro­duk­čné sys­té­my – to je však iná pes­nič­ka. Ne­mô­že­me vir­tua­li­zo­vať, pot­re­bu­je­me pred­sa vý­kon. Ne­bu­de­me  na­sa­dzo­vať hrač­ky IT-čká­rov na fi­rem­né por­tá­ly. Čo po­vie zá­kaz­ník, keď to bu­de stá­le pa­dať? Is­te ste mno­ho tých­to ar­gu­men­tov sa­mi po­ču­li. Pos­tup­ne však in­teg­rá­to­ri ob­ja­vi­li svet hyper­ví­zo­rov, vir­tua­li­zač­ných nás­tro­jov, veľ­ké fir­my za­ča­li pí­sať ap­li­ká­cie na auto­ma­ti­zo­va­né na­sa­dzo­va­nie ce­lých sys­té­mov, uká­za­li sa vý­ho­dy ove­ľa šir­ších mož­nos­tí mo­ni­to­rin­gu či jed­no­du­chos­ti sprá­vy aj tých naj­kom­plexnej­ších pros­tre­dí. Na sprá­vu sto­viek server­ov zra­zu pos­ta­ču­jú dva­ja ľu­dia, vy­ťa­že­nosť „že­le­za“ je vy­so­ko nad 50 %. Zly­ha­nie fy­zic­ké­ho boxu zna­me­ná rých­le pre­su­nu­tie vir­tuál­nych server­ov na ďal­ší a o pár mi­nút je všet­ko zno­va „bu­si­ness as usual“. Vy­so­ká dos­tup­nosť dos­tá­va no­vý roz­mer. A spo­mí­na­ným ar­gu­men­tom na­ko­niec pod­ľah­ne viac a viac de­ci­sion ma­ke­rov a má­lok­to­rý svo­je roz­hod­nu­tie bu­de ľu­to­vať.

Trh sa však hý­be ďa­lej. Slo­vo cloud sa za­čí­na v pos­led­ných ro­koch čo­raz viac sklo­ňo­vať aj v IT kru­hoch. Via­ce­rí zis­ťu­jú, že ten pri­vát­ny, te­da slú­žia­ci len pre ich or­ga­ni­zá­ciu, už nie­koľ­ko ro­kov vlas­tne ús­peš­ne pre­vádz­ku­jú.

Čo však bu­de nas­le­do­vať? Ve­rej­ný cloud? „A je to vô­bec pre nás?“ pý­ta sa ve­ľa IT ma­na­žé­rov. A od­bor­ní­ci na bez­peč­nosť krú­tia skep­tic­ky hla­vou. Nao­zaj mô­že­me ísť s na­ši­mi sys­té­ma­mi do zdie­ľa­né­ho pros­tre­dia? Vie­me, kde sa na­še dá­ta bu­dú na­chá­dzať? No čo ke­by sme moh­li ísť s efek­ti­vi­tou eš­te ďa­lej? Čo ke­by sme moh­li pre­vádz­ko­vať „do­ma“ iba kri­tic­ké ap­li­ká­cie a von­ku by sme pre­vádz­ko­va­li tie me­nej dô­le­ži­té? Ale­bo inak – čo ak pot­re­bu­je­me spúš­ťať niek­to­ré ap­li­ká­cie na dvoch lo­ka­li­tách pre eš­te vy­ššiu dos­tup­nosť, no roz­po­čet na vý­stav­bu ďal­šie­ho dá­to­vé­ho cen­tra nie je? A vô­bec – chce­me ži­viť server­y, kto­ré väč­ši­nu ča­su aj tak ne­bu­dú nič ro­biť, len ča­kať na zly­ha­nie tých pri­már­nych?

Pri­chá­dza éra pub­lic clou­du. O tom už zrej­me má­lok­to po­chy­bu­je. Veľ­kí in­teg­rá­to­ri sta­va­jú svo­je dá­to­vé cen­trá, prí­pad­ne si pre­na­jí­ma­jú pries­tor v exis­tu­jú­cich, aby tam umies­tni­li svo­ju plat­for­mu na pos­ky­to­va­nie clou­do­vých slu­žieb. Men­ší za­se sta­vi­li na bež­ne dos­tup­ný har­dvér a open sour­ce rie­še­nia ty­pu KVM (ker­nel-ba­sed vir­tual ma­chi­ne), kto­rý­mi sta­vi­li na ce­no­vú efek­ti­vi­tu pre niž­ší seg­ment tr­hu men­ších fi­riem.

Rie­ši­me vý­zvy, ako in­teg­ro­vať inter­né sys­té­my s tý­mi „von­ku“, ako pre­po­jiť infra­štruk­tú­ry tak, aby zá­kaz­ník, inter­ný či exter­ný, po­kiaľ mož­no nič nes­po­zo­ro­val. Pos­ky­to­va­te­lia sa učia, kde je vlas­tne hra­ni­ca me­dzi infra­štruk­tú­rou (IaaS) a plat­for­mou (PaaS) ako služ­bou. Sof­tvé­ro­vé do­my če­lia li­cen­čným po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­kov, na kto­ré ne­bo­li zvyk­nu­té. Otáz­ky, či mož­no pre­vádz­ko­vať je­den no­de klas­tra vo vlas­tnom har­dvé­ri a je­den v pos­ky­to­va­te­ľo­vom dá­to­vom cen­tre, sa stá­va­jú reali­tou tých­to dní. Hyb­rid­né rie­še­nia pri­bú­da­jú, no tí, kto­rí ma­li mož­nosť vy­skú­šať, čo zna­me­ná pre­niesť veľ­kú časť zod­po­ved­nos­ti na pos­ky­to­va­te­ľa, ve­dia, že ďal­šie server­y bu­dú pri­dá­vať len do pub­lic clou­du.

Pos­tup­ne sa zba­vu­jú main­te­nan­ce kon­trak­tov na har­dvér, ne­mu­sia rie­šiť spo­ľah­li­vosť sys­té­mov pre zá­lož­né na­pá­ja­nie či chla­de­nie, ve­dia uvoľ­niť pries­to­ry, kto­ré za­be­ra­li server­y, ne­mu­sia sa báť, či prí­de „ti­síc­roč­ná vo­da“, kto­rá od­sta­ví ich sys­té­my. No v ne­pos­led­nom ra­de sa zba­vi­li ďal­ších in­ves­tí­cií, sús­tav­nej nut­nos­ti údr­žby a ak­tua­li­zá­cie „vo­zid­lo­vé­ho par­ku“ – fy­zic­kej infra­štruk­tú­ry, kto­rá spô­so­bo­va­la toľ­ko vrá­sok na tvá­rach CIO aj CFO.

Áno, tre­ba rie­šiť, kde a ako bu­dú dá­ta ulo­že­né. Tre­ba poz­nať, kto k nim bu­de mať prís­tup, ako sa s ni­mi bu­de za­ob­chá­dzať a kde bu­dú zá­lo­ho­va­né. Tie sú pred­sa ro­din­ným strie­brom a du­šou kaž­dej or­ga­ni­zá­cie. A prá­ve pre­to nie je ano­nym­ná služ­ba ty­pu Ama­zon Elas­tic Cloud či Azu­re od Mic­ro­sof­tu vhod­ná pre kaž­dé­ho.

Ma­tej Hlož­ník, Pre­sa­les En­gi­neer GTS Slo­va­kia

Zdroj: IW 11/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 26. časť
V predošlých častiach seriálu sme sa venovali najmä vertex a fragment shaderom. Tie však nie sú jedinými shadermi, pomocou ktorých môžeme ovplyvniť fixný renderovací proces. Dopĺňajú ich ďalšie dva shadery: geometrický (geometry) shader a rozdeľovací (tesselation) shader. čítať »
 
Ako vy­tvo­riť trial ver­ziu pla­te­nej ap­li­ká­cie, ná­ku­py z ap­li­ká­cie
Obchod Windows umožňuje distribuovať aplikácie zadarmo alebo na komerčnej báze, pričom vývojárom a firmám vytvárajúcim aplikácie poskytuje rôzne spôsoby, ako zhodnotiť ich úsilie a zarábať peniaze. I keď budete svoju aplikáciu predávať, zvážte možnosť, aby si ju zákazníci mohli vyskúšať zadarmo. čítať »
 
DNS – roz­de­le­nie do zón a tvor­ba zó­no­vých sú­bo­rov
V predchádzajúcej časti sme ukázali tvorbu zápisu reverzného záznamu. Zároveň sme vysvetlili adresárovú štruktúru systému Domain Name Systemu a teraz budeme pokračovať v tvorení zónových záznamov DNS. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 15.
Týmto článkom otvoríme ďalšiu tému, ktorá úzko súvisí so zdieľaním zdrojov. Začneme sa venovať jednému z najelegantnejších a najefektívnejších spôsobov zdieľania údajov nielen v rámci lokálnej počítačovej siete, ale prakticky v rámci celého internetu. čítať »
 
Za­bez­pe­če­ná pod­ni­ko­vá mo­bi­li­ta vy­ža­du­je vlast­ný pod­ni­ko­vý „app sto­re“
Donedávna mohlo podnikové IT voliť medzi dvoma odlišnými prístupmi v súvislosti s nárokmi svojich používateľov - individuálne každé zariadenie nastaviť a spravovať zvlášť alebo prikázať zamestnancom, aby svoje zariadenie využívali len na prácu a v súkromí používali iné zariadenia, teda striktne oddelili prácu od súkromia. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké zdra­vot­níc­tvo v praxi
Využijete MS SLQ Server 2008 R2 ako databázový server a Internet Information Server 7.0 ako aplikačný server. Vznikne prostredie, ktoré zabezpečíte systémom SSL na ochranu dát počas prenosu. Bezpečnosť ešte zvýšite medzinárodne uznávaným certifikátom VeriSign. čítať »
 
Tab­le­ty na pod­ni­ko­vé vy­uži­tie
Tablety, ako zariadenia na sledovanie obsahu, nevyhnutne nemusia znamenať pasívne trávenie času. V tomto segmente existujú na protipóle zariadenia veľmi dobre využiteľné na prácu. Ktoré z nich to sú a podľa čoho vyberať, rozoberieme v tomto článku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter